De 5e Estafette vond plaats in Provincie Noord-Holland
Waarderpolder Haarlem - Groene bedrijventerreinen maken we samen 

 = Bekijk de presentaties in het programma-overzicht = 

Bedrijventerreinen staan weer volop in de aandacht. Niet alleen wordt er naar deze gebieden gekeken om ondernemers voldoende duurzame ruimte te bieden, steeds meer gaat het om termen als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het doel van alle betrokkenen is een groen gezond bedrijventerrein dat antwoord geeft op energie- en klimaatuitdagingen, en daarmee een aantrekkelijke werkomgeving biedt voor werknemers en ondernemers.  
 
Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerrein Estafette in Noord-Holland, kijken we naar de samenwerking die nodig is om een groen bedrijventerreinen te realiseren. Samenwerking tussen verschillende overheden, tussen afdelingen binnen overheden én samenwerking tussen de opgaven waar een terrein voor staat. Verbinding is het centrale thema: hoe zorgen we ervoor dat we niet langs elkaar heen acteren in eenzelfde gebied? Hoe krijg je verbinding van opgaven én professionals voor een optimaal resultaat?  
 
Op bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem laten ze graag zien hoe ze al tot concrete resultaten zijn gekomen, en wat dat vergt van de organisatie. Ook kijken we naar een terrein dat aan het begin van een transformatie staat, en tegen welke bottlenecks men aanloopt. Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomst is het bieden van concrete handelingsperspectieven voor gemeenten, en dagen we je uit om cross-sectoraal te gaan denken én werken.  

PROGRAMMA 

13.30 uur Welkom door dagvoorzitter  

13.35 uur Welkom door gastheer  

13.45 uur Keynote - De ecologische visie én aanpak van SADC 

SADC staat bekend om haar groene aanpak en aanleg van bedrijventerreinen. Hoe werkt dit in de praktijk en wat vergt het van de organisatie en betrokkenheid van ondernemers? Via welke handelingsperspectieven gaat SADC te werk?  

Door: Jan Jaap Blüm - Coördinator Integrale Duurzaamheid bij SADC - bekijk de presentatie.


14.10 uur  Tweespan - De aanpak van Zaanstad en Alkmaar

Gemeente Zaanstad // Groenplan Hoogtij 
Door Hendrik Visser - bekijk video 1 en video 2

Gemeente Alkmaar // Toolbox Vergroenen Beverkoog
Martin Verschure (gemeente Alkmaar) en Hendrik Goeman Borgesius (Bedrijvenvereniging Beverkoog) - bekijk de presentatie,
bekijk hier de toolbox vergroenen van Beverkoog

Op welke manier wordt de vergroeningsopgave aangepakt? 
Met welke partijen/afdelingen wordt er samengewerkt? 
Wat zijn de lesson's learned, en ook: wat zijn nog te overwinnen obstakels? 

14.40 uur Waarderpolder - Een groen en toekomstbestendig bedrijventerrein

Door Stan Verstraete - bekijk de presentatie
Bekijk hier het convenant van gemeente Haarlem en Waarderpolder

15.00 uur Rondleiding 3D Makerszone
 

15.45 uur  Hoe kun je als gemeente aan de slag?
Op welke manier sta je ondernemers bij? Er zijn verschillende mogelijkheden die op weg helpen. Concrete handelingsperspectieven vanuit:

Provincie Noord-Holland, Jacobien Crol - bekijk de presentatie

PHB, Abe Ferweda - bekijk de presentatie

NHN, Robin Bäcker - bekijk de presentatie

16.30 uur  Plenaire afronding + borrel 

 

card image

Event

2024-02-01
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

2024-02-01

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

  • Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied?
  • Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen?
  • Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?
     

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.

We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN en abonnees van BT.
Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT.

Wanneer – Donderdag 1 februari 2024
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
 

MELD JE NU AAN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder

Achtergrond

card image

29-06-2023

Ruimte voor wonen-werken: drie oplossingen voor binnenstedelijke bedrijventerreinen

Achtergrond

29-06-2023

Ruimte voor wonen-werken: drie oplossingen voor binnenstedelijke bedrijventerreinen

Op alle overheidsniveaus wordt nagedacht hoe in de toekomst moet worden omgegaan met ruimte voor werken in de stad. De beschikbare ruimte wordt steeds krapper door met name de grote woningbouwopgave. Het is heel verleidelijk voor gemeenten om binnenstedelijk relatief oude bedrijventerreinen op te offeren voor deze ruimteclaim. Te gemakkelijk, vindt Gerlof Rienstra. Hij draagt drie mogelijke oplossingen aan.

Dit is een ingekorte versie van een artikel dat is verschenen in BT Magazine van juni 2023. BT Magazine is het vakblad voor de professional die zich bezighoudt met werklocaties, regionale innovatiekracht en het vestigingsklimaat. 

Tijdens het seminar ‘Ruimte voor werken in de stad – randvoorwaarden voor functionele mixzones’ gaf Rienstra begin april een presentatie over de stand van zaken, de opgaven en mogelijke oplossingen voor de ruimtebehoefte. In de zoektocht hiernaar wordt volgens de expert ‘likkebaardend’ gekeken naar binnenstedelijk gelegen en relatief oude gemengde bedrijventerreinen.

Maar juist die zijn weer heel belangrijk voor de werkgelegenheid van praktisch of laaggeschoolden op de stedelijke arbeidsmarkt. Met beide belangen moet rekening worden gehouden. Dat geeft tegelijkertijd ruimte voor drie nieuwe oplossingen op bestaande bedrijventerreinen.

Oplossing 1: Herontwikkel bedrijventerreinen met kantoorruimte naar ruimte voor maakindustrie en circulaire economie 

Herontwikkeling op bestaande bedrijventerreinen vraagt een lange adem en veel samenwerking. We snappen dat dit in een situatie met gespreid eigendom niet zo gemakkelijk te realiseren is. Wel zijn er al initiatieven aanwijsbaar.

Zo past de OMU in de provincie Utrecht al een dergelijke strategie toe via een investeringsfonds met een revolving fundkarakter. Ook voor (publieke) eigenaren van bedrijventerreinen is dit een interessante oplossing. Dan is het als gebiedsregisseur wel handig en aantrekkelijk om bedrijfsgrond in erfpacht uit te geven. Het vraagt wel doorzettings- en uithoudingsvermogen en vereist ook nieuwe verdienmodellen.

Je zou incourante kantoorcomplexen op bedrijventerreinen bestemd voor bedrijven met een milieucategorie 3 en hoger (HMC3+) langs snelwegen, die niet aantrekkelijk zijn voor omzetting naar wonen, kunnen transformeren naar locaties voor maakindustrie en circulaire economielocaties. Dat heeft zo zijn voordelen; bereikbaarheid over de weg en voldoende milieuruimte zijn dan in ieder geval gegarandeerd.  

De tweede oplossingsrichting legt de nadruk meer op verdichting en intensivering van bestaande werklocaties, zodat de bestaande ruimte beter benut wordt: 

Oplossing 2: Intensivering van bedrijventerreinen voor invulling vraag maakindustrie en circulaire economie, voorbeeld Roadmap Intensivering Bedrijventerreinen

Roadmap intensivering bedrijven terreinen. Uit: INTENS, gids voor inspiratie en advies; bedrijventerreinen nieuwe stijl 2021-2031; integrale en kwalitatieve intensivering. Bron: Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), provincie Utrecht, 2021 

Oplossing 3: Functiemenging met werken in binnensteden biedt ook een oplossing voor de ruimtebehoefte van bedrijven 

De derde oplossingsrichting vertoont enige overlap met de intensivering in oplossing 2. Voor de groep HMC3+-activiteiten is een bedrijventerrein in principe verplicht en zelfs die bedrijven zijn blijkbaar prima op hetzelfde terrein te mengen met andere activiteiten. Denk aan bijvoorbeeld kantoorfuncties, winkels en woningen.

Als dat daar al gebeurt, waarom dan niet elders, zoals in binnensteden? Als we er dan van uitgaan dat milieucategorie 1, meubelstoffeerders en 2 bijvoorbeeld op kleine schaal vervaardiging van consumptie-ijs en brood, kantoormachines en computers, inclusief reparatie niet per se op een bedrijventerrein hoeven te zitten, kunnen we zien of dat inderdaad ook buiten bedrijventerreinen het geval is.

Bedrijven naar de binnenstad halen is dan misschien helemaal niet zo’n gek idee. We creëren daarmee potentiële ‘productiewijken’, met functiemenging van wonen, werken en voorzieningen. Dit heeft ook een positief effect op de waardeontwikkeling van vastgoed en buurten. 

Rienstra: 'Twijfels bij JLL-berekening woning - in relatie tot ruimtebehoefte' 

Tijdens het seminar op 4 april heeft vastgoedadviseur JLL een berekening gepresenteerd waarin werd aangegeven dat per (nieuwbouw)woning 26,3 vierkante meter bedrijfsruimte nodig is. 'Ik heb twijfels bij deze berekening, hij is enerzijds aan de lage kant (tweeverdieners in een huishouden in een nieuwe woning vragen zeker meer ruimte), en maakt ook geen onderscheid tussen formele (30 procent op bedrijventerreinen) en informele werklocaties (solitaire werklocaties en woningen). En dan hebben we het nog niet over de (extra) ruimtebehoefte voor verzorgende activiteiten in de circulaire economie (opslag, verwerking, logistiek).
Met andere woorden, niet te bescheiden zijn met 26,3 vierkante meter en het, wat mij betreft, zeker niet als een ouderwets planologisch kengetal in businesscases voor gebiedsontwikkeling in de toekomst gaan meenemen. Daarvoor is de situatie nationaal, regionaal en lokaal te complex en gedifferentieerd qua economische sectoren en commercieel vastgoed.' 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Jetten: extra budget en onorthodoxe maatregelen tegen netcongestie

Nieuws

20-10-2023

Jetten: extra budget en onorthodoxe maatregelen tegen netcongestie

Netbeheerders en het kabinet steken vier miljard euro extra in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Daardoor is vanaf 2025 een bedrag van 8 miljard euro beschikbaar. Met extra investeringen, onorthodoxe maatregelen, planmatige aanpak en alvast bouwen zonder geldige vergunning moet de netcongestie worden aangepakt. Dat schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer. 

De netbeheerders zeggen dat de vraag naar ruimte op het elektriciteitsnet explosief is gegroeid en het net in vrijwel heel Nederland zo goed als vol zit. Daardoor komt de verduurzaming van bedrijven in de knel. Ook huishoudens kunnen last van netcongestie krijgen, schrijft Jetten aan de Tweede Kamer. 

Daarom gaan netbeheerders en het kabinet de strijd aan met netcongestie door het stroomnet sneller uit te breiden, de huidige ruimte op het net beter te benutten en de vraag naar elektriciteit buiten de piekuren te verplaatsen.

Verkorten procedures
Jetten vraagt lokale overheden voldoende ruimte vrij te maken voor uitbreiding van de elektriciteitsnetten. ‘Met gemeenten en provincies werk ik aan het proactief aanwijzen van grond voor elektriciteitsnetten, batterijen en elektrolysers.’ Daarbij wil hij uitgaan van inzichten van TenneT en regionale netbeheerders. 

Ook wil de minister bepaalde uitbreidingen als ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ aanmerken. Daarvoor geldt dat er maximaal één beroepsprocedure mogelijk is, en alleen bij de Raad van State. Zo worden procedures met maximaal 1,5 jaar verkort. 

Om dat voor elkaar te krijgen, wil Jetten het wetsvoorstel ‘Versterking Regie Volkshuisvesting’ in te zetten. Die ligt momenteel bij de Raad van State voor advies. Met dat voorstel van woonminister De Jonge wordt ook beoogd procedures te versnellen voor woningbouw. 

Jetten wil een pilot starten waardoor TenneT alvast kan bouwen, terwijl de vergunningen nog niet zijn afgegeven of waar de bouwplannen nog bij de Raad van State liggen. ‘Dit doe ik in goed overleg met de direct betrokken gemeenten en provincies.’ 

Door ruimtelijke ontwikkelingen en energiesystemen in samenhang te programmeren, wil Jetten ook zorgen voor een versnelling. Hij werkt daarbij met BZK, IenW, (de koepels van) de gemeentes en provincies en de netbeheerders aan de aanpak ‘Integraal Programmeren’.

Contracten ontlasten piekmomenten
Met grootverbruikers wil hij nieuwe contracten om op piekmomenten minder elektriciteit te gebruiken. Daardoor kunnen er meer bedrijven worden aangesloten, aldus Jetten. Netbeheerders en toezichthouder ACM werken nu aan een aanpak om dat soort contracten aantrekkelijker te maken voor bedrijven. 

Daarnaast wordt een deelnameplicht verder uitgewerkt. Dat betekent dat grootverbruikers die veel elektriciteit gebruiken, een bod doen aan de netbeheerder tegen welke prijs zij een bepaalde hoeveelheid stroom minder afnemen tijdens piekmomenten.

Flexibiliteitstenders voor aanbieden ruimte stroomnet
Verder willen het kabinet en de netbeheerders vanaf komend jaar proactief veilingen, zogeheten flexibiliteitstenders, starten. Daarmee kunnen bedrijven, zoals een batterij-exploitant, voor een langere periode op strategische plekken ruimte op het stroomnet aanbieden tijdens piekmomenten. 

Zo’n 166 miljoen euro gaat naar de stimulering van energiehubs. Dan kunnen bedrijven lokaal hun elektriciteitsvraag en -aanbod op elkaar afstemmen. Daardoor is minder ruimte op het stroomnet nodig.  

Het wordt volgend jaar mogelijk voor bedrijven om de beschikbare ruimte op het net te delen met elkaar via groepscontracten. Zo kan een bedrijf de ruimte op het stroomnet gebruiken die een ander bedrijf op dat moment niet nodig heeft. Dat is op dit moment nog niet toegestaan.

Dit bericht is afkomstig van Stadszaken.nl
 

Lees verder