Ontmoet SKBN tijdens de Provada. In deze sessie - georganiseerd door Buck Consultants International - maak je kennis met de ontwikkelingen op de Plaspoelpolder.

Herontwikkeling van (delen van) bedrijventerreinen is voor de toekomstkracht van bedrijven én de stedelijke economie cruciaal. Vaak is er echter sprake van een (korte termijn) financieel tekort, terwijl het herontwikkelingsproject wél duidelijk economische voordelen (groei van bedrijven en werkgelegenheid) én positieve maatschappelijke effecten heeft in de vorm van een toekomstbestendige bedrijvenlocatie met een duurzame inrichting en ruimte voor energietransitie.

Een brede organisatie van het proces, samenwerking met vastgoedpartijen én risicodragende cofinanciering door overheden moeten en kunnen in plaats komen van langdurige processen en subsidies. Maar hoe kan dat in de praktijk?

In deze sessie worden drie praktijkvoorbeelden toegelicht door betrokkenen, gevolgd door een interactieve discussie met experts en aanwezigen. De sessie staat onder leiding van Paul Bleumink, managing partner van Buck Consultants International.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 - 15.15 uur Anders organiseren en financieren van herontwikkeling
Herontwikkeling van bedrijventerreinen komt van de grond door kansenzones binnen terreinen af te bakenen. In zo’n kansenzone ontwikkelen bedrijven in het gebied, ontwikkelaars/beleggers en de gemeente samen haalbare plannen. Wat zijn de succesfactoren? Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International.

15.15 - 15.30 uur Deventer pakt het integraal op samen met ondernemers
De gemeente Deventer werkt in het programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Deventer 2030’ (TBBTD) intensief samen met ondernemers. Menno ten Heggeler, projectleider TBBTD geeft een toelichting op die samenwerking met concrete voorbeelden op grote terreinen zoals Bergweide en Kloosterlanden.

15.30 - 15.45 uur Er is iets moois gaande op de Plaspoelpolder
Plaspoelpolder kent met name in het Middengebied verouderd vastgoed. Maar er is weinig leegstand en recent worden panden en kleinere deelgebieden herontwikkeld. Ivar van der Drift (Industrieschap Plaspoel Polder) en Armand van de Laar (wethouder Gemeente Rijswijk) vertellen aan de hand van de plankaart van het gebied wat er aan vernieuwingen plaatsvindt. Er is sprake van een kentering in de markt, doordat ontwikkelaars/beleggers panden en kavels opkopen, om die opnieuw als bedrijfsruimtes in de markt te zetten. Waar nodig zet het Industrieschap ook haar eigen vermogen in. 

15.45 - 16.00 uur Herontwikkeling van brownfields is een must in het logistiek knooppunt Venlo
Er zijn in Venlo in de afgelopen tien jaar veel gronden uitgegeven aan grote logistieke bedrijven. Tegelijkertijd zijn er ook verouderde locaties, zoals in Belfeld. Erwin Boom (wethouder gemeente Venlo) en ontwikkelaar René Geujen (NextLevel Development) gaan in op de succesvolle herontwikkeling van zo’n brownfieldlocatie in Belfeld. Wat waren de knelpunten, hoe heeft het samenspel tussen gemeente en ontwikkelaar zich ontwikkeld en welke lessen kunnen daaruit voor andere brownfields worden afgeleid?

16.00 – 16.15 uur Discussie met panel en met de zaal
De inleiders vormen het panel van deskundigen, dat onder leiding van moderator Paul Bleumink ingaat op vragen vanuit de zaal.

Meer informatie

  • Datum: Woensdag 27 oktober 2021
  • Tijd: 15:00 - 16:15 uur
  • Organisatie: Buck Consultants International in samenwerking met Provada
  • Locatie: RAI, Amsterdam – Zaal E107

NB: Aan deelname aan de Provada zijn kosten verbonden, koop je toegangsbewijs via deze link.

 

card image

Event

2021-11-10
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

2021-11-10

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhovengemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

Bekijk hier een terugblik op het BT Event.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc.

Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is nu mogelijk!

Voor programma en tickets: www.btevent.nl.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Coöperatie 7-LL koopt eerste kavel op Bedrijvenpark Zevenellen

Nieuws

03-02-2021

Coöperatie 7-LL koopt eerste kavel op Bedrijvenpark Zevenellen

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) heeft aan zes varkenshouders uit de gemeenten Leudal en Nederweert een kavel verkocht met een oppervlakte van circa 13.500 m2. De zes agrariërs hebben samen de Coöperatie 7-LL U.A. opgericht. De Coöperatie bouwt een mestverwerkende installatie op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in Haelen, gemeente Leudal. Zij zijn de eerste vestigers op het in ontwikkeling zijnde bedrijvenpark.

In december 2020 is de akte notarieel verleden. Zodra alle vergunningen onherroepelijk zijn, starten de bouwwerkzaamheden. De opslag van de varkensmest vindt plaats in silo’s. De installatie op Zevenellen behelst een hal van circa twintig bij vijftig meter waarbinnen de mest, in een geheel gesloten systeem, wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie. Daarna volgt verwerking tot onder andere mestkorrels als bodemverbeteraar. Met het plan is een investering van 3,5 miljoen euro gemoeid en verschaft directe werkgelegenheid aan circa 10 personen.

Over Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

Directeur van OML, Hans Coppus, zegt hierover het volgende: “Bedrijvenpark Zevenellen biedt volop kansen voor nieuwe initiatieven. Daarbij zetten we vooral in op duurzaamheid en circulariteit. Waar bedrijf X bij het productieproces restwarmte overhoudt, kan bedrijf Y dit weer gebruiken om bijvoorbeeld het eindproduct te volvaardigen. Met inachtname van deze voorwaarden, creëren wij een duurzaam en multifunctioneel bedrijvenpark met goede economische ontwikkelingen voor de regio Midden-Limburg.” 

Hans Corsten, woordvoerder van de Coöperatie 7-LL, vult aan: “De leden van de Coöperatie zijn van het besef doordrongen dat een overstap naar een meer duurzaam kringloopsysteem uitsluitend gezamenlijk kan. De markt vraagt naar biobased (hernieuwbaarheid), cruciaal voor de succesvolle ontwikkeling van duurzame producten. De op Zevenellen beoogde ketenbenadering maakt het mogelijk om met de groep Midden-Limburgse ondernemers en andere ondernemers op Zevenellen aan een gezamenlijke uitdaging te werken. Eenieder werkt aan zijn eigen businesscase en gezamenlijk werken we aan de ontwikkeling van een duurzaam kringloopsysteem. ” 

Over OML

OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML heeft de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling alsmede advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken. OML heeft percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt, Windmolenbos en Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze, Boven de Wolfskuil, De Grinderij en Oosttangent in Roermond.

Lees verder

Achtergrond

card image

23-09-2021

SADC ontwikkelt digitale gereedschapskist voor gebiedsontwikkeling

Achtergrond

23-09-2021

SADC ontwikkelt digitale gereedschapskist voor gebiedsontwikkeling

Van groene weilanden tot bloeiende bedrijventerreinen. Hoe verloopt zo’n proces efficiënt én naar tevredenheid van alle betrokkenen: gebiedsontwikkelaar, uitvoerders, eindgebruikers en de omgeving? Hoe krijg je als projectmanager inzicht en hou je overzicht? SADC richt samen met MUG Ingenieursbureau een ArcGIS-portaal in voor de eigen organisatie. Deze gereedschapskist voor gebiedsontwikkeling brengt alle informatie op één plek samen, binnen handbereik. Een digital twin helpt de ontwikkelpotentie van gebieden verder maximaliseren. SADC-projectmanager Reinier Folkerts en Bauke Veenstra van MUG vertelden er over tijdens de ESRI GIS Conferentie 2021 op 23 september. 

Als gebiedsontwikkelaar wil SADC niet alleen financieel rendement creëren, maar ook maatschappelijke waarde met duurzame bedrijventerreinen die de concurrentiekracht van de regio versterken. In de regio rond Schipol zijn veel zaken van invloed op de werkzaamheden. Via het webbased ArcGIS worden alle relevante data systematisch ontsloten: geografische gegevens, tekeningen, perceelindeling, verkochte, gereserveerde en beschikbare kavels, kadastergegevens, vastgoed, het kabel- en leidingennet, de infrastructuur en openbaar vervoerverbindingen. Ook de ‘kaders’ worden opgenomen in ArcGIS zoals informatie over vergunningen, bestemmingsplannen en milieueffectrapportages.

De eerste stappen worden gezet om de informatievoorziening voor de projectmanagers onder te brengen in een aantal GIS-applicaties. In de stappen erna zullen deze data en applicaties worden gebruikt om als platform te dienen voor samenwerking met ook klanten, architecten, ingenieurs en aannemers. ArcGIS helpt zo het overzicht houden in de planning, realisatie en het beheer van bedrijventerreinen – drie fases die elkaar kunnen overlappen. Projectmanager Reinier Folkerts: “We hebben alles in kaart en houden iedereen aangehaakt. Zo ontstaat een proces van co-creatie. Er zijn veel bruikbare ideeën van medewerkers, van senioren tot stagiairs, die we verzamelen en vertalen in toepassingen.” Een overleg met klanten over hun wensen voor de bouw of de toekomst is met ArcGIS veel eenvoudiger.

Digital Twin

Dankzij het systeem kunnen we ook beter inspelen op externe ontwikkelingen. Door middel van een uitvoeringscoalitie met partijen in de regio (gemeente Amsterdam, Haarlemmermmeer, Provincie Noord-Holland, Kadaster, Schiphol groep, SKG en AMS instituut), wordt een gezamenlijk beeld gecreerd over de opgaven die met EnterNL samenhangen en wat voor waardevermeerdering met gebiedsontwikkeling wordt behaald. ArcGIS voegt een digital twin toe, een extra laag aan gebiedsontwikkeling, waardoor nieuwe kansen ontstaan. Bij het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol kunnen de SADC-business parks bijvoorbeeld waarde toevoegen aan de verbinding en vice versa.

Reinier Folkerts: “Vroeger werkten we met excelbestanden waarvan je niet altijd wist of ze up to date waren. Met ArcGIS is er één waarheid. We besparen nu tijd en geld, omdat we zaken eerder weten en vooruit kunnen kijken. Het resultaat is betere gebiedsontwikkeling en blije medewerkers en klanten.”

Kijk de presentatie terug op YouTube.

Lees verder