Wat kunnen we van hen leren, en welke vragen wil je stellen?

Energietransitie op bedrijventerreinen. Dat is iets wat veel ondernemers en gemeenten wel willen. Immers, gezamenlijk staan we voor de grote opgave van de energietransitie in Nederland en ook bedrijventerreinen spelen hierin een belangrijke rol.

Maar hoe doe je dat? Energie besparen, duurzaam opwekken van energie en eventueel opslag van duurzame energie in een gebied waar allerlei ondernemers zijn gevestigd? En wat kost dat dan? Kun je als ondernemer ook kosten besparen en wat levert het financieel en maatschappelijk (CO2-reductie) op?

PHB organiseert 12 oktober de (gratis) hybride kennisbijeenkomst ‘Waar staan de pioniers van de energietransitie op bedrijventerreinen?’. Hieronder informatie over het programma en het aanmelden.

In MRA-regio zijn er twee initiatieven die al grote stappen hebben gezet in de energietransitie op bedrijventerreinen: GreenBiz IJmond en SAENZ. Zij hebben al diverse projecten uitgevoerd en van de provincie Noord-Holland subsidie gekregen om andere initiatieven op te zetten en uit te werken. Onderdeel van de ondersteuning van de provincie is dat beide initiatieven hun kennis en ervaring delen.

Daarom organisereert PHB op 12 oktober deze bijeenkomst. Ze doen dit door middel van interactieve sessies waardoor er ook volop de gelegenheid is om vragen te stellen. Dus bereid je vragen voor en vraag om advies. Samen proberen we de kansen en knelpunten van de energietransitie voor bedrijventerreinen op tafel te krijgen.

Programma (onder voorbehoud)

15.00 uur            Inloop en ontvangst

15.30 uur            Start fysieke bijeenkomst en online uitzending
15.30 uur            Opening door Frank Voorbergen (adviseur PHB)
15.35 uur            Introductie door Tom Grootjen, SAENZ
15.45 uur            Introductie door Jan Boudesteijn, GreenBiz IJmond
15.55 uur            Panel 1 o.l.v. Frank Voorbergen met interactie met deelnemers in de zaal met Tom Grootjen, Jan Boudesteijn, Sale Wiersema (PHB) en Dennis Meerburg (PHB)

 • Welke kansen en knelpunten liggen er met betrekking tot energiebesparing, duurzame opwek en opslag van duurzame energie? Waar lopen ondernemers tegenaan bij het versnellen en opschalen? Wat zijn oplossingen die goed werken?
 • Met welke partij(en) kunnen knelpunten en oplossingen worden aangepakt zodat die versnelling en opschaling wel tot stand komt?
 • Welke subsidies zijn mogelijk, en hoe kunnen verschillende subsidies (provincie, gemeentelijke overheid) worden gestapeld?
 • Welke ervaringen zijn er met lokale opslag (batterijen, accu’s) gericht op collectieve opslag c.q. opslag op bedrijfsniveau?
 • Beantwoording specifieke vragen van deelnemers uit de zaal

16.25 uur            Conclusies en aanbevelingen uit panel 1 discussie, door Frank Voorbergen
16.30 uur            Panel 2 o.l.v. Frank Voorbergen met Tom Grootjen, Jan Boudesteijn, Frank van de Lustgraaf (gemeente Amsterdam),     Boris Alers (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) en René Kroese (Liander)

 • Welke rol kunnen de gemeenten en de Omgevingsdienst spelen in de informatie over de mogelijkheden, verplichtingen en het oplossen van knelpunten in verduurzaming?
 • Welke rol kan de gemeente spelen in het faciliteren van ondernemers?
 • Hoe kunnen de belangen van de ondernemers en de (soms andere) vastgoedeigenaren worden samengebracht?
 • Hoe richt je een lokaal energieplatform op en welke samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk?

17.00 uur            Samenvatting
17.05 uur            Mededelingen

 • Vragenuurtje PHB, SAENZ en GreenBiz IJmond
 • Status onderzoek ‘Energiepotentie bedrijventerreinen’ door Frans van der Beek

17.15 uur            Einde online uitzending
17.15 uur            Netwerkborrel
18.00 uur           Einde

Datum, tijd en wijze

Dinsdag 12 oktober, 15.30 – 18.00 uur (online 17.15 uur)

Hybride bijeenkomst
Deze bijeenkomst is hybride. Dat betekent dat je de bijeenkomst zowel fysiek als online kunt bijwonen. Wij adviseren je echter fysiek aanwezig te zijn zodat je zowel tijdens de panelsessies jouw vragen kunt stellen en achteraf nog van gedachten kan wisselen met de andere aanwezigen.

Locatie fysieke bijeenkomst
C-Bèta

Rijnlanderweg 916
2132 MN  Hoofddorp

Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Je kan ook met het openbaar vervoer komen.

Coronatoegangsbewijs
De geldende coronatoegangsrichtlijnen worden gevolgd. Dat betekent dat je toegang kunt krijgen tot het fysieke event als je jouw vaccinatiebewijs (corona-app), herstelbewijs of een negatieve testuitslag via testen voor toegang kunt overleggen. Neem ook je ID mee.

Aanmelden fysieke bijeenkomst
Je kunt je aanmelden voor de fysieke bijeenkomst door een mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl, o.v.v. AANMELDING FYSIEKE KENNISBIJEENKOMST PHB. Vergeet niet je coronatoegangsbewijs en ID mee te nemen.

Aanmelden online bijeenkomst
Je kunt je aanmelden voor de online bijeenkomst door een mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl, o.v.v.. AANMELDING ONLINE KENNISBIJEENKOMST PHB. Daags van te voren ontvang je van ons een link naar de uitzending.

Over GreenBiz IJmond

GreenBiz IJmond is een vereniging voor en door ondernemers, die ondernemers en gemeenten helpt met het verduurzamen van hun bedrijf en het bedrijventerrein. Dit betekent dat zij zich richten op de thema’s energie besparen, duurzame energie opwekken inclusief een lokaal energie platform, educatie en circulaire economie.
In verschillende gemeenten zijn zogenoemde GreenBiz Deals getekend. Dit zijn Beverwijk, Uitgeest, Velsen en Heemskerk. Inmiddels hebben meer dan 60 ondernemers in verschillende gemeenten de GreenBiz Green Deal getekend. Hieruit blijkt de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven zijn vruchten af te werpen om gezamenlijk de CO2 reductie- en energieverbruik- te verlagen. Doel is om dit verder uit te breiden/ op te schalen.

Over SAENZ

SAENZ is een coöperatieve vereniging van, voor en door ondernemers. Opgericht in 2016. De aangesloten bedrijven zijn uitsluitend bedrijven gevestigd in Wormerveer op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer. Sinds 2020 kunnen ook bedrijven zich aansluiten die gevestigd zijn op de aangrenzende bedrijventerreinen in Wormer en Assendelft-Noord.
Doelstellingen van de vereniging zijn:

Gezamenlijke inkoop (exploitatievoordeel te realiseren voor de aangesloten leden)
Ondersteuning leden bij duurzaamheidsvraagstukken
Het realiseren van een lokaal energie platform waarbij lokaal opwek gekoppeld wordt aan lokaal verbruik gericht op de zakelijke markt.

Over PHB

PHB is actief op het gebied van de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een samenwerkingsovereenkomst van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten, omgevingsdiensten en de Vervoerregio Amsterdam.

card image

Event

2021-11-10
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

2021-11-10

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhovengemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc.

Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is nu mogelijk!

Voor programma en tickets: www.btevent.nl.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Woon-werkakkoord voor regionale gebiedsontwikkeling in Haagse regio

Nieuws

30-03-2021

Woon-werkakkoord voor regionale gebiedsontwikkeling in Haagse regio

Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den-Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben een woon-werkakkoord light gesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt die bijdragen aan extra woningen, extra banen én meer omgevingskwaliteit.

Akkoord op hoofdlijnen

De forse woningbouwopgave in de Haagse regio, de schaarse stedelijke ruimte en het belang van een vitale economie vragen om een goede ruimtelijke afstemming. Met het woon-werkakkoord light stellen partijen als doel om de bestaande ruimte beter te benutten. Door het maken van afspraken over locaties ontstaat er ruimte voor woningbouw en werkgelegenheid. De woningbouwplannen passen bij de regionale afspraken. Tegelijkertijd blijft er door de afspraken voldoende ruimte in deze regio beschikbaar voor passende bedrijvigheid op de korte en lange termijn. De vier gemeenten en de provincie streven ernaar om in het vierde kwartaal een definitief woon-werkakkoord te bereiken.

Woningbouwimpuls

Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor woningbouw. De provincie heeft aanvragen ondersteund voor woningbouw voor de Binckhorst in Den Haag en de Schieoevers in Delft. Voor de locatie Kesslerpark (Plaspoelpolder) hebben de provincie, de MRDH, Rijswijk, Den Haag en Shell afspraken geformuleerd voor een campusmilieu (wonen, leren, werken). Delft, Den Haag en Rijswijk hebben afspraken gemaakt in het kader van het verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad. Deze dragen bij aan de woningbehoefte tot 2040, onder andere door binnenstedelijke verdichting, langs en nabij de Oude lijn Leiden-Dordrecht.

Woningbouw, bedrijvigheid en mobiliteit

Woningbouw op de transformatielocaties die nu nog vrijwel uitsluitend in gebruik zijn voor bedrijfshuisvesting, vraagt om een goede oplossing waarbij voldoende bedrijfsruimte beschikbaar blijft. Dit zowel vanuit het oogpunt van werkgelegenheid en welvaart als vanuit het streven om mobiliteitsbewegingen te verminderen en een meer circulaire economie mogelijk te maken.

Transformatielocaties

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over diverse transformatielocaties. Zo heeft Den Haag plannen met de Binckhorst. Rijswijk werkt aan plannen voor de Plaspoelpolder, Delft aan de Schieoevers en Leidschendam-Voorburg aan Vliethaven en Klein Plaspoelpolder. Allemaal gebieden waar van oudsher bedrijvigheid met een hogere milieucategorie gevestigd was. Daarnaast zijn al deze terreinen ontsloten door de waterweg De Vliet/ De Schie. Hoewel er tegenwoordig minder zware industrie op deze terreinen zit dan voorheen, zijn de betreffende terreinen nog steeds planologisch bestemd als vestigingsplek voor industrie en watergebonden bedrijvigheid. De ruimte voor bedrijven met een hogere milieucategorie is schaars. Dit moeten we beschermen. Met dit woon-werkakkoord spreken partijen af om via maatwerk een goede balans te vinden tussen ruimte voor zowel wonen als werken.

Parallel aan dit woon-werkakkoord wordt momenteel de provinciale behoefteraming geactualiseerd. De hogere milieucategorie bedrijvigheid is hierin een belangrijk onderdeel. De vier betrokken gemeenten nemen, naast een aantal andere partijen, deel aan de klankbordgroep van dit onderzoek. De resultaten hiervan zijn relevant voor de verdere uitwerking van het woon-werkakkoord. De MRDH is voornemens om deze geactualiseerde behoefteraming nader uit te werken tot een geactualiseerde regionale visie werklocaties. Zo werken we gezamenlijk aan de realisatie van extra woningen, extra banen en meer omgevingskwaliteit.

Photo by Vyacheslav Koval on Unsplash

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Provincie Zuid-Holland zet ambassadeurs in voor ondersteuning op bedrijventerreinen

Nieuws

15-03-2021

Provincie Zuid-Holland zet ambassadeurs in voor ondersteuning op bedrijventerreinen

Vanwege de coronacrisis lukt het ondernemers niet altijd om voldoende tijd vrij te maken voor de taken van een ondernemersvereniging, terwijl samenwerking in deze tijden erg belangrijk is.

In 2020 heeft provincie Zuid-Holland daarom 3 parkmanagers als ambassadeurs ingehuurd die ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen gaan ondersteunen. In 2021 huurt de provincie de huidige ambassadeurs Edwin Markus, Ad van de Berg en Boyd Bartels in, aangevuld door Elize Amons. Dit team zal zich inzetten om ondernemerscollectieven te ondersteunen en nieuwe ondernemerscollectieven op te zetten.

Voor ondernemers door ondernemers

De negatieve effecten van de Covid-19-crisis hebben zich sterk doen gelden voor veel (MKB-)bedrijven. Daarom is het dit jaar extra belangrijk voor een goed vestigingsklimaat op bedrijventerreinen dat de zittende ondernemers en vastgoedeigenaren zich goed organiseren en samenwerken. Gedeputeerde Willy de Zoete: “De basis van een duurzame ontwikkeling is de goede organisatie van een lokale ondernemersvereniging op een bedrijventerrein, samenwerking om te overleven en steun aan elkaar is essentieel blijkt in deze coronatijd. Onze deskundige ambassadeurs kunnen daarin goed adviseren”. Lokale ondernemersverenigingen voeren overleg met de gemeente over allerhande zaken en zorgen voor communicatie naar de ondernemers. Elke ondernemersvereniging heeft een eigen rolopvatting die varieert van het organiseren van de gezamenlijke activiteiten tot het als collectief ophangen van camera’s, het uitvoeren van energieprojecten, het neerzetten van wegwijsborden, voeren van gezamenlijke marketing, het behartigen van belangen richting vastgoed en in de huidige ‘coronasituatie’ het opzetten van gezamenlijke websites en bezorgservices, etcetera. Ook kunnen deze ondernemersverenigingen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van nieuwe thema’s als digitalisering en verduurzaming. Wat ze gemeen hebben is het motto: ‘voor ondernemers door ondernemers’.

Het belang van samenwerking

De afgelopen jaren is in het algemeen de samenwerking op bedrijventerreinen gestegen. Deze samenwerking staat onder druk door de coronacrisis. Terwijl in deze tijden het juist belangrijk is om goed te blijven samenwerken om de kwaliteit en veiligheid van een bedrijventerrein blijvend te versterken. Daarom zorgt de provincie er voor dat door de extra ondersteuning door ambassadeurs, ook nu de crisis op zijn einde lijkt te lopen en vooral ook na de coronacrisis, bedrijventerreinen verder kunnen werken aan een sterk duurzaam en veilig lokaal bedrijfsleven met een toekomst.

Naast het in stand houden van de huidige samenwerking op bedrijventerreinen, gaan de ambassadeurs ook aan de slag op bedrijventerreinen waar nog geen of een minder goede samenwerking is.

Resultaten 2020

“Ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen hebben het zwaar in deze lastige tijd. Als ambassadeur kon ik hen meestal bijstaan met praktische tips en raad om de, juist nu broodnodige saamhorigheid, verder te vergroten.” (Edwin Markus)

“In de praktijk is gebleken dat ondernemers echt wel willen, maar vaak met zoveel verschillende prioriteiten worstelen dat het algemeen belang er een beetje onder lijdt. Het is heel nuttig gebleken dat we als ambassadeurs een handje bij konden steken, zodat beoogde plannen daadwerkelijk gevormd zijn en tot uitvoering komen.” (Boyd Bartels)

Wat gaan jullie in 2021 doen?

“Dit jaar staat in het teken van het vergroten van de organisatiegraad op bedrijventerreinen waar nog geen sprake is van samenwerking. Juist nu is het van belang om gezamenlijk op te trekken voor de uitdagingen die ons te wachten staan (onder andere op het gebied van verduurzamen). De ambassadeurs zullen hiertoe in gesprek gaan met ondernemers die dit ook belangrijk vinden, en hen helpen dit voor elkaar te krijgen.” (Edwin Markus)

“Afgelopen jaar is al gebleken dat sommige gebieden onvoldoende en niet georganiseerd zijn, waardoor goede initiatieven sneuvelen. Komend jaar ga ik met hen aan de slag om daar verandering in te brengen, zodat de aanwezige positieve energie omgezet kan worden in concrete plannen en resultaten.” (Boyd Bartels)

“Het is van het grootste belang dat ondernemers op bedrijventerreinen zich organiseren. Er komen de komende jaren veel ontwikkelingen op de terreinen af en zonder georganiseerde bedrijven zijn initiatieven met betrekking tot waterberging, hittestress, biodiversiteit, warmte- en koudeopslag en dergelijke niet kansrijk. Ik help graag mee om de organisatiegraad van terreinen binnen provincie Zuid-Holland verder omhoog te krijgen.” (Ad van den Berg)

“Als nieuwkomer in het team ligt mijn focus op het verbinden en realiseren van ondernemerscollectieven met het aangeven van een heldere en realistische doelstelling, samen staan ze sterker! Het ondersteunen van bestaande collectieven in de uitdagingen die hen te wachten staan, o.a. collectieve inkoop, verduurzaming en klimaatadaptie mag daarbij niet vergeten worden en blijft tevens een aandachtspunt.” (Elize Amons)

Aanmelden

Heeft u een goed idee of een concreet project ten behoeve van het bedrijventerrein als geheel, maar ontbreekt het aan organisatie en samenhang? Dan kan het nuttig zijn om eens te sparren met één van de ambassadeurs. Zij kunnen helpen met concrete verbindingen, oplossingsrichtingen, planvorming, subsidie aanvragen en/of operationele ondersteuning.

De ambassadeurs zullen ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen en gemeenten actief benaderen. Mocht u hier niet op kunnen wachten of heeft u een urgent verzoek, mail dan naar ambassadeurswerklocaties@pzh.nl.

Verdeling gemeenten ambassadeurs (in sommige gemeenten zijn meerdere ambassadeurs actief):

Elize Amons

Bodegraven-Reeuwijk, Delft, Goeree-Overflakkee, Hillegom, Lansingerland, Lisse, Maassluis, Oegstgeest, Rotterdam, Schiedam, Teylingen, Vlaardingen, Westland, Zoetermeer.

Boyd Bartels

Albrandswaard, Brielle, Hoeksche Waard, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Rozenburg, Schiedam, Westvoorne.

Ad v/d Berg

Alblasserdam, Alphen a/d Rijn, Barendrecht, Bodegraven-Reeuwijk, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Gouda, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik Ido Ambacht, Hoeksche Waard, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Midden Delfland, Molenwaard, Noordwijk, Noordwijkerhout, Papendrecht, Sliedrecht, Voorschoten, Waddinxveen, Westland, Zoeterwoude, Zuidplas, Zwijndrecht.

Edwin Markus

Barendrecht, Den Haag, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Nieuwkoop, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Wassenaar.

Lees verder