Tijdens het ‘Webinar succesvolle innovatieomgevingen’ dat Buck Consultants International (BCI) op donderdag 13 oktober in samenwerking met vakblad BT/Stadszaken.nl organiseert, staat de vraag centraal hoe je een succesvolle innovatie-omgeving ontwikkelt.

Innovatiedistricten, campussen, fieldlabs, broedplaatsen, science parks, incubators, accelerators…..

Het barst van de initiatieven om jonge en doorstartende innovatieve bedrijven de juiste plek en werkomgeving te bieden.

Daarbij gaat het om de ‘software’ (zoals innovatie-ecosystemen, begeleiding en financiering van startups en business development) én de hardware (adequate gebouwen en een aantrekkelijk gebied).
  
Deelvragen zijn:

  • Wat zijn de kritische voorwaarden om een succesvolle innovatie-omgeving te realiseren?
  • Hoe creëer je onderscheidend vermogen in relatie tot die andere meer dan 150 initiatieven voor campussen/incubators/field labs et cetera in Nederland?
  • Wat is een passende rolverdeling tussen overheden, vastgoedpartijen en andere betrokkenen als het gaat om investeringen, exploitatie en organisatie van een innovatie-omgeving?

Tijdens het webinar geeft BCI-directeur René Buck inzicht in concrete frameworks en kengetallen, maar presenteert hij ook concepten en ervaringen van meerdere typen innovatie-omgevingen. Met ander woorden: wat werkt wel, wat werkt niet?
 
Buck Consultants International is toonaangevend op het gebied van innovatie-omgevingen en kan bogen op ruime praktijkervaring met het begeleiden van campussen, innovatiedistricten en innovatieclusters. Alleen al in de laatste anderhalf jaar voerde en voert BCI projecten uit in Leiden, Rotterdam, Maastricht, Twente, Utrecht, Tilburg, Helmond, Sittard-Geleen, Amsterdam, Venlo, Heerlen en ’s-Hertogenbosch.
 
Datum: Donderdag 13 oktober, 11.00 - 12.00 uur
Locatie: Online
Voor wie: Beleids- en programmamedewerkers van overheden, vastgoedontwikkelaars en -beleggers, campusorganisaties, medewerkers van publieke en private ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappijen.
Kosten: de bijeenkomst is gratis

Klik hier voor aanmelden 

 

card image

Event

2023-11-23
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

2023-11-23

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd onze SKBN-leden uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.
We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN.

Wanneer – Donderdag 23 november 2023
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 13.30 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
 

AANMELDEN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Duurzame toekomst voor bedrijventerrein Vijf Eiken - Heihoef in Oosterhout

Nieuws

08-03-2023

Duurzame toekomst voor bedrijventerrein Vijf Eiken - Heihoef in Oosterhout

Bedrijventerrein Vijf Eiken - Heihoef in Oosterhout is een knooppunt van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om dat voor de toekomst te behouden, maken provincie Noord-Brabant, gemeente Oosterhout en ondernemers afspraken over verduurzaming van het bedrijventerrein. Gedeputeerde Erik Ronnes, wethouder Dees Melsen en 11 ondernemers zetten hun handtekening onder het plan van aanpak.

Vijf Eiken – Heihoef is 1 van de 13 bedrijventerreinen in Brabant dat valt onder het provinciale project ‘Grote Oogst’ om bestaande bedrijventerreinen sneller te verduurzamen. Met een budget van € 750.000 van provincie, gemeente en ondernemers samen komt er voor Vijf Eiken – Heihoef concrete focus op energietransitie, klimaatadaptatie, slimme mobiliteit en circulaire economie.

Plan van Uitvoering Vijf Eiken - Heihoef

In het plan staan onder andere de realisatie van een biovergister en een Lokale Energyhub beschreven. Met de biovergister-installatie, waarvan de ontwikkeling het komende jaar verder uitgewerkt wordt, kan 40 á 50 miljoen m3 biogas (CO2-neutraal) geproduceerd worden uit organische restmaterialen. Dit biogas kan geleverd worden aan Rodenburg, Biopolymers en andere bedrijven op het bedrijventerrein waaronder Tatasteel, Bostik, Döhler, Mauser en Vacumetal. Maar ook aan andere bedrijventerreinen, zoals Weststad en mogelijk ook aan Oosterhoutse woonwijken. Het biogas kan ook worden omgezet in stroom via een warmtekrachtkoppeling (WKK). In potentie kan dit project daarmee bijdragen aan een enorme CO2-reductie en een belangrijk onderdeel worden van een energieneutraal bedrijventerrein. Met de hiervoor benodigde Lokale Energyhub wordt er duurzame energie van de biovergister, maar ook van bijvoorbeeld zonnepanelen, lokaal tussen de bedrijven uitgewisseld. 

Gedeputeerde Erik Ronnes (Economie): “De biovergister en Lokale Energyhub zijn 2 icoonprojecten die samen een enorme oogst kunnen opleveren op het bedrijventerrein Vijf Eiken - Heihoef. Met enorme, meervoudige impact, bijvoorbeeld op de stikstofuitstoot. Zulke belangrijke maatregelen kunnen we alleen samen - bedrijfsleven, gemeente, overheid - nemen.” Wethouder Dees Melsen van Oosterhout haakt in: "Zo blijven we door alle maatregelen bij elkaar een aantrekkelijk bedrijventerrein voor werkgevers en werknemers. Het is een grote opgave waarbij een goede samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk is. We kunnen veel van dit project leren en het smaakt nu al naar meer.”

Voor het eerst in Nederland een NL Omgevingsscan uitgevoerd

Naast deze zogenoemde “icoonprojecten”, wordt er de komende jaren op het bedrijventerrein ook gewerkt aan klimaatadaptatie, circulaire economie en slimme mobiliteit. Voor klimaatadaptatie is er afgelopen maand voor het eerst in Nederland een NL Omgevingsscan van het bedrijventerrein uitgevoerd. Deze scan laat zien hoe klimaatbestendig het terrein is en welke risico’s er worden gelopen op hittestress en wateroverlast. Op basis van deze scan wordt geïnventariseerd op welke plekken op het terrein meer ruimte gemaakt kan worden voor bomen, beplanting en water. Dat komt ten goede aan wateropvang en biodiversiteit. Het vermindert ook hittestress en stikstofuitstoot. 

Circulaire economie

Bij circulaire economie wordt gekeken of reststromen vanuit het ene bedrijf kunnen dienen als grondstoffen voor het andere bedrijf. Een voorbeeld is de haalbaarheidsstudie naar een waterrotonde die dit jaar op het bedrijventerrein wordt uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of afvalwater van het ene bedrijf een rol kan spelen in het primaire proces van een ander bedrijf. Bijvoorbeeld om te koelen, spelen of verwarmen.

Slimme mobiliteit

In het kader van slimme mobiliteit wordt er gekeken of er op het bedrijventerrein concrete gezamenlijke mobiliteitsmaatregelen zijn te treffen. Om de komende hinder in verband met de verbreding van de A27 te minimaliseren. Dit en andere maatregelen hebben ook een effect op de hoeveelheid stikstof die wordt uitgestoten vanaf het terrein. 

Inzetten op verlaging energieverbruik

De provincie gaf in 2021 het startschot voor het project Grote Oogst. Er zijn 13 terreinen uit onderzoek naar voren gekomen vanwege de grote gecombineerde opgave die er ligt én de kansen die dit met zich meebrengt. Zo zijn geselecteerde terreinen samen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

'Nederland verdient een investeringsfonds voor het beter benutten van bedrijventerreinen'

Nieuws