Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Kick off Ambachtelijke Academie op Schiphol Trade Park

 

 

SKBN Academy: Industrieschap Plaspoelpolder

 

Het vliegwieleffect op de Plaspoelpolder

 

‘We schrijven 2040. Imposante structuren torenen boven de parkachtige setting uit, met als hoogtepunt de toren van het European Patent Office. De combinatie van stadslandbouw, groene gevels en daken en volwassen bomen maakt van de Plaspoelpolder een volwaardige Rijswijkse wijk.’ 

 

Het is een van de beginpassages in de onlangs door de gemeenteraad van Rijswijk vastgestelde Toekomstvisie voor de Plaspoelpolder. Niet veel verder gaat het nog over zelfrijdende shuttles, waterstofauto’s, markante architectuur, lichtgevende zwerfkeien, een strand en een pool of innovation.

 

De SKBN Academy arriveerde op woensdag 15 februari 2017 in Rijswijk bij een ontwikkelingsmaatschappij met durf, met ideeën en met een visie. Die visie moet alleen nog wel even gerealiseerd worden door het verantwoordelijke Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) in samenwerking met de gemeente Rijswijk.

 

Casusinleiding

In de openingspresentatie van Joris Gerritsen [presentatie invoegen], projectleider Industrieschap Plaspoelpolder, wordt minder gerept over deze visie. Gerritsen is bezig met de praktijk van alledag. In mei 2016 kocht het IPP namelijk zes panden op een online veiling. De bedrijfs- en kantoorpanden daterend uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn in erbarmelijke staat en staan nagenoeg allemaal leeg.

 

Met het verwerven van de panden heeft het IPP een eerste stap gezet om de regie over de herontwikkeling van dit gedeelte van de Plaspoelpolder op zich te nemen. Het streven is de opstallen op de locatie zo snel mogelijk te slopen en de locatie bouwrijp te maken. Dit met de gedachte de locatie te herontwikkelen tot een nieuw stukje Plaspoelpolder.

 

En dan niet zomaar een nieuw stukje met dertien in een dozijn kantoren. De hoop is een ontwikkeling op gang te brengen waarin vastgoedeigenaren en gebruikers in het (omliggende) gebied worden gestimuleerd om te investeren in de Plaspoelpolder.

 

Mooie ambitie, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Welke ontwikkelingen wil je stimuleren? Hoe verwerk je duurzame ambities en hoe zorg je dat het complete gebied zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen? Dit zijn de vragen die centraal stonden in deze tweede SKBN Academy in Rijswijk.

 

Expertsessies

Drie experts van adviesbureaus gingen twee uur lang met die vragen stoeien door dit onderwerp op te delen in drie punten:

 

·         Hoe creëer je een ecosysteem op de Plaspoelpolder?

o   Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

·         Hoe breng je eigenaren/investeerders maximaal in positie om te investeren?

o   Stec Groep, Jasper Beekmans

 

·         Hoe breng je door herverkaveling een vliegwieleffect op gang?

o   Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee

 

 

De connectie met Shell

Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

Als je gaat denken in ecosystemen kom je al snel uit bij de grote bedrijven op de Plaspoelpolder: Shell en het European Patent Office (na de Europese Commissie de grootste organisatie van Europa). Dit was de conclusie van Sandra van Liere en haar groep. ‘Dit zijn bedrijven met een potentiële magneetwerking, maar je bent afhankelijk van hun bereidheid en hun plannen voor de realisatie van een specifiek ecosysteem.’ En dat kan nog een lastige worden. ‘Shell heeft wel contact met de gemeente, maar die blijven erg naar binnen gericht’, aldus Gerritsen.

 

Wil je toch een aantrekkelijk ecosysteem maken, hoef je niet per se afhankelijk te zijn van grote bedrijven, stelt de groep. ‘Ook maandag kun je al aan de slag. Koppel grotere spelers in het gebied aan shared facilities die je zou kunnen realiseren op de kavels van de zes panden. Ook de koppeling met The Hague Security Delta waar Rijswijk officieus onderdeel van is, is een optie.’

 

Het potentieel van de al gevestigde ondernemers

Stec Groep, Jasper Beekmans

 

Beekmans hamert met zijn groep op het potentieel van de Plaspoelpolder. ‘De ervaring leert dat 30 tot 50% van de investeringskansen in een gebied ligt bij de huidige ondernemers.’ Het is dus van belang de huidige ondernemers optimaal comfort te bieden. ‘De mkb-er moet de Plaspoelpolder redden’, aldus Beekmans. ‘Het is een idee om een ondernemersfonds op te richten dat niet uit is op rendement, maar wel financiële slagkracht heeft om projecten een duwtje in de rug te geven waarnaar de gemaakte kosten later weer terugvloeien in het fonds.’ Uiteindelijk besluit Beekmans met een bekende wielerterm: ‘Parijs is nog ver.’

 

Bioscoop op de Plaspoelpolder

Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee 

 

Allereerst overhandigt Paul van Dijk grote complimenten voor het Industrieschap Plaspoelpolder namens zijn groep. ‘De Plaspoelpolder is van zo’n groot belang voor Rijswijk. De helft van de arbeidsplekken zit op dit bedrijventerrein. De investering van het Industrieschap is op het juiste moment gedaan, tegen een lage prijs hebben ze een groot blok in handen gekregen. Dat biedt speelruimte.’

 

Met die speelruimte wil Van Dijk gaan werken aan de schuifpuzzel. ‘Breng in kaart welke ondernemers investeringskansen zien, maar betrek ook de andere grondeigenaren in dit proces. Maak elkaar niet het leven zuur, want iedereen profiteert van goede ontwikkelingen. Uiteindelijk is de uitgangspositie fantastisch.’

 

Van Dijk wil ook nog wel een idee geven voor invulling van de vrijkomende kavels. ‘Rijswijk heeft geen bioscoop en dit is een functie die perfect te combineren is met werken. In de avond gaan mensen naar de bioscoop, overdag werken ze. Ideaal voor de beperkte parkeerruimte.’ Andere optie is de verkoop van het geheel als een landje, ‘als een showcase voor duurzaamheid en circulariteit bijvoorbeeld’.

 

Conclusie

Ideeën genoeg deze middag, maar in welke richting zal de Plaspoelpolder zich uiteindelijk ontwikkelen? Die vraag wordt niet beantwoord deze middag, maar de pitches bieden veel handvatten en denkrichtingen die de gemeente Rijswijk en het Industrieschap Plaspoelpolder graag gezamenlijk gaan uitzoeken. Gerritsen: ‘Ik ben erg geïnteresseerd in het opzetten van een ondernemersfonds en ook die schuifpuzzel is een mooie uitdaging. Nu is het belangrijk dat we in conclaaf gaan met de grondbezitter die nog een strookje land in bezit heeft om het gebied als geheel te kunnen ontwikkelen. Op de korte termijn is het vooral van belang dat de gebouwen gesloopt kunnen worden en de grond bouwrijp gemaakt wordt.’

 

Het is een eerste stap richting de toekomst voor de Plaspoelpolder. Een toekomst die wederom het best gevat kan worden in een citaat uit de Toekomstvisie.

 

‘Werken heeft hier nog steeds het primaat, maar dan wel op de wijze zoals Google dat al sinds jaar en dag toepast. Is de inspiratie even op, dan kan een partijtje ‘padel’, een ritje op de ‘Wave-070’ of een latte-macchiato de ‘bovenkamer’ weer opfrissen. Internationale studenten lopen hier massaal stage, bedrijven bieden ervaringsplekken aan voor speciale doelgroepen en bijzondere projecten plaatsen oude ambachten in een hi-tech-context.’

 

23-05-2014

Op 23 mei is de eerste Ambachtelijke Academie van Nederland gestart in het Expocenter van Schiphol Trade Park. 25 studenten vanuit verschillende opleidingen starten met diverse opdrachten zoals het aanleggen van een showtuin met BioBased-gewassen en het maken van beton van BioBased-gewassen. De Ambachtelijke Academie is the place to be om kennis en innovaties op het gebied van BioBased Economy in de Haarlemmermeer te ontsluiten. In de Ambachtelijke Academie komen verbindingen tot stand tussen VMBO, MBO, HBO en WO én het bedrijfsleven en overheid. Op 23 mei leggen we het fundament van de Academie met beton geproduceerd vanuit BioBased-grondstoffen.

 

Ambachtelijke Academie

De Ambachtelijke Academie is gevestigd op Schiphol Trade Park in de gemeente Haarlemmermeer, waar de oorspronkelijke Green Deal partners: de Miscanthusgroep, Wageningen UR, SADC en de Ministeries van I&M en EZ een voorbeeldlandschap met BioBased-gewassen en een Expocenter hebben opgericht, met het doel de effecten te onderzoeken op het weren van ganzen rond de luchthaven en om de Biobased Economy een versnelling te geven en zichtbaar te maken. De Ambachtelijke Academie is het kennisplatform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, overheid en omgeving gezamenlijk leren en werken aan vraagstukken op het gebied van Biobased Economy. De Ambachtelijke Academie geeft aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en toepassingen van BioBased-gewassen, voor nieuwe wijzen van duurzame gebiedsontwikkeling en beheer openbare ruimte én productie van streekproducten voor regionale afzet. De authentieke leersituatie maakt dit niet alleen aantrekkelijk voor leerlingen en studenten uit de hele onderwijskolom, maar ook voor de andere betrokken partijen.

 

Het Expocenter aan de Rijnlanderweg op Schiphol Trade Park vormt het centrum van alle activiteiten van de Ambachtelijke Academie. De activiteiten bij de Ambachtelijke Academie worden uitgevoerd door studenten en maken onderdeel uit van de opleidingsprogramma's van de betrokken groene onderwijsinstellingen. De docenten van deze instellingen en vooral ook gastdocenten vanuit bedrijfsleven en overheden verzorgen lessen en de begeleiding.

 

Vele partijen en bijzondere initiatieven komen samen in de Ambachtelijke Academie

De Ambachtelijke Academie is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, waaronder: de Miscanthusgroep, TSG Kennismakelaars, Schiphol Trade Park, Hogeschool Inholland, Wellantcollege, Wageningen UR, de gemeente Haarlemmermeer en het Groene Onderwijscentrum.

 

  • TSG Kennismakelaars vervult de rol van kennismakelaar en vormt de verbindende factor tussen onderzoeksopdrachten die vanuit het bedrijfsleven worden ontvangen en de uitvoering hiervan door studenten binnen de Ambachtelijke Academie.
  • De Miscanthusgroep teelt Olifantsgras en andere BioBased Economy-gewassen op Schiphol Trade Park en levert daarmee een bijdrage aan verduurzaming van de Schipholregio. Zij werken aan productontwikkeling en uitbreiding van afzetmogelijkheden om tot een vernieuwende business case voor de akkerbouw te komen.
  • Wageningen UR werkt mee aan de opzet van de Ambachtelijke Academie. Wageningen UR vult het partnerschap in met onderzoeksprojecten en met overdracht van kennis over Biobased Economy vanuit onderzoekers naar studenten, docenten en bedrijven. Vier Wageningse studenten zijn inmiddels gestart met de onderzoeksopdracht ‘Bio Based Economy as a transition strategy from agriculture to industry at Schiphol Trade Park’.
  • Schiphol Trade Park realiseert een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein en heeft als doel het aantrekken van (inter)nationale innovatieve bedrijfsvestigingen in de topsector logistiek en het bieden van aantrekkelijke inhoudelijke participatiemogelijkheden aan gebruikers, overheden, kennisinstituten en onderwijsinstellingen in de vorm van partnerships. Schiphol Trade Park is de beheerder van het expocentrum en de eigenaar van de grond voor de teelt van de BioBased-gewassen.
  • Het Groene Onderwijscentrum is het loket waar vragen van bedrijfsleven en overheden binnenkomen en gekoppeld worden aan groene kennisinstellingen. Vragen gericht op Biobased Economy worden in overleg met de Ambachtelijke Academie ingevuld en uitgevoerd.
  • MBO Wellant geeft invulling aan het thema BioBased Economy door met de opleiding Stedelijk Groen de tuin van de Ambachtelijke Academie in te richten.
  • Inholland start met trajecten voor Green Juniors gericht op BioBased-straatmeubilair en duurzame ontwikkeling en beheer van het gebied.

 

Op 23 mei start ook het innovatietraject 'Gebiedsontwikkeling; Next Practice Next Generation' Dit innovatietraject van Dienst Landelijk Gebied geeft gebiedsontwikkeling in Nederland een duurzame impuls door de frisse blik van multi-disciplinaire jongerenteams: elf teams van 5-6 jongeren gaan op elf plekken in Nederland aan de slag - waaronder vanaf vandaag ook één team in het Expocenter van Schiphol Trade Park. Zij gaan aan de slag om een nieuw beheer- en inrichtingsplan te maken voor Schiphol Trade park, met onder andere de toepassing van eco-beton-straatmeubilair.


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: