Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Novio Tech Campus: Waar innovaties werken! (Oost NV)

05-11-2013

Samen innoveren

In Nijmegen is de Novio Tech Campus in ontwikkeling. Op de plaats waar nu nog de chipfabrikant NXP actief is, verdwijnen de hekken en kunnen bedrijven zich vestigen. Kruisbestuiving tussen bedrijven in de halfgeleiderindustrie, health en life sceinces en de regionale kennis- en zorginstellingen staat centraal. De Novio Tech Campus biedt daarvoor vanaf medio 2013 de faciliteiten die nodig zijn. Het is een open, toegankelijke en aansprekende werkomgeving en ontmoetingsplek. Een plek ‘waar innovaties werken’.

 

Urgentie voor een hoogwaardig werkmilieu

De campussen en science parks lijken in Nederland sinds enkele jaren als paddenstoelen uit de grond te schieten. De vraag is dan ook terecht en gerechtvaardigd of er überhaupt nog wel behoefte is aan (weer) een nieuwe campus.
Het antwoord zal geen verbazing wekken en kan met een volmondig ‘ja’ worden beantwoord daar waar het de ontwikkeling van de Novio Tech Campus in Nijmegen betreft. Hier doet zich een unieke samenloop van omstandigheden voor die deze locatie tot het kristallisatiepunt van de regionale speerpuntsectoren health en high tech maakt.

 

De beschikbaarheid van labvoorzieningen en cleanroom in combinatie met uitbreidingsruimte op Campus Heijendaal is beperkt. Samen met de noodzakelijke specialisatie van de Nederlandse tak van NXP (Research in Eindhoven en Development in Nijmegen), waardoor ruimte op het NXP-terrein in Nijmegen beschikbaar komt, vormt dit de aanleiding om te investeren in een hoogwaardige nieuwe campus omgeving.
Daarbij komt dat ook bij grote netwerkorganisaties als het Business Cluster Semiconductors (ruim 80 bedrijven in de halfgeleiderindustrie) en Health Valley (120 bedrijven/instellingen in health) behoefte is aan een fysieke ‘landingsplaats’ voor bedrijven die actief in deze netwerken opereren en behoefte hebben aan een open campus waar innovatie en interactie centraal staat.

 

Ook staat de herontwikkeling van bedrijventerrein Winkelsteeg, waar NXP gevestigd is, al jaren op de agenda van de gemeente Nijmegen. Nu is het moment aangebroken deze herontwikkeling in een stroomversnelling te brengen. Voormalige (verouderde) Philips panden worden herontwikkeld tot state-of-the-art bedrijfspanden met labfaciliteiten en cleanrooms.

 

Gezamenlijke drijfveer

Er was en is daarom een duidelijke gezamenlijke drijfveer om tot de Novio Tech Campus te komen. In dit geval niet alleen gedreven door de wens van overheidspartijen, maar heel nadrukkelijk ingegeven door de ‘hulpkreet’ van een groot, internationaal opererend bedrijf namelijk NXP: NXP wil haar R&D afdeling, 600 hoog gekwalificeerde kenniswerkers, ook in de toekomst in Nijmegen laten floreren. De campus moet een aantrekkelijke werkomgeving bieden voor deze internationaal georiënteerde kenniswerker. Een werkomgeving die voorkomt dat deze kenniswerkers in de semiconductorsector en de health zich afwenden van Nijmegen.

 

Innovaties produceerbaar maken

Nijmegen heeft met het cluster van kennisinstellingen in de health sector rond de Radboud Universiteit en het UMC en met het sterke cluster van semiconductor bedrijven rond NXP een unieke combinatie van hoog technologische en innovatieve bedrijven.
De belangrijkste bedrijven en kennisinstellingen in deze clusters zijn gespecialiseerd in het produceerbaar maken van nieuwe technologische vindingen. In het hart van deze deskundigheid staat voor de semiconductor sector het unieke Regional Quality Centre van NXP dat op de campus nieuwe samenwerking wil zoeken met bedrijven uit regio. Voor de health en life sciences sector zijn het onder andere micro fluidic kennis, het Insitute for Molecules and Materials (IMM) met laboratoria en meetvoorzieningen (o.a. NMR-lab  en nanolab). Dit in combinatie met de directe beschikbaarheid van een academisch medisch centrum en ziekenhuizen met marktgegevens t.b.v. gezondheidszorg (database klinische patiëntengegevens). Deze kunnen er voor zorgen dat gericht nieuwe producten versneld naar de markt kunnen worden geleid.

 

Investeren in crisistijd

Het opstarten van een campus vraagt omvangrijke investeringen. De benodigde financiële middelen liggen zeker in crisistijd niet voor het oprapen. Wat blijkt is dat er echter ook dan geld is voor goede plannen, zowel bij publieke als bij private partijen.

 

In het geval van de Novio Tech Campus is er sprake van een bundeling van ‘oud’ geld (subsidies, FES-middelen ) en ‘nieuw’ geld (revolverende middelen, private financiering voor kansrijke concepten):

  • De provincie Gelderland investeert via FES, maar ook fors via de inzet van eigen middelen die revolverend worden ingezet. Daar waar het gaat om de (her)ontwikkeling van werklocaties is dit voor de provincie Gelderland een nieuw hoofdstuk in het financieringsvraagstuk.
  • Sterk gedreven door de kansen die Kadans Vastgoed ziet in de groei van de sectoren health en life sciences en het concept van de Novio Tech Campus pakt zij de uitdaging op in een leegstaand gebouw het Novio Tech Center te ontwikkelen.
  • NXP investeert in het ‘open maken’ van het campusgebied. Daarnaast ondergaat haar eigen terrein de komende jaren ook een facelift. Tevens maakt het bedrijf mensen en middelen (zoals unieke test- en meetapparatuur) vrij om van de campus een succes te maken.
  • De gemeente Nijmegen investeert samen met Prorail en de NS in de ontwikkeling van een nieuw station en een deel van de ontwikkeling van de Novio Tech Campus.

 

Proces van vallen en opstaan

Begin 2008 lag er een masterplan voor de ontwikkeling van de Novio Tech Campus. Eind 2012 is door de ‘founding fathers’  een samenwerkingsovereenkomst getekend. De duur van dit proces geeft aan dat de ontwikkeling van een campus niet zonder slag of stoot gaat. Zeker wanneer er beperkte financiële middelen zijn, wordt het uiterste van partijen gevraagd.

 

Dat het een proces van letterlijk vallen en opstaan is geweest, werd vooral duidelijk in 2010. De crisis en daaropvolgende massaontslagen bij NXP weerhield partijen er destijds van om tot grootschalige investeringen over te gaan.

 

Eind 2010, nadat NXP uit het dal was gekropen en er via de provincie Gelderland bij het rijk beroep kon worden gedaan op de laatst beschikbare FES-middelen, kwam het proces weer in een stroomversnelling. De (traditionele) masterplan-aanpak, planmatig ontwikkelen conform een strakke (stedenbouwkundige) programmering, werd losgelaten. Er werd een strategie uitgestippeld waarin alles draait om flexibiliteit; in ontwikkeling van de locatie, in uitvoering van werkzaamheden, maar bovenal in het doen van investeringen.

 

Dat ook een vastgoedpartij (Kadans Vastgoed) wel heil zag in de herontwikkeling heeft zeker aan deze versnelling bijgedragen. Het in een vroeg stadium aan boord hebben van een dergelijke partij is in deze tijd eigenlijk onontbeerlijk. Creativiteit, daadkracht, maar ook ‘financiële realiteit’ zit daarmee aan tafel en zijn kernwaarden in de huidige, moderne, ontwikkelpraktijk.

 

Vanuit haar rol in het topsectorenbeleid is het eigenlijk logisch dat Oost NV eigenlijk al vanaf het eerste initiatief voor de ontwikkeling van de Novio Tech Campus bij dit proces betrokken is. Als adviseur, intermediair, als kwartiermaker, maar ook als katalysator van financiële middelen, waaronder de FES-middelen.

 

Kroon op deze inspanningen vormde de recente oprichting vanuit Oost NV van de Novio Tech Campus BV: het ontwikkelbedrijf dat verantwoordelijk is voor branding, acquisitie, beheer en (samen met de gemeente Nijmegen) uitgifte van gronden op de campus.
De NTC BV wil de innovatie provider zijn voor hoog technologische productie en development bedrijven in de health, life sciences en semiconductor sector in de regio Nijmegen.

 

Nieuwe dynamiek in overtollig vastgoed

Hart van de eerste fase van de Novio Tech Campus vormt het Novio Tech Center waar bedrijven labfaciliteiten en cleanrooms kunnen huren. Voor dit Center wordt verouderd vastgoed (Gebouw M) nieuw leven ingeblazen. Daarnaast is er volop ruimte voor bedrijven om zich zelfstandig te kunnen vestigen. Via parkmanagement zijn ze onderdeel van de ‘community’ waardoor ze, evenals de huurders van het Novio Tech Center, gebruik kunnen maken van alle beschikbare faciliteiten.

 

Met de renovatie van Gebouw M tot Novio Tech Center wordt op dit moment een eerste concrete en zichtbare stap gezet naar een campus die over een aantal jaren ruimte moet bieden aan circa 2.000 kenniswerkers.

 

Meer informatie:
Dion Sluijsmans, senior projectmanager Oost NV
Rikus Wolbers, senior projectmanager Oost NV, directeur NTC BV

Website: www.noviotechcampus.com


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: