erstructureren van bedrijventerreinen vraagt om nieuw denken, waarbij bedrijven de trekkers zijn en er minder afhankelijkheid is van grote publieke budgetten.

Tijdens het webinar ‘herstructurering 2.0’ leert u aan de hand van praktijkcases:

  • Hoe je met minimale publieke investeringen maximale investeringen bij de (vastgoed)markt uitlokt;
  • Hoe je bij transformatie succesvol aansluit bij kansenzones;
  • Hoe fysieke herstructurering en economische herstructurering hand in hand gaan
  • Hoe je van een plan tot realisatie komt.

 
PROGRAMMA

11.00 uur Opening door Marcel Michon en Paul Bleumink, managing partners van Buck Consultants International (BCI) en Jan Jager, redacteur vakblad BT

11.05 uur Zo vergroot je de investeringsbereidheid van ondernemers
Han Wiendels, directeur Herstructureringsmaatschappij Overwijsel (HMO)

11.20 uur Casus 1: Aansluiten bij kansenzones –Leiden Challenge (meerdere terreinen)
Jeroen Ooms, accountmanager/beleidsadviseur gemeente Leiden

11.35 uur Casus 2: Publiek en privaat, hand in hand herstructureren – Spaanse Polder, Rotterdam
Wout Gelderloos, project- en accountmanager, Gemeente Rotterdam

11.50 uur Casus 3: Van versteend en gesloten naar klimaatbestendig en uitnodigend – Bergweide, Deventer
Mark van Mast, parkmanager, Gemeente Deventer

12.05 uur Wrap up door Marcel Michon en Paul Bleumink

12.15 uur Einde webinar
 

Datum: Woensdag 21 september 11.00 - 12.15 uur
Locatie: online
Voor wie: beleids- en programmamedewerkers van regionale en lokale overheden, medewerkers van publieke en private herstructureringsmaatschappijen et cetera. Bij overschrijving behoudt de organisatie zich het recht voor een selectie te maken op basis van het profiel van de inschrijvers.
Kosten: de bijeenkomst is gratis

U kunt zich hier aanmelden 
 

card image

Event

2022-11-10
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

2022-11-10

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder

Achtergrond

card image

16-06-2022

Acht manieren om meer ruimte voor werken te maken

Achtergrond

16-06-2022

Acht manieren om meer ruimte voor werken te maken

Werken is financieel minder aantrekkelijk dan wonen. Dat werklocaties in de stad aan het worstelen zijn, is dan ook goed te verklaren. Toch zijn er oplossingen op elk schaalniveau. Hier acht oplossingen om de ruimte voor werken te garanderen.

Dit artikel van Jan Jager en Julian Dubbeld verscheen eerder in vakblad BT. 

1. Werkcorporaties

Werkcorporaties kunnen een deel van de oplossing vormen. Door de stijgende grondprijzen geven veel mkb’ers aan hun werkruimte niet meer te kunnen betalen. Eindstand: vermogende sectoren zoals de logistiek krijgen voet aan de grond in de stad, maar de maakindustrie wordt er juist verdreven. Een slechte ontwikkeling, want zonder werklocaties wordt de stad ook minder aantrekkelijk om te wonen.

Gelijksoortige problemen zien we ook bij de woningbouw. Wie geld heeft, kan in de stad wonen. Wie dat niet heeft moet op zoek naar iets anders. Er is alleen een groot verschil: woningcorporaties, die ervoor zorgen dat mensen toch goedkoop in de stad kunnen wonen. In Amsterdam is bijvoorbeeld 49,4 procent van de woningvoorraad in bezit van een woningcorporatie.

Waar blijven de werkcorporaties? Ondernemingen die zich bezighouden met het bouwen, beheren en verhuren van werkruimtes zonder winstoogmerk.

2. Economische hoofdstructuur

‘Om flexibiliteit te waarborgen met ruimte voor andere partijen, voor onverwachte ontwikkelingen en voor veranderende inzichten, is er een ander type proces voor gebiedsontwikkeling nodig, met gezamenlijk geformuleerde ambities, met raamwerken en kaders, en het benoemen van condities’,schrijven Geert Urhahn en Bernardina Borra in ‘Ecosystemen van werk in de stad’. ‘Dit betekent dat de overheden zich met name hierop zouden moeten richten terwijl ze tegelijkertijd durven los te laten en anderen meer vertrouwen en gunnen.’

In andere woorden: voor de financiering van werklocaties moet niet meer naar overheden worden gekeken, voor het scheppen van de juiste kaders wel. In Den Haag moeten de ambities voor werk worden vastgesteld. Een soort economische hoofdstructuur, waarbij de belangrijkste Nederlandse werklocaties worden aangewezen. De markt moet binnen die kaders bewegen.

3. Werkruimte op maat

Focus niet op vierkante meters, maar op werkruimtes op maat. Elke type werk heeft namelijk andere behoeftes. Een scheepsbouwer kun je niet in een kantoor zetten, en een consultant kun je niet in een scheepswerf zetten. Zo extreem als dit zul je in de praktijk niet snel zien, maar er zijn genoeg voorbeelden van ondernemers die niet op de juiste werkplek moeten werken.

Ondernemer Huib Koel is zo iemand, bijvoorbeeld. Koel verbouwt woonboten aan de NDSM-werf in Amsterdam, maar veel ruimte heeft hij niet. En zijn buren zullen ongetwijfeld geregeld last van hem hebben: ‘Ik werk nu op een plint aan de straatkant, onder woningen. Dat kan niet met mijn beroep.’

Adviesbureau Buck Consultants Internationals (BCI) heeft om dergelijke situaties te voorkomen, een nieuwe typologie voor de indeling van werklocaties ontwikkeld. Daarbij gaat het adviesbureau uit van ruimtelijk-economische trends en ontwikkelingen in relatie tot functiemenging, interactiemilieus, circulariteit, energietransitie, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit. De verschillende soorten werkmilieus moeten helpen bij het ontwikkelen van een samenhangend systeem van werklocaties.

4. Stadmakersfondsen

Nieuwe spelers kunnen ook doorbraken forceren. Het Stadmakersfonds in de provincie Utrecht is zo’n nieuwe speler bijvoorbeeld, door nieuwe, stedelijke gebieden te ontwikkelen.

Het fonds heeft als doel om deze gebieden maatschappelijk, economisch en cultureel te versterken. Met geld van investeerders krijgen stadmakers in Utrecht de ruimte om hun werkplaats te ontwerpen. De investeerders krijgen na verloop van de tijd dan weer rendement terug. Onder meer op het Hof van Cartesius is het werk van het Stadmakersfonds al goed zichtbaar.

Het Stadmakersfonds helpt stadmakers ook met het uitwerken van een sluitende businesscase en hanteert daarnaast een lagere rente en langere opschaaltijd. Dit is cruciaal omdat traditionele banken kleinschalige en jonge ondernemingen vaak als kwetsbaar zien en daarom hogere rentepercentages eisen. Om ruimte te maken voor nieuwe bedrijvigheid in een stad zijn dergelijke fondsen dus belangrijk.

De kans is aanwezig dat het Stadmakersfonds de komende jaren ook in andere steden en provincies te zien zal zijn. Het fonds wil uitgroeien tot een landelijk fonds voor stadmakersinitiatieven.

5. Intensiveren

De oplossing voor knellende ruimte in steden wordt vaak gezocht in een nieuwe functiemix, bijvoorbeeld door het toelaten van wonen in werkgebieden. Maar waarom zou je niet beginnen te verdichten in bestaande woongebieden en bestaande werkgebieden, zodat onnodige ruimteconflicten worden vermeden?

Alle aanvragen voor nieuwe bedrijfsruimte kunnen via inbreiding op bestaande bedrijventerreinen geaccommodeerd worden, is de conclusie uit de ‘inspiratie- en adviesgids’ INTENS van de Urechtse Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK).

Voorlopig hanteert de provincie de taakstelling om 85 van de 230 hectare planvoorraad via herstructurering op bestaande werklocaties in te passen. Tussen droom en daad staan blijkbaar praktische bezwaren.

6. De lucht in

Een andere mogelijkheid om te intensiveren is: gewoon de lucht in. Waarom zou een logistiek centrum over een vierkanter kilometer uitspreiden als je ook stapelen kan? Juist ja, als er ruimte genoeg is. In de stad is die ruimte er niet.

7. 30 procent-norm voor werken

Als je kunt eisen dat 30 procent van de woningen sociaal moet zijn, waarom dan ook geen 30 procent-norm voor werklocaties? De norm zou kunnen worden toegepast in gebieden waar een mix van wonen en werken moet komen, zoals de Binckhorst in Den Haag, maar hogere grondopbrengst voor wonen het ontwikkelaars nu nog belet werkenvoorzieningen te realiseren.

Voor een gezonde mix dure en goedkopere woningen, en tussen wonen en werken zijn kaders schijnbaar nodig. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de waardestijging van gemengde woon-werkgebieden soms hoger is dan in monofunctionele gebieden. Dus ook financieel gezien kan zo’n norm zichzelf misschien wel terugverdienen.

8. Werken in de binnenstad

Overal in Nederland worden in binnensteden overtollige winkelmeters getransformeerd naar ander functies. Nieuwe bewoners, leisure, groen, voorzieningen, yogascholen: het is het standaard repertoire dat vaak van stal wordt gehaald. Grote afwezige die vrijwel nooit wordt genoemd is werken.

Daarmee doe je de binnenstad tekort, maar zeker ook bedrijven die door transformatie van bedrijventerreinen naar wonen elders in de stad in de verdrukking zitten. Binnensteden zijn van oudsher brandpunten waar stromen samen komen, handel werd gedreven en bedrijven zich vestigden. En werd gezopen. Functies die bij een binnenstad horen, en zich niet per se goed verhouden tot wonen.

Breng niet bewoners, maar bedrijven naar de binnenstad’, schreef SKBN-voorzitter Theo Föllings onlangs in dagblad Trouw.

Seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’

Tijdens het BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’ op woensdag 6 juli staat de vraag centraal hoe je ruimte borgt voor bedrijven in stads- en wijkcentra, met onder meer Esther Roth (gemeente Rotterdam), Marcel Michon (Buck Consultants International), Leonie Kuepers en Sjaak Vinken (Streetwise, Limburg), Gerlof Rienstra (Rienstra Beleidsontwikkeling en Beleidsadvies), Karel Bolt (Gemeente Zwolle) en Herman Kok (Kern). Tijdens het interactieve seminar, dat wordt geleid door Gert-Joost Peek (lector gebiedsontwikkeling Hogeschool Rotterdam) en Jan Jager (vakblad BT), staat de zoektocht naar praktische oplossingen centraal.

Meld je hier aan

 

Foto: Andrea Piacquadio 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Woon-werkakkoord ondertekend door Hoekse Lijn partners en provincie Zuid-Holland

Nieuws

12-07-2022

Woon-werkakkoord ondertekend door Hoekse Lijn partners en provincie Zuid-Holland

De Hoekse Lijn partners gemeente Maassluis, Vlaardingen, Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland zijn het eens geworden over het woon-werkakkoord voor de regio. Daarin zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeenten en de provincie voor zowel de korte als lange termijn om de bouw van betaalbare woningen te versnellen en tegelijkertijd voldoende en kwalitatief goede ruimte te behouden voor werklocaties.

In Maassluis gaat het om de herontwikkeling van het verouderde bedrijventerrein Kapelpolder tot een gemengd gebied met ruimte voor wonen en werken. Gebouwd worden tenminste 500 extra woningen, waarvan minstens 35% sociale huur en 35% middeldure koop of huur. Door de bedrijventerreinen in Maassluis beter te benutten en door een extra bedrijventerrein in Hoek van Holland in te richten, komt de vervallen bedrijfsruimte van 4,4 hectare op andere locaties terug. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen bieden ruimte voor verplaatsing van watergebonden bedrijven.

In Vlaardingen gaat het om afspraken over de vervanging van de afvalwaterzuivering De Groote Lucht. Hiervoor heeft het Hoogheemraadschap Delfland 2 opties: renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw op het naastgelegen terrein Vergulde Hand West. In het akkoord zijn de benodigde afspraken opgenomen om de eventuele nieuwbouw mogelijk te maken. Het Hoogheemraadschap Delfland ondersteunt de gemaakte afspraak hierover in dit akkoord.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening: “De forse woningbouwopgave in de regio van de Hoekse Lijn, de schaarse stedelijke ruimte en het belang van een vitale economie vragen om een goede ruimtelijke afstemming. Blij dat we met Maassluis, Vlaardingen en Rotterdam afspraken hebben kunnen vastleggen en zo meer ruimte creëren voor extra woningen, extra banen én meer omgevingskwaliteit. Met de juiste menging van wonen en werken creëren we levendige gebieden waar mensen graag verblijven.”

Sjoerd Kuiper, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening: “Met het woon-werkakkoord tussen onze gemeenten en de provincie kunnen we een doorbraak bereiken in een deel van de Kapelpolder dat direct grenst aan de Binnenstad. Onze Maassluizers hebben dringend behoefte aan goede, duurzame en betaalbare woningen en moderne werkgelegenheid. Het woon-werkakkoord is een doorbraak en biedt nieuwe kansen voor de hele regio. Ik vind het mooi dat we samen met onze partners in de regio ons sterk maken voor nieuwe combinaties van wonen en werken. De komende jaren gaan we het verschil maken tegen verloedering en voor de kwaliteit van wonen en werken.”

Ivana Somers – Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen gemeente Vlaardingen: “Met het akkoord hebben we in een vroeg stadium duidelijkheid gekregen over de ruimtelijke mogelijkheden en gevolgen van verplaatsing van de afvalwaterzuivering De Groote Lucht. Dit helpt ons bij het nemen van de juiste beslissing of we renovatie of nieuwbouw mogelijk gaan maken.”

Lees verder