Ontmoet SKBN tijdens de Provada. In deze sessie - georganiseerd door Buck Consultants International - is Theo Föllings (voorzitter SKBN) panellid.

De stad is om te wonen, te winkelen, te genieten van cultuur, onderwijs te volgen .... én om te werken. Met alle ruimteclaims op tafel - woningbouw voorop - lijken ruimtezoekende bedrijven straks nauwelijks plaats te kunnen vinden in steden. Maar bedrijven willen óók graag in de stad zitten: nabij personeel, openbaar vervoer-knooppunten, gelijksoortige bedrijven en lokale markt.

Functiemenging biedt kansen, als instrument om te vernieuwen, te verlevendigen, te intensiveren en synergie te bereiken. Niet als doel op zichzelf, want soms zijn combinatiemogelijkheden beperkt of is er een sterke logica om juist één functie dominant te laten blijven.

In deze sessie worden 2 praktijkvoorbeelden gepresenteerd met aandacht voor haalbaarheid, succes- en faalfactoren, en organisatie van het proces, gevolgd door een interactieve discussie met experts en aanwezigen. De sessie wordt geleid door Marcel Michon, managing partner van Buck Consultants International (BCI).

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 - 14.15 uur Functiemenging op basis van heldere afwegingen
Hoe komen steden en de vastgoedsector tot een goede afweging van wonen, werken en voorzieningen op diverse typen werklocaties in een stad en tot welke typen werkmilieus en mengvormen van wonen en werken leidt dat Paul Bleumink, managing partner Buck Consultants International.

14.15 - 14.30 uur Verkleuren van een binnenstedelijk bedrijventerrein heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van omliggende gebieden
In Spoorzone Oost in Arnhem worden complexe opgaven van wonen en werken opgelost in een ruimer gebied. Gielijn Blom en Heleen Sauer, beiden senior beleidsadviseur bij de gemeente Arnhem, presenteren de herontwikkeling/transformatie van bedrijventerrein Rijnpark naar een nieuwe woon/werkomgeving. Die forse ingreep vraagt om versnelde herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen en de ontwikkeling van een nieuwe haven voor bedrijven in de directe omgeving van Rijnpark.

14.30 - 14.45 uur Maakindustrie in de stad
Rotterdam Makersdistrict combineert wonen en werken in MerweVierhavens (M4H). Dat betekent kleinschalige maakindustrie inpassen naast wonen en voorzieningen. Harriët Sinnige, manager vastgoed van de Port of Rotterdam, geeft het belang van M4H aan voor het versnellen van de transities in de haven, stad en regio. Innovatieve maakbedrijven zijn daarvoor cruciaal en zij willen in een inspirerende werkomgeving gevestigd zijn. Daarvoor biedt M4H de (ontwikkel)ruimte.

14.45 – 15.15 uur Discussie met panel van deskundigen en met de zaal
Vragen uit de zaal worden beantwoord door een panel van deskundigen, bestaande uit de inleiders, Theo Föllings (voorzitter van SKBN) en Jordi Hubers (senior adviseur Buck Consultants International). Het goed invullen van stedelijke functiemenging is de grote uitdaging voor de komende jaren, want ook maak- en handelsbedrijven horen bij en in de stad. Hoe lossen we de knelpunten op?

Meer informatie

  • Datum: Dinsdag 26 oktober 2021
  • Tijd: 14:00 - 15:15 uur
  • Organisatie: Buck Consultants International in samenwerking met Provada
  • Locatie: RAI, Amsterdam – Zaal E107

NB: Aan deelname aan de Provada zijn kosten verbonden, koop je toegangsbewijs via deze link.

 

card image

Event

2021-11-10
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

2021-11-10

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhovengemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

Bekijk hier een terugblik op het BT Event.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc.

Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is nu mogelijk!

Voor programma en tickets: www.btevent.nl.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Coöperatie 7-LL koopt eerste kavel op Bedrijvenpark Zevenellen

Nieuws

03-02-2021

Coöperatie 7-LL koopt eerste kavel op Bedrijvenpark Zevenellen

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) heeft aan zes varkenshouders uit de gemeenten Leudal en Nederweert een kavel verkocht met een oppervlakte van circa 13.500 m2. De zes agrariërs hebben samen de Coöperatie 7-LL U.A. opgericht. De Coöperatie bouwt een mestverwerkende installatie op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in Haelen, gemeente Leudal. Zij zijn de eerste vestigers op het in ontwikkeling zijnde bedrijvenpark.

In december 2020 is de akte notarieel verleden. Zodra alle vergunningen onherroepelijk zijn, starten de bouwwerkzaamheden. De opslag van de varkensmest vindt plaats in silo’s. De installatie op Zevenellen behelst een hal van circa twintig bij vijftig meter waarbinnen de mest, in een geheel gesloten systeem, wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie. Daarna volgt verwerking tot onder andere mestkorrels als bodemverbeteraar. Met het plan is een investering van 3,5 miljoen euro gemoeid en verschaft directe werkgelegenheid aan circa 10 personen.

Over Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

Directeur van OML, Hans Coppus, zegt hierover het volgende: “Bedrijvenpark Zevenellen biedt volop kansen voor nieuwe initiatieven. Daarbij zetten we vooral in op duurzaamheid en circulariteit. Waar bedrijf X bij het productieproces restwarmte overhoudt, kan bedrijf Y dit weer gebruiken om bijvoorbeeld het eindproduct te volvaardigen. Met inachtname van deze voorwaarden, creëren wij een duurzaam en multifunctioneel bedrijvenpark met goede economische ontwikkelingen voor de regio Midden-Limburg.” 

Hans Corsten, woordvoerder van de Coöperatie 7-LL, vult aan: “De leden van de Coöperatie zijn van het besef doordrongen dat een overstap naar een meer duurzaam kringloopsysteem uitsluitend gezamenlijk kan. De markt vraagt naar biobased (hernieuwbaarheid), cruciaal voor de succesvolle ontwikkeling van duurzame producten. De op Zevenellen beoogde ketenbenadering maakt het mogelijk om met de groep Midden-Limburgse ondernemers en andere ondernemers op Zevenellen aan een gezamenlijke uitdaging te werken. Eenieder werkt aan zijn eigen businesscase en gezamenlijk werken we aan de ontwikkeling van een duurzaam kringloopsysteem. ” 

Over OML

OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML heeft de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling alsmede advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken. OML heeft percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt, Windmolenbos en Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze, Boven de Wolfskuil, De Grinderij en Oosttangent in Roermond.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Manifest 2021 | Waarde voor economie én maatschappij

Nieuws

10-11-2021

Manifest 2021 | Waarde voor economie én maatschappij

Samen zijn wij dagelijks bezig met de belangrijke maatschappelijke en stedelijke uitdagingen van het moment. De ‘strijd’ om de beschikbare ruimte in een land als Nederland is urgent, waarin het tekort aan woningen en voldoende oog voor het creëren van een gunstig en duurzaam vestigingsklimaat vaak niet samen lijken te gaan. Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en door toe te werken naar een circulaire economie.

Tegelijkertijd blijven deze toekomstbestendige bedrijventerreinen een belangrijke bijdrage blijven leveren aan het verdienvermogen van Nederland. Hoe dat er in de praktijk uit kan zien is door de SKBN opgetekend in een manifest. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een groot aantal kennisinstellingen en partners uit het veld.

Lees hier het Manifest 2021 | Waarde voor economie én maatschappij.

"Dit is het moment om ruimtelijke opgaven als de economie, klimaat, wonen, mobiliteit, circulariteit en werken met elkaar te verbinden. Want dat biedt ontzettend veel kansen om Nederland nog mooier en economisch nog sterker te maken. Met integrale oplossingen wordt het mogelijk om de ruimtelijke opgaven duurzaam in te passen. Creëer een minister van Ruimtelijke Ordening en niet alleen een minister van Wonen. Wie pakt met ons de handschoen op?"

Economisch herstel na corona, goed geïsoleerde bedrijfspanden met daken die vol liggen met zonnepanelen, locaties waar wonen, werken, onderwijs en andere voorzieningen naadloos op elkaar aansluiten, de schaarse ruimte in Nederland nóg slimmer benutten, werk maken van de circulaire economie, de landschapskwaliteit bewaken dankzij sturing op de bouw van nieuwe logistieke centra. Dit is hét moment om te investeren in de 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties die Nederland rijk is.

Niet alleen voor de economie, maar ook voor de woningbouwopgave. Werken verbinden met wonen, zo ingewikkeld is het niet. Besparing, opwekking en uitwisseling van energie tussen bedrijven en inwoners? Het is niet ondenkbaar als we werk durven maken van functiemenging. Kortere en schone ketens in de industrie en logistiek? Binnen handbereik dankzij elektrificatie, waterstof en vergroening. Op weg naar circulariteit in 2050 is het zaak om verstandige keuzes te maken.

Het vraagt echter wel een omslag in het denken. Verduurzaam de wereld, begin op het bedrijventerrein. Maak van wonen en werken, binnen en buiten de stad, een win-winsituatie. Geef het motorblok van de economie de ruimte. Nu er, eindelijk, aandacht is voor de regie op de schaarse ruimte en er toegewerkt wordt naar een circulaire economie, is dit volgens de SKBN het moment om ruimtelijke opgaven als de economie, klimaat, wonen, mobiliteit, circulariteit en werken, met elkaar te verbinden. Want dat biedt ontzettend veel kansen om Nederland nóg mooier en economisch nóg sterker te maken.

Met integrale oplossingen wordt het mogelijk om de ruimtelijke opgaven, complex en urgent, daadwerkelijk duurzaam in te passen. 

Lees verder