90 procent van de operationele uitgaven wordt lokaal uitgegeven

De Amsterdamse datacenter industrie groeit de laatste jaren gemiddeld 18% per jaar, en er wordt dan ook steeds verder buiten de stadsgrenzen gekeken. Ook Noord-Holland Noord is inmiddels ontdekt: op het Agriport A7-terrein in Middenmeer, op slechts 30 minuten rijden van Amsterdam, heeft naast Microsoft inmiddels ook Google een perceel aangekocht.

In opdracht van de regio becijferde Digital Gateway to Europe de impact van deze Noord-Amsterdam datacenter campus op de Nederlandse economie. En deze impact is groot; de totale investering wordt nu al geschat op €2 miljard. Vandaag wordt dit rapport gepresenteerd bij het NHNext event van de regio Noord-Holland Noord.

Nederland datacenter land

Nederland is het meest verbonden land ter wereld en Amsterdam is een belangrijk internationaal digitaal knooppunt. Gecombineerd met een betrouwbaar en gunstig energienetwerk, maakt dit alles Nederland een ideaal land voor datacenters. Niet voor niets zijn we hard op weg de nummer 1 datahub in Europa te worden. Deze groei is ook merkbaar in de regio Noord-Holland Noord, waar de Noord-Amsterdam datacenter campus ontstaat.

Digital Gateway to Europe, in samenwerking met onderzoeksbureau Pb7, heeft in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf NHN, de gemeente Hollands Kroon en Agriport A7 onderzoek gedaan naar de economische impact van datacenters in de regio. Het onderzoek laat zien dat datacenters een grote economische spin-off opleveren. Voor de directe en indirecte werkgelegenheid en infrastructuur, maar ook zetten deze ontwikkelingen de regio nationaal en internationaal op de kaart als aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Investering van €2 miljard

“Uit onze eerdere onderzoeken bleek al dat de economische impact van multi-tenant datacenters in Nederland aanzienlijk is,” zegt Stijn Grove, directeur Digital Gateway to Europe, ‘In totaal dragen de Nederlandse datacenters €941 miljoen bij aan het BBP, en daar zijn partijen zoals Microsoft en Google nog niet eens in meegenomen.’’

In het ‘Noord Amsterdam Datacenter Campus’ rapport wordt allereerst uitgegaan van de huidige situatie, daarnaast zijn er nog twee groeiscenario’s uitgewerkt. Uit een analyse van de status quo blijkt dat er in totaal maar liefst €2 miljard wordt geïnvesteerd door Microsoft in Noord-Holland Noord: om een datacenter van dergelijk formaat te bouwen zijn er gedurende een periode van 7 jaar gemiddeld 900 bouwvakkers dagelijks bezig, zo blijkt uit het rapport. De verwachting is dat er 350 tot 400 medewerkers nodig zijn om het datacenter daarna operationeel te houden. Deze banen zullen voornamelijk lokaal worden ingevuld, en bevatten een interessante mix van catering en schoonmaak tot ingenieurs. Als we verder kijken naar de exploitatiekosten, personeelskosten en de investeringen om het datacenter te runnen, zien we een sterk lokale invloed: meer dan 90% van de kosten wordt lokaal uitgegeven. Daarnaast zijn er nog afgeleide inkomsten voor de regio; al deze niet-Nederlandse werknemers zullen ergens wonen en leven tijdens hun langdurige verblijf in Nederland, wat lokale dienstverlening ten goede komt. Zo zit het Hotel Van der Valk in Hoorn al jaren vol met mensen die aan de projecten in Middenmeer werken.

Download het rapport hier

Het rapport ‘Noord-Amsterdam Data Center Campus: Economische Impact’ is gratis te downloaden via https://regiohollandbovenamsterdam.nl/publicaties. Het rapport is ook beschikbaar in het Engels.

NHN

NHN is sinds 2011 participant van SKBN. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

info@nhn.nl
072 - 519 57 74

NHN
card image

Achtergrond

2/3 bedrijventerreinenoppervlakte Metropoolregio Amsterdam is toekomstbestendig

Achtergrond

17-07-2018

2/3 bedrijventerreinenoppervlakte Metropoolregio Amsterdam is toekomstbestendig

Tweederde deel van het bedrijventerreinenoppervlak (280 terreinen, 8.500 hectare) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) functioneert goed en is toekomstbestendig. Ten opzichte van de vorige meting in 2010 is dit een verbetering. Toen was maar de helft op orde. Ruim 30% is echter nog niet klaar voor trends als circulaire economie, smart logistics en robotisering. Grofweg € 200 tot € 400 miljoen is extra nodig om deze hectares toekomstbestendig te maken.

Met 300.000 banen en € 30 miljard aan jaarlijkse omzet zijn de bedrijventerreinen een belangrijke kurk onder de MRA-economie. Zo blijkt uit nieuw economisch onderzoek van Stec Groep – in opdracht van MRA – waarbij alle bedrijventerreinen zijn onderzocht. Tijdens het onderzoek hebben Jasper Beekmans en Evert-Jan de Kort van Stec Groep afgestemd met de begeleidingscommissie: Edwin Rem van de Provincie Noord-Holland, Jalal Loutfi van Gemeente Amsterdam en Rosemarijn Verdoorn en Frans van der Beek van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). PHB wordt uitgevoerd door SADC. PHB zet zich, met de uitkomsten van dit onderzoek, de komende jaren weer in om bedrijventerreinen te helpen verbeteren en verduurzamen. Voldoende inzet voor bedrijventerreinen in de MRA blijft komende jaren ook hard nodig, in samenhang met de transformatieplannen die er voor woningbouw zijn.

Bijna 70% van het bedrijventerreinenoppervlak blijkt in fase 1 van de economische levenscyclus, stelt Stec Groep vast. De terreinen in fase 1 matchen goed met de eisen en wensen van bedrijven over type panden, kavels, (digitale) bereikbaarheid, (milieu)ruimte, etc. Dit vertaalt zich in goede prestaties van de terreinen op o.a. werkgelegenheid, bedrijvendynamiek, investeringen, leegstand en toegevoegde waarde. 30% van het bedrijventerreinoppervlak zit in fase 2 of 3 in de levenscyclus. Het grootste deel (90%) hiervan in fase 2, waarbij veelal sprake is van lichte veroudering. Een klein deel (10%) hiervan is zwaar verouderd en zit in fase 3.

MRA sterke uitgangspositie voor next economy

Stec Groep stelt vast dat de bedrijventerreinen in de MRA goede papieren hebben om in te spelen op de next economy: circulaire economie, smart industry, open innovatie, smart logistics en robotisering. Bijna 20% van de 280 terreinen, in oppervlak meer dan 50%, heeft bovengemiddelde next economy eigenschappen. Omvang, ligging, aanwezige rest- en grondstoffenstromen, trekkers op de locatie, maar bijvoorbeeld ook milieuruimte, digitale infrastructuur, multimodaliteit, organisatie en samenwerking op de terreinen zijn hiervoor geanalyseerd.

Kleinere gemengde terreinen onder druk

Uit het onderzoek blijkt dat de gemengde, vaak kleinere binnenstedelijke terreinen de meeste veroudering vertonen. Bijna de helft van deze terreinen zit in fase 2 en 3 in de levenscyclus. Ligging, bereikbaarheid, leeftijd, maar ook onduidelijkheid over de toekomst zijn oorzaken. Zo spelen op sommige locaties plannen voor transformatie. Dit weerhoudt (zittende) bedrijven bijvoorbeeld om te investeren. In het onderzoek wordt aanbevolen om extra aandacht te hebben voor deze locaties bij het prioriteren van de herstructureringsopgave. Deze terreinen kunnen namelijk wel een belangrijke betekenis hebben, bijvoorbeeld voor stadsverzorgende bedrijven (stadslogistiek, kleine productie).

Extra investering nodig van €200 tot €400 miljoen

Globaal is becijferd dat de resterende herstructureringsopgave een gezamenlijke extra investering vergt van bedrijven en overheden in de MRA van € 200 tot € 400 miljoen. Dit komt bovenop de reguliere kosten van beheer en onderhoud om de terreinen actueel te houden. Hier staan ook opbrengsten tegenover, zoals meer omzet bij bedrijven, meer bedrijven die investeren en extra banen. Gemiddeld is een waardesprong van 10% tot 20% mogelijk, blijkt uit ervaringscijfers van de Stec Groep.

Nieuwe economische insteek onderzoek

De MRA koos met de Stec Groep voor een nieuwe, economische benadering van herstructurering. Deze geeft een beter beeld dan de traditionele ‘ruimtelijke’ benadering, die focust op hoe een terrein eruit ziet. Een rommelig bedrijventerrein wordt dan snel als verouderd of waardeloos aangemerkt, terwijl deze ‘lelijke’ terreinen vaak nog heel gewild zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijventerreinen goed zijn voor bijna 300.000 banen en € 30 miljard aan verdiensten per jaar, ofwel 25% van de banen en 20% van de totale MRA-economie.

Lees verder
card image

Nieuws

Astronergy/Chint Solar investeert in 15 MW zonneweide in Noord-Holland Noord

Nieuws

02-02-2018

Astronergy/Chint Solar investeert in 15 MW zonneweide in Noord-Holland Noord

Astronergy/Chint Solar en VOF Bedrijventerrein Zuid sluiten een overeenkomst voor de verkoop van ruim 11,6 hectare grond op Businesspark Andijk Zuid in Medemblik. Astronergy/Chint Solar  heeft recentelijk van RVO een SDE+ subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een zonneweide met een capaciteit van ruim 15 megawatt. De gemeente Medemblik heeft in 2017 goedkeuring gegeven voor de realisatie van een zonneweide op het bestaande bedrijventerrein Andijk Zuid. De bouw start in juni 2018.
 

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft Astronergy/Chint Solar  het afgelopen jaar begeleid bij het vinden van een geschikte locatie en vervolgens met het leggen van de juiste contacten, zoals ontwikkelaar VOF Andijk, de gemeente Medemblik en de provincie Noord-Holland.

Bernardo Silvestre, Head of Business Development Europe bij Astronergy/Chint Solar : “Astronergy/Chint Solar  is een van ’s werelds grootste onafhankelijke energieproducenten van zonne-energie met meer dan 3 GW op de balans en investeert actief in de ontwikkeling van zonne-energieprojecten in Nederland en Europa. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft ons goed geassisteerd bij het zoeken naar een locatie en het betrekken van regionale stakeholders om het proces te versnellen, dus kwamen we al snel uit in deze regio.”

Regionale ambitie

“Noord-Holland Noord loopt voorop in de ontwikkeling van duurzame energie en we zoeken proactief naar oplossingen voor het energievraagstuk. De ontwikkeling van zonne-energie past daarom uitstekend in de energie ambities van de regio,” aldus Bjorn Borgers projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. “Deze grootschalige investering in zonne-energie productie van Astronergy/Chint Solar  draagt bij aan het uitstekende investeringsklimaat van de regio, omdat ondernemers steeds meer belang hechten aan de aanwezigheid van duurzame energie bij hun vestigingskeuze.”

Andijk Zuid

Businesspark Andijk Zuid is een bedrijventerrein in Medemblik, met een totale oppervlakte van circa 14 hectare, waar nog ruim 11 hectare ruimte beschikbaar was. Het businesspark wordt ontwikkeld door VOF Bedrijventerrein Zuid, een samenwerking tussen Ballast Nedam Ontwikkeling en NHN Vastgoed.

Peter Klevering, directeur Wonen van Ballast Nedam Ontwikkeling, namens VOF Bedrijventerrein Zuid: “De ontwikkeling van dit zonnepark op Andijk Zuid is een goede invulling  voor het oorspronkelijke reguliere bedrijventerrein en past daarmee in het versterken van het regionale vestigingsklimaat.”

Ook wethouder Hans Tigges van gemeente Medemblik is tevreden met deze ontwikkeling: “Als gemeente zetten we stevig in op energietransitie en duurzame energie voor onze inwoners en bedrijven die hier investeren. Deze zonneweide draagt daar zeker aan bij.”

Lees verder