BOM Bedrijfslocaties werkt samen met gemeente Breda en private partijen aan de totstandkoming van een bewaakte parkeervoorziening voor vrachtwagens. Deze parking wordt onderdeel van een Europees netwerk van parkeervoorzieningen gericht op het terugdringen van tekorten, verbeteren van de veiligheid en tegengaan van ladingdiefstal.

Dit project is belangrijk voor de logistieke sector in Brabant en levert bovendien een bijdrage aan het herstructureren van een deel van bedrijventerrein Hazeldonk dat momenteel in slechte staat verkeert. Voor dit project is medio 2015 subsidie aangevraagd en verkregen vanuit de Europese CEF-regeling. Deze subsidie verhoogt de haalbaarheid van het project door een sterke reductie van de financiële risico’s bij aanvang.

De komende periode wordt gewerkt aan het afronden van de diverse noodzakelijke overeenkomsten in het kader van deze publiek-private samenwerking en de technische uitwerking van de parkeervoorziening.

 

BOM

De BOM was sinds de oprichting van SKBN tot 2018 participant van SKBN. Doordat de beleidsactiviteiten van BOM Bedrijfslocaties (en het BHB-fonds) naar de Provincie Noord-Brabant zijn teruggegaan, heeft de BOM haar lidmaatschap van SKBN beëindigd.

info@bom.nl
088 - 831 11 20

BOM
card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Flight Forum, gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc. Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is binnenkort mogelijk!

Voor meer informatie kijk op www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Nieuws

Woon-werkakkoord Werninkterrein Leiden

Nieuws

27-01-2021

Woon-werkakkoord Werninkterrein Leiden

Op woensdag 27 januari hebben de provincie Zuid-Holland en gemeente Leiden een Woon-Werkakkoord gesloten voor het Werninkterrein. Met dit akkoord hebben beide partijen afspraken gemaakt over onder andere het woningbouwprogramma en de manier van compensatie van het huidige bedrijventerrein.

De gemeente Leiden wil het Werninkterrein transformeren naar een woonwijk met ruimte voor werkgelegenheid. Met het Woon-werkakkoord wil de provincie Zuid-Holland bevorderen dat de woningbouw op het Werninkterrein in 2023 kan starten. In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over het woningbouwprogramma, de ontwikkeling van bedrijvigheid in de nieuwe woonwijk en de wijze van compenseren van de hectaren bedrijventerrein.

Gedeputeerde Anne Koning (Wonen en Ruimtelijke Ordening): “Blij dat we met dit akkoord goede afspraken hebben gemaakt over het Werninkterrein. Met een juiste menging van wonen en werken creëren we levendige gebieden waar mensen nu en in de toekomst prettig kunnen wonen en werken. Mooi ook dat de gemeenten Leiden en Katwijk gezamenlijk bekijken hoe de overige hectaren bedrijventerrein gecompenseerd kunnen worden.”

Ruimte voor wonen en werken

Het terrein van de voormalige betonfabriek Wernink is sinds 10 jaar niet meer in gebruik als watergebonden bedrijventerrein. Het terrein wordt getransformeerd naar een woon-werklocatie met 600 - 750 woningen. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking): “Dit is echt mooi. Het betekent dat we in een goed tempo door kunnen met het ontwikkelen van Wernink. We willen hier zo’n 600-750 woningen maken, waarvan 50% in het betaalbare segment. Daarnaast willen we in deze nieuwe buurt natuurlijk voorzieningen, werken en bedrijvigheid toevoegen. Eerder kregen we een subsidie van het Rijk om de bouw te versnellen. Het akkoord dat we nu hebben gesloten met de provincie, komt die versnelling ten goede.”

De vraag naar woningen is groot en tegelijkertijd is het behoud van voldoende bedrijven en banen belangrijk voor het functioneren van het stedelijk gebied voor de inwoners van Leiden en de Leidse regio. Bedrijvigheid en voorzieningen krijgen daarom ook een plek in de nieuwe woonwijk. Wethouder Yvonne van Delft (Economie): “In onze stad is ruimte schaars. Er is behoefte aan plekken om te wonen én om te werken. We werken er hard aan om voldoende ruimte te vinden voor bedrijven zowel in de stad als in de regio, zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen en er voldoende banen in Leiden blijven. Met de ondertekening van dit akkoord wordt dat een beetje makkelijker. Ik ben blij dat we weer een stapje verder zijn in deze ingewikkelde puzzel.”

Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie): “Zuid-Holland werkt hard aan het behoud van levendige steden met voldoende bedrijfsmogelijkheden voor ondernemers en huisvesting voor inwoners. Zoeken naar de beste plekken voor wonen en werken en het (her)gebruik van bedrijventerreinen is daarvan een belangrijk onderdeel. De toekomstige inrichting van het Werninkterrein is daarvan een voorbeeld.”

Compensatie

Omdat het Werninkterrein een andere bestemming krijgt, moeten de verloren gegane hectaren bedrijventerrein planologisch gecompenseerd te worden. Deze afspraken hebben de gemeenten in de Leidse regio vastgelegd in hun bedrijventerreinenstrategie uit oktober 2020. Daarin was ook de transformatie van Wernink naar een woon-werklocatie vastgelegd. Verder wordt voldoende ruimte voor bedrijvigheid centraal gesteld in het Convenant Ruimte voor Bedrijven dat in 2018 is opgesteld door de Leidse regio.

Wat betreft compensatie dienen 3,5 hectaren bedrijventerrein in de milieucategorie 3.1 planologisch gecompenseerd te worden. De gemeente Leiden wil hiervoor een bestuursovereenkomst met de gemeente Katwijk afsluiten. De watergebonden component moet gecompenseerd worden als uit de eerstvolgende behoefteraming bedrijventerreinen van de provincie Zuid-Holland blijkt dat er behoefte is aan dit type bedrijventerrein in de regio Holland Rijnland. Bij de beoordeling van het bestemmingsplan voor Wernink worden de afspraken in dit Woon-werkakkoord opgenomen.

De transformatie en herbestemming van Wernink worden uiteindelijk via een bestemmingsplanprocedure goedgekeurd door de gemeenteraad, waarbij de provincie Zuid-Holland de voorgestelde bestemmingswijziging zal toetsen aan de Omgevingsverordening.

Lees verder
card image

Nieuws

Pilot geluidsadaptief bouwen gestart op C-Bèta, Schiphol Trade Park

Nieuws

16-06-2021

Pilot geluidsadaptief bouwen gestart op C-Bèta, Schiphol Trade Park

Gemeente Haarlemmermeer is 15 juni gestart met een pilot geluidsadaptief bouwen. Op de kavel van C-Bèta op Schiphol Trade Park in Hoofddorp wordt een fieldlab gerealiseerd waar onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om gebouwen zo te ontwerpen dat geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, de belasting voor het milieu en het gebruik van materialen die duurzaam en herbruikbaar zijn.

De onderzoeksopstelling zal bestaan uit drie verschillende gebouwtypen, bestaande uit 120 zeecontainers, om verschillende geluidsniveaus te meten. Hiermee hoopt de gemeente Haarlemmermeer meer inzicht te krijgen in het verbeteren van de kwaliteit van leven in de regio van de luchthaven.

Eerder onderzoek heeft laten zien dat gebouwen invloed hebben op de geluidsniveaus van vliegtuigen. Door slimme keuzes te maken bij stedelijke ontwikkeling, positionering en vormgeving van woningen en materiaalgebruik is het aannemelijk dat de impact van vliegtuiggeluid rond woningen kan worden beïnvloed. Experimenten met een proefopstelling om innovaties te testen, zal helpen de wetenschappelijke modellen in de praktijk te testen en te verbeteren. De uitkomsten uit het onderzoek, dat door TU Delft in samenwerking met AMS Institute wordt uitgevoerd, bieden ook een kans voor de Gemeente Haarlemmermeer om wonen en vliegen slimmer te combineren en de leefomgevingskwaliteit in luchthavenregio’s te verbeteren.

100 zeecontainers

Het fieldlab bestaat uit drie verschillende gebouwtypen met in totaal meer dan 100 honderd zeecontainers waarmee straten worden nagebootst. De proefopstelling zal gedurende twee tot drie jaar metingen doen op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, wind en temperatuur. Door de lange looptijd is het mogelijk tussendoor gevelmaterialen en/of groenstructuren te veranderen, en effecten goed in beeld te brengen. Na deze periode wordt de testlocatie ontmanteld en worden alle materialen circulair hergebruikt.

Circulaire broedplaats

De locatie Schiphol Trade Park is niet toevallig gekozen. Gebiedsontwikkelaar SADC heeft de ambitie om Schiphol Trade Park tot het meest duurzame en innovatieve businesspark van Europa te ontwikkelen. Deze pilot sluit naadloos op deze ambities aan. C-Bèta is voor een groeiend aantal ondernemers een broedplaats voor circulaire en duurzame innovaties, mede mogelijk gemaakt door de parapluvergunning van de gemeente. Eelco Kienhuis, Salesmanager C-Bèta: “Wij werken graag mee aan dergelijke innovatieve pilots. De kennis die tijdens deze pilot wordt opgedaan helpt ons hopelijk om nog betere businessparks te ontwikkelen, waar welzijn centraal staat.”

Resultaten gedeeld

De resultaten van de pilot worden met de community van C-Bèta gedeeld waardoor niet alleen kennis wordt gedeeld, maar waar mogelijk ook gezamenlijk verder wordt ontwikkeld. Zo worden de betonplaten van de ondergrond van circulair beton van het bedrijf Bio Bound gemaakt.

De gemeente zal voor geïnteresseerden en potentiële samenwerkingspartners gedurende het experiment open dagen en werkbezoeken aan de proefopstelling organiseren.

Gemeente Haarlemmermeer werkt bij deze pilot nauw samen met partners als het Rijk, Provincie Noord-Holland en TU Delft. Naast de gemeente Haarlemmermeer hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken een financiële bijdrage geleverd. Over een ander deel van de financiering is er een subsidieaanvraag ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol.

Lees verder