Een van de activiteiten die we met de participanten van de SKBN ondernemen, is de jaarlijkse studiereis. Dit jaar met bestemming Toulouse. En zonder nu direct reclame te willen maken voor de SKBN, kan ik niet ontkennen dat dit een ontzettend leerzame ervaring was.

Ik heb in Toulouse een nieuwe generatie gezien die de economie van de toekomst vormgeeft. Het viel me op dat iedereen goed Engels spreekt, notabene in Frankrijk. Maar ook dat een nieuwe generatie jongeren er heel andere idealen op na lijkt te houden dan een generatie voor hen. Niet een snelle carrière bij een van de belangrijke corporates staat voorop, maar onderdeel zijn van een nieuwe gemeenschap van jonge ondernemers die de bedrijven van de toekomst opzetten, die niet zelden een beantwoorden aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering.

We bezochten een aantal incubators waar jonge ondernemers tegen een geringe huurprijs de kans krijgen een idee onder begeleiding van een coach uit te werken tot een businessplan. In totaal telt Toulouse zo’n 20 van deze incubators en business accelerators, waarbij business accelerators zich onderscheiden van incubators doordat die laatste plaats bieden aan bedrijfjes die de ideeënfase zijn ontstegen. Wat mij op viel is dat het niet om glossy kantoren gaat met marmer op de vloeren. Daar lijken de jonge ondernemers die wij ontmoetten niet aan te hechten. Belangrijker is de interactie, de omgevingen met gelijkgestemde, jonge techneuten, wetenschappers, coaches en ook business angels, waaruit de mooiste nieuwe ondernemingen groeien.

Toulouse is natuurlijk Toulouse. En Toulouse heeft Airbus. Maar dat is het niet alleen. De infrastructuur die de jonge ondernemers in staat stelt te excelleren, wordt gefaciliteerd door Toulouse Métropole en de industrie. Zo bezochten we het Airbus BizLab dat jonge ondernemers uit heel de wereld naar Toulouse haalt, maar ook Le Village by CA – een incubatorconcept dat de naam draagt van de bank Crédit Agricole. Mooie reclame, maar ook een mooi gebaar. In totaal opende de Crédit Agricole 31 van deze incubators door heel Frankrijk. Een geschenk aan de samenleving voor het feit dat ze zo gesteund zijn tijdens de crisis, zo luidde de verklaring. En als je dat toch doet, dan lijkt me een investering in de nieuwe economie een mooi doel.

Maar ook de Franse overheid speelt een rol. Die introduceerde het label ‘French Tech’. Een ogenschijnlijk eenvoudig maar doelmatig middel om de tech-industrie te stimuleren. Ondernemingen die zich committeren aan het label moeten kennis delen met andere French Tech-bedrijven en dragen het ‘merk’ French Tech wereldwijd uit. French Tech-bedrijven krijgen voorrang bij het regelen van werkvisa voor buitenlandse werknemers en hulp bij het regelen van huisvesting. Airbus BizLab bevestigde daar veel aan te hebben. Zó bind je talent aan je regio.

Als ik de regio Toulouse spiegel aan mijn eigen omgeving, dan denk ik dat we op de goede weg zijn. InnovationQuarter koppelt wetenschap aan bedrijfsleven, waaruit sterkere clusters ontstaan. We hebben met Yes!Delft ons eigen accelerator programma, het Cambridge Innovation Center (CIC) in het Rotterdamse Groothandelsgebouw en om niet te vergeten prachtige nota’s zoals de Roadmap for the next economy. Het mag wat mij betreft best een tandje meer.

Jan Brugman, directeur Businesspark Haaglanden, bestuurslid SKBN

Jan Brugman


Jan Brugman
card image

Event

13-12-2018
Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Event

13-12-2018

Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland, Vakblad BT en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Op het Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen dat plaatsvindt op donderdagmiddag 13 december op Novio Tech Campus in Nijmegen, zal de provincie de eerste resultaten met u delen van een nulmeting onder Gelderse bedrijventerreinen rond toekomstbestendigheid.

MELD U HIER AAN

In 2019 wil de provincie de eerste concrete stappen zetten op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. SKBN en Provincie Gelderland nodigen u van harte uit mee te denken en als u niet uit Gelderland komt, de dagopbrengst mee terug te nemen naar uw eigen regio.

PROGRAMMA

13.00 uur
Inloop
 
13.30 uur
Opening
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus

13.40 uur
Introductie thema
Spreker volgt

14.00 uur
Beperkt houdbaar – Gelderse bedrijventerreinen langs de meetlat
Joost Hagens, Bureau Buiten

14.45 uur
Discussiesessies – van ambitie naar uitvoering
In drie parallelle sessies gaan belangrijke stakeholders met deelnemers in gesprek over een drietal thema’s: 

  • Rol/eigenaarschap: wie doet wat?

In deze parallelsessie gaan stakeholders met deelnemers in gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van elkaar en waar hebben we elkaar nodig?

  • Duurzaamheid als concurrentievoordeel?

Hoe verhouden economie en duurzaamheid zich? Is verduurzaming een moetje of is het onderdeel van de bedrijfsvoering om concurrerend te kunnen blijven?

  • Organisatiekracht

Collectiviteit wordt essentieel geacht voor toekomstbestendigheid. Hoe organiseer je collectiviteit op een (bestaand) bedrijventerrein?

16.00 uur
Plenaire wrap up
Tijdens een plenaire terugkoppeling wordt de opbrengst van de discussiesessies opgehaald en doorvertaald naar concrete input voor fase 2. Niet-Gelderse deelnemers kunnen de opgedane kennis meenemen naar hun eigen regio.

16.30 uur
Borrel

Lees verder
card image

Achtergrond

Terugblik op Het Bedrijventerrein van de Toekomst

Achtergrond

17-07-2018

Terugblik op Het Bedrijventerrein van de Toekomst

28 juni stond de kennisbijeenkomst van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) in het teken van het onderzoek ‘Herstructureringsopgave bedrijventerreinen MRA’ van Stec Groep. Om het onderzoek meer te laten leven, werd de presentatie van Stec aangevuld met presentaties uit de praktijk.

 

Smart City Haarlem

De dag werd door PHB georganiseerd bij Smart City Haarlem. Ben Prijs, een van de initiatiefnemers van deze stichting opende de middag door een toelichting te geven op het concept van Smart City Haarlem. Smart City Haarlem is een platform voor innovatie in Haarlem. Dit wordt gedaan door slim gebruik te maken van data afkomstig van sensoren, smartphones, smart meters, GPS tracking en dergelijke. Smart City Haarlem heeft de ambitie om van Haarlem een stad van de toekomst te maken die voorloopt op het gebied van innovatie en slimme oplossingen.

Stec Groep: Herstructureringsopgave bedrijventerreinen MRA

Jasper Beekmans van Stec Groep startte zijn presentatie met een aantal vragen aan het publiek waaruit blijkt dat we veel dingen over bedrijventerreinen in onze regio niet weten of ons er niet bewust van zijn. Hoe belangrijk is een bedrijventerrein bijvoorbeeld voor de regionale economie? Hoeveel banen heeft een terrein, wat is de toegevoegde waarde van een terrein en wat zijn de verschillen tussen de deelregio’s in de MRA? Stec gebruikte voor het onderzoek hun N-EER-analysemodel (Next Economy Effect Rapportage) en heeft aan de hand van dit model de opgave in termen van veroudering en herstructurering in beeld gebracht. Ook is de NEXT Economy-potentie van de terreinen in beeld gebracht en de instrumenten die ingezet kunnen worden ingezet om de geconstateerde opgaven aan te pakken. Welke terreinen zijn bijvoorbeeld sterk georganiseerd of zijn kansrijk voor circulariteit?
De antwoorden werden niet meteen prijsgegeven maar werden steeds meer inzichtelijk naarmate de onderzoeksresultaten werden toegelicht.

Kort samengevat levert het onderzoek een aantal conclusies op. Tweederde deel van het bedrijventerreinenoppervlak (280 terreinen, 8.500 hectare) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) functioneert goed en is toekomstbestendig. Ten opzichte van de vorige meting in 2010 is dit een verbetering. Toen was maar de helft op orde. Ruim 30% is echter nog niet klaar voor trends als circulaire economie, smart logistics en robotisering. Grofweg € 200 tot € 400 miljoen is extra nodig om deze hectares toekomstbestendig te maken.

Met 300.000 banen en € 30 miljard aan jaarlijkse omzet zijn de bedrijventerreinen een belangrijke kurk onder de MRA-economie. Voldoende inzet voor bedrijventerreinen in de MRA blijft komende jaren dan ook hard nodig, in samenhang met de transformatieplannen die er voor woningbouw zijn. HIRB-subsidies en ondersteuning van PHB en gemeenten zijn de afgelopen jaren belangrijk geweest en kunnen hier ook in de toekomst een waardevolle rol in spelen.

Stec heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam. Voordat het onderzoek openbaar wordt gemaakt zal er daarom eerst besluitvorming over plaatsvinden.


Voorbeelden uit de praktijk

Na de presentatie van Stec Groep horen we mooie praktijkvoorbeelden van Parkmanagement Waarderpolder en voorbeelden en praktische tips van de Omgevingsdienst IJmond.

KG Parkmanagement is verantwoordelijk voor het parkmanagement op het Haarlemse bedrijventerrein Waarderpolder. Kees Goedknegt licht toe hoe belangrijk duurzaam beheer, een actieve organisatie, en vooral ook samenwerking tussen publiek en privaat is. Dit uit zich op Waarderpolder in een goed bereikbaar, veilig en net terrein met voldoende werkgelegenheid. Stan Verstraete vertelt dat de  Waarderpolder ook actief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen door duurzame en circulaire ambities worden opgepakt en uitgevoerd vanuit ‘Groene connecties’. Ondersteuning vanuit de gemeente, PHB en HIRB-subsidies en OTW- subsidies van de provincie hebben hierbij ook een belangrijke rol gespeeld. Concrete voorbeelden van maatregelen zijn zonnepanelen op bedrijfsdaken en het gebruik van een datalogger ten behoeve van energiebesparing.

Op het thema duurzame energie heeft de Omgevingsdienst IJmond, samen met ondernemers op bedrijventerreinen, al indrukwekkende stappen gemaakt. Een mooi voorbeeld van publiek- private samenwerking. Erna Hilbers, projectleider bij de OD IJmond, benadrukt dat verduurzaming te langzaam gaat en dat we harder met de klimaatdoelstellingen aan de slag moeten. Alleen handhaving is onvoldoende om de klimaatdoelen te halen. Naast de ‘stok’ is ook de ‘wortel’ van belang om de stappen te zetten die nodig zijn. Erna opereert tussen gemeenten en ondernemers om bedrijventerreinen te verduurzamen. Kagerweg in Beverwijk is hier een mooi en succesvol voorbeeld van waarbij ondernemers zich hebben verenigd en gezamenlijk energie willen besparen en opwekken. OD IJmond zet GreenBIZ IJmond in om te helpen door onder andere het inzetten van tools en advisering over energiebesparende maatregelen en wettelijke verplichtingen. Strengere regelgeving blijft soms toch echt nodig. Regelgeving is al aangescherpt en vanaf 1 januari 2019 moet elk bedrijf zelf aangeven hoe het aan de wettelijke eisen voor energiebesparing voldoet. Dit heet de informatieplicht. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls.

Lees verder
card image

Nieuws

Grootste zonthermische project van Nederland van start

Nieuws

05-07-2018

Grootste zonthermische project van Nederland van start

9.300m2 aan zonthermiepanelen leveren circa 5.000MWh aan warmte aan een kas voor de duurzame teelt van freesia’s

In glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard wordt hard gewerkt aan het grootste zonthermische project van Nederland. Het betreft de installatie van 9.300m2 aan zonthermische panelen, die warmte gaan leveren aan de naastgelegen kassen van Tesselaar Freesia. De hoeveelheid warmte is vergelijkbaar met het jaarverbruik van circa 300 huishoudens. Met het project is een investering van circa € 3 miljoen gemoeid.

 

Tesselaar Freesia

Eigenaar van Tesselaar Freesia en initiatiefnemer van het project Pip Tesselaar is trots dat de uitvoering in volle gang is. “Dit project heeft enkele jaren aan voorbereiding gekost. We zijn samen met Mol Freesia uit Nibbixwoud in 2015 begonnen met onderzoek naar het verduurzamen van onze freesiateelt. Dit bracht ons onder meer naar Denemarken, waar zonthermie al op grotere schaal wordt toegepast. Met het zonthermiesysteem oogsten we het hele jaar door warmte in de vorm van warm water. Deze warmte wordt vervolgens zo veel mogelijk diect toegepast om de kas te verwarmen. Een eventueel overschot aan warmte in de zomer slaan we vervolgens met een warmte-koude-opslag (WKO) systeem in de grond. Tijdens zeer warme dagen pompen we koud water omhoog voor het koelen van de gewassen. In de winter werkt het andersom en pompen we het warme water omhoog en gaat het afgekoelde water weer de bodem in. De bodem blijft zodoende in balans”.

G2Energy

Het systeem wordt gerealiseerd door G2Energy. Kees Molenaar, accountmanager bij G2Energy: “Dit is de eerste keer dat een zonthermie-installatie op deze schaal in Nederland voor de glastuinbouw wordt toegepast. Grote voordeel van ons systeem is dat we werken met het ‘Drain-back-principe’. Hierdoor gaat er gewoon water door de collectoren, dit in tegenstelling tot bijna alle andere systemen die werken met glycol. De collectoren worden in eigen fabriek in Nederland gemaakt, een echt Hollands product dus, dat zich al ruim 30 jaar heeft bewezen, maar nu door alle ontwikkelingen in energieland een grote doorbraak meemaakt”.

Warmtebuffer

Omdat het in het voorjaar en de herfst ’s avond en ’s nachts vaak nog koud is, en de kas dan ook een warmtebehoefte heeft, wordt het systeem gecombineerd met een grote warmtebuffer van 1.000m3. De warmte die overdag geoogst wordt gaat dan niet de bodem in, maar wordt in de warmtebuffer opgeslagen om ’s avond en ’s nachts gebruikt te worden. Om het elektra van de pompen te verduurzamen heeft Tesselaar Freesia 620 PV-panelen geïnstalleerd op het dak van de schuur. “Het verwarmen van de kas vindt op deze manier helemaal duurzaam plaats”, aldus Pip Tesselaar.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord over het project

Gebiedscoördinator Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is blij met het innovatieve systeem van Tesselaar Freesia. “Het Altongebied zat in 2013 nog in zwaar weer en was niet toekomstbestendig. Door een nauwe samenwerking tussen de ondernemers, gemeente Heerhugowaard, provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, HVC en de Rabobank is het gebied nu op weg om één van de duurzaamste glastuinbouwgebieden van Nederland te worden. De partijen hebben de gezamenlijke ambititie om in 2030 voor de teelt van gewassen geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Dit project draagt daar substantieel aan bij en vormt een inspiratie voor andere ondernemers”.

Gemeente Heerhugowaard zet in op energiereductie en verduurzaming

Ook Monique Stam, wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid van gemeente Heerhugowaard, is verheugd met de realisatie van het grootste zonthermische project van Nederland binnen haar gemeentegrenzen. “In het Altongebied vindt ongeveer een derde van het totale energieverbruik van onze gemeente plaats. Als gemeente zetten we ons samen met de andere partijen in om het energieverbruik te reduceren en te verduurzamen. Tesselaar Freesia laat met dit grootschalige en innovatieve project zien hoe de glastuinbouw verduurzaamd kan worden. Met het warmtenet van HVC in aanleg zijn we op weg om een voorbeeld te worden voor andere glastuinbouwgebieden in Nederland”.

Ondersteuning Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Pip Tesselaar is blij met de ondersteuning vanuit de gebiedscoördinator. “Dave Vlaming van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft onze subsidie-adviseur van Flynth ondersteund bij het schrijven van de aanvraag voor een POP3 Innovatiesubsidie van de provincie Noord-Holland. Ook is er ondersteuning gegeven bij de aanvraag van de benodigde vergunningen. Er komt in korte tijd veel op je af met zo’n project en dan is het prettig als er op deze wijze ondersteuning wordt geboden”.

Eind 2018 wordt het project volledig opgeleverd. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een POP3 Innovatiesubsidie van de provincie Noord-Holland,

Lees verder