Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Verzakelijking bedrijventerreinenmarkt komt op gang

 

 

SKBN Academy: Industrieschap Plaspoelpolder

 

Het vliegwieleffect op de Plaspoelpolder

 

‘We schrijven 2040. Imposante structuren torenen boven de parkachtige setting uit, met als hoogtepunt de toren van het European Patent Office. De combinatie van stadslandbouw, groene gevels en daken en volwassen bomen maakt van de Plaspoelpolder een volwaardige Rijswijkse wijk.’ 

 

Het is een van de beginpassages in de onlangs door de gemeenteraad van Rijswijk vastgestelde Toekomstvisie voor de Plaspoelpolder. Niet veel verder gaat het nog over zelfrijdende shuttles, waterstofauto’s, markante architectuur, lichtgevende zwerfkeien, een strand en een pool of innovation.

 

De SKBN Academy arriveerde op woensdag 15 februari 2017 in Rijswijk bij een ontwikkelingsmaatschappij met durf, met ideeën en met een visie. Die visie moet alleen nog wel even gerealiseerd worden door het verantwoordelijke Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) in samenwerking met de gemeente Rijswijk.

 

Casusinleiding

In de openingspresentatie van Joris Gerritsen [presentatie invoegen], projectleider Industrieschap Plaspoelpolder, wordt minder gerept over deze visie. Gerritsen is bezig met de praktijk van alledag. In mei 2016 kocht het IPP namelijk zes panden op een online veiling. De bedrijfs- en kantoorpanden daterend uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn in erbarmelijke staat en staan nagenoeg allemaal leeg.

 

Met het verwerven van de panden heeft het IPP een eerste stap gezet om de regie over de herontwikkeling van dit gedeelte van de Plaspoelpolder op zich te nemen. Het streven is de opstallen op de locatie zo snel mogelijk te slopen en de locatie bouwrijp te maken. Dit met de gedachte de locatie te herontwikkelen tot een nieuw stukje Plaspoelpolder.

 

En dan niet zomaar een nieuw stukje met dertien in een dozijn kantoren. De hoop is een ontwikkeling op gang te brengen waarin vastgoedeigenaren en gebruikers in het (omliggende) gebied worden gestimuleerd om te investeren in de Plaspoelpolder.

 

Mooie ambitie, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Welke ontwikkelingen wil je stimuleren? Hoe verwerk je duurzame ambities en hoe zorg je dat het complete gebied zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen? Dit zijn de vragen die centraal stonden in deze tweede SKBN Academy in Rijswijk.

 

Expertsessies

Drie experts van adviesbureaus gingen twee uur lang met die vragen stoeien door dit onderwerp op te delen in drie punten:

 

·         Hoe creëer je een ecosysteem op de Plaspoelpolder?

o   Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

·         Hoe breng je eigenaren/investeerders maximaal in positie om te investeren?

o   Stec Groep, Jasper Beekmans

 

·         Hoe breng je door herverkaveling een vliegwieleffect op gang?

o   Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee

 

 

De connectie met Shell

Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

Als je gaat denken in ecosystemen kom je al snel uit bij de grote bedrijven op de Plaspoelpolder: Shell en het European Patent Office (na de Europese Commissie de grootste organisatie van Europa). Dit was de conclusie van Sandra van Liere en haar groep. ‘Dit zijn bedrijven met een potentiële magneetwerking, maar je bent afhankelijk van hun bereidheid en hun plannen voor de realisatie van een specifiek ecosysteem.’ En dat kan nog een lastige worden. ‘Shell heeft wel contact met de gemeente, maar die blijven erg naar binnen gericht’, aldus Gerritsen.

 

Wil je toch een aantrekkelijk ecosysteem maken, hoef je niet per se afhankelijk te zijn van grote bedrijven, stelt de groep. ‘Ook maandag kun je al aan de slag. Koppel grotere spelers in het gebied aan shared facilities die je zou kunnen realiseren op de kavels van de zes panden. Ook de koppeling met The Hague Security Delta waar Rijswijk officieus onderdeel van is, is een optie.’

 

Het potentieel van de al gevestigde ondernemers

Stec Groep, Jasper Beekmans

 

Beekmans hamert met zijn groep op het potentieel van de Plaspoelpolder. ‘De ervaring leert dat 30 tot 50% van de investeringskansen in een gebied ligt bij de huidige ondernemers.’ Het is dus van belang de huidige ondernemers optimaal comfort te bieden. ‘De mkb-er moet de Plaspoelpolder redden’, aldus Beekmans. ‘Het is een idee om een ondernemersfonds op te richten dat niet uit is op rendement, maar wel financiële slagkracht heeft om projecten een duwtje in de rug te geven waarnaar de gemaakte kosten later weer terugvloeien in het fonds.’ Uiteindelijk besluit Beekmans met een bekende wielerterm: ‘Parijs is nog ver.’

 

Bioscoop op de Plaspoelpolder

Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee 

 

Allereerst overhandigt Paul van Dijk grote complimenten voor het Industrieschap Plaspoelpolder namens zijn groep. ‘De Plaspoelpolder is van zo’n groot belang voor Rijswijk. De helft van de arbeidsplekken zit op dit bedrijventerrein. De investering van het Industrieschap is op het juiste moment gedaan, tegen een lage prijs hebben ze een groot blok in handen gekregen. Dat biedt speelruimte.’

 

Met die speelruimte wil Van Dijk gaan werken aan de schuifpuzzel. ‘Breng in kaart welke ondernemers investeringskansen zien, maar betrek ook de andere grondeigenaren in dit proces. Maak elkaar niet het leven zuur, want iedereen profiteert van goede ontwikkelingen. Uiteindelijk is de uitgangspositie fantastisch.’

 

Van Dijk wil ook nog wel een idee geven voor invulling van de vrijkomende kavels. ‘Rijswijk heeft geen bioscoop en dit is een functie die perfect te combineren is met werken. In de avond gaan mensen naar de bioscoop, overdag werken ze. Ideaal voor de beperkte parkeerruimte.’ Andere optie is de verkoop van het geheel als een landje, ‘als een showcase voor duurzaamheid en circulariteit bijvoorbeeld’.

 

Conclusie

Ideeën genoeg deze middag, maar in welke richting zal de Plaspoelpolder zich uiteindelijk ontwikkelen? Die vraag wordt niet beantwoord deze middag, maar de pitches bieden veel handvatten en denkrichtingen die de gemeente Rijswijk en het Industrieschap Plaspoelpolder graag gezamenlijk gaan uitzoeken. Gerritsen: ‘Ik ben erg geïnteresseerd in het opzetten van een ondernemersfonds en ook die schuifpuzzel is een mooie uitdaging. Nu is het belangrijk dat we in conclaaf gaan met de grondbezitter die nog een strookje land in bezit heeft om het gebied als geheel te kunnen ontwikkelen. Op de korte termijn is het vooral van belang dat de gebouwen gesloopt kunnen worden en de grond bouwrijp gemaakt wordt.’

 

Het is een eerste stap richting de toekomst voor de Plaspoelpolder. Een toekomst die wederom het best gevat kan worden in een citaat uit de Toekomstvisie.

 

‘Werken heeft hier nog steeds het primaat, maar dan wel op de wijze zoals Google dat al sinds jaar en dag toepast. Is de inspiratie even op, dan kan een partijtje ‘padel’, een ritje op de ‘Wave-070’ of een latte-macchiato de ‘bovenkamer’ weer opfrissen. Internationale studenten lopen hier massaal stage, bedrijven bieden ervaringsplekken aan voor speciale doelgroepen en bijzondere projecten plaatsen oude ambachten in een hi-tech-context.’

 

04-07-2011

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft tien illustratieve praktijkvoorbeelden van verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt geanalyseerd. Uit deze voorbeelden blijkt dat er al verschillende vormen van verzakelijking in de praktijk worden gebracht en dat er stappen worden gezet naar een verdere professionalisering van de markt.

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ‘Roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ die in 2010 door Rijk, IPO en VNG is opgesteld. Verzakelijking is onderdeel van de ‘nieuwe aanpak’ van bedrijventerreinen, waarin een grotere rol van de private sector centraal staat.


‘Verzakelijking is een langetermijnstrategie, gericht op behoud en groei van de waarden van bedrijventerreinen door een professionele en gebiedsgerichte aanpak, via een grotere betrokkenheid van private partijen’


De roadmap is het startschot om verzakelijking verder te brengen. Het streven is een structuurverandering van de bedrijventerreinenmarkt te realiseren, waarbij:

 • ondernemers meer mogelijkheden krijgen om bedrijfsruimte te huren;
 • ontwikkelaars en beleggers hun portefeuilles kunnen spreiden richting bedrijfsruimten;
 • gemeenten en private partijen meer gaan werken met PPS constructies.

 

Uit het onderzoek blijkt dat verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt zich weliswaar in het beginstadium bevindt, maar dat Nederland diverse praktijkvoorbeelden kent waar al sprake is van verschillende vormen van verzakelijking. Verdeeld over het land zijn uiteenlopende voorbeelden bekeken, besproken en geanalyseerd. De voorbeelden variëren van puur private ontwikkelingen tot publieke-private samenwerking en ‘zakelijk’ opererende publieke partijen.

 

Uit analyse van tien praktijkvoorbeelden – variërend van puur private ontwikkelingen tot publieke – private samenwerking en ‘zakelijk’ opererende publieke partijen – blijkt dat er een markt is voor verzakelijking. Enkele voorbeelden zijn:

 • Huur en koop van kleinschalige bedrijfsruimte ontwikkeld door lokale en regionale ontwikkelaars (lichte industrie);  
 • Ontwikkeling van onderscheidende toplocaties voor specifieke doelgroepen met een lange termijn perspectief door private partijen  aan de hand van een krachtig marktconcept;
 • (Her)ontwikkeling van locaties met verdiencapaciteit (bijv. binnenstedelijke locaties met mogelijkheden voor  transformatie naar bijv. woningbouw) door private partijen;
 • Nieuwe terreinen en/of private ontwikkelingen op economische brandpunten (bijv. logistiek en campussen) met marktdruk;
 • Private investeringen door grotere bedrijven op bestaande locaties, zowel op de eigen kavel als in de directe omgeving.

 

Verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt bevindt zich nog in het beginstadium. Dit vraagt om een structuurverandering en een lange termijn aanpak, maar ook een individuele inspanning en wellicht zelfs 'gedragsverandering’ van de sleutelspelers: gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, eindgebruikers. Zo is voor elke sleutelspeler een rol weggelegd in het bewerkstelligen van verzakelijking en professionalisering van de bedrijventerreinenmarkt. Niet als doel op zich, maar om gezamenlijk, en rekening houdend met elkaars belangen, te werken aan duurzamere en toekomstbestendige bedrijventerreinen.  


De praktijkvoorbeelden in het onderzoek gelden als voorbeeldprojecten waar alle sleutelspelers van kunnen leren. Hoewel ‘verzakelijking’ nadrukkelijk een proces in beweging is, zijn uit het onderzoek naar praktijkvoorbeelden wel enkele aanbevelingen gedestilleerd:

 1. Maak de markt inzichtelijk! Het ontbreken van zicht op de bedrijventerreinenmarkt is een belemmerende factor voor verzakelijking, in het bijzonder voor een grotere rol voor beleggers (investeerders) en eindgebruikers. Gemeenten en ontwikkelaars zijn hierbij vooral aan zet.
 2. Transparantie, openheid en draagvlak zijn sleutelsuccesfactoren voor verzakelijking in de diverse ontwikkelingsfasen van bedrijventerreinen. Een open deur, maar dat neemt niet weg dat nog veel winst valt te behalen en dat elke partij daar een aandeel in heeft.
 3. Eerlijk rekenen, met realistische cijfers. Nieuwe financiële instrumenten en vormen verdienen bovendien meer aandacht. Denk aan gebiedsfondsen, waardecreatie en nieuwe vormen van publiek-private samenwerking.

Download hier de Praktijkvoorbeelden Verzakelijking Bedrijventerreinen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: