In verband met de provinciale statenverkiezingen organiseren vakblad BT en Buck Consultants International (BCI) op woensdag 1 februari 2023 het eerste van een reeks van drie verkiezingswebinars. Thema van het eerste webinar is ‘ruimte voor werken, de provincie aan zet’.

Meld je hier gratis aan.

Op donderdag 14 oktober presenteerde minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in een Kamerbrief de eerste contouren van het programma werklocaties. Daarmee ligt er een veelbelovende eerste uitwerking, waarin de minister onder meer stelt dat het Kabinet het huidige areaal aan ruimte dat bestemd is voor economische activiteiten op bedrijventerreinen, minimaal wil behouden. In juli 2023 volgt de definitieve uitwerking van het programma werklocaties.

Op 12 december verstuurde minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) het provinciaal startpakket voor de fysieke leefomgeving aan de provincies.

De provincies zullen in 2023 – samen met gemeenten en waterschappen – de ruimtelijke puzzel moeten gaan leggen, waarin ze ruimte voor werken moeten afwegen tegen en/of combineren met ruimtevragen vanuit andere nationale programma’s. Ook zullen ze zich moeten positioneren ten opzichte van gemeenten, die verantwoordelijk zijn en blijven voor het bestemmen en aanleggen van ruimte voor werken.

Programma

11.00 uur - Welkom en introductie, Jan Jager, redacteur BT, en Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI)

Korte QenA over de EZK-Kamerbrief contouren programma werklocaties
Jan Jager & Marcel Michon in gesprek met Kristel Wattel-Meijers en Margreet Verwaal, resp. programmamanager programma werklocaties en senior beleidsmedewerker, Ministerie van EZK, over de contouren van het programma werklocaties

11.10 uur - Wat is de ruimtevraag vanuit economische sectoren? Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI)

11.25 uur - Hoe veranderen duurzame en circulaire doelen randvoorwaarden ten aanzien van de vestiging van economische functies en bedrijven? Ilse Zaal, gedeputeerde Noord-Holland, portefeuillehouder ruimtelijke economie (IPO)

11.40 uur – Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio aan Fontys Hogeschool, presenteert kort de resultaten van een inventarisatie van provinciale verkiezingsprogramma’s. Heeft ruimte voor werken in tegenstelling tot de gemeentelijke partijprogramma’s in 2020 nu wél de aandacht? Hoe zorgen we ervoor dat ruimte voor werken een onderwerp wordt aan de formatietafel?

Gevolgd door een dialoog over de rol van de provincie bij het toedelen en borgen van ruimte voor werken met Kristel Wattel-Meijers, Margreet Verwaal, Marcel Michon en Ilse Zaal, onder leiding van Jan Jager

12.00 uur - Einde

Praktische informatie

Wat: verkiezingswebinar ‘Ruimte voor werken, de provincie aan zet’
Wanneer: woensdag 1 februari, 11.00 uur – 12.00 uur
Voor wie: medewerkers van afdelingen economie en ruimtelijke ordening van provinciale en gemeentelijke overheden, medewerkers van (regionale) ontwikkelingsmaatschappijen en iedereen die zich met ruimte voor werken bezighoudt;
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden

Klik hier om je aan te melden

 

Nieuws
Green Deal voor verduurzaming bedrijventerrein Lage Weide
Green Deal voor verduurzaming bedrijventerrein Lage Weide

Lage Weide maakt er werk van om een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein te worden. Daarom hebben diverse overheden en marktpartijen hiervoor de Green Deal Lage Weide ondertekend. De partijen zetten gezamenlijk de schouders onder belangrijke maatschappelijke thema`s, zoals energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het verduurzamen van een bedrijventerrein vraagt om een ‘brede’ aanpak. Daarom hebben meerdere partijen de handen ineengeslagen om Lage Weide te helpen verduurzamen, namelijk: Ondernemersvereniging ILW, provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Rabobank, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB). Samenwerken André van Schie, gedeputeerde Economie van de provincie Utrecht: “In deze Green Deal gaan we samen aan de slag om Lage Weide klaar te stomen voor de toekomst: niet meer afhankelijk van fossiele energie, slimme energie oplossingen voor netcongestie, beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering, een verbeterde biodiversiteit en circulair werken. Met behoud van banen en zelfs met nieuwe banen erbij, bij innovatieve bedrijven.” Alleen samenwerking tussen overheden en lokaal bedrijfsleven kan uiteindelijk leiden tot een toekomstbestendig bedrijventerrein. Hiermee dragen we bij aan gezond stedelijk leven in Utrecht en creëren we een gezonde en aantrekkelijke werkplek waar medewerkers graag willen werken, vindt de gedeputeerde. Jan Willem de Jong, voorzitter Ondernemersvereniging ILW: “We zijn blij om met de Green Deal samen te werken aan een duurzaam Lage Weide. We zetten ons samen in voor een toekomstbestendig, energieneutraal, circulair en groen bedrijventerrein. Op die manier werken we aan een aantrekkelijker werkomgeving en een nog beter vestigingsklimaat.” Green Deals Green Deals zijn afspraken tussen overheden en andere partijen, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ze kunnen helpen om duurzame plannen op te starten en uit te voeren. Het officiële ondertekenmoment vond plaats op 15 januari 2024 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Industriekring Lage Weide. In 2023 organiseerden we de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette in Utrecht en deelde een kopgroep van ondernemers hun verhaal over de Green Deal Lage Weide. Lees hier het artikel.   

16-01-2024
Nieuws
Zuid-Holland stelt subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen open
Zuid-Holland stelt subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen open

Zuid-Holland kent ruim 600 bedrijventerreinen die samen goed zijn voor bijna 1/3 van de totale werkgelegenheid in de provincie. Het is daarom belangrijk dat de bedrijventerreinen goed georganiseerd zijn en daarmee voorbereid zijn op de toekomst. Om deze doelen te bereiken beschikt de provincie over een subsidieregeling voor ondernemersverenigingen, Bedrijven Investeringszones (BIZ) en gemeenten. Zij kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’. Stimuleren kwaliteit bedrijventerreinen De provincie wil met de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’ de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand houden en verhogen. Ondernemersverenigingen, BIZ en gemeenten kunnen aanvragen indienen voor activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. Activiteiten zijn bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van een ondernemersvereniging en het uitvoeren van oriënterend vooronderzoek voor een BIZ. De subsidie kan ook ingezet worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of maken van businesscases voor onder andere energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, de verkeersveiligheid en het vergroenen van bedrijventerreinen. Daarnaast kan een aanvraag ingediend worden voor het laten maken van een advies over de kwaliteit en het verduurzamen van een bedrijventerreinen. De subsidieregeling Planvorming bedrijventerreinen staat van 1 maart tot en met 31 december 2024 open. De provincie stelt hiervoor in totaal €500.000 beschikbaar met een maximum van €35.000 per aanvraag. Aantrekkelijk vestigings- en werkklimaat met goed functionerende bedrijventerreinen De provincie streeft naar een aantrekkelijk, toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat met goed functionerende bedrijventerreinen. Alle instrumenten die we daarvoor inzetten, vind je op de pagina Bedrijventerreinen van de provincie.

07-03-2024