KENNISARCHIEF 2013

Nieuws

card image

Nieuws

Intensieve samenwerking Bierens, gemeente Tilburg en BOM

Nieuws

Nieuws

Intensieve samenwerking Bierens, gemeente Tilburg en BOM

De gemeente Tilburg, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Verenigde Bierens Bedrijven hebben besloten nauw te gaan samenwerken.

Bierens Machinefabrieken, een van oorsprong Tilburgs bedrijf, is begonnen in 1880 aan de Lange Nieuwstraat en sindsdien slechts eenmaal verhuisd, naar de huidige locatie aan de Ringbaan Noord in de Kanaalzone. Om deze hoogwaardige maakindustrie voor Tilburg te behouden, hebben de gemeente Tilburg en de BOM gezamenlijk besloten om met hun Lokaal Herstructurerings Fonds Tilburg (LHTF) te participeren in de plannen voor de herontwikkeling van de Bierenslocatie.

Bedrijfseconomisch is het niet eenvoudig om maakindustrie in Nederland in stand te houden, laat staan met een grote nieuwbouwuitdaging. Toch is dit het voornemen van Bierens. Het pand uit 1952 aan Ringbaan Noord is zo verouderd dat de productie eronder lijdt. De ontwikkelde hoogwaardige productietechnieken vereisen, onder andere, temperatuurbeheersing. Bovendien is een verduurzaming van de gehele productiecyclus gewenst; afvalstromen, energieverbruik en grondgebruik kunnen en moeten geoptimaliseerd en geïnnoveerd worden. Daarom gaat Bierens op de huidige locatie een compleet nieuw bedrijfsgebouw op een perceel van circa 1 hectare bouwen.

Nadat het nieuwe bedrijfsgebouw door Bierens in gebruik is genomen, worden de overgebleven gronden van circa 1,4 hectare, gelegen tussen de Ringbaan Noord, Waalstraat en de Goirkekanaaldijk herontwikkeld. De gelden die de gemeente en de BOM daarvoor uit het Lokaal Herstructurering Fonds Tilburg beschikbaar stellen vergroten de haalbaarheid van de plannen voor de herontwikkeling aanzienlijk. Motieven zijn zuinig ruimtegebruik, het creëren van duurzame vestigingsplaatsen in de Tilburgse Kanaalzone en vergroting van het aantal arbeidsplaatsen. Een duurzame aanwending van de middelen en het behalen van maatschappelijk rendement zijn vanuit het Lokaal Herstructurerings Fonds Tilburg voorwaarden bij de herstructurering van private kavels op de Kanaalzone maar ook op Kraaiven, Loven en Het Laar.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Nieuwe ruimte voor zware industrie in Beatrixhaven Maastricht

Nieuws

Nieuws

Nieuwe ruimte voor zware industrie in Beatrixhaven Maastricht

De gemeente Maastricht en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) hebben gisteravond het officiële startsein gegeven voor de herontwikkeling van het Middengebied in de Beatrixhaven. De gemeente en LHB creëren in het hart van dit industriële bedrijvenpark, aan de Punterweg, 5,5 ha. aaneengesloten ruimte voor de zware industrie.

Met deze ontwikkeling wil de gemeente nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid naar de stad halen of ruimte maken voor bedrijven die moeten of willen verplaatsen binnen Maastricht. In 2014 worden de opstallen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Vanaf 2015 zijn de kavels beschikbaar voor (nieuwe) grootschalige industriële bedrijven in de milieucategorieën 4 en 5. De kavels zijn vanaf vandaag te koop voor een grondprijs van 128 €/m2.

“De Beatrixhaven is nog steeds van onmiskenbaar belang voor Maastricht. Met de ontwikkeling van het Middengebied geven we het bedrijvenpark een forse kwaliteitsimpuls. Niet alleen ontstaat er ruimte voor (nieuwe) zware bedrijvigheid, het juiste bedrijf komt ook op de juiste plek. Dat is goed voor de economie van de stad, maar ook voor de leefbaarheid in de omliggende wijken,” aldus John Aarts, wethouder economie van de gemeente Maastricht.

“Het project is al jaren geleden bedacht. Eerst werd een nieuw masterplan (toekomstvisie) opgesteld voor bedrijventerrein Beatrixhaven. Met hulp van een rijkssubsidie, mede door steun van LIOF verkregen, heeft de gemeente Maastricht mensen en middelen vrijgemaakt voor de beoogde herontwikkeling. In 2012 heeft de gemeente LHB benaderd om risicodragend te participeren in de al lopende grondexploitatie. Voor LHB is het een pré dat het project de focus heeft op de grootschalige zware industrie, aangezien voor dit type bedrijvigheid nauwelijks goede vestigingslocaties voorhanden zijn in Zuid-Limburg, terwijl er wel behoefte aan is”, aldus Rob van Midden, directeur LHB.

Juiste bedrijf op de juiste plaats

Door de verwerving en verplaatsing van bedrijven ontstaat er niet alleen ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, het juiste bedrijf komt ook op de juiste plaats. Aci Supplies is al eerder naar de zuidkant van Maastricht verplaatst met al haar Maastrichtse activiteiten. De nu nog aanwezige groothandel-, dienstverlening- en fabricagebedrijven verplaatsen naar andere, meer passende locaties. Sligro verplaatst naar de nieuwbouwlocatie aan de Willem Alexanderweg, MTB zal haar activiteiten voortzetten vanuit de hoofdvestiging in Randwyck Zuid, Tulpfietsen verplaatst naar de Sleperweg 15 en EML zet haar activiteiten voort aan de Watermolen (Randwyck Zuid). Transonic Systems heeft een nieuwe plek gevonden in de nabijheid van Maastricht (BusinessPark te Elsloo). Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de schaarse ruimte en ontstaat er in het hart van het bedrijvenpark een ideale plek voor bedrijven in de zwaardere milieucategorie.

Nieuwe bedrijvigheid

In 2015 is het terrein gereed en biedt het bedrijvenpark 5,5 ha. plek voor nieuwe bedrijvigheid. De kavels zijn vanaf vandaag te koop voor een grondprijs van 128 €/m2. Om versnippering te voorkomen, en de zware industrie geluidsruimte te kunnen bieden, wordt het terrein in zijn geheel, in twee of in drie delen verkocht vanaf 1,5 ha.

Herstructurering Beatrixhaven

Met de ontwikkeling van het Middengebied zet de gemeente – samen met LHB – de herstructurering van de Beatrixhaven verder voort. De gemeente startte hiermee in 2011. Doel was het bedrijvenpark toekomstbestendig te maken en een optimale vestigingslocatie te laten zijn voor zware bedrijvigheid. De afgelopen jaren heeft de gemeente de infrastructuur van het park over water, spoor en weg versterkt. De havens zijn uitgediept, er is een P+R station aangelegd en het bestaande spoor is nieuw leven ingeblazen. De afrit van de A2 naar het terrein komt medio 2014 gereed.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Start aanleg 40.000 meter glasvezel in Buren

Nieuws

Nieuws

Start aanleg 40.000 meter glasvezel in Buren

200 bedrijven krijgen beschikking over ultrasnelle verbindingen 

Razendsnelle en betrouwbare digitale verbindingen. Dat is waar ruim tweehonderd ondernemers op de vier bedrijventerreinen in Buren op korte termijn over kunnen beschikken. Op maandag 16 december is namelijk het officiële startsein gegeven voor de aanleg van een open glasvezelinfrastructuur. Glasnet Buren laat in nauwe samenwerking met vele partijen deze glasvezelinfrastructuur aanleggen.

Behoefte

Binnen 1,5 jaar tijd komt op de 4 bedrijventerreinen ’t Hulster, Beusichem, De Hofstede en Doejenburg een open eigen glasvezelnetwerk. Ondernemers ondervinden namelijk nu problemen door beperkte aanwezigheid en capaciteit van digitale verbindingen: gebrek aan beschikbaarheid van nieuwe diensten, belemmeringen in de bedrijfsvoering, lange wachttijden, lastige communicatie tussen vestigingen. Daar komt met de aanleg van het ultrasnelle glasvezelnetwerk een einde aan. Ondernemers gaan dan profiteren van voordelig internet en bellen en vele andere nieuwe diensten. Via glasvezel is namelijk ook een breed dienstenaanbod beschikbaar zoals IP-telefonie, online back-up, e-factureren, online boekhouden en beveiliging.

Karl Maier, directeur van Glasnet Buren en tevens voorzitter van het Ondernemers Platform Buren, over de glasvezelaanleg: “Door te zorgen voor goede en betaalbare digitale verbindingen verbeteren de mogelijkheden van de bedrijven in Buren. Dit is goed voor de bedrijven maar ook voor de werkgelegenheid en economische groei in de gemeente Buren en omgeving “

Dit project is mogelijk geworden door de inzet en financiering van de provincie Gelderland en de Rabobank West Betuwe. Zij hebben door middel van het verstrekken van leningen, bijgedragen aan de financiering van het project.

Uitvoering

Glasnet Buren heeft samenwerking gezocht met vele partijen: Zo leggen Glasnet Buren en de gemeentelijke samenwerking Culemborg-Geldermalsen-Tiel in combinatie met Liander aan de westelijke kant in Buren en Beusichem infrastructuur aan. Dit traject is nu van start en is in september 2014 in zijn totaliteit gereed.

Door een samenwerking met Oost NV en Bedrijvenpark Medel is het mogelijk om glasvezel-infrastructuur vanuit Tiel naar Maurik en Lienden te realiseren. De uitvoering hiervan start in februari 2014 en loopt tot augustus 2015. De netwerken van de bedrijventerreinen worden gekoppeld op de digitale marktplaats NDIX.

De voorbereidingstijd was lang, want de bedrijventerreinen in de gemeente Buren liggen op grote afstand van beschikbare infrastructuur en de onderlinge afstanden zijn erg groot. De kosten voor aanleg zijn daarmee erg hoog en alleen door samenwerking met bovengenoemde partijen kan het project gerealiseerd worden.

Zie ook: www.glasnetburen.nl

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Stichting Parkmanagement Brabant opgericht

Nieuws

Nieuws

Stichting Parkmanagement Brabant opgericht

Op 8 november 2013 is formeel de Stichting Parkmanagement Brabant opgericht. De Stichting heeft tot doel het stimuleren, coördineren, bevorderen en optimaliseren van parkmanagement (het beheren van bedrijventerreinen in de meest ruime zin) in het algemeen binnen de provincie Noord-Brabant. Het initiatief daartoe is genomen door enkele parkmanagementorganisaties in Noord-Brabant: Stichting Bedrijventerreinen Helmond, de Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) en de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel.

Op donderdag 12 december 2013 is, in aanwezigheid van onder anderen de Brabantse gedeputeerde Bert Pauli, vertegenwoordigers van Brabants Zeeuwse Wergeversvereniging (BZW), MKB en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) Bedrijfslocaties de officiële aftrap gegeven van de Stichting Parkmanagement Brabant. Frits Rutten (voorzitter), Maarten van Helden (secretaris) en Jos van Asten (penningmeester) kregen uit handen van Kamer van Koophandel Brabant-bestuurslid Jan van Vroenhoven een pamflet aangereikt. Het pamflet symboliseerde de blijvende aandacht die de Brabantse bedrijventerreinen verdienen. Thema's als schoon heel en veilig, duurzaamheid en kwaliteit van de openbare ruimte blijven actueel.

KvK Brabant heeft de samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerreinen, bedrijventerreinen onderling en ondernemers en de overheid lang gestimuleerd met hun programma parkmanagement, dat met het doorgeven van het stokje aan Stichting Parkmanagement Brabant nu officieel beëindigd is. Stichting Parkmanagement Brabant draagt zorg voor het in stand houden en uitbreiden van het netwerk en de kennisuitwisseling die de afgelopen jaren zijn opgebouwd.

BOM Bedrijfslocaties voegt de digitale kennisbank opgebouwd door de KvK Brabant toe aan haar kenniscentrum en blijft met de Stichting Parkmanagement Brabant in contact om actuele informatie over beleidsontwikkelingen uit te wisselen. Het gaat daarnaast vooral ook om de verbinding met de overheid. Zodat praktijkervaringen worden ingebracht bij beleid.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Start herstructurering Bosscherveld in Maastricht

Nieuws

Nieuws

Start herstructurering Bosscherveld in Maastricht

Gemeente en LHB investeren in duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein

De gemeente Maastricht en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) gaan samenwerken bij de herstructurering van bedrijventerrein Bosscherveld. LHB stelt specifieke kennis en ervaring beschikbaar en een bijdrage van € 2,5 mln. De gemeente Maastricht is blij met de participatie van LHB als deskundige op dit gebied. De bijdrage van € 2,5 mln. betekent ook dat de gemeentelijke grondexploitatie voor dit planonderdeel in positieve zin wordt beïnvloed.

De herstructurering van het bedrijventerrein Bosscherveld is een van de deelprojecten van het Programma Belvédère. Wethouder Ruimtelijke Ordening Gerdo van Grootheest: "Samen met het LHB en de ondernemers in het gebied werken we aan een duurzaam en toekomstbestendig Bosscherveld. Dat sluit naadloos aan op de nieuwe aanpak voor Belvédère, waarbij we de historie van het gebied verknopen met deen nieuwe toekomst voor dit deel van Maastricht."

LHB heeft als doel om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren. Rob van Midden, directeur van LHB: "De realisatie van de nieuwe Noorderbrug is hét moment om werk te maken van herstructurering van het verouderde bedrijventerrein Bosscherveld. Dit wordt verbeterd door de aanleg van nieuwe infrastructuur en door ruimte te saneren en vrij te maken voor nieuwe bedrijvigheid en bedrijven die verplaatst moeten worden ten behoeve van de nieuwe Noorderbrug."

Vooralsnog is de focus gericht op drie deelgebieden, zijnde Rondeel, Vredestein en de voormalige groeve Belvédère. Binnenkort worden betonnen vloeren van voormalige bedrijfspanden verwijderd in de hoek Cabergerweg en Fort Willemweg. Op een bedrijfsterrein bovenaan de Sandersweg wordt een grote hoeveelheid puin ontgraven en vermalen. Op deze terreinen worden in de toekomst nieuwe bedrijven gevestigd. De gemeente Maastricht geeft aan de BV WOM Belvédère opdracht om deze samenwerking aan te effectueren.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Novio Tech Campus feestelijk geopend

Nieuws

Nieuws

Novio Tech Campus feestelijk geopend

Vanaf 9 oktober 2013 is Novio Tech Campus een state-of-the-art-bedrijfsverzamelgebouw rijker. Op het campusterrein is het geheel gerenoveerde Gebouw M voor kennisintensieve bedrijven geopend. Het gebouw is vier verdiepingen hoog en beslaat 7400 m2 cleanroom en laboratoriumruimte met bijbehorende kantoren. Provincie Gelderland heeft ruim 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Novio Tech Campus.

Gebouw M is een voormalig NXP-gebouw. Omdat het is aangesloten op het uitgebreide infrastructurele netwerk van NXP is dit uitermate geschikt voor innovatieve bedrijven op het gebied van semiconductors, health en life science. De combinatie van ondernemingen die actief zijn in de halfgeleiderindustrie en life science is uniek voor Nederland.

Novio Tech Campus is een plek ‘waar innovaties werken’, waar kennis delen centraal staat. Kennis delen tussen bedrijven op het campusterrein én met regionale kennis- en zorginstellingen. Met de opening van station Nijmegen Goffert in 2014 direct naast de Novio Tech Campus wordt de campus nog beter bereikbaar en aantrekkelijk voor startende high tech bedrijven.

Samenwerking SMB en Kadans stimulans voor innovatieve starters op Novio Tech Campus 

SMB Life Sciences en Kadans Biofacilities gaan samenwerken op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Hiertoe bekrachtigden zij op 9 oktober een samenwerkingsovereenkomst tijdens de formele opening van deze nieuwe campus. SMB huurt hoogwaardige laboratorium- en kantoorruimten van Kadans om deze met een stimuleringsregeling aan te bieden aan starters en jonge life-sciences-bedrijven. Tevens begeleiden zij samen jonge bedrijven naar professioneel ondernemerschap.

Novio Tech Campus is gesitueerd op bedrijventerrein de Winkelsteeg op een voormalig deel van het NXP-terrein in Nijmegen. Hier is door vastgoedbedrijf Kadans Biofacilities een high tech bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd voor kennisintensieve bedrijven en weten-schappelijke onderzoeksgroepen in de life sciences, health en high tech-sector. In dit center, Gebouw M, kunnen zij gebruik maken van geavanceerde laboratoria (ML1, 2, 3), flexlabs, cleanrooms, een equipmentpool en kantoor- en vergaderruimten met alle noodzakelijke support en services.

Verbinding science met business

SMB, een initiatief van Radboudumc, stimuleert bedrijvigheid door ondernemers en onderzoekers aan elkaar te verbinden. “Op de Novio Tech Campus werken zij dicht bij elkaar in een inspirerende omgeving”, zegt John Schalken, programmadirecteur van SMB, “dat geeft innovaties van idee naar marktrijpe producten een enorme stimulans. Denk daarbij aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en systemen voor diagnostiek“. Daarnaast exploiteert SMB in Gebouw M de moderne Meet & Greet-ruimte voor netwerking en bijeenkomsten tot ongeveer 150 personen.

Duurzame maatregelen

Het totale oppervlak van Gebouw M is ongeveer 10.000 m2. Hiervan gaat SMB circa een derde huren. “We hebben bewust geïnvesteerd in duurzame maatregelen”, zegt Chiel van Dijen, vastgoedmanager van Kadans, “Naast SMB als grootste huurder, profiteren hiervan inmiddels ook de bedrijven Lead Pharma, Urogyn en Fluke die zich reeds in Gebouw M hebben gevestigd op de Novio Tech Campus”. De samenwerkingsovereenkomst tussen Kadans en SMB heeft een looptijd van 5 jaar tot en met 2018.

Lees verder

KENNISARCHIEF