Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen

In 2008 heeft de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen onder leiding van de heer Noordanus (nu burgemeester van Tilburg) het rapport "Kansen voor kwaliteit" gepresenteerd aan de ministers van VROM en Economische Zaken.

De Taskforce benoemt drie strategische lijnen waarlangs een succesvolle aanpak van de bedrijventerreinenproblematiek moet plaatsvinden:

  1. Een collectieve aanpak van de achterstallige herstructureringsopgave, zogenaamde economische stadsvernieuwing. Het wegwerken van de herstructureringsachterstand en het daarvoor noodzakelijke, flankerende beleid moeten het vertrouwen wekken dat nodig is om de transitie naar een meer zakelijke bedrijven - terreinensector op gang te brengen.
  2. Het verzakelijken van ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen. In combinatie met een zekere ruimtelijke schaarste moet verzakelijking ertoe leiden dat herstructurering op den duur gaat behoren tot de normale, marktgestuurde levenscyclus van bedrijventerreinen, met een hooguit beperkte, faciliterende rol voor de overheid. De markt voor bedrijventerreinen zal een ten minste regionale markt zijn, waarop spelers zich ook regionaal zullen moeten bewegen. Die markt zal geleidelijk meer risicodragend moeten worden, ook ten aanzien van herstructurering.
  3. Positionering van planning en uitvoering van de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen in een regionale arena. De regionale arena sluit immers aan bij die van de bedrijventerreinenmarkt en biedt daardoor de beste kansen voor een proces van verzakelijking en voor koppeling van nieuw aan oud. Deze laatste is van belang voor een optimale, financiële bijdrage van marktpartijen en gemeenten aan de economische stadsvernieuwing.

 

 

SKBN bestaat uit de volgende participanten: