In navolging op zijn presentatie tijdens de SKBN Participantenraad op 23 mei 2022, gaf Manfred Fokkema samen met zijn collega Femke Boer een vervolg op het Didam Arrest. Fokkema en Boer zijn advocaten bij Infense Advocaten in Deventer.

Kijk hier naar de presentatie over het Didam Arrest.


 

Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Bredere fietspaden en voorrang voor fietsers op doorfietsroute Lage Weide – Nieuwegein - Houten
Bredere fietspaden en voorrang voor fietsers op doorfietsroute Lage Weide – Nieuwegein - Houten

Bredere fietspaden, voorrang op kruisend verkeer en meer bomen en groen: zo wil gemeente Utrecht het aantrekkelijk maken om de fiets te nemen van Lage Weide naar Houten en andersom. Met het 14 februari verstuurde startdocument maakt het college van Utrecht een begin met de uitwerking van dit project. Utrecht, Nieuwegein, Houten en de provincie Utrecht willen het aantrekkelijker maken om de fiets te nemen op de route Houten, Nieuwegein, Papendorp, Leidsche Rijn, Lage Weide. Daarom verbeteren we de verkeersveiligheid, het fietscomfort en de aantrekkelijkheid van de route. Vergroening hoort daar ook bij. Hiermee werken we aan een bereikbare, gezonde en aantrekkelijke regio.    De route loopt in Utrecht op Lage Weide vanaf de kruising met de Niels Bohrweg over de Atoomweg en Elektronweg naar het Amsterdam-Rijnkanaal. De route volgt de westelijke oever van het kanaal tot de gemeentegrens met Nieuwegein.    De infrastructuur is op grote gedeelten van de route in de gemeente Utrecht al in goede staat. De overige delen verbeteren we. Op de Atoomweg hebben we extra aandacht voor het verkeer dat de fietsroute kruist. We verbreden het fietsbruggetje bij de Oude Vleutenseweg, langs het Amsterdam-Rijnkanaal. We maken de situatie veiliger bij de uitrit van de aluminiumfabriek Nedal waar vrachtverkeer en twee doorfietsroutes elkaar kruisen. We realiseren een fietsstraat bij de ingang van de busremise en een veiliger situatie voor bussen en fietsers.   Daarnaast verbeteren we over de gehele route de kwaliteit door de fietspaden waar mogelijk te verbreden naar vier meter en door fietsers op de route voorrang te geven op kruisend verkeer. Om fietsers uit aangrenzende buurten beter naar deze route te leiden, sluiten we toeleidende routes goed aan. Tot slot voegen we zo veel mogelijk bomen en ander groen toe aan de route. Alleen dan kan het een aantrekkelijke route worden langs het Amsterdam Rijn-Kanaal en het nu nog erg stenige Lage Weide.

14-02-2024
Nieuws
Acht adviezen voor het clusteren van grote bedrijfsvestigingen
Acht adviezen voor het clusteren van grote bedrijfsvestigingen

Namens het programma Mooi Nederland is een handreiking gepresenteerd voor het clusteren van grootschalige bedrijfsvestigingen. De handreiking noemt acht kernopgaven, met oplossingen en voorbeelden. Het is bedoeld voor gemeenten, provincies, ontwikkelaars en bedrijven.  De handreiking focust zich op grootschalige bedrijfsvestigingen met een omvang van meer dan 5 hectare. Het biedt inspiratie en concrete ideeën voor de ontwikkeling en transformatie van clusters. Aan de hand van acht kernopgaven biedt de handreiking oplossingen: Multimodale bereikbaarheid Multimodale bereikbaarheid is belangrijk om grote verkeersstromen niet te laten botsen én om werknemers te stimuleren naar de terreinen te reizen met ov of fietsen. Dit is mogelijk door parkeervoorzieningen gestapeld en geclusterd te organiseren. Daardoor kan ruimte worden gewonnen voor verdichting en vergroening van het bedrijventerrein.     Inpassing stedelijke context Geclusterde bedrijfsvestigingen vormen vaak een afgesloten geheel vergeleken met de omgeving. Om dit beter te integreren is het bijvoorbeeld belangrijk om karakteristieke zichtlijnen en landschappelijke structuren te behouden. Om de cultuurhistorische identiteit te behouden, moet bestaand erfgoed respectvol worden geïntegreerd.   Verblijfskwaliteit en gezondheid De kwaliteit van de buitenruimte is op veel terreinen ondermaats, met weinig ruimte voor voetgangers, fietsers, beweging en ontmoeting. Belangrijk is het daarom om te ontwerpen op menselijke maat, met ruimte voor langzaam verkeer, het integreren van ontmoetingsplekken in de openbare ruimte en het uitbreiden van het recreatieve netwerk.   Circulariteit, duurzaam en energietransitie  Op veel terreinen is nu nog onvoldoende ruimte voor een duurzame en circulaire economie. Daarom moet er voldoende ruimte worden gereserveerd voor de op- en overslag van materialen.   Ruimtegebrek: boven- en ondergrond Terreinen worden nu met een lage dichtheid ontwikkelt. Meervoudig ruimtegebruik moet boven- en ondergronds het uitgangspunt worden. Infrastructuur, zoals kabels en leidingen moeten compact ondergronds worden aangelegd.  Ook is het nodig om functies verticaal te stapelen en faciliteiten te delen.   Veranderende ruimtevraag  De ruimtevraag verandert: logistieke vestigingen, waterstoffabrieken of materialenhubs vragen meer ruimte, maar dit ontbreekt nog op terreinen. Het is daarom belang om bij aanvang deze (toekomstige) ruimtevraag goed in beeld te hebben. Het zorgen voor overmaat en behouden van schuifruimte wordt sterk aanbevolen.   Klimaatadaptatie  Door de gevolgen van klimaatverandering staan vooral bestaande bedrijventerreinen een grote verduurzamingsopgave te wachten. Daarom is het belangrijk om een water- en bodem sturend ontwerp te hanteren.  Voorbeelden zijn: het beter afvoeren van water, creëren van koelteplekken en het inkorten van afstanden tot groene plekken.   Natuurinclusiviteit De Nederlandse biodiversiteit kent een achteruitgang. Daarom is het belangrijk om de bestaande ecologische netwerken en habitats te beschermen, en waar mogelijk te versterken. Voor nieuwe terreinen is het belangrijk om te werken aan een gezonde bodemkwaliteit en om het bestaande groen zoveel mogelijk te behouden. Het programma Mooi Nederland is een programma van het Rijk dat zich inzet voor ruimtelijke kwaliteit. De aangesloten deskundigen werken aan een gedeeld beeld van de toekomst van ons land en regelt nieuwe concepten voor de inrichting van gebieden. De handreiking is opgesteld voor alle gebieden die nog aan de slag gaan met de opgaven rondom grootschalige bedrijfsvestigingen. De handreiking geeft ook uitwerking aan de landelijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen, dat streeft naar een duurzaam en economisch verantwoord vestigingsbeleid voor grote bedrijfsvestigingen. De aanbevelingen en conclusies van de handreiking worden opgenomen in de nog op te stellen Nota Ruimte.  Lees het artikel ook op Stadszaken.nl.   Beeld: Distributiecentrum van Jumbo in Drenthe. Fotocredit: Remke Luitjes / iStock.com

08-05-2024
Aanmelden nieuwsbrief