Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Roadmap Verzakelijking

Op bedrijventerreinen zorgt de klassieke kavelgewijze uitgifte van grond voor versnipperde eigendomstructuren. De geringe betrokkenheid van private partijen bij de ontwikkeling en exploitatie van de terreinen, is van invloed op de kwaliteit van de bedrijfsbebouwing. Ook zorgt het ervoor dat er geen gebiedsgerichte ontwikkeling van bedrijventerreinen plaats vindt. Bij het eveneens ontbreken/slecht functioneren van parkmanagement, verouderen de terreinen relatief snel. De Roadmap verzakelijking bedrijventerreinenmarkt beschreef in 2010 hoe dit alles kan veranderen door het voeren van een langetermijn verzakelijkingsstrategie. Doel van deze strategie is de waarde van de terreinen te behouden en te laten groeien door een professionele en gebiedsgerichte aanpak, waarbij in samenspraak met overheden er grotere (financiële) betrokkenheid is van private partijen. Denk hierbij aan beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers en regionale ontwikkelingsbedrijven. Uitwerking van zo’n strategie kan er stap voor stap toe bijdragen dat bedrijventerreinen beter functioneren, minder snel verouderen en effectiever wordt ingespeeld op de behoeften en wensen van (eind)gebruikers.

 

Wilt u meer weten over Verzakelijking van de Bedrijventerreinenmarkt? 

 

Pilots verzakelijking
Om praktijkervaring op te doen met verzakelijking van bedrijventerreinen, werden in 2010 aan de hand van criteria zes Rijkspilots geselecteerd door het ministerie van VROM/EZ, IPO en VNG. De focus van de pilots lagop publiek-private samenwerking op nieuwe en/of te herstructureren bedrijventerreinen. Het gaat om de volgende pilots:

  • Groningen - Regio Oost: verzakelijking in Oost-Groningen
  • Limburg - Heerlen: C-Mill
  • Noord-Brabant - Breda: publiekprivate samenwerking bij (herstructurering van) bedrijventerreinen
  • Noord-Brabant - Deurne: herstructurering bedrijventerrein Kranenmortel in overleg met lokale ondernemers en beleggers
  • Noord-Holland - Koggenland: Distriport Huurmarkt, ontwikkelen innovatieve beleggerstrategie
  • Noord-Holland - Metropoolregio Amsterdam: gebiedsgericht uitgeven bedrijventerreinen via een open gebiedsfonds

De pilots zijn begin 2011 aan de hand van plan van aanpakken van start gegaan en hebben gelopen tot november 2012. Op 14 november 2012 vond in Utrecht de slotbijeenkomst plaats. In opdracht van het ministerie van I&M heeft Platform31 een evaluatieonderzoek naar de effecten van de zes Rijkspilots uitgevoerd: 

SKBN bestaat uit de volgende participanten: