Donderdag 27 september hebben 37 partijen, waaronder SADC, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de komende 3 jaar baanbrekende stappen te zetten in het verduurzamen en aardasvrij verwarmen van woningen en andere gebouwen met warmtenetten.

Binnen het Warmte & Koude programma voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen de vraagstukken en belangen van de verschillende partijen bij elkaar en werken we gezamenlijk aan het toepasbaar maken van nieuwe ontwikkelen en het stimuleren van duurzame warmtenetten.

SADC heeft vanuit de ontwikkeling van het Green Datacenter Campus op Schiphol Trade Park actief bijgedragen aan het programma.

Met het Warmte & Koude programma werken overheid en marktpartijen in de Metropoolregio Amsterdam samen aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten tegen zo laag mogelijke kosten. Deze samenwerking startte in 2015 en wordt nu met drie jaar verlengd. Het aanleggen van warmtenetten vraagt om nauwe afstemming tussen vele partijen. We stimuleren onderzoek en toepassing van duurzame warmtebonnen, initiëren de aanleg van warmtenetten en zorgen voor verbindingen tussen die netten voor leveringszekerheid van duurzame warmte.

Een warmtenet is een ondergronds buizenstelsel met warm water waarmee gebouwen verwarmd worden. Warmtenetten bieden een belangrijk alternatief voor de levering van warmte op basis van aardgas; zoals het verwarmen van huizen, gebouwen en glastuinbouw. Met de aanleg van warmtenetten zullen de komende jaren vele woningen ‘aardgasvrij’ verwarmd worden. Warmtenetten bieden in steden een duurzaam alternatief voor bestaande woningen en gebouwen. Voor nieuw te ontwikkelen woongebieden zijn lage temperatuur warmtenetten kansrijk. Naast ‘all electric’ oplossingen om te verwarmen.

Bestaande warmtenetten

Warmtenetten binnen de MRA worden gevoed met warmte vanuit een afvalverbrander of elektriciteitscentrale (Amsterdam, Almere, Amstelveen) of een aparte biomassaketel (Purmerend en Lelystad) Dat is duurzaam ‘dubbelgebruik’ van energie. We staan met elkaar voor de grote opgave om de warmtenetten te voeden met duurzame warmtebronnen. Dit zijn relevante stappen op weg naar een CO2-neutrale en fossielvrije leefomgeving.

Verduurzamen van warmtenetten kan door toepassing van biomassa (op de korte termijn), geothermie en lage temperatuur warmtebronnen zoals aquathermie en datacenters.

Doelstellingen 2018 – 2021

Het programma zet in op:

 • Strategische verdeling van warmte (hoge en lage temperatuur) over de regio, door het aanbod van de verschillende type warmte efficiënt te koppelen aan die locaties waar die warmte haalbaar en betaalbaar toegepast kan worden (HT voor oudere delen van steden, LT voor nieuwbouw);
 • Stimuleren en financieren van onderzoek naar geothermie als belangrijkste duurzame bron voor hoge temperatuur warmte;
 • Stimuleren van toepasbaar maken van nieuwe en kansrijke inzichten zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie);
 • Toepasbaar maken van gebruik van restwarmte uit datacenters;
 • Afspraken over marktwerking en de mogelijkheid van ‘open netten’;
 • Afspraken met de rijksoverheid over beleid en regels om de ontwikkeling van duurzame warmtenetten te stimuleren en haalbaar te krijgen;
 • Afstemming over het aan elkaar koppelen van (boven)lokale warmtenetten voor de verduurzaming en zekerheid van warmtelevering op lange termijn;
 • Op weg naar betaalbare warmte als alternatief voor aardgas.


Actieprogramma

In de komende maanden stelt de warmteregisseur in samenwerking met de partners een werkprogramma op met de volgende onderdelen:

 • Sterke samenwerking tussen publieke en private partijen op marktwerking (haalbare businesscases en open netten) en beleid en regelgeving;
 • Creëren van een platform voor kennisuitwisseling voor de realisatie van de benodigde warmtecapaciteit en de noodzakelijke verbinding van (boven)lokale netten;
 • Ondersteuning van de Regionale Energie Strategie in de aanpak naar aardgasvrij;
 • Vertegenwoordiging van de belangen van de samenwerkende partijen;
 • Initiëren en versnellen van belangrijke projecten.


Effect programma

In 2015 is de eerste samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn de volgende resultaten behaald:

 • Met een ‘Grand Design’ van een regionaal warmtenet van IJmuiden tot Almere en van Zaanstad tot Aalsmeer is in kaart gebracht waar de grootste warmtevragers zitten, wat de huidige en toekomstige warmtebronnen zijn en waar de infrastructuur voor de warmtenetten kan komen te liggen;
 • Ook is de ‘Routekaart Duurzame Warmte in de MRA’ vastgesteld, waarin afspraken staan hoe het regionale warmtenet gerealiseerd kan worden.

TNO en ECN Duurzaam hebben in opdracht van het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam uitgezocht hoe duurzaam de warmtebronnen in de warmtenetten van de regio Amsterdam zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek is een CO2-ladder voor de warmtebronnen ontwikkeld om afnemers van warmte inzicht te geven in het nut van warmtenetten. In alle gevallen is de CV-ketel thuis het minst duurzaam.

De partners van het MRA Warmte en Koude Programma

AEB Amsterdam, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Amsterdam Economic Board, Eneco Warmte en Koude, ENGIE, ENnatuurlijk, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Almere, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemskerk, Gemeente Hilversum, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen, Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Liander, Nuon Warmte, OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Port of Amsterdam, Provincie Noord-Holland, PWN, Stadsverwarming Purmerend, Tata Steel, TNO/ECN, Waternet, Gasunie New Energy en SADC.

SADC

SADC is sinds 2011 participant van SKBN. SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus op de WESTAS van de Metropoolregio Amsterdam.

info@sadc.nl
020 - 20 666 40

SADC
card image

Nieuws

Startsein voor bouw Drijvend Zonnepark Lingewaard

Nieuws

15-01-2018

Startsein voor bouw Drijvend Zonnepark Lingewaard

Burgerinitiatief levert jaarlijks voor 600 huishoudens groene stroom op, dankzij Provincie Gelderland, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en crowdfunding

Op het centrale gietwaterbassin van Gietwaterbedrijf Bergerden B.V. in het tuinbouwgebied Bergerden bij Bemmel (gemeente Lingewaard) drijven vanaf het voorjaar 2018 6.150 zonnepanelen. Dit is dan het grootste drijvende zonnepark van Nederland. Coöperatie Lingewaard Energie realiseert dit zonnepark samen met Gietwaterbedrijf Bergerden B.V. (bestaande uit 14 glastuinbouwbedrijven) en burgers. Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en een crowdfunding onder burgers in de regio financieren dit park. Drijvend Zonnepark Lingewaard produceert vanaf volgend jaar ruim 1.800.000 kWh groene stroom per jaar, genoeg voor 600 huishoudens.  

Voordelen drijvende panelen

“De verwachting is dat drijvende zonnepanelen meer elektriciteit opleveren dan zonnepanelen op bijvoorbeeld daken of grond”, zegt Pieter Siekman, bestuurder van Drijvend Zonnepark Lingewaard. “Dat is dankzij het koelende effect van het water en de weerkaatsing van zonlicht. Omdat de panelen op het water drijven maken we geen gebruik van (schaarse) grond en zijn de panelen beter beschermd tegen vandalisme ", aldus Siekman. 


Toekomstmogelijkheden

Het drijvende zonnepark in Lingewaard is het eerste in Gelderland en het grootste van Nederland. Het is 15.000 vierkante meter groot, oftewel drie voetbalvelden. In Nederland is nog ruim 7.000.000 vierkante meter aan binnenwater beschikbaar in de vorm van slibdepots, zandwinplaatsen, bezinkbassins of gietwaterbassins.
"Deze innovatie kan dus op vele plaatsen in ons land worden toegepast. Voor ons is dit het eerste en zeker niet het laatste project. We zijn ook al bezig met het opzetten van een tweede zonnepark binnen de gemeente. Zo dragen we als energiecoöperatie bij aan de energietransitie", zegt Siekman. 


Crowdfunding onder inwoners Lingewaard

Dit drijvende zonnepark is gefinancierd door Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en inwoners van de gemeente Lingewaard. Die laatste groep droeg bij via crowdfunding. Het drijvende zonnepark met al zijn milieuvoordelen sluit precies aan bij het doel van Innovatie- en Energiefonds Gelderland waarvan Oost NL fondsmanager is. Pieter Rhemrev, manager business unit Capital van Oost NL: "namens Innovatie- en Energiefonds Gelderland stimuleren wij ondernemers- en burgerinitiatieven die bijdragen aan de doelen van het Gelders Energie Akkoord. Natuurlijk moet een initiatief winstgevend zijn, maar de milieuwinst is net zo belangrijk." Siekman: "na een succesvolle crowdfundactie eind 2014 hebben wij vanuit Provincie Gelderland een participatiesubsidie ontvangen waarmee wij het project tot ontwikkeling hebben gebracht. ING bank en Oost NL hebben de overige financiering verstrekt. ING bank stelt het grootste deel via een projectfinanciering ter beschikking. Oost NL heeft met een specifieke financieringsmogelijkheid en een energievoucher geholpen de financiering rond te krijgen.” Eva Parro de la Paz en Wessel van Wijnen, Sustainable Project Finance team: “Wereldwijd financieren we als ING bank duurzame energieprojecten, wij zijn trots om bij te dragen aan dit eerste zon op water project in Nederland.”


Partners en samenwerking

Frans van Herwijnen, Stefan Peelen en Pieter Siekman zijn namens Lingewaard Energie de ‘drijvende krachten’ achter dit project. Zij maakten de tuinders op Bergerden, die met het water hun gewassen 'gieten', enthousiast voor hun plan. "Het zonnepark draagt ook bij aan de waterkwaliteit", zegt Siekman. "Door de plaatsing van de zonnepanelen verdampt minder water en krijgen algen dus minder kans." Zonne-energiespecialist Tenten Solar ontwerpt en installeert het drijvend zonnepark. Siekman: “vanaf het moment van aanbesteden bleek dat Tenten Solar de ideale partij was voor het Drijvend Zonnepark Lingewaard. We zijn dan ook erg blij dat Tenten Solar nu ook een echte projectpartner is.” Greencrowd deed de subsidieaanvraag en verzorgt de administratieve afhandeling van de crowdfunders. De energie die het drijvende zonnepark opwekt, wordt door de Nijmeegse energieleverancier Huismerk Energie geleverd aan burgers en bedrijven in de regio.
 
“Dit wordt het eerste grote opwekproject van de Coöperatie”, zegt Paul Benders, voorzitter van Lingewaard Energie. “Ik ben er trots op dat door de enorme inzet van “vrijwilligers” Frans, Stefan en Pieter dit project gerealiseerd gaat worden. Zij hebben samen met andere betrokken partijen dit project op een professionele manier tot de startfase gebracht. Op deze deskundige wijze zijn wij ook met andere projecten bezig om onze gemeente Lingewaard te verduurzamen.”

Lees verder
card image

Nieuws

Twintigste huurder Brainport Industries Campus

Nieuws

11-07-2018

Twintigste huurder Brainport Industries Campus

Fieldlab Flexible Manufacturing vestigt zich op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Samenwerkende partijen gaan in dit lab productieprocessen flexibeler maken met behulp van robots. Het is een van de zeven projecten op de campus waaraan de provincie bijdraagt.

In het lab werken veertien bedrijven samen met kennisinstituten Fontys, Technische Universiteit Eindhoven, Avans en TNO. Zij willen volledig geautomatiseerde productieprocessen voor kleine series verbeteren. Op dit moment kost het opnieuw programmeren van robots nog veel tijd, en daarmee geld. De uitdaging is om dat te verbeteren om daarmee productie in kleinere series aantrekkelijker te maken.

Twintigste huurder

Het Fieldlab Flexible Manufacturing is de twintigste huurder op BIC. Het vestigt zich op 1 maart 2018 in de centrale ruimte van de campus. Drie personen gaan vast in het lab werken, aangevuld met tien tot vijftien medewerkers van de deelnemende partijen. In het lab worden proefopstellingen met productielijnen en robots geplaatst. De deelnemende bedrijven zijn: Bosch Rexroth, Bronkhorst High Tech, De Cromvoirtse, Neways, Smart Robotics, Omron, Vincitech, Yaskawa, Accerion, Assemblagebedrijf Perfect, Total Productivity, ICT Group KMWE en Festo. Penvoerder is Brainport Industries.

Slim produceren

Het Fieldlab Flexible Manufacturing is in 2016 begonnen. Tot nu toe vinden alle werkzaamheden verspreid over het land plaats, vooral bij de kennisinstituten en bedrijven. “Alle kennis en kunde komen nu samen in Brabant”, zegt gedeputeerde Bert Pauli van provincie Noord-Brabant. De provincie ondersteunt zeven innovatieprojecten op de Brainport Industries Campus, waaronder Fieldlab Flexible Manufacturing. “Deelnemende partijen kunnen daardoor nog efficiënter samenwerken en sneller resultaat boeken. Projecten als Fieldlab Flexible Manufacturing vergroten de concurrentiekracht van de sector en maken dat Brainport ook in de toekomst wereldspeler in industriële vernieuwing kan blijven.”

Brainport Industries Campus

De Brainport Industries Campus is een ontwikkel- en productielocatie voor bedrijven en kennisinstellingen in de hightechsector. De campus beslaat op termijn 200 hectare en bestaat uit vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw biedt faciliteiten waarvan meerdere partijen gebruik kunnen maken. De inrichting kan eenvoudig worden aangepast aan de veranderende behoefte van gebruikers. BIC faciliteert haar huurders optimaal in samenwerking aan nieuwe productietechnieken. De campus is bovendien bedoeld om aan (internationale) bezoekers te tonen wat de maakindustrie in de regio te bieden heeft. Brainport Industries Campus wordt gerealiseerd door SDK Vastgoed namens VOF BIC in samenwerking met overheden en industrie.

Lees verder