Door een schaarste aan grond en vele ruimtevragers, wordt er op binnenstedelijke bedrijventerreinen ruimte in de hoogte gezocht. Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt er wegens een groot tekort aan betaalbaar bedrijfsvastgoed gezocht naar mogelijkheden voor meerlaags bouwen. Er liggen prachtige kansen, mits het juridisch en financieel haalbaar is. Een voorwaarde is dat de bedrijfsruimte betaalbaar blijft voor de met name stadsverzorgende bedrijvigheid en maakindustrie.


HOE KUNNEN WE LEREN VAN BESTAANDE CASUSSEN EN PLANNEN, EN WAT IS ER ZOWEL FINANCIEEL ALS JURIDISCH MOGELIJK?

Die vraag staat centraal tijdens het Seminar ‘De kansen van gestapelde bedrijfsruimte’, dat de MRA, Gemeente Amsterdam, PHB en SKBN organiseren op donderdag 27 juni in Amsterdam.
 

De hoofdvragen tijdens deze bijeenkomst zijn:

  • Hoe ziet de businesscase van gestapelde bedrijfsruimten eruit, wat maakt deze anders dan reguliere bedrijfsruimtes?
  • Welke instrumenten heeft de gemeente om te sturen op betaalbare gestapelde bedrijfsruimte?
  • Hoe beweeg je de markt om gestapelde bedrijfsruimte te ontwikkelen? Wat kun je als gemeente met regulering of stimulerende maatregelen zelf doen?
  • Wat kunnen marktpartijen en gemeenten sámen doen om een businesscase haalbaar te maken? En dat zonder toevoeging van andere (soms slecht te mengen) andere functies.


PROGRAMMA (ov)
 

13.30 uur   
Inloop met koffie/thee

14.00 uur
Welkom door moderators Frank Voorbergen (PHB) en Jan Jager (Vakblad BT)

14.05 uur         
Introductie op de kansen van gestapelde bedrijfsruimte
Kijken naar internationale voorbeelden met Marije Groen van Buck Consultants International

14.20 uur         
Twee praktijkcasussen
The New Farm in Den Haag
. Gemeente Den Haag (naam volgt)
Makerstoren in Amsterdam
. Architect Allard Meine Jansen en ontwikkelaar Ian Grey


15.00 uur         
Korte pauze

15.15 uur         
Grondmethodiek en financiering in relatie tot gestapeld bouwen
De mogelijkheden onderzocht door Paul van Dijk van AKRO Consult

15.35 uur         
Panel met de MRA, financieel expert en ontwikkelaar(s)
Wat kun je samen doen om een haalbare businesscase te maken?
. Bert Hesselink, CTP
. Klaas T. Bakker, eigenaar/investeerder bedrijfsvastgoed
. Martijn Overmulder, Gemeente Amsterdam/MRA
. Jurriaan van den Eijkhof, ORAM


16.00 uur         
Afronding en borrel

 

Facts & Figures

Wanneer >> Donderdag 27 juni van 13.30 tot 16.30 uur
Waar >> Gemeente Amsterdam (Huis van de Toekomst) De Entree 300, 1101 EE Amsterdam
Bestemd voor >> Gemeentelijke en provinciale ambtenaren, bedrijventerreinprofessionals, ontwikkelaars bedrijfsmatig vastgoed.
Kosten >> Deelname aan dit seminar is gratis voor leden van SKBN en genodigden van PHB, Gemeente Amsterdam en MRA.

MELD JE AAN
 

Beeld: Makerstoren - UPtown Sloterdijk

Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Onderzoek: BIZ kan springplank zijn voor verduurzaming van het bedrijventerrein
Onderzoek: BIZ kan springplank zijn voor verduurzaming van het bedrijventerrein

In opdracht van minister Adriaansens (EZK) hebben prof. mr. dr. Arjan Schep (Erasmus School of Law) en dr. Cees-Jan Pen (Fontys Hogeschool) onderzoek gedaan naar welke rol het instrument BIZ speelt bij de organisatiegraad op bedrijventerreinen en bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Uit het onderzoek blijkt dat voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen waarbij het initiatief en het grootste belang van het behalen ervan bij de overheid ligt, is de BIZ-regeling niet bedoeld en ook niet geschikt. Dit vraagt om andere type instrumenten waarbij de overheid meer verplichtend optreedt. Download hier het onderzoek 'Investeren in het organiserend vermogen en de verduurzaming van bedrijventerreinen met behulp van bedrijveninvesteringszones' De BIZ is de enige specifieke wettelijke en landelijk geldende regeling die faciliteert dat de gemeente en ondernemers periodiek afspraken maken over de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van een bedrijventerrein. De totstandkoming van een BI-zone leidt volgens de onderzoekers tot: - organisatievorming; - een planmatige aanpak voor meerdere jaren, neergelegd in een activiteitenplan; - actief op zoek gaan onder de pandeigenaren en/of ondernemers naar draagvlak voor gewenste activiteiten en gezamenlijke investeringen. Uit het onderzoek blijkt dat de BIZ een springplank kan zijn voor het verwezenlijken van duurzaamheidsambities. De organisatie is op orde, er is veelal een parkmanagementorganisatie of parkmanager betrokken die de planvorming en ambities op het gebied van verduurzaming kan begeleiden. Ook zijn er lopende afspraken met de gemeente over het gebied. De BIZ is dus voorwaardenscheppend en kan een aanjaagfunctie vervullen bij de verduurzaming van het bedrijventerrein. De maatschappelijke urgentie op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit biedt kansen op bedrijventerreinen doordat synergie mogelijk is wanneer ondernemersbelangen samenvallen met de overheidsbelangen. Daarvoor is nodig dat bedrijventerreinen zich organiseren en de basis op orde hebben. Een BI-zone kan daarvoor een platform bieden. Met het onderzoek en een kamerbrief reageert minister Adriaansens (EZK) op het advies 'Samen Werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen' van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli). Dit advies gaat over hoe de verduurzaming van bedrijventerreinen en de bedrijven die er gevestigd zijn te versnellen. Klik hier om de kamerbrief te lezen met de kabinetsreactie op het Rli-advies Samen Werken.   Beeld: iStock - bortescristian

03-04-2024
Aanmelden nieuwsbrief