In grotere stappen van het gas

Meters maken met de energietransitie. Welke gemeente wil dat niet? En het kan, door serieus werk te maken van de vergroening van bedrijventerreinen. Daar zitten immers de grote gasgebruikers, die door de sterk gestegen prijzen van fossiele energie open staan voor duurzame alternatieven. Een kans voor open doel – mits de gemeente hen op passende wijze faciliteert.

Op het jaarcongres over de energietransitie van Binnenlands Bestuur staat de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven in de spotlights. Pionierende gemeenten delen met u in tal van workshops hun vruchtbare aanpak. Experts van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid geven tips en tricks. Kortom, een zeer interessant event voor u!

O.a. de volgende sprekers zijn aanwezig:

  • Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën, schetst het bredere beeld van de voortgang van de RES-sen en welke belangrijke rol daarin is weggelegd voor de particuliere sector.
  • Theo Föllings, voorzitter van Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, (SKBN) en Laurens Nordkamp, onderzoeker bij TNO, schetsen de botsingen en beauty’s van de dagelijkse praktijk.
  • Jelle de Jong, voorzitter van IVN, vertelt wat groenere bedrijventerreinen gemeenten en bedrijfsleven zoal kunnen opleveren en geeft praktische voorbeelden van gemeenten die ze al hebben gerealiseerd.

Klik hier voor een volledig overzicht van het programma.

Klik hier voor direct aanmelden.

Aan het eind van de dag:

  • Weet u wat bedrijven zoal van gemeenten nodig hebben om te verduurzamen.
  • Heeft u geleerd hoe u het omgevingsplan kunt inzetten om energiebesparing voor te schrijven.
  • Beschikt u over een overzicht van subsidiepotten waaruit gemeenten bij dit traject kunnen putten.
  • Bouwt u nuttige contacten op bij gemeenten die voor precies dezelfde uitdaging staan als u.

Binnenlands Bestuur organiseert het congres Duurzaamheid in samenwerking met de partners BMC, Kadaster, ENTRNCE en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor meer informatie en aanmelden: https://congresduurzaamheid.nl
 

card image

Event

2022-11-10
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

2022-11-10

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder

Achtergrond

card image

03-05-2022

BLOG: Verduurzaming bedrijventerreinen vraagt om integrale aanpak

Achtergrond

03-05-2022

BLOG: Verduurzaming bedrijventerreinen vraagt om integrale aanpak

Bijna de helft van het totale gasgebruik en een derde van de elektriciteit wordt op bedrijventerreinen verbruikt, zo blijkt uit CBS-data. Willen we in 2050 energieneutraal zijn, ligt hier een enorme kans. Zowel door de hoeveelheid terreinen, als door het energieverbruik van de bedrijven op het terrein. Bij gemeenten, parkmanagers en ondernemers ontbreekt het zeker niet aan goede wil. Wel ontbeert het vaak aan een collectieve aanpak om echte versnelling mogelijk te maken. Met Perspectieffonds Gelderland wil Oost NL een doorbraak forceren.

Met de huidige energieprijzen zien we dat de verduurzamingsopgave in Nederland in een versnelling komt. De verduurzaming van bedrijventerreinen gaat van zon op daken, aanleg van warmtenetten tot aan het ontwikkelen van Smart Energy Hubs (decentrale energiesystemen). Daarbij gaat het niet alleen om verduurzaming van bedrijventerreinen zelf, maar ook om kantorenlocaties, en bijvoorbeeld het aansluiten van restwarmte op woongebieden via warmtenetten.

Versnippering vraagt om maatwerk

Perspectieffonds Gelderland (PFG) richt zich onder meer op energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en woon- en leefklimaat in Gelderland. Thema’s die aansluiten bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Samen met KplusV en ERAC deed PFG onderzoek naar de investeringsproposities voor verduurzaming van deze terreinen.

Het onderzoek laat zien dat veel initiatieven op bedrijventerreinen vanuit één perspectief benaderd worden. Er is aandacht voor zonne-energie, maar niet voor circulariteit, of er wordt gekeken naar herstructurering, maar niet naar energiemaatregelen. Zelden is de aanpak integraal. Terwijl de problematiek niet te ‘isoleren’ is en juist vraagt om een brede integrale aanpak. Er zijn voldoende voorbeelden van koppelkansen die uitgewerkt kunnen worden.

Ook het ‘eigenaarschap’ van verduurzaming is vaak een thema. Om de duurzaamheidstransitie te kunnen maken moet er bij alle partijen draagvlak zijn voor gezamenlijke keuzes.  Nu gebeurt veel op initiatief van één of een paar bedrijven, soms gesteund door gemeente en/of het parkmanagement. Het duurt vaak jaren voor samenwerkingen gesmeed zijn en projecten van de grond komen. Omdat bedrijventerreinen veel van elkaar verschillen is de oplossing bovendien vaak maatwerk.

Ook de fase waarin initiatieven zich bevinden verschilt. De meeste initiatieven zitten in de verkennende of planvormende fase, waarbij nog geen zicht is op een sluitende businesscase en dus op financiering. Of de behoefte aan financiering is nog te risicovol dat de markt (nog) niet bereid is te investeren. Daar waar het organiserend vermogen wél goed is geborgd, zie je vaker dat er investeringen volgen, bijvoorbeeld in zon op dak, biodiversiteit en wateropvang.

Samen de uitdaging aangaan

Het onderzoek van KplusV en ERAC onderschrijft dat er veel behoefte is een aan coördinerende rol. Een hoge organisatiegraad en samenwerking tussen publieke en private partijen zijn voorwaardelijk voor een succesvolle energietransitie op bedrijventerreinen. Dat is een rol die  uitstekend ingevuld kan worden met Perspectieffonds Gelderland, waarvan Oost NL fonds- en programmamanager is. Vanuit dit fonds kan Oost NL een onafhankelijke procesrol op zich nemen. Daar is capaciteit voor beschikbaar, die kan worden ingezet om alle stakeholders op een lijn te krijgen en te werken aan een gezamenlijke visie. Bovendien zet PFG haar capaciteit in om plannen verder te helpen met inhoudelijke kennis. Met die combinatie wil PFG maatwerk leveren.

Een andere belangrijke voorwaarde  is toegang tot kapitaal. Daarin kan Perspectieffonds Gelderland uitkomst bieden door financiering te verstrekken, eventueel aangevuld met  subsidie op de onrendabele-top op weg naar verdere financiering. Een project of programma moet dan wel voldoen aan bepaalde investeringscriteria. Een investering uit PFG moet minstens 3 euro van anderen ‘lostrekken.’

Koplopers gezocht

Koplopers zijn belangrijk in een transitie. In Gelderland zijn gelukkig veel ondernemers en overheden hard aan het werk om de verduurzamingsopgave te laten slagen. Graag komt Oost NL / PFG in gesprek met enthousiaste stakeholders, die concreet aan de slag willen of al zijn en graag advies of financiering zoeken. Oost NL kan haar brede netwerk binnen overheden, bedrijven en andere instanties gebruiken om deze transitie op en aan te pakken.

Samen kunnen we komen tot een collectieve aanpak. Waarmee we de kans vergroten op sluitende businesscases en uiteindelijk dus op duurzame, groene en toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Ruimte voor wonen en werken voor een krachtige Haagse regio

Nieuws

07-02-2022

Ruimte voor wonen en werken voor een krachtige Haagse regio

De provincie Zuid-Holland, gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben op maandag 7 februari 2022 het woon-werkakkoord 'Durf te kiezen' ondertekend. Met dit akkoord wordt de bouw van 9.220 woningen in de periode tot 2040 versneld en worden er afspraken gemaakt over het opstellen van een toekomstbestendig economisch profiel voor de Haagse regio.

Grote woningbehoefte

De ruimte in de Haagse regio is schaars en de ambities zijn groot. Daarom heeft het woon-werkakkoord de titel ‘Durf te kiezen’ gekregen.

De bouw van ca. 9.220 woningen levert een belangrijke bijdrage aan de grote woningbehoefte in de Haagse regio. De woningen worden gerealiseerd op plekken die nu nog gebruikt worden als bedrijventerrein. Bij deze ontwikkelingen worden wonen en werken in de toekomst gecombineerd. Verder zijn in het akkoord concrete afspraken gemaakt over het beter benutten en eventueel uitbreiden van bedrijventerreinen. Behoud en ontwikkeling van aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn essentieel voor banen en economische groei.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening: “De forse woningbouwopgave in de Haagse regio, de schaarse stedelijke ruimte en het belang van een vitale economie vragen om een goede ruimtelijke afstemming. Blij dat we met Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk en Gemeente Leidschendam-Voorburg het vorige akkoord hebben aangescherpt en zo meer ruimte creëren voor extra woningen, extra banen én meer omgevingskwaliteit. Met de juiste menging van wonen en werken creëren we levendige gebieden waar mensen graag verblijven.”

Johanna Besteman, wethouder Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wonen: “De woningmarkt staat onder druk, ook in Rijswijk. Met dit akkoord wordt de bouw van 2.250 woningen in het Havenkwartier en 1.500 tot 2.100 woningen op het Kesslerpark mogelijk gemaakt. 2.000 van die woningen worden ook nog eens bereikbaar voor inwoners met middeninkomens (middenhuur en betaalbare koop). Daarmee zetten we een belangrijke stap naar een meer toegankelijkere woningmarkt.”

Karin Schrederhof, wethouder Wonen: "Dit akkoord maakt de realisatie van ruim 4.800 woningen in Delft mogelijk. Dat is goed nieuws. Hiermee leveren we een noodzakelijke bijdrage aan de enorme vraag naar (betaalbare) woningen in onze stad en in onze regio. De combinatie van wonen en werken gaan we ook steeds vaker zien. In Delft kijken we nu al waar we dit nog meer mogelijk kunnen maken."

Floor Kist, wethouder Wonen, WMO, Water & Groen, Inburgering, Welzijn, Ruimtelijke projecten aan de rand van de gemeente: “De opgaven voor wonen en werken zijn groot. Daarvoor hebben we creativiteit, innovatie en daadkracht nodig. Dit akkoord is een stap in die richting.”

Economisch profiel

Binnen de Haagse regio willen gemeenten en de provincie in de toekomst meer sturen op behoud en vestiging van bedrijven die voor de regio toegevoegde waarde hebben. De gemeenten en de provincie spreken daarom af om langdurig samen te werken, samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Rijk. Substantiële werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid en belang voor de regio zijn hierbij het uitgangspunt.

Willy de Zoete, gedeputeerde Werklocaties, MKB en Cultuur: “Een goede balans tussen vraag en aanbod van locaties waar wonen en werken gecombineerd worden zorgt voor een goed economisch vestigingsklimaat. Daarom ben ik blij met deze nieuwe afspraken. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan levendige en vitale stads- en dorpscentra en daarmee aan een goed woon-en leefklimaat voor de bewoners van onze provincie.’’

Armand van de Laar, wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer: “Waar vroeger bedrijven en fabrieken stonden, gaan we nu woningen bouwen zoals in het Havenkwartier. Maar daarnaast willen we ook meer banen en bedrijvigheid in Rijswijk creëren. Ondernemers hebben ook recht op ruimte. Daar hebben we nu afspraken over gemaakt in de regio: ruimte voor wonen én werken.”

Bas Vollebregt, wethouder Economie: "Delft is de stad van techniek en innovatie. We hebben de ambitie om tot 2040 10.000 extra banen te realiseren in onze stad. Daar moet wel de juiste ruimte voor beschikbaar zijn. Dit akkoord zorgt ervoor dat de komende jaren meer bedrijven zich kunnen vestigen die actief zijn op het gebied van techniek, duurzaamheid en innovatie, en daarmee ons economisch profiel helpen uitdragen en versterken."

Lees verder