Het gaat er niet alleen om dat we durven kiezen voor nieuwe economie, maar dit ook ruimtelijk laten landen. Dat gebeurt steeds vaker in gebieden die al een economische functie hebben, en getransformeerd worden naar nieuw economisch gebruik.

Daarbij wordt aangesloten bij drie belangrijke beleidstrends:
1) circulaire en biobased economie als nieuwe standaard
2) ruimte maken voor innovatie
3) brede welvaart als uitgangspunt voor gebiedsontwikkeling.

STUDIEREIS ECONOMISCHE GEBIEDSTRANSFORMATIES

Tijdens de Studiereis economische gebiedstransformaties: nieuwe regionale verdienmodellen die vakblad BT en Buck Consultants International (BCI) op 9 en 10 oktober organiseren, bezoeken we vier steden en regio’s in Vlaanderen en Nederland die al keuzes hebben gemaakt, en met gebiedstransformaties nieuw economisch momentum genereren, in plaats van nieuwe woongebieden.

Kijk hier voor het volledige programma en aanmelden

Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Bredere fietspaden en voorrang voor fietsers op doorfietsroute Lage Weide – Nieuwegein - Houten
Bredere fietspaden en voorrang voor fietsers op doorfietsroute Lage Weide – Nieuwegein - Houten

Bredere fietspaden, voorrang op kruisend verkeer en meer bomen en groen: zo wil gemeente Utrecht het aantrekkelijk maken om de fiets te nemen van Lage Weide naar Houten en andersom. Met het 14 februari verstuurde startdocument maakt het college van Utrecht een begin met de uitwerking van dit project. Utrecht, Nieuwegein, Houten en de provincie Utrecht willen het aantrekkelijker maken om de fiets te nemen op de route Houten, Nieuwegein, Papendorp, Leidsche Rijn, Lage Weide. Daarom verbeteren we de verkeersveiligheid, het fietscomfort en de aantrekkelijkheid van de route. Vergroening hoort daar ook bij. Hiermee werken we aan een bereikbare, gezonde en aantrekkelijke regio.    De route loopt in Utrecht op Lage Weide vanaf de kruising met de Niels Bohrweg over de Atoomweg en Elektronweg naar het Amsterdam-Rijnkanaal. De route volgt de westelijke oever van het kanaal tot de gemeentegrens met Nieuwegein.    De infrastructuur is op grote gedeelten van de route in de gemeente Utrecht al in goede staat. De overige delen verbeteren we. Op de Atoomweg hebben we extra aandacht voor het verkeer dat de fietsroute kruist. We verbreden het fietsbruggetje bij de Oude Vleutenseweg, langs het Amsterdam-Rijnkanaal. We maken de situatie veiliger bij de uitrit van de aluminiumfabriek Nedal waar vrachtverkeer en twee doorfietsroutes elkaar kruisen. We realiseren een fietsstraat bij de ingang van de busremise en een veiliger situatie voor bussen en fietsers.   Daarnaast verbeteren we over de gehele route de kwaliteit door de fietspaden waar mogelijk te verbreden naar vier meter en door fietsers op de route voorrang te geven op kruisend verkeer. Om fietsers uit aangrenzende buurten beter naar deze route te leiden, sluiten we toeleidende routes goed aan. Tot slot voegen we zo veel mogelijk bomen en ander groen toe aan de route. Alleen dan kan het een aantrekkelijke route worden langs het Amsterdam Rijn-Kanaal en het nu nog erg stenige Lage Weide.

14-02-2024
Nieuws
Mijlpaal voor bedrijvenpark in Tiel met zelfvoorzienende energiehub
Mijlpaal voor bedrijvenpark in Tiel met zelfvoorzienende energiehub

Bedrijvenpark Medel bij Tiel krijgt een volledig zelfvoorzienende energiehub. Dankzij dit energiesysteem kan de uitbreiding van het bedrijventerrein doorgaan, ondanks dat bedrijven van het reguliere stroomnet geen vermogen geleverd kunnen krijgen en geen vermogen kunnen terugleveren. De acht bedrijven die zich de komende jaren gaan vestigen op een van de kavels van Medel II sluiten zich aan bij het nieuwe energiesysteem, een initiatief van energie-infrastructuurspecialist Joulz in samenwerking met regionale netbeheerder Liander.  Het bedrijvenpark in Tiel kan gaan uitbreiden omdat alle elektriciteit, afkomstig van de ongeveer 30.000 zonnepanelen op de daken van de bedrijven, straks lokaal wordt opgewekt, verbruikt, opgeslagen en uitgewisseld.   De stroomopwekking en het verbruik op de ring van netbeheerder Liander komt in handen van de energie-infrastructuurspecialist uit Delft.  Op vragen van Stadszaken zegt Michiel van Schravendijk, directeur marketing en products bij Joulz, dat het gaat om een flinke investering, die het bedrijf voor eigen rekening neemt.   'We investeren in onder andere drie grote batterijen die per stuk de omvang hebben van een flinke zeecontainer. Het vermogen is 1 Megawatt en de energie-inhoud bedraagt anderhalve Megawatt uur.'  Miljoeneninvestering   Over de exacte kosten van de investering kan Van Schravendijk niets zeggen. 'Die loopt in de miljoenen. Elke batterij afzonderlijk kost per stuk alleen al meer dan een half miljoen euro.'  De energiehub-oplossing is volgens Van Schravendijk schaalbaar ontworpen. 'Veel bedrijven zitten in een opbouwfase. We gaan ervanuit dat over drie jaar het totaal gevraagde vermogen meer is dan vier Megawatt. Daar anticiperen we nu op zodat bij de exploitatie van de energiehub de capaciteit kan 'meegroeien' met de energievraag van de bedrijven.'  Voor de collectieve oplossing is vooraf de energiebehoefte van de bedrijven in kaart gebracht. Aan de hand van energieprofielen maakte Joulz inzichtelijk wat de gezamenlijke energiebehoefte was en wanneer de bedrijven op hun piekverbruik zaten.   Energiehub voor Medel II in Tiel, afbeelding Joulz In het begin was dat passen en meten omdat bedrijven een inschatting moesten maken van hun toekomstige energieverbruik.   'Ze hanteerden daarbij extra capaciteit als buffer, zoals ze gewend waren te doen voor netcongestie', zegt Sytse Zuidema, CEO van Joulz.   Toen bedrijven eenmaal het kostenplaatje daarvan zagen, zijn ze volgens Zuidema kritischer gaan kijken naar hun inschattingen.   'Al snel leek dat de toekomstige benodigde stroomvraag lager lag dan de bedrijven aanvankelijk aangaven.'  Inzet gasturbine  Piekmomenten liggen in de praktijk voor elke onderneming anders. Met inzet van een energiehub zijn die 'pieken' ook goed op elkaar af te stemmen.   'Zo kunnen bedrijven de beschikbare netcapaciteit straks beter benutten', aldus Zuidema.  Om met name de winterse dip in het aanbod van zonne-energie op te vangen, kunnen bedrijven op Medel in de toekomst wel terugvallen op een gasturbine. Joulz verwacht dat uiteindelijk een kwart van de benodigde elektriciteit vanuit de gasvoorziening komt, maar het overgrote deel nog altijd via zonnepanelen.   Aan het einde van het eerste of begin tweede kwartaal van volgend jaar is de energiehub operationeel op het Tielse bedrijvenpark.   'We lopen parallel aan de nieuwbouw van de eerste bedrijven die dan hun nieuwbouw hebben afgerond', aldus Van Schravendijk.  Na zes jaar vertraging kan dankzij de energiehub volgens de Tielse wethouder economische zaken Dave Verbeek eindelijk een begin worden gemaakt met de uitbreiding van bedrijvenpark Medel.   'Het mooie is dat, waar de netcongestie eerst een knelpunt was, deze oplossing nu ook dient als katalysator voor energiebewuster en duurzamer ondernemen', zegt Verbeek, die naast wethouder ook bestuursvoorzitter is van Industrieschap Medel.  De energiehub op Bedrijvenpark Medel is mede mogelijk gemaakt door de kennis die Joulz twee jaar geleden opdeed met een vergelijkbare oplossing voor Schiphol Trade Park in opdracht van SADC. ‘Bij Schiphol konden bedrijven nog een deel van de benodigde stroom van het elektriciteitsnet afnemen. Dat is in Medel niet mogelijk. Dit maakt de situatie in Medel uitdagender, maar het biedt ook kansen om volledig zelfvoorzienend te opereren’, aldus Van Schravendijk. Lees het artikel ook op Stadszaken.nl

11-06-2024
Aanmelden nieuwsbrief