Circulariteit op werklocaties... wat kan dit voor een werklocatie betekenen? En hoe ga je hiermee aan de slag? Met twaalf werklocaties over heel Nederland zijn Akro Consult en C-creators (met SKBN als penvoerder) anderhalf jaar hard aan de slag gegaan in het praktijkprogramma circulaire werklocaties. En wat is er veel gedaan.

Dit programma sluiten we feestelijk af op dinsdag 1 juni, van 13.30 tot 16.00 uur. Alvast een tipje van de sluier: Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) en Jorrit Vervoordeldonk (Metabolic) zullen o.a. spreken over duurzame inrichting van de openbare ruimte en de circulaire transitieagenda voor werklocaties. 

Daarnaast zullen natuurlijk ook de twaalf deelnemende werklocaties aan het woord komen over hun geleerde lessen van het programma. Vind je het leuk om hier aan deel te nemen? Meld je dan aan. Deze slotsessie zal online zijn, vanwege de onzekere omstandigheden. Graag tot dan!

Datum: 1 juni 2021
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: online 

Klik hier om aan te melden

card image

Event

2021-11-10
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

2021-11-10

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Flight Forum, gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc. Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is binnenkort mogelijk!

Voor meer informatie kijk op www.btevent.nl.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Subsidie voor verbeteren bedrijven- en haventerreinen Noord-Holland

Nieuws

17-06-2021

Subsidie voor verbeteren bedrijven- en haventerreinen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil de kwaliteit van de bestaande bedrijven- en haventerreinen in Noord-Holland verbeteren. Voor 2021 is €1.500.000 subsidie beschikbaar. De subsidieregeling is opengesteld van 1 juli t/m 19 augustus 2021.

De subsidieregeling heeft tot doel om projecten te ondersteunen die herstructureren van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland mogelijk maken. 

Belangrijk is te zorgen voor toekomstbestendigheid van bestaande bedrijventerreinen en een verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Bij een herinrichting of herstructurering wijzigt het ontwerp of profiel van een bedrijventerrein. Ingrepen die het vermogen van een terrein vergroten om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, zoals waterberging, en verbetering van de leefbaarheid bijvoorbeeld door de structurele versterking van natuurwaarden en biodiversiteit op en rond het bedrijventerrein, kunnen hierbij worden meegenomen.

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen kijkt de provincie vooral naar het aspect duurzaamheid. 

In 2020 hebben GS de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020 (UVR) vastgesteld. Voor deze UVR is voor de jaren 2020-2023 een totaalbedrag van € 6 mln. beschikbaar. De UVR wordt jaarlijks gedurende een bepaalde periode opengesteld voor aanvragen. In 2021 loopt deze periode van 1 juli t/m 19 augustus, met een subsidieplafond voor de regeling van €1.500.000. 

Meer informatie over de regeling staat op deze pagina.

Lees verder

Opinie

card image

Column Co Verdaas

Wat kan een nieuw kabinet betekenen voor woningbouw?

Opinie

09-09-2021

Wat kan een nieuw kabinet betekenen voor woningbouw?

Er is een nieuw tijdperk aangebroken wat betreft de woningbouwopgave: met een regiefunctie voor het Rijk en samenwerking tussen markt, corporaties en gemeenten. Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland, juicht deze ontwikkeling toe, maar ziet nog voldoende beren op de weg. “Wat mij echt verbaast, is de verbazing over de stagnatie in de woningbouwopgave. Wat had je verwacht, na jaren van decentralisatie? Je kunt van een gemeente niet verwachten dat ze samen met andere gemeentes keuzes maken over miljardeninvesteringen voor infrastructuur; daar heb je het Rijk voor nodig.” Wat kan een nieuw kabinet betekenen voor de versnelling van de woningbouw?

“Dat er meer sturing nodig is vanuit het Rijk, is evident, maar we moeten daarin niet doorslaan. Naar mijn mening is het Rijk vooral nodig om richting te geven aan de doelen, te monitoren hoe het staat met de voortgang en het doorhakken van knopen zodra er sprake is van bijvoorbeeld bestuurlijke stagnatie. De 1 miljoen woningen die we de komende tien jaar willen realiseren kun je regionaal verdelen, en daar kun je afspraken over maken. Verder moet je als rijk niet op de stoel van de gemeentes gaan zitten. Dat wordt een drama. Het Rijk moet ruimte geven aan regio’s om zelf een goede investeringsagenda op te stellen. Nu vliegen we de opgaven regionaal en sectoraal aan met woondeals, de RES, RAS et cetera. Uiteindelijk gaat het om de samenhang en zullen er een paar knopen moeten worden doorgehakt. Dat is altijd de essentie geweest van Ruimtelijke Ordening, ook door het Rijk.

Nieuwe koers

Het zal zeker meerdere jaren duren voordat we de effecten zien van de nieuwe koers in de woningbouwopgave, na 15 jaar decentralisatie. Hoe snel de gewenste woningbouwcapaciteit wordt behaald, hangt af van de keuzes van een nieuw kabinet. Welke middelen worden vrijgemaakt om het woningbouwprogramma op de rit te zetten? Daarnaast: je kunt wel miljarden toekennen en locaties aanwijzen, maar er moet ook voldoende kennis en kunde aanwezig zijn om de opgave in goede banen te leiden, van ontwerp tot uitvoering. En die is er nu niet. Er is een rapport van de VNG over de slagkracht van gemeentes in het fysieke domein. Daaruit wordt duidelijk dat er de afgelopen jaren, onder druk van de crisis en aandacht voor het sociale domein, heel veel expertise is weggelekt. Nu het fysieke domein weer hoger op de agenda komt, heb je die mensen niet gelijk terug. Daarnaast gaat de implementatie van de Omgevingswet ook de nodige capaciteit vragen. Je zult moeten inzetten op o.a. talentontwikkeling, scholing en capaciteitsvergroting. Je lost het probleem niet op met 10 miljard en het aanwijzen van een paar locaties. Geld, bestuurlijke capaciteit en locaties moeten op orde zijn.

Richting geven in plaats van regie op vierkante meter

Het goede nieuws is: als we kijken naar Nederland en de ruimtelijke opgave afpellen, lijken de nieuwe gebieden voor woningbouw binnen handbereik. Een derde van de woningbouwopgave kunnen we binnenstedelijk oplossen. Vervolgens spreken we met elkaar af dat we van de beste landbouwgronden en natuur afblijven. Dan houd je nog heel veel hectares over waar woningen kunnen worden gebouwd. Vervolgens moet je kijken waar optimaal gebruikgemaakt kan worden van bestaande netwerken op het gebied van OV, autoverkeer en energie. Het is zaak erboven te hangen en met elkaar kaders vast te stellen. Dan hoef je niet als overheid regie te voeren op de vierkante meter, maar dan geef je wel richting aan publieke private en maatschappelijke partners waar de woningbouwopgave kan landen. Maar ook hier geldt: als er geen geld is voor het aanleggen van de noodzakelijke aansluitingen, dan lukt het niet.”

Dit artikel is op 3 september 2021 verschenen op SPRYG Real Estate Academy.

Lees verder