Om in de komende decennia te kunnen voldoen aan de ruimtevraag van circulaire bedrijven is het belangrijk dat circulaire economie hoger op de agenda van het omgevingsbeleid komt. Anders dreigt de ontluikende circulaire economie vast te lopen door ruimtegebrek en onomkeerbare keuzes. Meer en meer wordt duidelijk dat er extra (milieu)ruimte nodig is voor het ruimtelijke faciliteren van de circulaire transitie.

Tijdens de masterclass bespreekt Emil Evenhuis (PBL) de hoofdlijnen en aanpak van het onderzoek (informatie over het onderzoek). Vanuit het onderzoeksproject Samen Beter licht Cees-Jan Pen (Fontys) in samenwerking met empirische data van de Stec groep, Ginder en CLOK toe wat er lokaal en regionaal al bekend is over de ruimtelijke effecten van circulaire transitie en tot welke knelpunten dit leidt. Tijdens de masterclass is er voldoende ruimte voor het delen en toelichten van lokale ervaringen, knelpunten en doorbraken.

Na deze masterclass gaan we in een workshop aan de gang met casussen die jullie zelf in kunnen brengen omtrent het onderwerp "Hoe creëer je ruimte voor een circulaire toekomst van bedrijventerreinen?". Via het inschrijfformulier kun je al een casus inbrengen die behandeld kan worden, denk hierbij aan: lokale worstelingen, voorbeelden, succes verhalen, etc.

Programma 

09.00 uur Inloop
09.30 uur Aftrap door Cees-Jan Pen
09.45 uur Hoofdlijnen & aanpak onderzoek door Emil Evenhuis
10.30 uur Pauze
10.45 uur Wat doet Brabant Onderneemt Circulair? 
11.00 uur Workshop: Casussen "Hoe creëer je ruimte voor een circulaire toekomst van bedrijventerreinen?
12.15 uur Plenaire afronding
12.30 uur  Lunch 

Datum: 22 november 2023
Tijd: 9.30 tot 12.30 uur
Locatie: Rachelsmolen 1, Eindhoven | Gebouw R3, Inspiration Center

KLIK HIER VOOR AANMELDEN

 

Nieuws
Onderzoek: BIZ kan springplank zijn voor verduurzaming van het bedrijventerrein
Onderzoek: BIZ kan springplank zijn voor verduurzaming van het bedrijventerrein

In opdracht van minister Adriaansens (EZK) hebben prof. mr. dr. Arjan Schep (Erasmus School of Law) en dr. Cees-Jan Pen (Fontys Hogeschool) onderzoek gedaan naar welke rol het instrument BIZ speelt bij de organisatiegraad op bedrijventerreinen en bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Uit het onderzoek blijkt dat voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen waarbij het initiatief en het grootste belang van het behalen ervan bij de overheid ligt, is de BIZ-regeling niet bedoeld en ook niet geschikt. Dit vraagt om andere type instrumenten waarbij de overheid meer verplichtend optreedt. Download hier het onderzoek 'Investeren in het organiserend vermogen en de verduurzaming van bedrijventerreinen met behulp van bedrijveninvesteringszones' De BIZ is de enige specifieke wettelijke en landelijk geldende regeling die faciliteert dat de gemeente en ondernemers periodiek afspraken maken over de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van een bedrijventerrein. De totstandkoming van een BI-zone leidt volgens de onderzoekers tot: - organisatievorming; - een planmatige aanpak voor meerdere jaren, neergelegd in een activiteitenplan; - actief op zoek gaan onder de pandeigenaren en/of ondernemers naar draagvlak voor gewenste activiteiten en gezamenlijke investeringen. Uit het onderzoek blijkt dat de BIZ een springplank kan zijn voor het verwezenlijken van duurzaamheidsambities. De organisatie is op orde, er is veelal een parkmanagementorganisatie of parkmanager betrokken die de planvorming en ambities op het gebied van verduurzaming kan begeleiden. Ook zijn er lopende afspraken met de gemeente over het gebied. De BIZ is dus voorwaardenscheppend en kan een aanjaagfunctie vervullen bij de verduurzaming van het bedrijventerrein. De maatschappelijke urgentie op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit biedt kansen op bedrijventerreinen doordat synergie mogelijk is wanneer ondernemersbelangen samenvallen met de overheidsbelangen. Daarvoor is nodig dat bedrijventerreinen zich organiseren en de basis op orde hebben. Een BI-zone kan daarvoor een platform bieden. Met het onderzoek en een kamerbrief reageert minister Adriaansens (EZK) op het advies 'Samen Werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen' van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli). Dit advies gaat over hoe de verduurzaming van bedrijventerreinen en de bedrijven die er gevestigd zijn te versnellen. Klik hier om de kamerbrief te lezen met de kabinetsreactie op het Rli-advies Samen Werken.   Beeld: iStock - bortescristian

03-04-2024
Nieuws
Amsterdamse bedrijven krijgen als eerste flexibel groepscontract elektriciteit
Amsterdamse bedrijven krijgen als eerste flexibel groepscontract elektriciteit

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) heeft met Liander een contract afgesloten waarmee aangesloten bedrijven flexibel met de ruimte op het elektriciteitsnet kunnen omgaan. Dit is voor Liander het eerste flexibele groepscontract dat is opgesteld binnen de nieuwe congestiemanagementregels van de Autoriteit Consument & Markt. De bedrijven aangesloten bij ECAH stemmen hun bedrijfsvoering op elkaar af, maar kunnen bijvoorbeeld ook samen investeren in grootschalige batterijen in dit gebied. Zo kunnen de momenten dat terug moet worden geschakeld door de bedrijven worden beperkt  Dat had wel wat voeten in de aarde, zegt projectmanager Reinoud Botman van The Port of Amsterdam. ‘We zijn in 2021 al gestart met het project. We hebben bijeenkomsten georganiseerd en zijn bedrijven gaan informeren.’  ‘Uiteindelijk hebben we een coöperatie opgericht om uitdagingen, zoals een vol elektriciteitsnet, samen aan te kunnen. Daarna was het makkelijker om in gesprek met Liander te raken.’  Een van de eerste inzichten die uit dat gesprek kwam, was dat er veel ruimte beschikbaar is op het net. Er is wel netcongestie, maar dat heeft te maken met reserveringen, zegt Botman.   ‘Onze inzet tijdens het gesprek met Liander was hoe we die beschikbare ruimte konden vrijspelen. Het kan toch niet zo zijn dat er ruimte is en bedrijven toch niet kunnen opschalen?’ Dat heeft uiteindelijk geleid tot het groepscontract.  Dashboards geven inzicht  Er hoeven voor dit nieuwe contract geen kabels de grond in. ‘We gaan slimmer meten. Als de een meer gebruikt, is er minder voor de ander.’ Hoe dat precies gaat werken, wil de ECAH de komende tijd uitvinden.  Om het elektriciteitsgebruik binnen de coöperatie inzichtelijk te maken, maakt Firan, een dochterbedrijf van Alliander, een dashboard. Daarop kunnen de leden hun eigen stroomgebruik zien en die van alle leden gezamenlijk.  ‘Er zit een koelhuis in de groep van bijna dertig bedrijven’, zegt Botman. ‘Die hoeft niet altijd koelen en kan op piekmomenten de installatie op laag pitje zetten.’  ‘We kunnen er ook voor kiezen een batterij op piekmomenten te ontladen.’ ECAH onderzoekt of zulke batterijen als coöperatie aan te schaffen zijn.  De leden van de ECAH willen ook hun uitbreidingsplannen, met daaraan gekoppeld de elektriciteitsbehoefte, beter in beeld brengen.   'Door de plannen aan Liander te geven, kunnen we veel scherpere plannen maken en zijn conservatieve aannames, die netbeheerders nu door een informatiegebrek moeten maken, niet nodig.  Contract nog niet schaalbaar  Dit unieke contract betekent niet dat Liander deze oplossing direct aan meer bedrijventerreinen kan aanbieden. Een collectief contract is een op maat gemaakte oplossing en daarmee nog niet schaalbaar.  ‘Het is maatwerk, maar op basis van de lessen willen we deze contractvorm in de toekomst breder aanbieden. Ons doel is dat er ook voor andere bedrijventerreinen in Nederland meer mogelijkheden ontstaan op het bestaande elektriciteitsnet’, zegt Chief Transition Officer Daan Schut van Alliander.  Het doel van de netbeheerder is om in 2024 in ieder geval zeven nieuwe flexibele groepscontracten af te sluiten en met Energy Hubs een plan te maken voor een geleidelijke opschaling.  Bij de selectie van mogelijke bedrijventerreinen kijkt Liander naar de aard van het congestieprobleem, het initiatief dat de ondernemers zelf kunnen nemen en of het op die plekken nog lang duurt voordat de verzwaring van het net klaar is.  Het was al langer mogelijk om als individueel bedrijf flexibel gebruik te maken van het elektriciteitsnet via een capaciteitsbeperkingscontract (CBC) en ook bij Schiphol liep een kleine pilot met een groepscontract.  Fotocredit: Todamo / iStock.com

09-02-2024