Op 8 november ondertekenden Hans Pluckel (Hoogheemraadschap Rijnland) en Dick van der Harst (Schiphol Trade Park) een strategische samenwerkingsagenda voor de ontwikkeling van Schiphol Trade Park. Beide organisaties werken samen aan duurzaam waterbeheer op dit bedrijventerrein dat de ambitie heeft het duurzaamste in Europa te worden.

Schiphol Trade Park heeft grote ambities op het gebied van innovatie en circulaire gebiedsontwikkeling. Er is bij de inrichting volop nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen én een duurzame omgang met water. Voor het watervraagstuk zocht Schiphol Trade Park de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hans Pluckel: ‘Door Rijnland in de voorfase bij dit project te betrekken, is het mogelijk een duurzaam watersysteem in een veranderend klimaat te realiseren. We willen de innovatiekracht van zoveel mogelijk bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijk organisaties bundelen. Ook dat is vastgelegd in onze strategische samenwerkingsagenda.’

Klimaatverandering

Dick van der Harst: ‘We hebben allemaal belang bij een groeiende economie. Maar als we kijken naar de klimaatverandering, dan zien we dat er iets moet veranderen. We moeten circulair gaan denken. Dat houdt onder meer in dat we alle grondstoffen, ook water, duurzaam gaan hergebruiken.’ Een voorbeeld van duurzaam waterbeheer is het afvoeren van regenwater naar het oppervlaktewater. Zo worden het riool van de gemeente en de zuivering van Rijnland ontlast. Een andere maatregel is de aanleg van een watersysteem waarin het waterpeil lager of hoger kan worden gezet, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Piekberging

Om Schiphol Trade Park meer klimaatbestendig te maken, komt er een piekberging om het water tijdens hoosbuien op te vangen. In deze polder komen gewassen te staan die tegen meer natte omstandigheden kunnen. Deze gewassen worden zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen geteeld en duurzaam toegepast. Daarnaast werken de partners aan duurzame methodes om lokaal afvalwater te zuiveren. Belangrijk hierbij is dat energie en grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Ambities

Schiphol Trade Park en Rijnland benadrukken dat een toekomstbestendige omgeving echt alleen te bereiken is als de héle keten meedoet. SADC stelt daarom hoge eisen aan partijen die geïnteresseerd zijn in vestiging. Ook van hen worden duurzame ambities verwacht.

SADC

SADC is sinds 2011 participant van SKBN. SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus op de WESTAS van de Metropoolregio Amsterdam.

info@sadc.nl
020 - 20 666 40

SADC
card image

Event

13-12-2018
Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Event

13-12-2018

Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland, Vakblad BT en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Op het Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen dat plaatsvindt op donderdagmiddag 13 december op Novio Tech Campus in Nijmegen, zal de provincie de eerste resultaten met u delen van een nulmeting onder Gelderse bedrijventerreinen rond toekomstbestendigheid.

MELD U HIER AAN

In 2019 wil de provincie de eerste concrete stappen zetten op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. SKBN en Provincie Gelderland nodigen u van harte uit mee te denken en als u niet uit Gelderland komt, de dagopbrengst mee terug te nemen naar uw eigen regio.

PROGRAMMA

13.00 uur
Inloop
 
13.30 uur
Opening
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus

13.40 uur
Van Noordpool tot Nederlands bedrijventerrein van de toekomst
Niels van Geenhuizen, Global Sustainable Solutions Leader Arcadis

14.00 uur
Gelderse bedrijventerreinen – Klaar voor de toekomst?
Joost Hagens, Bureau Buiten

14.45 uur
Discussiesessies – van ambitie naar uitvoering
In drie parallelle sessies gaan belangrijke stakeholders met deelnemers in gesprek over een drietal thema’s: 

  • Rol/eigenaarschap: wie doet wat?

In deze parallelsessie gaan stakeholders met deelnemers in gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van elkaar en waar hebben we elkaar nodig?

  • Duurzaamheid als concurrentievoordeel?

Hoe verhouden economie en duurzaamheid zich? Is verduurzaming een moetje of is het onderdeel van de bedrijfsvoering om concurrerend te kunnen blijven?

  • Organisatiekracht

Collectiviteit wordt essentieel geacht voor toekomstbestendigheid. Hoe organiseer je collectiviteit op een (bestaand) bedrijventerrein?

16.00 uur
Plenaire wrap up
Tijdens een plenaire terugkoppeling wordt de opbrengst van de discussiesessies opgehaald en doorvertaald naar concrete input voor fase 2. Niet-Gelderse deelnemers kunnen de opgedane kennis meenemen naar hun eigen regio.

16.30 uur
Borrel

Lees verder
card image

Nieuws

Handboek geeft handvatten bij energieprojecten

Nieuws

06-07-2018

Handboek geeft handvatten bij energieprojecten

Tijdens het Duurzaamheidscafé op dinsdag 26 juni is het eerste regionale handboek voor de opwek van duurzame energie officieel gepresenteerd. Met dit handboek wil de regio Nijmegen – Arnhem inwoners en organisaties de weg wijzen als het gaat om duurzame energieprojecten. Oost NL ondersteunde de ontwikkeling van het handboek met een voucher van De Groeiversneller Energie. De Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens neemt handboek in ontvangst.

 

Het handboek is een praktische handleiding met alle benodigde informatie, aangevuld met een gestandaardiseerde aanpak, checklists en lokale handvatten om potentiële projecten sneller op weg te helpen. De basis voor het handboek is de visie van de provincie op de energietransitie. Deze wil burgers, coöperaties, gemeenten en ondernemers stimuleren om lokaal meer duurzame energie op te wekken.

Versnelling van de energietransitie

Een belangrijk onderdeel binnen de energietransitie is het lokaal en regionaal opwekken van duurzame energie met wind- en zonprojecten. Het zijn veelal burgers die zich hebben verenigd in energiecoöperaties die zich hier sterk voor maken. Samenwerken aan de energietransitie creëert draagvlak, verankering in de regio en concrete resultaten in de vorm van duurzame energie.
 
Tegelijkertijd leveren duurzame projecten een structurele bijdrage aan de verbreding en versterking van de economie. De investeringen komen uit de regio, maar ook het rendement blijft in de regio. Zo ontstaat een lokale sociaal maatschappelijke energieketen die een duurzame energievoorziening dichterbij brengt. Dit draagt bij aan de versnelling van de energietransitie.


Praktijk blijkt ingewikkeld

Het handboek is een werkdocument voor het coöperatief realiseren van duurzame energieprojecten door burgers in de regio Nijmegen – Arnhem. In de praktijk blijkt dit vaak ingewikkelder te zijn dan in eerste instantie door enthousiaste initiatiefnemers wordt gedacht. De bedoeling van het handboek is om het voor burgers inzichtelijk en makkelijker te maken om hun eigen succesvolle duurzame energie opwek projecten te realiseren.
 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL ondersteunt duurzame energieprojecten met het bouwen van een goede en haalbare business case. Jan Jonker, senior projectmanager Cleantech & Energy bij Oost NL: “We zien op dit moment enorm veel duurzame energie initiatieven opkomen vanuit de samenleving. Maar we zien ook dat de ervaring, kennis en kunde om hier goede business cases voor te maken vaak ontbreekt. Dit handboek geeft goede handvatten en relevante info. Projecten die langskomen kunnen wij hier goed mee helpen. De eerste belangstellenden hebben zich al aangediend.”
 
Het handboek is gerealiseerd door de werkgroep Energie opwek in het kader van Nijmegen Green Capital 2018, met behulp van een energievoucher van Oost NL (Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland) en in samenwerking met Huismerk Energie, Izzy Projects, Stichting Wiek-II en Burgers Geven Energie. Burgerinitiatieven en belangstellenden kunnen het draaiboek aanvragen bij:
info@burgersgevenenergie.nl

Lees verder
card image

Achtergrond

Als de economie groeit, groeien campussen en science parks nog harder

Achtergrond

05-06-2018

Als de economie groeit, groeien campussen en science parks nog harder

De werkgelegenheid bij bedrijven op de 17 al langer bestaande campussen en science parks in Nederland is in de periode medio 2014 – begin 2018 gegroeid met 5.700 arbeidsplaatsen (+ 22%) tot nu in totaal 47.000 arbeidsplaatsen. Ter vergelijking: de totale werkgelegenheid in de gemeenten waar die parken liggen groeide in dezelfde periode met 6%.

De campussen en science parks blijken een gewilde vestigingsplaats te zijn, want ook het aantal bedrijven groeide in diezelfde tijd met 30% tot ruim 2.200.

Naar aantal arbeidsplaatsen gerekend zijn de High Tech Campus Eindhoven, Leiden BioScience Park en Kennispark Twente de grootste. Snelle groeiers zijn de campussen in Groningen en Wageningen. Het grootste aantal bedrijven is gevestigd op Kennispark Twente, TU Delft Science Park en Campus Groningen.

Deze conclusies trekt het adviesbureau Buck Consultants International (BCI) in een vandaag verschenen rapport Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland, dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Netwerk Kennissteden Nederland.

Campussen en science parks in beeld

BCI definieert in dit onderzoek campussen als locaties met een concentratie van bedrijven en kennisinstituten, waar tussen partners gezamenlijke Research & Development en open innovatierelaties bestaan. De aanwezigheid van een zogenoemde manifeste kennisdrager (bijv. universiteit, academisch medisch centrum, grote R&D-afdeling van bedrijf) is een belangrijke sleutelfactor.

In totaal zijn 82 campussen/campusinitiatieven tegen het licht gehouden en zijn 35 door Buck Consultants International als ‘echte’ campussen geclassificeerd. Op de bijgaande kaart is te zien dat 10 campussen ‘volwassen’ zijn (d.w.z. met bewezen magneetkracht op bedrijven) en 7 campussen in de groeifase zitten. Daarnaast zijn nog 12 campussen in de opstartfase en bestaan plannen voor zijn 6 nieuwe campussen.

Uit het onderzoek blijkt dat campussen voor bedrijven meerwaarde hebben, omdat er een stimulerende innovatie-omgeving is. Steeds meer nieuwe bedrijven (start-ups, Nederlandse bedrijven, bedrijven uit het buitenland) kiezen voor campussen – ook als ze (nog) geen directe link hebben met bijvoorbeeld de universiteit op een science park.

7 actiepunten voor campussen en science parks

Om de innovatiekracht en economische meerwaarde nog verder te benutten stelt Buck Consultants International 7 actiepunten voor:

  1. ontwikkeling van vastgoed (gebouwen) en researchfaciliteiten voor nieuwe bedrijven;
  2. zorg dragen voor afdoende bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto, omdat op de campussen steeds meer mensen werken, studeren en ook bezoekers trekken;
  3. extra aandacht voor het identificeren van business development-mogelijkheden;
  4. meer financierings- en subsidiemogelijkheden creëren voor het realiseren van gedeelde onderzoeksfaciliteiten/ labs/ pilot plants;
  5. nationale en regionale actieprogramma’s om meer internationale kenniswerkers naar Nederland te halen en hier te houden;
  6. actieve internationale marketing & acquisitie om buitenlandse bedrijven te wijzen op de specifieke kansen die de campussen bieden;
  7. meer onderlinge kennisuitwisseling tussen de campussen.

BCI stelt voor deze actiepunten uit te werken in een uitvoeringsagenda, op te stellen door alle stakeholders: universiteiten/kenniscentra, campusmanagementorganisaties, gemeenten, provincies en het Rijk. BCI is van mening dat op nationaal niveau de campussen een herkenbare plaats in het kennis-, innovatie, bedrijven- en topsectorenbeleid van het kabinet verdienen.

Lees verder