Provincie Gelderland, Vakblad BT en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Op het Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen dat plaatsvindt op donderdagmiddag 13 december op Novio Tech Campus in Nijmegen, zal de provincie de eerste resultaten met u delen van een nulmeting onder Gelderse bedrijventerreinen rond toekomstbestendigheid.

MELD U HIER AAN

In 2019 wil de provincie de eerste concrete stappen zetten op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. SKBN en Provincie Gelderland nodigen u van harte uit mee te denken en als u niet uit Gelderland komt, de dagopbrengst mee terug te nemen naar uw eigen regio.

PROGRAMMA

13.00 uur
Inloop
 
13.30 uur
Opening
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus

13.40 uur
Van Noordpool tot Nederlands bedrijventerrein van de toekomst
Niels van Geenhuizen, Global Sustainable Solutions Leader Arcadis

14.00 uur
Gelderse bedrijventerreinen – Klaar voor de toekomst?
Joost Hagens, Bureau Buiten

14.45 uur
Discussiesessies – van ambitie naar uitvoering
In drie parallelle sessies gaan belangrijke stakeholders met deelnemers in gesprek over een drietal thema’s: 

  • Rol/eigenaarschap: wie doet wat?

In deze parallelsessie gaan stakeholders met deelnemers in gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van elkaar en waar hebben we elkaar nodig?

  • Duurzaamheid als concurrentievoordeel?

Hoe verhouden economie en duurzaamheid zich? Is verduurzaming een moetje of is het onderdeel van de bedrijfsvoering om concurrerend te kunnen blijven?

  • Organisatiekracht

Collectiviteit wordt essentieel geacht voor toekomstbestendigheid. Hoe organiseer je collectiviteit op een (bestaand) bedrijventerrein?

16.00 uur
Plenaire wrap up
Tijdens een plenaire terugkoppeling wordt de opbrengst van de discussiesessies opgehaald en doorvertaald naar concrete input voor fase 2. Niet-Gelderse deelnemers kunnen de opgedane kennis meenemen naar hun eigen regio.

16.30 uur
Borrel

card image

Event

2018-12-13
Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Event

2018-12-13

Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland, Vakblad BT en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Op het Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen dat plaatsvindt op donderdagmiddag 13 december op Novio Tech Campus in Nijmegen, zal de provincie de eerste resultaten met u delen van een nulmeting onder Gelderse bedrijventerreinen rond toekomstbestendigheid.

MELD U HIER AAN

In 2019 wil de provincie de eerste concrete stappen zetten op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. SKBN en Provincie Gelderland nodigen u van harte uit mee te denken en als u niet uit Gelderland komt, de dagopbrengst mee terug te nemen naar uw eigen regio.

PROGRAMMA

13.00 uur
Inloop
 
13.30 uur
Opening
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus

13.40 uur
Van Noordpool tot Nederlands bedrijventerrein van de toekomst
Niels van Geenhuizen, Global Sustainable Solutions Leader Arcadis

14.00 uur
Gelderse bedrijventerreinen – Klaar voor de toekomst?
Joost Hagens, Bureau Buiten

14.45 uur
Discussiesessies – van ambitie naar uitvoering
In drie parallelle sessies gaan belangrijke stakeholders met deelnemers in gesprek over een drietal thema’s: 

  • Rol/eigenaarschap: wie doet wat?

In deze parallelsessie gaan stakeholders met deelnemers in gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van elkaar en waar hebben we elkaar nodig?

  • Duurzaamheid als concurrentievoordeel?

Hoe verhouden economie en duurzaamheid zich? Is verduurzaming een moetje of is het onderdeel van de bedrijfsvoering om concurrerend te kunnen blijven?

  • Organisatiekracht

Collectiviteit wordt essentieel geacht voor toekomstbestendigheid. Hoe organiseer je collectiviteit op een (bestaand) bedrijventerrein?

16.00 uur
Plenaire wrap up
Tijdens een plenaire terugkoppeling wordt de opbrengst van de discussiesessies opgehaald en doorvertaald naar concrete input voor fase 2. Niet-Gelderse deelnemers kunnen de opgedane kennis meenemen naar hun eigen regio.

16.30 uur
Borrel

Lees verder

Achtergrond

card image

09-05-2018

De geheimen van succesvolle bedrijfscampus onthuld

Achtergrond

09-05-2018

De geheimen van succesvolle bedrijfscampus onthuld

Innovatie gedijt bij samenwerken en kennisdelen. Science parks of bedrijfscampussen zijn ware broeinesten van innovatie waar dit in de praktijk wordt gebracht. Overal schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Maar wat maakt een science park aantrekkelijk?

Die vraag stellen gemeenten, vastgoedbedrijven, gebiedsontwikkelaars en ondernemers zich al jaren. Ze zoeken effectieve methodes voor campusontwikkeling en vragen zich af hoe ze een netwerk van organisaties kunnen helpen opbouwen en versterken om zo innovatie en groei te ondersteunen. Uniforme antwoorden zijn er nog niet. Onderzoeker Benny Ng zorgt mogelijk voor een doorbraak.

Benny Ng is PhD-kandidaat aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij hoopt eind 2019 een groot onderzoek naar, zoals hij het noemt ‘campusbuilding’ af te ronden. Daarin heeft hij de gebruiker centraal gesteld en dat is een nieuwe aanpak. Ng: “Vastgoed is altijd heel aanbodgericht geweest. Dat is aan het veranderen. Vanuit mijn leerstoel op de TU/e proberen we vanuit de gebruiker te denken, vraaggericht te werken. Dat sluit dus mooi aan.”

Het onderzoek bestaat uit drie delen: eerder heeft Benny al het begrip science park verkend. Nu buigt hij zich over de vraag waar uiteenlopende gebruikers toegevoegde waarde zien in een science park? Wat vinden ze belangrijk? Tot slot worden het netwerkgedrag tussen parkbewoners onderling en de invloed van de fysieke omgeving onderzocht, zodat een beeld ontstaat van het ecosysteem van een succesvolle campus.

“Doel is dat er een ecosysteem ontstaat waarbinnen innovatie en business worden gecreëerd”

Parkmanagement onontbeerlijk

Ng doet vooral kwantitatief onderzoek. Hij heeft contact met 130 individuele campusgebruikers in ons land en ruim 80 science parks elders in Europa. Het onderzoek is nu halverwege de tweede fase en Benny kan al een tipje van de sluier oplichten over wat essentieel is voor een bloeiend science park. “Er blijkt vrijwel altijd een vorm van parkmanagement te zijn. Controle en sturing is kennelijk nodig, bijvoorbeeld voor het maken van een goede dna-vergelijking en het scherp selecteren en aantrekken van nieuwe parkbewoners. Het doel is toch dat er een evenwichtig ecosysteem ontstaat van aanverwante partijen die (deels samen) innovatie en business creëren.”

Veel science parks ontwikkelen zich rond een thema, bijvoorbeeld bio tech, medische innovatie of life sciences. Hoe dichter de bewoners op elkaar zitten qua kennis en mindset, hoe makkelijker het voor ze is om met elkaar te communiceren. “Daar kun je op sturen als campusmanager”, constateert Benny. “Toch zou ik aanraden de focus niet te beperken tot één thema. Er is een zekere overlap nodig, maar ook ruimte voor partijen om op hun eigen manier aanvullend te kunnen zijn. Zo ontstaat een veelbelovende kruisbestuiving.”

De Nederlandse campus

Er is uiteraard ook contact met de 8 top science parks in ons land, waaronder Amsterdam Science Park, TU Delft, Brightlands Chemelot Campus, Kennispark Twente en Wageningen Campus. De internationale vergelijking leert dat Nederlandse campussen anders zijn dan die elders in Europa. Er zijn kleine, incubate-achtige locaties met vooral startups, iets grotere onderzoekslocaties van kennisinstellingen en coöperatieve locaties met meerdere grote en kleine partijen en zelfs leisure.

“Geografische nabijheid is belangrijk en de mindset, het op dezelfde golflengte zitten”

De ‘grote 8’ hebben als gemene deler dat ze een uitbouw zijn van bestaande, kleinere bedrijfs- of universiteitscampussen. “Een compleet nieuw science park opzetten, zie ik niet snel gebeuren. Dat is zoveel complexer met vraagstukken als bereikbaarheid, etc. En je hebt altijd gevestigde partijen nodig met ideeën waar anderen als vliegen op af komen.” Ng vergelijkt het met de retail: “In winkelcentra heb je anchortenants nodig, grote winkelketens, die publiek trekken en de klantenflow faciliteren voor kleinere winkels. Voor een succesvolle campusbuilding heb je een kennisinstelling nodig. Die is meer geneigd om kennis te delen en faciliteert zo de ideeënflow.”

Triple helix

Bedrijven zijn weer nodig om het proces van idee naar commercialisatie te versnellen. En de gemeente is essentieel voor het geld. “Campusontwikkeling is een kostbaar proces van jaren. Private partijen hebben niet altijd de tijd en het geld om het risico te nemen. Gemeenten zijn daardoor altijd nodig. Dat geeft ook niet. De investering levert ze per slot van rekening economische groei en banen op.” De wetmatigheden leiden vanzelf tot een ander kenmerk van de campus: de triple helix-constructie van overheid, onderzoeksinstellingen en ondernemers.

Pluspunten van de campus

De contouren van wat campusbewoners voor elkaar kunnen betekenen, worden scherper. Maar hoe denken de gebruikers zelf het beste te gedijen op een campus? Wat vinden ze belangrijk en wat willen ze eruit halen? Samenwerken en kennisdelen zijn essentieel, zeggen vrijwel alle deelnemers aan het onderzoek, ongeacht of ze startup, multinational, onderzoeker of mkb’er zijn. Te denken valt aan trainingsprogramma’s, het delen van databases of een bibliotheek. Benny: “Een van de proposities van het moderne science park is het robuuste kennisnetwerk, het ecosysteem dat zich lokaal vormt. Vergeleken met een regulier kennisnetwerk waar partijen elkaar alleen treffen als het echt nodig is, tonen campuspartijen een commitment om zich bij elkaar te vestigen en de geografische en intellectuele nabijheid (samen) te exploreren, exploiteren en uit te bouwen. Zo ontstaat waarde.”

De ene gebruiker waardeert kennisdeling overigens anders dan de ander. De tech startup vindt congressen een belangrijke manier om kennis te delen. Dat gaat om kennis die face to face via het gesproken woord makkelijker wordt gedeeld dan op papier. Bestaande, grotere partijen richten zich meer op trainingsprogramma’s en information access. Zij zoeken aanvullende kennis. “Het verschil tussen exploratie en exploitatie is het verschil tussen de startende en de oudere ondernemer.”

Ook leefbaarheid en gedeelde faciliteiten zijn belangrijk.  Bij het eerste valt te denken aan groen, horeca, parkeren en leisure zoals fitnessruimtes en bioscoop. Faciliteiten delen helpt kosten drukken voor zaken die onmisbaar zijn voor alle partijen, zoals glasvezel en juridische ondersteuning. Ze worden aangeboden door een derde groep campusgebruikers, de service providers. Zij richten zich meer op lage bedrijfskosten en business support.

“Het lock-in effect van scienceparkbewoners zorgt er voor dat kennis en kunde in het ecosysteem blijven”

Naast het eerder genoemde parkmanagement, scoren het imago en de kansen voor branding hoge ogen. Benny: “Bedrijven verwachten zich via hun verbintenis met een bloeiende campus positief te kunnen profileren. Een startup heeft vaak weinig tijd en geld voor branding, via de campus gaat dat als vanzelf.”

Lock-in effect ecosysteem campus

Ng hoopt eind van het jaar te beginnen aan de eindfase van zijn onderzoek. Hoe ziet het lokale ecosysteem van de campus er uit, hoe functioneert het en hoe opereert de gebruiker erin? Kennis over die mechanismen is belangrijk om het ecosysteem verder te kunnen uitbouwen. “Er ontstaat in wezen een afhankelijkheid tussen bewoners en locatie, een community waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Dat ontmoedigt de gebruikers om het systeem te verlaten en daarmee kennis en kunde mee te nemen.” Ng noemt het het lock-in effect. In zo’n constellatie en vanwege de hoge ambities is parkmanagement belangrijk. “De creatie en het instandhouden van een ecosysteem waar wordt geïnnoveerd en kennis wordt uitgewisseld, is niet eenvoudig. Een dynamische houding is vereist bij het management waarbij vastgoed- en kennisexploitatie nauw op elkaar aansluiten.”

Handvaten

Door de omvang van zijn onderzoek en de brede aanpak hoopt Benny de geheimen van een bruisend science park bloot te leggen. Vastgoed- en gebiedsontwikkelaars, gemeenten en ondernemers hebben veel belangstelling voor de resultaten. Hij tempert wel een klein beetje de verwachtingen: “Het resultaat wordt niet een in één waarheid gegoten model voor campusbuilding. Maar het zal zeker handvaten opleveren voor de invulling en inrichting van kansrijke science parks”, belooft hij.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Nieuwe overslaghaven Flevokust Haven officieel geopend

Nieuws

20-09-2018

Nieuwe overslaghaven Flevokust Haven officieel geopend

Na jaren dromen, durven en doen opende gedeputeerde Appelman van provincie Flevoland samen met wethouder Sparreboom vandaag Flevokust Haven. Flevokust Haven is de nieuwe buitendijkse multimodale overslaghaven in het IJsselmeer, met een containerterminal, een overslagkade en een groot havengebonden industrieterrein ten noorden van Lelystad.

Spectaculaire opening

Na de toespraken van gedeputeerde Appelman en wethouder Sparreboom, vlogen 2 flyboarders over het water naar de kade om de glazen te vullen. “Super trots zijn wij dat we na 2 jaar van bouwen en enkele jaren van voorbereiding met elkaar het glas mogen heffen op de toekomst en het succes van deze prachtige haven” aldus gedeputeerde Appelman en wethouder Sparreboom. Na de toost voeren de flyboarders een spectaculaire show op met vuur en vlaggen.

Over Flevokust Haven

Met de opening van Flevokust Haven, is de laatste ontbrekende schakel in het binnenvaartnetwerk van Nederland gerealiseerd. Door de centrale ligging in het IJsselmeer, vlakbij de A6, de hoofdvaarroute Amsterdam – Lemmer, vliegveld Amsterdam Lelystad Airport en de aanwezigheid van het spoor kan Flevokust Haven zich ontwikkelen tot een belangrijke schakel in het logistieke netwerk. Vervoer over water is schoner en vaak goedkoper dan vervoer per vrachtwagen en vermindert de filedruk in met name de Randstad. De haven is geschikt voor op- en overslag van containers, projectlading, stukgoed en bulkgoederen. Gedeputeerde Appelman “Flevokust Haven is een enorme versterking van de logistieke concurrentiepositie van de regio Lelystad. Een unieke combinatie van sterke eigenschappen zet Flevokust Haven en de wijdere regio in één keer op de kaart als aantrekkelijke vestigingslocatie”.

Ruimte voor groei

Bedrijven die de ruimte zoeken in de nabijheid van de Metropoolregio Amsterdam, vinden op Flevokust Haven volop mogelijkheden. Met een unieke combinatie van een grote bouwhoogte en milieuruimte, ruime kavels, multimodale ontsluiting, clustering en de duurzame energiecentrale van Engie om de hoek, kunnen bedrijven maximaal profiteren van de centrale locatie en van elkaar. Daarmee biedt Flevokust Haven uitstekende kansen en ruimte voor maakindustrie, agro-food en bio-based activiteiten en circulaire economie. “De haven is belangrijk voor de economische structuurversterking en de werkgelegenheid van Lelystad en de regio” aldus gedeputeerde Appelman. Vanaf maart 2019 is het industrieterrein, dat door de gemeente Lelystad wordt gerealiseerd, fase 1 bouwrijp. Wethouder Sparreboom: “Flevokust Haven is economisch en qua werkgelegenheid van belang voor Lelystad. Gezien de grote belangstelling van bedrijven heeft het college van Lelystad de raad inmiddels voorgesteld uit te breiden naar 43 ha zoals opgenomen in het bestemmingsplan.” 

Samenwerking

Flevokust Haven is het resultaat van een zeer intensieve en constructieve samenwerking met veel partners De provincie realiseerde  buitendijks de haven. De gemeente realiseert binnendijks het industrieterrein. Het Rijk heeft vanuit het programma Beter Benutten met een subsidie van ruim € 7 miljoen een belangrijke bijdrage geleverd in het mogelijk maken van de haven. CTU Flevokust exploiteert in ieder geval de komende 20 jaar de containerterminal bij Flevokust Haven. CTU beschikt over meerdere containerterminals: CTU in Utrecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal, CTU Rivierenland in Tiel op industrieterrein Medel en vanaf nu dus ook CTU Flevokust. CTU Flevokust biedt nu reeds een dagelijkse lijndienst naar de haven van Rotterdam en twee keer per week naar de haven van Antwerpen. Er zijn ruime opslagmogelijkheden voor containers, er zijn reefer-aansluitingen en er zijn mogelijkheden voor gasmetingen.

Lees verder