Kadaster en Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen) organiseren samen een seminar op donderdagmiddag 24 maart 2022. Het thema voor deze werkbijeenkomst is: "Uitvoeringskracht voor toekomstbestendige bedrijventerreinen". 

 

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor:

  • EZ medewerkers bij gemeenten waar bedrijventerreinen zijn gevestigd
  • besturen van ondernemersverenigingen en daarbinnen eigenaren vastgoed die gevestigd zijn op een bedrijventerrein
  • parkmanagers

Met de juiste data naar de juiste spelers

Wat weet u van de bedrijventerreinen in uw gemeente? In hoeverre kunnen deze terreinen bijdragen aan uw beleidsambities?  En hoe komt het dat de mogelijkheden weinig worden benut? Hoe zorgt u ervoor dat plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd? 

Aan de hand van een bedrijventerrein in Amersfoort en Gouda laten we zien welke data u helpen om meer grip te krijgen op het bedrijventerrein. En op welke manier u kunt verbinden met de spelers op het bedrijventerrein. We zoomen daarbij in op de eigenaren. Eigenaren hebben immers de beschikkingsmacht over de grond op het bedrijventerrein en zijn daarmee een belangrijke speler.

Wilt u in uw eigen gemeente aan de slag met bedrijventerreinen? Loopt u al langer aan tegen het gebrek aan uitvoering? Dan nodigen we u van harte uit om op 24 maart de werksessie bij te wonen. 

Programma 24 maart 2022

Middag van 13.30 tot 17.00 uur

Programma onderdelen:

  • Inloop met koffie en thee  
  • Toepassing van de monitor door Jeroen Bosma en Jeroen Brandsma
  • Pauze
  • Workshop
  • Netwerk en borrel

Maximaal 30 personen

Er kunnen maximaal 30 personen naar het seminar komen, dus meld u snel aan via [email protected].
Eén week van te voren krijgt u informatie over de locatie en de precieze aanvangstijd. We hopen u 24 maart op Lage Weide te mogen ontvangen.

 

Nieuws
Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers
Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers

De provincie Zuid-Holland wil een deel van het Schieoevers-gebied in Delft aanwijzen als een ‘niet te transformeren bedrijventerrein’. Mocht dit echt gebeuren, dan vreest de gemeente Delft dat de transformatie van het industriegebied tot een woonwijk met bedrijvigheid door gebrek aan schuifruimte in gevaar komt.  Zuid-Holland heeft het voornemen eind vorig jaar bekend gemaakt tijdens een hoorzitting, waarin de herziening van het provinciale omgevingsbeleid werd behandeld.   Tijdens de zitting werd duidelijk dat de provincie niet wil tornen aan het bestemmingsplan van bedrijventerrein Schieoevers-Zuid. Dit om te voorkomen dat zware en watergebonden industriële bedrijven, die in het gebied gevestigd zijn, definitief vertrekken.   Bovendien, zo benadrukt provincie, zijn volgens de huidige regels kansen genoeg voor de gemeente Delft om het terrein beter te benutten. Ook zijn in Schieoevers-Zuid al bedrijven gevestigd die ‘van groot provinciaal belang’ zijn. Het stadsbestuur van Delft vreest op zijn beurt dat een mogelijke beschermde status van het bedrijventerrein de plannen voor de grootscheepse transformatie van het Schieoevers-gebied gaat dwarsbomen.   Delft wil in het noordelijke deel van Schieoevers de komende jaren tussen de 6.500 en 7.500 nieuwe woningen bouwen, Deels komen die te staan tussen de bedrijven die er al gevestigd zijn.   Verhuizing bedrijven in gevaar Gevolg van deze transformatie is dat een aantal bedrijven in Schieoevers-Noord noodgedwongen moet verhuizen om te voorkomen dat ze in de toekomstige woonwijk straks overlast veroorzaken zoals geluid, stank, fijnstof, uitstoot of zwaar verkeer. Als oplossing wil Delft de bedrijven verplaatsen naar het aangrenzende ‘zuid’, maar dit plan komt volgens het stadsbestuur in het gedrang als de provincie vasthoudt aan de beschermde status van dit gebied.   Geldt ook voor de miljoeneninvestering die Delft wil doen in voor de vestiging van nieuwe bedrijven die zich richten op circulaire economie en hightech systemen en materialen. Deze investering zou drieduizend nieuwe banen opleveren, schrijft het AD vrijdag. In een brief aan de Statencommissie Ruimte & Milieu wijst de gemeente de provincie erop dat de bestaande regels ten aanzien van bedrijventerreinen al voldoende bescherming bieden voor de bestaande bedrijvigheid.   ‘Wonen, maar ook andere niet-bedrijfsfuncties, zoals onderwijs, zijn nu ook al niet toegestaan op grond van de provinciale verordening. Nog een extra beschermende aanduiding is dan ook overbodig vanuit economisch oogpunt. Het geeft een verkeerd signaal af over de doorontwikkeling die we samen met de provincie en andere gebiedspartners op deze locatie voor ogen hebben, als onderdeel van het Innovatiedistrict Delft.’ De provincie is sinds vorig jaar bezig met een nieuw ruimtelijk plan waarmee het in grote lijnen vastlegt, waar de komende jaren gebouwd mag worden en waar absoluut niet.   Dit bericht is afkomstig van Stadszaken.nl

09-01-2024
Nieuws
Zuid-Hollandse innovatiecampussen ontvangen voor €3 miljoen aan subsidie
Zuid-Hollandse innovatiecampussen ontvangen voor €3 miljoen aan subsidie

Gedeputeerde Meindert Stolk van provincie Zuid-Holland reikte op donderdag 7 maart, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Delft, subsidiecheques uit aan 5 innovatiecampussen met een waarde van maar liefst €3 miljoen. De campussen spelen een cruciale rol in het bevorderen van innovaties waarmee de transitie naar een duurzame, circulaire en digitale economie wordt mogelijk gemaakt. De subsidies worden verstrekt vanuit het meerjarig subsidieprogramma Kansen voor West dat onder andere gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een belangrijke doelstelling van dit programma is de versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën. Doorontwikkeling innovatiecampussen Vijf innovatiecampussen in de regio ontvangen financiële steun: TU Delft Campus en Leiden Bio Science Park ontvangen €900.000, daarnaast hebben Biotech Campus Delft, NL Space Campus en Erasmus MC Campus elk €400.000 toegekend gekregen. Met deze financiële steun kunnen de campussen en campusorganisaties een volgende stap zetten in de doorontwikkeling. Tevens wordt hiermee de betrokkenheid van het mkb op de campussen vergroot. De campussen kunnen zo een nog grotere rol spelen in het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid om de transitie te maken naar een economie waarin duurzaamheid en welzijn centraal staan. Gedeputeerde Meindert Stolk, Economie en Innovatie: "Wij zijn erg blij met het Kansen voor West-programma. Dit programma biedt ons als provincie de kans om in campussen te investeren, waardoor we de overgang naar een duurzame, circulaire en digitale economie kunnen versnellen. De subsidies die ik heb mogen uitreiken, worden voornamelijk ingezet voor verdere groei en doorontwikkeling. Ik kijk er zeker naar uit om binnenkort bij alle campussen langs te gaan en te zien hoe deze subsidies worden ingezet." Kopgroep Innovatiecampussen Vanuit een gedeelde ambitie om technologieoverdracht naar en via bedrijven te bevorderen,  hebben de 5 Zuid-Hollandse campussen de afgelopen jaren hun krachten gebundeld. In de Kopgroep Innovatiecampussen wisselen zij kennis uit en zorgen ze ervoor dat beschikbare financiering optimaal wordt benut. De campussen hebben een gedeelde ambitie, maar variëren sterk in ontwikkelingsfase: van de recent ontwikkelde Erasmus MC Campus, tot de (universitaire) campussen in Leiden en Delft, die al jaren geleden een sterk fundament hebben gelegd voor verdere groei. Deze diversiteit biedt een omgeving voor wederzijdse leerervaringen. De Kopgroep Innovatiecampussen werkt met specifieke aandacht voor de Groeiagenda Zuid-Holland. Samen met meer dan 80 sleutelspelers in Zuid-Holland is de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) partner van deze Groeiagenda, waarin sterk wordt gefocust op het stimuleren van innovatie, het creëren van nieuwe bedrijvigheid en de reductie van CO2 in Zuid-Holland. Onze regio telt veel verschillende fysieke locaties die van groot belang zijn voor het behalen van de doelen van de Groeiagenda Zuid-Holland. De 5 eerdergenoemde innovatiecampussen hebben hier een substantieel aandeel in. Belang van innovatiecampussen Campussen in Zuid-Holland nemen een belangrijke positie in als brandpunt voor innovatie en (nieuw) ondernemerschap. Ze zijn de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Om deze belangrijke positie te behouden en verder uit te kunnen bouwen, zijn investeringen noodzakelijk. Met de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland wil de provincie Zuid-Holland bijdragen aan de versterking en doorontwikkeling van campussen.

07-03-2024