Waar: PBL-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Wanneer: donderdag 20 april, 14.00 – 17.00 uur

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Wat betekent dat voor de toekomst van bedrijventerreinen? Hoe veranderen de ruimtebehoeften van bedrijven die circulair gaan werken? Kom op 20 april om 14.00 uur naar de presentatie over de ruimtelijke dimensies van de circulaire economie en de gevolgen voor bedrijventerreinen in het bijzonder. Na de presentatie door Trudy Rood en Emil Evenhuis over verschillende strategieën, reageren kenners uit provincie, Rijk, bedrijfsleven en onderzoek op basis van praktijkervaringen. Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomst in het PBL-kantoor in Den Haag.

Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier.

De strategieën voor bedrijventerreinen zijn onderdeel van het onderzoek dat het PBL (samen met CE-Delft, Bureau Buiten en BVR) heeft gedaan naar de ruimtelijke consequenties van - en ruimtelijke voorwaarden voor - een circulaire economie. Dit onderzoek is gedaan in het kader van de Ruimtelijke Verkenning 2023. In een apart beleidsrapport gaat het PBL een toelichting geven over de ruimtelijke implicaties van circulaire economie met aandacht voor wat dit betekent voor beleid.

U bent van harte welkom om het symposium over deze kwesties bij te wonen op donderdag 20 april. Lees hieronder het programma en meld u aan. Voel u vrij om deze uitnodiging te delen met mensen in uw netwerk.

Graag tot 20 april,

Trudy Rood en Emil Evenhuis, Onderzoekers Planbureau voor de Leefomgeving

 

Programma woensdag 20 april 2023:

13.30    Ontvangst met koffie en thee

14.00    Opening door dagvoorzitter Sonja Kruitwagen

14.05    Welkom door Marko Hekkert, directeur PBL

14.15    Presentatie belangrijkste bevindingen PBL-onderzoek ‘Ruimte voor Circulaire Economie’ (met bijdragen van CE Delft, Bureau Buiten en BVR), door Trudy Rood en Emil Evenhuis, onderzoekers bij het PBL.

14.45    Reflecties vanuit de praktijk

Perspectief vanuit het bedrijfsleven op ruimte, knelpunten en kansen. Presentatie door Roland Amoureus, Directeur Public Affairs bij Renewi.
Rol en mogelijkheden van provincies. Presentatie door Ilse Zaal, Gedeputeerde provincie Noord-Holland voor economie, en portefeuillehouder ruimtelijke economie IPO.
Rol en mogelijkheden van nationaal beleid. Presentatie door Jurgen Geelhoed, MT-lid directie Regio bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

15.30    Korte pauze

15.45    Paneldiscussie met Roland Amoureus, Ilse Zaal , Jurgen Geelhoed, Cees-Jan Pen (Lector de ondernemende regio bij Fontys), en Koos Seerden (voorzitter van Commissie ruimtelijke ordening van VNO-NCW).

16.30    Afsluiting door dagvoorzitter Sonja Kruitwagen

16.35    Borrel

Nieuws
Investeringsfonds moet Leiden helpen aan meer ruimte voor werk
Investeringsfonds moet Leiden helpen aan meer ruimte voor werk

Leiden heeft met nieuw beleid de behoefte aan werkplekken en bedrijfsruimte op de kaart gezet. De gemeente werkte daarbij samen met marktpartijen. Belangrijk uitgangspunt is functiemenging van wonen en werken in wijken. De gemeenten wil verouderde of leegstaande bedrijfskavels herontwikkelen met een nog op te richten regionale ontwikkelingsmaatschappij.  De gemeente Leiden heeft het afgelopen jaar samen met ondernemers, beleggers en ontwikkelaars uit de stad de recent gepresenteerde Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk opgesteld. De agenda bestaat uit drie thema’s, namelijk mengen en verdichten, spreiden en schuiven en betaalbaarheid.   Bij het eerste thema, het verdichten van de stad, wordt ingezet op slimme functiemenging in woonwijken en werklocaties. Deze aanpak moet volgens de gemeente Leiden uiteindelijk zorgen voor meer ruimte voor werk. Twee concrete acties voor dit thema zijn het ontwikkelen van een zogenaamd Leids Instrumentarium. Hierin staan spelregels en kaders voor ontwikkelaars, beleggers en andere betrokkenen die betrokken zijn aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Leiden.  Oprichting herontwikkelingsmaatschappij Naast regels en afspraken met beleggers en ontwikkelaars valt hier ook de opzet onder van een regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM). De RHOM moet een manier vinden om verouderde of leegstaande bedrijfskavels in de regio Leiden te herontwikkelen met het oog op verdichten en verduurzamen. Een actie bij het thema verdichten is het opstellen van profielen voor de leefmilieus op wijkniveau in Leiden.  ‘We onderzoeken zo de werk-woonverdeling in wijken van Leiden en bekijken hoe we slimmer en beter werken kunnen toevoegen aan de woongebieden’, stelt de gemeente in de ontwikkelagenda.  Bij het thema spreiden en schuiven staat in de ontwikkelagenda de juiste bedrijvigheid op de juiste plek centraal. Zo moet de beschikbare ruimte voor werklocaties in de stad Leiden, maar ook in de regio, beter en efficiënter worden benut.  Leiden wil daarvoor de regionale samenwerking op ruimte voor werk versterken. Ook moet de slagkracht van de regio op de bedrijventerreinen worden vergroot, onder meer door te zorgen voor een beter balans in vraag en aanbod. Onderzocht wordt verder op welke locaties in Leiden bedrijvigheid toegevoegd kan worden.  Fonds betaalbare werkruimte Betaalbaarheid van werkruimte vormt volgens de gemeente een component om ondernemerschap in Leiden te behouden en te stimuleren. Daarvoor wil de gemeente met drie andere partijen een fonds oprichten voor het realiseren van betaalbare werkruimte. Met het geld uit dit fonds kunnen panden worden aangekocht door de gemeente.  Dit fonds kan ingezet worden om onrendabele toppen te dekken. Ook kan het geld gebruikt worden bij het herinrichten van panden voor makersplaatsen en startups. Stichtingen die voor betaalbare werkruimte zorgen, kunnen een eenmalige publieke investering ontvangen uit het fonds om de exploitatie sluitend te maken. ‘Werken is belangrijk, voor de economie van de stad en onze inwoners: ‘ruimte voor werk heeft prioriteit’, zegt de Leidse wethouder Fleur Spijker van economie in haar toelichting op de agenda.  ‘Leiden is dichtbebouwd, ruimte is schaars en woningen, voorzieningen, groen en sportfaciliteiten eisen op het hardst hun plek op. De investeringszekerheid voor ondernemers moet we niet vergeten’, aldus de wethouder.   Om de regiefunctie voor ruimte voor werk te versterken heeft de gemeente Leiden voor de periode 2023 tot en met 2026 een budget gereserveerd van 150.000 euro per jaar.  Lees het artikel ook op Stadszaken.nl

28-02-2024
Nieuws
Stec: afname vraag bedrijfslocaties, nu inzetten op planvorming
Stec: afname vraag bedrijfslocaties, nu inzetten op planvorming

In 2023 is de ruimtevraag op bedrijventerreinen met 40 procent geslonken. Grote knelpunten waren netcongestie en stikstof en daardoor een afname van investeringen. De ruimtevraag op bedrijventerreinen nam wel toe in sectoren die een transitie doormaken, zoals de energietransitie en voedseltransitie. Dat blijkt uit een analyse van Stec Groep. De onderzoekers stellen dat gemeenten juist nu moeten inzetten op planvorming en beter benutten.  De afname komt na de recordjaren 2021 en 2022. Het gaat hierbij om zowel uitgiftes op nieuwe bedrijventerreinen (greenfields), herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen (brownfields) als opname in de bestaande vastgoedvoorraad, stelt Stec op basis van de Database Locatiebeslissingen Nederland.  ‘Deze terugval past in het beeld van onder meer de NVM die constateert dat het aanbod van bedrijfsruimte voor het eerst na een lange periode weer is toegenomen in het laatste kwartaal van 2023.’  Netcongestie en de stikstofcrisis zijn volgens Stec de grote knelpunten in het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein. Daardoor stellen bedrijven investeringen in gebouwen en grond uit.   Vooral in de logistieke sector neemt de ruimtevraag af, zegt Stec. Dat geldt voor zowel XXL-distributiecentra als kleinere dc’s. Toch zijn volgens Stec nog miljoenen vierkante meters in aanbouw of staan op de planning.   Ook is er nog veel leegstand, constateren de onderzoekers, onder meer de ontwikkelingen van Goodman in Maarssen, Logicor in Helmond, GLP in Culemborg en Frasers in Bemmel.   Daarbij komt volgens Stec dat bedrijven als Picnic in de afgelopen jaren al posities voor toekomstige vraag hebben verworven en dat grote retailers genoegen nemen met minder vierkante meters voor hun dc’s.  Voorbereiden op transities  ‘Wat opvalt is dat steeds meer dynamiek op bedrijventerreinen rechtstreeks voortkomt vanuit de grote transities zoals de energietransitie, circulaire economie (grondstoffentransitie) en voedseltransitie.’  Door deze ontwikkelingen is dit volgens Stec het ideale moment voor gemeenten en provincies om de planvorming op te pakken. De overheden kunnen nu de ruimtevraag voor de transitie naar een circulaire economie goed voorbereiden.  ‘De stroomblokkades zijn tijdelijk. Het net wordt verzwaard en op steeds meer plekken werken bedrijven aan slimme oplossingen zoals smart energy hubs. Bovendien is er de komende tien tot vijftien jaar een structureel grote vraag naar bedrijventerreinen door de transities.’  Die transities geven ook kans voor het beter benutten van de ruimte op bedrijventerreinen. Daarvoor is volgens Stec wel geld en capaciteit nodig van provincies en het Rijk.  ‘Ook is het cruciaal om voldoende schuifruimte te borgen en realiseren om in de transitiefase bestaande locaties om te bouwen en opnieuw duurzaam in te vullen.’ Een pandenbank waarvoor de Culemborgse wethouder Wichgers pleit, sluit hierbij aan.  Als laatste adviseert Stec bestuurders om ruimtelijk-economische visies te ontwikkelen, transitieprognoses te maken en na te denken over de rol van de economie en bedrijventerreinen in 2025.  ‘Antwoord op deze vragen is keihard nodig als fundament en perspectief voor de grote verbouwingsoperatie en ruimtelijke puzzel waar we als Nederland in zitten.’

31-01-2024