Denk je aan bedrijventerreinen, denk je waarschijnlijk niet direct aan groen. En dat is een gemiste kans. Groene bedrijventerreinen zijn niet alleen fijn voor bloemetjes en bijtjes en beter voor de gezondheid van de werknemers, maar vergroening is ook economisch aantrekkelijk. Hoe zorg je ervoor dat bedrijventerreinen en gemeentes de kansen van vergroening gaan zien? Doe mee aan de summerschool op 18, 19 en 20 oktober 2021.

Waar gaat het over?

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat en de economie van steden. Een groot deel van het stedelijke bedrijfsleven vindt hier plaats. Maar ze nemen ook 10 tot 20 procent ruimte van een stad in. Uit onderzoek blijkt dat bedrijventerreinen voor slechts 1 procent van hun oppervlakte bestaan uit groen-blauwe structuren, denk aan bomen, vaste planten, gras, sloten of poelen. En 90 procent van de daken van bedrijfspanden zijn onbenut, terwijl hier kansen liggen voor groene daken of zonnepanelen. Er valt dus nog veel te winnen op gebied van verduurzaming en klimaatadaptatie.

Bovendien werkt bijna een derde van de werkende bevolking op een bedrijventerrein. Volgens onderzoek is groen belangrijk voor de vitaliteit van werknemers, omdat het onder andere beweging stimuleert.

Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen het belang van de groen-blauwe transitie gaat zien? Hoe maak je de maatschappelijke meerwaarde van groen-blauwe bedrijventerreinen inzichtelijk en zorg je ervoor dat de transitie wordt versneld en iedereen hierin meegaat?

Tijdens deze summerschool dagen we jou uit om hierover na te denken. Je gaat 3 dagen lang in multidisciplinaire teams aan de slag met de vraag:

Welke kansen en uitdagingen biedt het vergroenen en klimaat adaptief maken van bedrijventerreinen en hoe zorg je ervoor dat groen het nieuwe economische normaal wordt en zo de vitaliteit van de werknemers op bedrijventerreinen wordt versterkt?

Waarom meedoen?

  • Leer hoe je groen en economie met elkaar kunt verbinden;
  • Ontwikkel je professionele en persoonlijke skills;
  • Maak kennis met hoe gemeentes, provincies en bedrijventerreinen werken en ontmoet een onwijs interessant netwerk van bedrijven en stakeholders;
  • Omdat je graag de leefomgeving een groener en gezonder wil maken;
  • Omdat je graag bezig bent met inhoudelijke en vernieuwende onderwerpen;
  • Omdat je interessante mensen wil leren kennen;
  • En drie dagen plezier met hen wil hebben.

Voor wie?

Ben je: HBO / WO, studerend of net aan het werk

Voor economisten, vastgoedkenners en urbanisten
Vind jij duurzaamheid belangrijk, maar wil je ook impact maken? En zie je welke businesskansen vergroening en verduurzaming oplevert? Doe dan mee aan deze summerschool! Je leert in een team met studenten uit andere disciplines hoe je groen economisch aantrekkelijk maakt . En hoe economie en ecologie elkaar niet hoeven uit te sluiten.

Voor duurzaamheidsfanaten en groenspecialisten
Vind jij een groene leefomgeving belangrijk? En wil jij die grijze betonblokken het liefst omtoveren tot een groen en duurzaam walhalla? Doe dan mee aan deze summerschool en denk mee hoe je bedrijventerreinen groen kunt ontwikkelen én beheren. Bedenk hoe gemeentes en bedrijventerreinen samen de uitdagingen en kansen van een duurzame leefomgeving gaan oppakken.

Voor sociologen en gezondheidsexperts
Een groene leef- en werkomgeving is belangrijk voor de gezondheid van de gebruikers. Het nodigt uit om meer te bewegen  en het is bewezen dat uitzicht op groen je productiever maakt. Maar hoe overtuig je grondeigenaren ervan dat het belangrijk is om in een groene leefomgeving te investeren? Bedenk tijdens deze summerschool samen met je team oplossingen voor een groenere leefomgeving.

Je bent geschikt als je begrijpt dat er voor ingewikkelde problemen geen eenvoudige antwoorden volstaan. En soms ook wel. Je hebt een achtergrond in ruimtelijke ordening, planologie, sociologie, sustainable studies, groen, toerisme, gezondheidswetenschappen, geo design, economie, of iets anders interessants, want verder out-of-the-box is ook welkom. Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers.

Deze summerschool wordt georganiseerd door Kennislab voor Urbanisme in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, Stichting Steenbreek en SKBN.

Nieuws
Stec: afname vraag bedrijfslocaties, nu inzetten op planvorming
Stec: afname vraag bedrijfslocaties, nu inzetten op planvorming

In 2023 is de ruimtevraag op bedrijventerreinen met 40 procent geslonken. Grote knelpunten waren netcongestie en stikstof en daardoor een afname van investeringen. De ruimtevraag op bedrijventerreinen nam wel toe in sectoren die een transitie doormaken, zoals de energietransitie en voedseltransitie. Dat blijkt uit een analyse van Stec Groep. De onderzoekers stellen dat gemeenten juist nu moeten inzetten op planvorming en beter benutten.  De afname komt na de recordjaren 2021 en 2022. Het gaat hierbij om zowel uitgiftes op nieuwe bedrijventerreinen (greenfields), herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen (brownfields) als opname in de bestaande vastgoedvoorraad, stelt Stec op basis van de Database Locatiebeslissingen Nederland.  ‘Deze terugval past in het beeld van onder meer de NVM die constateert dat het aanbod van bedrijfsruimte voor het eerst na een lange periode weer is toegenomen in het laatste kwartaal van 2023.’  Netcongestie en de stikstofcrisis zijn volgens Stec de grote knelpunten in het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein. Daardoor stellen bedrijven investeringen in gebouwen en grond uit.   Vooral in de logistieke sector neemt de ruimtevraag af, zegt Stec. Dat geldt voor zowel XXL-distributiecentra als kleinere dc’s. Toch zijn volgens Stec nog miljoenen vierkante meters in aanbouw of staan op de planning.   Ook is er nog veel leegstand, constateren de onderzoekers, onder meer de ontwikkelingen van Goodman in Maarssen, Logicor in Helmond, GLP in Culemborg en Frasers in Bemmel.   Daarbij komt volgens Stec dat bedrijven als Picnic in de afgelopen jaren al posities voor toekomstige vraag hebben verworven en dat grote retailers genoegen nemen met minder vierkante meters voor hun dc’s.  Voorbereiden op transities  ‘Wat opvalt is dat steeds meer dynamiek op bedrijventerreinen rechtstreeks voortkomt vanuit de grote transities zoals de energietransitie, circulaire economie (grondstoffentransitie) en voedseltransitie.’  Door deze ontwikkelingen is dit volgens Stec het ideale moment voor gemeenten en provincies om de planvorming op te pakken. De overheden kunnen nu de ruimtevraag voor de transitie naar een circulaire economie goed voorbereiden.  ‘De stroomblokkades zijn tijdelijk. Het net wordt verzwaard en op steeds meer plekken werken bedrijven aan slimme oplossingen zoals smart energy hubs. Bovendien is er de komende tien tot vijftien jaar een structureel grote vraag naar bedrijventerreinen door de transities.’  Die transities geven ook kans voor het beter benutten van de ruimte op bedrijventerreinen. Daarvoor is volgens Stec wel geld en capaciteit nodig van provincies en het Rijk.  ‘Ook is het cruciaal om voldoende schuifruimte te borgen en realiseren om in de transitiefase bestaande locaties om te bouwen en opnieuw duurzaam in te vullen.’ Een pandenbank waarvoor de Culemborgse wethouder Wichgers pleit, sluit hierbij aan.  Als laatste adviseert Stec bestuurders om ruimtelijk-economische visies te ontwikkelen, transitieprognoses te maken en na te denken over de rol van de economie en bedrijventerreinen in 2025.  ‘Antwoord op deze vragen is keihard nodig als fundament en perspectief voor de grote verbouwingsoperatie en ruimtelijke puzzel waar we als Nederland in zitten.’

31-01-2024
Nieuws
Investeringsfonds moet Leiden helpen aan meer ruimte voor werk
Investeringsfonds moet Leiden helpen aan meer ruimte voor werk

Leiden heeft met nieuw beleid de behoefte aan werkplekken en bedrijfsruimte op de kaart gezet. De gemeente werkte daarbij samen met marktpartijen. Belangrijk uitgangspunt is functiemenging van wonen en werken in wijken. De gemeenten wil verouderde of leegstaande bedrijfskavels herontwikkelen met een nog op te richten regionale ontwikkelingsmaatschappij.  De gemeente Leiden heeft het afgelopen jaar samen met ondernemers, beleggers en ontwikkelaars uit de stad de recent gepresenteerde Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk opgesteld. De agenda bestaat uit drie thema’s, namelijk mengen en verdichten, spreiden en schuiven en betaalbaarheid.   Bij het eerste thema, het verdichten van de stad, wordt ingezet op slimme functiemenging in woonwijken en werklocaties. Deze aanpak moet volgens de gemeente Leiden uiteindelijk zorgen voor meer ruimte voor werk. Twee concrete acties voor dit thema zijn het ontwikkelen van een zogenaamd Leids Instrumentarium. Hierin staan spelregels en kaders voor ontwikkelaars, beleggers en andere betrokkenen die betrokken zijn aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Leiden.  Oprichting herontwikkelingsmaatschappij Naast regels en afspraken met beleggers en ontwikkelaars valt hier ook de opzet onder van een regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM). De RHOM moet een manier vinden om verouderde of leegstaande bedrijfskavels in de regio Leiden te herontwikkelen met het oog op verdichten en verduurzamen. Een actie bij het thema verdichten is het opstellen van profielen voor de leefmilieus op wijkniveau in Leiden.  ‘We onderzoeken zo de werk-woonverdeling in wijken van Leiden en bekijken hoe we slimmer en beter werken kunnen toevoegen aan de woongebieden’, stelt de gemeente in de ontwikkelagenda.  Bij het thema spreiden en schuiven staat in de ontwikkelagenda de juiste bedrijvigheid op de juiste plek centraal. Zo moet de beschikbare ruimte voor werklocaties in de stad Leiden, maar ook in de regio, beter en efficiënter worden benut.  Leiden wil daarvoor de regionale samenwerking op ruimte voor werk versterken. Ook moet de slagkracht van de regio op de bedrijventerreinen worden vergroot, onder meer door te zorgen voor een beter balans in vraag en aanbod. Onderzocht wordt verder op welke locaties in Leiden bedrijvigheid toegevoegd kan worden.  Fonds betaalbare werkruimte Betaalbaarheid van werkruimte vormt volgens de gemeente een component om ondernemerschap in Leiden te behouden en te stimuleren. Daarvoor wil de gemeente met drie andere partijen een fonds oprichten voor het realiseren van betaalbare werkruimte. Met het geld uit dit fonds kunnen panden worden aangekocht door de gemeente.  Dit fonds kan ingezet worden om onrendabele toppen te dekken. Ook kan het geld gebruikt worden bij het herinrichten van panden voor makersplaatsen en startups. Stichtingen die voor betaalbare werkruimte zorgen, kunnen een eenmalige publieke investering ontvangen uit het fonds om de exploitatie sluitend te maken. ‘Werken is belangrijk, voor de economie van de stad en onze inwoners: ‘ruimte voor werk heeft prioriteit’, zegt de Leidse wethouder Fleur Spijker van economie in haar toelichting op de agenda.  ‘Leiden is dichtbebouwd, ruimte is schaars en woningen, voorzieningen, groen en sportfaciliteiten eisen op het hardst hun plek op. De investeringszekerheid voor ondernemers moet we niet vergeten’, aldus de wethouder.   Om de regiefunctie voor ruimte voor werk te versterken heeft de gemeente Leiden voor de periode 2023 tot en met 2026 een budget gereserveerd van 150.000 euro per jaar.  Lees het artikel ook op Stadszaken.nl

28-02-2024