WELKOM BIJ SKBN

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) is al 13 jaar het landelijk netwerk van publieke, semipublieke en private partners die zich bezighouden met ruimte voor werken. Onze stichting streeft naar een optimale regionale economie, waarbij voldoende en duurzame ruimte voor werken onontbeerlijk is.

Dit willen we bereiken door op een onafhankelijke manier kennis te delen, te bundelen en te ontwikkelen. Binnen én buiten ons netwerk. Er worden jaarlijks tientallen ontmoetingen georganiseerd met relevante kennisdeling en we leveren – gevraagd en ongevraagd – beleidsinput op basis van onze kennis en ervaring. We zijn daarmee het centrale, onafhankelijke verzamelpunt voor alle ontwikkelingen rondom fysieke werklocaties.

LEES HIER ONZE PROPOSITIE

card image

Event

19-04-2023
Studiereis: innovatieve werklocaties en campussen in Nederland en België

Event

19-04-2023

Studiereis: innovatieve werklocaties en campussen in Nederland en België

Het kabinet zet vol in op het stimuleren van innovatieve ecosystemen, als onderdeel van een groen en strategisch industriebeleid. De regio vormt hierbij een cruciaal schaalniveau, omdat het aansluit bij veel mechanismen achter innovatieprocessen bij bedrijven. Daarnaast werkt het kabinet aan maatregelen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan.

Op campussen en andere innovatieve werklocaties komen beide opgaven samen. Het zijn dé plekken waar kennis, kunde en kapitaal elkaar kruisen, met belangrijke spin-off naar de regionale arbeidsmarkt en economie. De aanwezigheid van talent is voor bedrijven een belangrijk motief om zich op een campus te willen vestigen, naast voorzieningen en het ecosysteem.

Het is dan ook niet gek dat bijna elke gemeente of regio in Nederland haar eigen innovatieve werklocatie of campus wil hebben. Dat hoeft écht niet altijd een universitaire campus te zijn. Kennis en ondernemerschap zit immers overal!

Tweedaagse studiereis
Na succesvolle edities in 2020 en 2022, organiseren vakblad BT en TwynstraGudde op woensdag 19 en donderdag 20 april een nieuwe tweedaagse ‘Studiereis innovatieve werklocaties en campussen’.

Klik hier voor aanmelden.

De reis gaat door Nederland en België en voert langs:

  • Smart Campus Leerpark in Dordrecht, een mbo-campus die bedrijven naar zich toe haalt;
  • Open Manufacturing Campus (OMC) in Turnhout, een uit Philips voortgekomen bedrijvencampus met gedeelde (test)faciliteiten die succesvol is in het aantrekken van innovatieve maakbedrijven; de campus heeft de ambitie de meest productieve vierkante kilometer van België te worden;
  • Het Eindhovense Brainport Industries Campus (BIC), een duurzaam en innovatief werklandschap voor de hightechmaakindustrie. Hier innoveren en produceren bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen onder één dak;
  • De Life Science Campus Pivot Park in Oss, die feitelijk uit een reddingsoperatie ontstond nadat medicijnfabrikant MSD zich gedeeltelijk terugtrok en de provincie Noord-Brabant, gemeente Oss en het ministerie van Economische Zaken MSD-onderzoekers in de gelegenheid stelden nieuwe bedrijven te starten in oude MSD-gebouwen. Inmiddels zijn en worden nieuwe gebouwen toegevoegd aan de campus, die onderdeel uitmaakt van een veel grotere lifescience-cluster, om in de vraag naar nieuwe bedrijfsruimte te kunnen voorzien. Provincie en gemeente staan nu voor de keuze om het campusvastgoed wel of niet te verkopen aan een externe investeerder.
     

Tijdens de reis, die onder inhoudelijke leiding staat van campusexpert Gregor Heemskerk (partner TwynstraGudde), onderzoeken we wat de leasons learned zijn van de bovengenoemde innovatiehotspots.

Centrale vraag is: hoe ontwikkel je een campus en wat komt daarbij kijken?
Op de campussen werken triplehelixpartners samen: het draait om kennisuitwisseling tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, vaak gefaciliteerd door de overheid. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de campusorganisatie.

Wat doet zo’n campusorganisatie nu precies? En hoe wordt de campusorganisatie gefinancierd?
Aandachtspunt is dat de zeggenschap tussen productie, innovatie en onderwijs in evenwicht moet zijn. Als bedrijven gaan domineren, bestaat het risico dat het kortetermijnbelang gaat prevaleren. Maar als onderzoeks- en onderwijsorganisaties te veel invloed krijgen, dan is het risico dat er te weinig wordt doorgepakt.

Hoe zijn de vier hotspots met die spanning omgegaan?
Het bouwen van een campus vergt een lange adem. Het gaat dus om de kunst om community’s te vormen en te onderhouden, om bedrijven te trekken en om netwerken en ecosystemen te bouwen.

Welke instrumenten kunnen hiervoor worden ingezet? Hebben Dordrecht, Turnhout, Eindhoven en Oss hetzelfde handelingsrepertoire, of handelen zij toch weer net anders?

 

Dag 1 – woensdag 19 april 2023
Verzamelen achter Station Amersfoort Centraal (voor automobilisten is er een grote P+R)
Met de bus naar Dordrecht - Programma Smart Campus Leerpark
Lunch
Busreis naar Turnhout - Programma Open Manufacturing Campus (OMC)
Check-in hotel
Avondprogramma in Turnhout

Dag 2 – donderdag 20 april 2022
Busreis naar Eindhoven - Programma Brainport Industries Campus
Lunch
Busreis naar Oss - Programma Pivot Park

Een volledig programma met tijden volgt spoedig.

Tijdens de busreis wordt teruggeblikt op de inhoud. Deelnemers ontvangen een uitgebreid reisverslag met lessen


Facts & Figures
2-daagse campusreis
19 & 20 april 2023
Kosten: € 1450,00 (ex. btw)
Compleet verzorgd inclusief maaltijden, consumpties, overnachting, mogelijke entreegelden, vervoer en reisbegeleiding
Organisatie: BT, TwynstraGudde, SKBN
Aanmelden 

Lees verder
card image

Event

07-03-2023
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Deventer

Event

07-03-2023

Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Deventer

GROEN HERSTRUCTUREREN & REVITALISEREN

Bedrijventerreinen staan weer volop in de aandacht. Niet alleen wordt er naar deze gebieden gekeken om ondernemers voldoende ruimte te geven, steeds meer gaat het om termen als energietransitie, werkklimaat, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het doel is een groen gezond bedrijventerrein dat antwoord geeft op klimaatuitdagingen, en een aantrekkelijke omgeving biedt voor werknemers en ondernemers. Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerrein Estafette in Deventer, gaan we samen met u op zoek naar de juiste integrale manier om bedrijventerreinen te herstructureren én te vergroenen.

MELD JE NU AAN


PROGRAMMA

12.30 uur Inloop

13.00 uur Welkom door moderator Margot Ribberink

13.10 uur Keynote
De opgave voor een groene gezonde werkomgeving. Ex- Rijksbouwmeester Floris Alkemade deelt zijn visie over hoe we de grote opgaven van deze tijd het beste kunnen aanpakken. Fundamentele veranderingen in ons denken en handelen zijn daarbij noodzakelijk. Zeker als het gaat om het creëren van groene gezonde werklandschappen. Iedereen is aan zet, maar hoe dan? Wat betekent dit voor de (her)inrichting van onze bedrijventerreinen? Floris neemt ons in zijn visie naar hoe het wél kan.

14:15 uur Keynote
Bewust ondernemen. Inspirerend verhaal van Overijsselse ondernemer die met aandacht voor medewerkers en duurzaamheid heeft geïnvesteerd in een gezonde groene werkomgeving. Arap-John Tigchelaar; directeur Transferro.

14.45 uur Korte pauze

15.00 uur Workshops
Zelf aan de slag met de uitdaging (in kleinere groepen)

Workshop 1 Herstructureringsopgave als kans voor verduurzaming mét een businesscase.
Hoe verzilver je de kansen voor verduurzaming en kun je deze in een businesscase verwerken? Welke hobbels kun je tegen komen? De spreker volgt nog.

Workshop 2 Samenwerken in een PPS voor vergroening van werklocaties
Bergweide 4 in Deventer is een bedrijvenpark dat veel economische waarde
biedt. Er wordt gewerkt aan het bereiken van een multipliereffect door
middel van het opzetten van een PPS. Hoe organiseer je dat, en wat kunnen
we leren van de aanpak in Deventer? Met Menno ten Heggeler.

Workshop 3 Het belang van biodiversiteit en de verschillende rollen van stakeholders
Begeleid door Eddy Schabbink van IPC Groen. Voor diverse belanghebbenden
interessant maar richten ons met name op Bestuursleden van
Ondernemersverenigingen. De reis van Hessenpoort/Transferro dient als
voorbeeld.

Workshop 4 Voldoende ruimte voor bedrijven en het versnellen van verduurzaming
In deze workshop georganiseerd door het Kennisnetwerk Regionale
Economie Overijssel verkennen we de mogelijkheden om voldoende ruimte
te behouden voor bedrijvigheid en bieden we concrete handvatten om de
duurzaamheidstransitie op bedrijventerreinen te versnellen.

Workshop 5 Vergroenen van bedrijventerreinen: bedrijven als trekker
Een bedrijventerrein waar al veel is gebeurd op het gebied van biodiversiteit
en klimaatadaptatie, is het High Tech Systems Park (HTSP) in Hengelo.
Hogeschool Saxion heeft in opdracht van Transitiemakers en Thales
onderzoek gedaan naar een gebiedsgerichte aanpak voor de vergroening
van bedrijventerreinen. Hoe werkt dat als een bedrijf trekker is? Wat kunnen
we leren van de succesfactoren? Hoe werkt dat met doorpakken? En hoe
kunnen we dat vertalen naar jouw eigen praktijk?

Workshop 6 Ontwerpen van Groen en Gezond
Een ontwerpatelier met lokale MKB’ers om een start te maken met het
ontwerp voor het revitaliseren van een bedrijventerrein in Deventer;
concrete impact! Ook leerzaam om te kijken hoe dit bij jou zou kunnen.

16.00 uur De Kantine
Opstelling met publiek. Wat hebben we geleerd, waar gaan we morgen mee aan de slag? Margot Ribberink vat de middag samen en Provincie Zuid-Holland neemt het stokje over van Overijssel.

16.30 uur Borrel


Meer info en aanmelden

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Verduurzaming bedrijventerreinen: samenspel tussen gemeenten en eigenaren

Nieuws

Nieuws

Verduurzaming bedrijventerreinen: samenspel tussen gemeenten en eigenaren

Bedrijventerreinen hebben een belangrijke functie binnen de Nederlandse economie. In een tijd waarin ruimte schaars is, bestaat de behoefte om extra ruimte te zoeken. Onder andere voor woningbouw, de energietransitie, maar ook voor werkgelegenheid. Hoe zorg je er als gemeente voor dat er voldoende ruimte op de bedrijventerreinen beschikbaar blijft? Tegen welke uitdagingen loopt bijvoorbeeld Gouda aan bij haar bedrijventerrein Gouwespoor? Sandra Suijkerbuijk is projectmanager Gebiedsontwikkeling bij het Kadaster. Ze laat zien hoe data bijdraagt aan verduurzaming van bedrijventerreinen. 

Gouwespoor

Een voorbeeld van een bedrijventerrein met kansen voor slimmer ruimtegebruik is Gouwespoor in Gouda. Het kent een rijke historie: begin jaren ‘60 vestigde zich hier een zuivelfabriek en vandaag de dag grenst het aan station Gouda. Suijkerbuijk onderzocht op basis van onder andere eigendomsgegevens, ruimtegebruik, benutting van bouwmogelijkheden, leeftijd van gebouwen en dakoppervlakten, of de ruimte op het terrein slimmer gebruik kan worden. Conclusie: er vond de afgelopen tien jaar een enorme intensiveringsslag plaats en daardoor is zelfs nog meer ruimte op het terrein. Demi van Weerdenburg is beleidsmedewerker economie en ruimte bij Gemeente Gouda. Van Weerdenburg: ”De analyse gaf hele praktische inzichten bijvoorbeeld waar mogelijkheden liggen voor klimaatadaptatie. Deze informatie kan ik direct gebruiken in mijn werk."

Eigenaren zijn een onmisbare partner 

Suijkerbuijk: “Eigenaren zijn een onmisbare partij. Zij beslissen wat ze met hun grond en panden doen. De samenwerking met hen is dus erg belangrijk. Waar liggen kansen voor nieuwe bedrijvigheid of voor duurzaamheidswinst? Met wie heb ik te maken? Het Kadaster gebruikt data als hulpmiddel in gesprekken met eigenaren en gemeenten. Op basis daarvan stellen we een gedragen actieagenda op. Zo helpen we eigenaren en gemeenten in het toekomstbestendiger maken van de bedrijventerreinen.”

Data als bindmiddel 

“Inzicht dankzij data is een belangrijke stap in een proces om de publieke en private opgaven te verbinden. Met een stevige data-analyse als informatiebasis, ontstaat een waardevoller gesprek op basis van feiten waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Wordt er bijvoorbeeld ruimte gebruikt door bedrijven die ook buiten het bedrijventerrein terecht zouden kunnen?"

"Waar liggen kansen voor nieuwe bedrijvigheid of voor duurzaamheidswinst? Met wie heb ik te maken? Het Kadaster gebruikt data als hulpmiddel in gesprekken met eigenaren en gemeenten."

Grip op ontwikkelkansen voor gemeenten 

“Het Kadaster start met het opstellen van een stappenplan. Dit plan bevat een data onderzoek van de ontwikkelingen van het terrein tot huidige situatie. Dit onderzoek gaat in op eigenaren, vastgoed en gebruik van de panden. Maar ook het ruimtegebruik en de verduurzaming van het terrein. Ook werkgelegenheidscijfers kunnen aan het onderzoek worden toegevoegd. Belangrijk is dat je hiervoor een overzichtelijk tijdvak neemt, bijvoorbeeld het komende jaar.
"Op de meeste bedrijventerreinen zijn de kavels al vanaf de oplevering uitgegeven aan bedrijven. Hierdoor hebben gemeenten beperkt grip op de ontwikkelingen. Als je naar de beschikbare data over bedrijventerreinen kijkt, zie je flinke wijzigingen. Welke lering kun je daaruit trekken en hoe kunnen deze data helpen om de terreinen toekomstbestendiger te maken?” 

Verduurzaming bedrijventerreinen

“Nu er steeds minder ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen is, is slim ruimtegebruik, maar ook het slim omgaan met energie en duurzaamheid van groot belang. In dit geval gaat duurzaamheid niet alleen over de vraag hoe je op de langere termijn zorgt voor een economisch vitaal bedrijventerrein, maar ook bijvoorbeeld milieuaspecten als duurzame energievoorziening en klimaatadaptatie meeneemt in deze ontwikkeling.”

“Ook kijken we naar energieverbruik en optimale benutting van daken. In het gesprek luisteren we naar de ambities van eigenaren en gemeenten op duurzaamheidsgebied en ruimtegebruik. Iets is een kans als het zowel voor eigenaren als voor de gemeente van meerwaarde is. Doordat gemeenten en eigenaren van dezelfde informatie gebruik kunnen maken, is er een startpunt om tot een gesprek en mogelijk gezamenlijk perspectief te komen. Door beter aan te sluiten op de ontwikkelingen op het bedrijventerrein en de wensen van de eigenaren is het realiseren van gemeentelijke beleidsambities eenvoudiger haalbaar.”

Uiteindelijk besluiten eigenaren zelf 

Een realistische inschatting van de uitvoerbaarheid blijft noodzakelijk, stelt Suijkerbuijk. “Een toekomstbestendig bedrijventerrein ontstaat natuurlijk niet vanzelf. De gemeente kan plannen en ideeën hebben over verduurzaming, intensivering, herstructurering of transformatie. Maar heeft maar een beperkte invloed of en wanneer dat gebeurt. Uiteindelijk besluiten eigenaren over hun eigen vastgoed. Zij hebben de beschikkingsmacht over de panden en over een groot deel van de grond. Zij kunnen ruimte geven aan andere functies of aan duurzame ontwikkelingen. Een belangrijke stap zal dus altijd zijn om met de eigenaren in gesprek te gaan over de ontwikkelingen op het terrein.” 

Meer weten?

Meer informatie over het slim benutten van bedrijventerreinen? Lees dan de pagina Bedrijventerreinen slim benutten van het Kadaster.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Next Level koopt bedrijfskavel voor realisatie bedrijfspand Holbox BV in Roermond

Nieuws

Nieuws

Next Level koopt bedrijfskavel voor realisatie bedrijfspand Holbox BV in Roermond

Next Level heeft een bedrijfskavel van 3 hectare gekocht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) voor de realisatie van een grootschalig bedrijfspand voor het bedrijf Holbox. De bedrijfskavel is gelegen op Bedrijventerrein Oosttangent in Roermond, aan de oostzijde van de A73.

Holbox is momenteel  gevestigd in de gemeente Echt-Susteren en verhuist eind 2023 naar de nieuwe locatie. Dirk Franssen, Wethouder van de gemeente Roermond, is trots op de terugkeer van het bedrijf naar Roermond. “Wij zijn blij dat Holbox wederom kiest voor onze gemeente om hun duurzame ambities voort te zetten. We verwelkomen de familie Hol en hun medewerkers graag in Roermond”.

Holbox

Holbox behoort tot een van de belangrijkste spelers in de markt voor duurzaam maatwerk kartonnen displays, verpakkingen en POS materiaal. Ten opzichte van de huidige locatie in Echt, verdubbelt Holbox straks het werkoppervlak waarmee ook de productiecapaciteit verdubbeld wordt. Hierdoor is de operationele kant van het bedrijf, met een omzet van 45 miljoen euro, verzekerd voor groei. “Vanaf eind 2023 kan de voet van de rem en kan het bedrijf in het nieuwe bedrijfspand  doorgroeien”, aldus Jan Hol, die samen met zijn kinderen eigenaar van het bedrijf is.

Ontwikkeling bedrijventerrein Oosttangent

Jeroen Bertjens (Sr. Consultant marketing & sales OML): “OML maakt momenteel de tweede en derde fase van bedrijventerrein Oosttangent te Roermond bouwrijp voor vierde kwartaal 2023. OML heeft bewust de bedrijfskavel van 3 ha gereserveerd om een lokaal of regionaal bedrijf te kunnen faciliteren”. Hans Coppus (directeur OML) vult aan: “OML heeft een wachtlijst aan geïnteresseerde ondernemers voor een bedrijfskavel. Ondanks tegenslagen zoals de stikstof- en energie problematiek blijft de vraag om te ontwikkelen hoog door schaarste in de markt. De uitbreiding van bedrijventerrein Oosttangent Fase 2 creëert weer nieuwe mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting en schuifruimte voor herontwikkeling op bestaande bedrijventerreinen”.

Next Level

Next Level is een investeerder en ontwikkelaar van  grootschalige bedrijfs- en logistieke gebouwen. Holbox heeft een langjarige huurovereenkomst met Next Level gesloten voor de nieuwbouw. Rene Geujen, director plan development: “We hebben samen met Holbox het mooie plan voor de nieuwbouw op deze locatie in Roermond ontwikkeld, waarbij veel aandacht is geweest voor gebouwkwaliteit, energietransitie en duurzaamheid conform Breeam-eisen. De toekomstbestendige opzet van de nieuwbouw stelt Holbox straks in staat om op deze plek haar lange termijn groeiambities op een duurzame manier te faciliteren.” 

Over OML

OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML heeft bedrijfskavels te koop op o.a. de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt, Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze en Oosttangent in Roermond.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Label C kantoren: marktpartijen meeste vierkante meters te verduurzamen

Nieuws

Nieuws

Label C kantoren: marktpartijen meeste vierkante meters te verduurzamen

Marktpartijen hebben de grootste verduurzamingsopgave in vierkante meters als het gaat om energielabels van kantoren. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster naar de verduurzamingsopgave van de kantorenmarkt in Nederland. De aanleiding van dit onderzoek is de nieuwe regelgeving die kantoren vanaf 1 januari 2023 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. 

Lees verder voor de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek.
Of download het volledige rapport.

De opgave voor marktpartijen zit vooral in het verduurzamen van het aantal vierkante meters. Als het om het bezit met labels D en slechter gaat, gaat het om bijna 7 miljoen vierkante meter en kantoren met onbekende labels meegerekend gaat het om ruim 15 miljoen vierkante meter.

Groot deel bezit van marktpartijen heeft label C
Hoewel marktpartijen in absolute zin de meeste vierkante meters moeten verduurzamen, heeft deze partij in vergelijking met andere eigenaren al 71% van hun bezit op label C of beter. Voor zowel particulieren, overheidsbezit en overige eigenaren ligt dat aandeel wat lager, om en nabij de 60%.

Bij woningcorporaties is het aandeel het laagst, 52%. Zij hebben in vergelijking met de andere eigenaren weinig kantoren en veel ongelabeld bezit.

Kantorenvoorraad zonder label C-verplichting
De totale kantorenvoorraad in Nederland op 1 oktober 2022 bestaat uit 137.500 kantooradressen met een totale vloeroppervlakte van maximaal 144 miljoen vierkante meter. Voor deze adressen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indicatief bepaald of zij label C-plichtig zijn. Ruim 65.000 van deze kantooradressen zijn zeer waarschijnlijk label C-plichtig en bijna 28.000 zijn dat vermoedelijk. Ruim 44.500 van de totale kantorenvoorraad hebben volgens inschatting van de RVO geen label C-verplichting.

Regionale verschillen in verduurzaming
Buiten de Randstad en de grote steden zijn er vooral in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Groningen en delen van Overijssel nog relatief veel vierkante meters te verduurzamen door marktpartijen. Overheidsbezit met label D of slechter is vooral geconcentreerd in de grotere steden, terwijl de opgave voor particulieren meer verspreid is over Nederland.

Label C-verplichting vanaf januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 is een kantoor verplicht om een energielabel C of beter te hebben, anders mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. De gemeente gaat in samenwerking met de omgevingsdienst toezien op deze labelverplichting. De eigenaar is verantwoordelijk voor het verduurzamen van het kantoor, zodat deze een energielabel C of beter krijgt.

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

De Jonge geeft provincies huiswerk voor nieuwe nota ruimte

Nieuws

Nieuws

De Jonge geeft provincies huiswerk voor nieuwe nota ruimte

De provincies moeten aan de bak met de ‘puzzelfase’ voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dat schrijft VRO-minister Hugo de Jonge in een eerder deze week verstuurd ‘startpakket’. Eind 2023 moeten er bestuurlijke afspraken liggen over de inpassing van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. In 2024 moet een nieuwe nota ruimte volgen.

‘We hernemen de regie op de ruimtelijke ordening om te zorgen voor een eerlijke uitkomst van alle ruimtelijke verdeelvraagstukken waar we tegenaan gaan lopen', zegt minister Hugo de Jonge voor Ruimtelijke Ordening.  

‘We staan aan de vooravond van een nieuwe manier van werken waarin we cruciale keuzes gaan maken over de inrichting van Nederland. Op alle betrokkenen rust de verantwoordelijkheid om goed samen te werken want keuzes die we nu gaan maken, bepalen welk land we doorgeven aan de generaties na ons.’ 

In het startpakket dat de minister op 12 december naar de twaalf provincies stuurde, legt hij hen de opgaven voor uit nationale programma’s op het gebied van de fysieke leefomgeving. De provincies wordt gevraagd om eigen opgaven te combineren met die van gemeenten en waterschappen. In eerste instantie tot 2030, met een doorkijk naar 2050. In een bijlage bij het startpakket staan per provincie de specifieke kansen en knelpunten. De puzzel moet binnen de kaders van de NOVI worden gelegd. Zo heeft meervoudig ruimtegebruik de voorkeur. Verder zijn bodem en water leidend. 

De Jonge verwacht van de provincies dat zij hun huiswerk in oktober 2023 af hebben. Daarna moeten twaalf ruimtelijke arrangementen volgen, waarin Rijk en provincie wederkerige afspraken maken over de uitvoering van de opgaven. Deze vormen vervolgens de basis voor een nieuwe nota ruimte in 2024. 

Het Rijk ondersteunt de uitwerking van de provincies met ruimtelijke data en de inzet van ontwerpteams die ‘innovatieve oplossingen’ bedenken. Bijvoorbeeld concepten over het tegengaan van ‘verrommeling’ door grootschalige bedrijfsvestigingen. Verder is bij BZK een aparte accountorganisatie ingericht voor de provincies. Die is het dagelijkse aanspreekpunt voor de contactpersonen bij de provincie en de contactpersonen van de nationale programma’s bij de departementen. 

Lees verder