Kan dat wel? Dat is wat ze bij SADC vaak hoorden als zij zeiden dat ze hun gebieden ontwikkelen vanuit principes van de circulaire economie. Nu kunnen ze het laten zien. Circulaire principes in gebiedsontwikkeling toepassen kan! En op zo’n manier dat het toegevoegde waarde oplevert voor iedereen: beleggers, ontwikkelaars, bedrijven, medewerkers, omwonenden én de natuur! In het live-webinar op maandag 1 februari (uitgezonden vanuit C-Bèta), in de Week van de Circulaire Economie, vertelt SADC je er graag over. Maar ze horen ook graag jouw mening en ervaring. Schrijf je daarom snel in!

Voor SADC staat de transitie naar een circulaire economie al jaren centraal in de gebiedsontwikkeling van de business parks van SADC. Circulaire economie is geen hogere wiskunde. Het gaat erom dat je economische groei stimuleert op zo’n manier dat je tegelijkertijd de leefkwaliteit verhoogt en niks beschadigt. Dat is waar zij voor staan. En daarmee willen ze een bijdrage leveren aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Realiteit

Nu ze een paar jaar verder zijn, zit circulaire gebiedsontwikkeling in het DNA van SADC. Focus op duurzaamheid in de brede zin van het woord, niet alleen technisch en functioneel, maar ook als het gaat om belevingswaarde. Ze kunnen steeds meer ‘bewijs’ laten zien. De ambitie wordt realiteit.

Op Schiphol Trade Park in Hoofddorp wordt het ‘nieuwe normaal’ van gebiedsontwikkeling zichtbaar. Natuurinclusiviteit (versterken biodiversiteit en ecologie), een goede leefomgeving voor medewerkers en omwonenden, hergebruik van grondstoffen, gebruik van groene energie en een duurzame omgang met water zijn een paar van de voorwaarden. Voor de klanten, maar ook voor SADC. Bij de renovatie van de hoeve, het voorhuis, en heel recent de loods van C-Bèta, de circulaire hotspot en ontmoetingsplek op Schiphol Trade Park, brengen ze dit ook zelf in praktijk. Het is een van de plekken waar zij inspiratie en kennis opdoen over circulaire gebiedsontwikkeling en die delen met partijen in de bouwsector en hun klanten.

Systeemverandering

In het webinar krijg je te horen hoe SADC deze processen heeft aangepakt. En vooral ook over hoe ze samen met de klanten tot een nieuwe manier van denken komen. Het doel is een systeemverandering samen met klanten en toeleveranciers.

Heb je zelf ideeën of ervaringen? We horen ze graag! Tijdens het webinar, of vooraf bij je aanmelding. Dan kunnen we er goed op ingaan!

Sprekers

  • Yasha Schadee, Duurzaamheidscoördinator SADC
  • Rob de Wit, Gebiedscoördinator Schiphol Trade Park, SADC
  • Isaac Roeterink, Projectmanager C-Bèta, SADC

Moderator

  • Jeanet van Antwerpen, directeur SADC

Dag en tijd

Maandag 1 februari, 15.00 – 16.00 uur

Aanmelden

Aanmelden voor het live webinar van SADC gaat door een e-mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl, onder vermelding van Aanmelding Week van de CE – SADC webinar. Je ontvangt daags van tevoren een link voor het webinar.

card image

Event

2022-11-10
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

2022-11-10

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Gemeente Utrecht en NV OMU gaan bestaande werklocaties verbeteren

Nieuws

12-04-2022

Gemeente Utrecht en NV OMU gaan bestaande werklocaties verbeteren

De gemeente Utrecht en de Ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Utrecht, de NV OMU, slaan de handen ineen voor het verbeteren van bestaande werklocaties in de stad. Hiervoor tekenden de gemeente en NV OMU een intentiedocument waarin ze aangeven gezamenlijk te willen investeren in het beter benutten van bestaande werklocaties in de gemeente Utrecht waar intensivering van werkgelegenheid mogelijk is.

Op deze manier willen de partijen samen de groei van de werkgelegenheid in Utrecht ondersteunen die de komende jaren wordt verwacht en wordt bijgedragen aan de doelstelling om binnen de bestaande grenzen van de stad te verdichten. Zo kunnen in de toekomst meer mensen in Utrecht werken.

Met het ondertekenen van de overeenkomst geven gemeente Utrecht, NV OMU en provincie Utrecht aan het belangrijk te vinden om bestaande werklocaties in de stad beter te benutten. Het gaat om locaties in Utrecht die mogelijkheden bieden voor intensiever gebruik. De beoogde aanpak bestaat vooral uit het herontwikkelen van bestaand vastgoed via NV OMU in samenwerking met marktpartijen en vastgoedeigenaren. Ook wordt ingezet op verbetering van de leefbaarheid van bedrijventerreinen en intensivering van arbeidsplaatsen op die locaties. Dit biedt ruimte voor de groei van de werkgelegenheid en vermindert de druk om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen.

Utrecht sterker en beter uit de crisis

Het verbeteren van bestaande Utrechtse werklocaties vormt een onderdeel van een breed pakket aan steunmaatregelen van de gemeente Utrecht. Utrecht investeert in een gezonde en veerkrachtige stad om beter en sterker uit de coronacrisis te komen. De maatregelen versterken de bestaanszekerheid, het welzijn en de gezondheid van Utrechters, brengen de economie weer op gang, geven ruimte aan sport en cultuur en investeren in de begeleiding naar werk en opleidingen. Stap voor stap werkt Utrecht zo toe naar een toekomst waarin voluit ruimte is voor leven en werken. Utrecht doet dit samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Tekort aan ruimte voor bedrijven in Den Haag

Nieuws

17-03-2022

Tekort aan ruimte voor bedrijven in Den Haag

Om ook in de toekomst Den Haag aantrekkelijk te houden als stad om te wonen en te werken, is er meer aandacht nodig voor de balans tussen beide. Het college constateert een groeiend tekort aan ruimte voor bedrijven en bedrijventerreinen. Dit beschrijft wethouder Saskia Bruines in een urgentiebrief met daarin een zestal maatregelen.

Bedrijventerreinen en bedrijfsruimte zijn goed voor ongeveer 15% van de banen in Den Haag. Er is een tekort aan ruimte voor dit soort bedrijvigheid wat de economische groei van de stad belemmert. Groeiende bedrijven trekken weg door het beperkte aanbod aan fysieke ruimte. Bedrijven die overwegen zich te vestigen in Den Haag, zien daar geregeld van af omdat ze geen geschikte locatie kunnen vinden.

Wethouder Bruines: “De stad groeit en dat vraagt ook om voldoende banen. Om te kunnen innoveren en uitbreiden moet er voldoende ruimte gecreëerd worden voor het Haagse midden- en kleinbedrijf en andere (startende) bedrijven die zich hier willen vestigen. Dit is belangrijk voor de economische groei en het vestigingsklimaat van de stad. We zien dat bedrijven die nu moeten verhuizen door woningbouw niet voldoende zekerheid hebben voor een nieuwe plek. Dat baart mij grote zorgen, we zullen exclusief ruimte voor bedrijvigheid moeten vastleggen.”

Gebrek aan schuifruimte

Grofweg zijn er voor elke 10 inwoners 5 banen nodig. Naast kantoren, winkels en horeca, zijn deze banen ook te vinden op bedrijventerreinen. Dit zijn met name MKB-bedrijven in de stadsverzorgende bedrijvigheid (reparatie, bakkerijen, aannemers), (stads)logistiek en maakindustrie. Doorstroming van succesvolle bedrijven naar grotere panden voorkomt dat ze uit de stad of regio trekken. Als verplaatsing niet mogelijk is ontstaat er ook geen ruimte op de bestaande locatie om met iets nieuws aan de slag te gaan.

Aanpak via 6 maatregelen

Ondanks de nodige voortuitgang die de afgelopen jaren is geboekt, zoals de samenwerking met de ondernemers op de bedrijventerreinen en de realisatie van een aantal bedrijfsverzamelgebouwen, is de urgentie groot. Om deze problematiek van het slot te halen en de balans tussen vraag en aanbod te herstellen stelt het college een zestal maatregelen voor. Een daarvan is het aanstellen van een ontwikkelmanager die aan de slag gaat met de realisatie van 200.000m² bedrijfsruimte op zowel bestaande bedrijventerreinen als op nieuwe locaties zoals de GAVI-kavel. De gemeente wil daarnaast meer duidelijkheid creëren voor ondernemers en eigenaren op het gebied van beleid en zal de betrokken ondernemersverenigingen waar mogelijk ondersteunen. Ook wordt onderzocht of de gemeente zelf een actievere rol kan innemen in de herontwikkeling van bedrijfsruimte en zal zij nieuwe coalities aangaan met de partners in de stad, regio en het Rijk. Over een aantal maatregelen moet het nieuwe stadsbestuur een besluit nemen.

Lees de complete urgentiebrief hier
 

Foto: Vyacheslav Koval on Unsplash

Lees verder