Om Noordelijk Flevoland voor te bereiden op de toekomst, investeren het Rijk en de regio gezamenlijk 30 miljoen euro in de Regiodeal Noordelijk Flevoland. Dat schreef minister Carola Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten schreef de brief ook namens minister Kajsa Ollongren en andere betrokken bewindspersonen. Open de brief op Rijksoverheid.nl. Provincie Flevoland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder werken samen met het Rijk aan de verduurzaming van de IJsselmeervisserij. De partijen geven een impuls aan het maritiem cluster op Urk. Ze werken samen aan innovatie en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van slimme mobiliteit. Deze initiatieven dragen bij aan de werkgelegenheid en brede welvaart voor de inwoners.

88 inzendingen

Nu er een akkoord is gekomen op de specifieke invulling en financiering van de deal, kan de regio starten met de uitvoering. Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Noordelijk Flevoland uit 88 inzendingen voor een Regiodeal. De regio wil onder andere inzetten op talentontwikkeling, innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door het opzetten van een nieuwe maritieme campus op Urk. Deze campus draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de maritieme sector. Het biedt jongeren de kans om zich te specialiseren. Op deze manier blijft Noordelijk Flevoland ook in de toekomst koploper op maritiem gebied.

15 miljoen euro

Daarnaast richt de Regiodeal zich op de ontwikkeling van slimme mobiliteit en infrastructuur met het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC). Dit centrum werkt met slimme ICT-toepassingen aan oplossingen rond bereikbaarheid, cyber security en de ontwikkeling van duurzame voertuigen. Het is de ambitie dit testcentrum te vestigen in Marknesse. De Regiodeal is een partnerschap tussen het Rijk en de regio. Voor de totstandkoming van deze Regiodeal stelt het Rijk 15 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio-envelop. De regio legt ook 15 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.

Partners

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regiodeal. Samen met provincie Flevoland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder is deze deal tot stand gekomen.

Regiodeals

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Met het sluiten van Regiodeals worden deze regio’s versterkt op een manier die past bij de mensen die er werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende zorg voor ouderen die langer thuiswonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regiodeals versterken bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken het Rijk en de regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland is sinds 2017 kennispartner van SKBN. Provincie Flevoland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.

info@flevoland.nl
0320 - 265 265

Provincie Flevoland
card image

Event

11-03-2020
Studiereis - Innovatieve werklocaties en Campussen

Event

11-03-2020

Studiereis - Innovatieve werklocaties en Campussen

TwynstraGudde en Vakblad BT bundelen hun krachten in deze bijzondere reis. Samen met uw reispartners onderzoekt u op vier verschillende werklocaties en campussen de wijze waarop overheid, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken. Ga mee en leer in Helmond, Genk, Nijmegen en Eindhoven over het ontwikkelproces. We zijn twee dagen onderweg met een hoogwaardig programma onder leiding van één van de meest gerenommeerde adviesbureaus van Nederland.

Tijdens deze speciale studiereis nemen we u via rondleidingen en lezingen mee in de wereld van innovatieve werklocaties en campussen. Niet alleen hoe deze tot stand zijn gekomen, maar ook wat de uitdagingen zijn voor de toekomstige ontwikkelingen en wat de rol en het verdienmodel hierin is van alle betrokken partijen. Er is nadrukkelijk gekozen voor vier verschillende locaties, zodat het programma een volledig beeld biedt. 

Automotive Campus Helmond – Verschillende rollen van overheden en vastgoedeigenaren 

 • Hoe zijn de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld over vastgoedeigenaren, overheden, kennisinstellingen en campusorganisatie?
 • Welke activiteiten onderneemt de campusorganisatie om studenten en bedrijven te trekken?
 • Hoe werken MBO, HBO en bedrijven samen?
 • Hoe ziet het verdienmodel eruit?

Thor Park Genk – Herontwikkeling: van oude industrie naar nieuwe economie 

 • In Genk wordt een voormalige mijnsite tot hotspot voor technologie, energie en innovatie getransformeerd. Het eindbeeld is een technologie park van 93 ha en 6.000 werknemers.
 • Hoe kun je het beschikbare talent met haar skills opnieuw inzetten in een nieuwe markt?
 • Wat is daarin de rol van de overheid?
 • Hoe kan je bedrijven aantrekken?

Novio Tech Campus Nijmegen – Van bedrijventerrein naar campus 

 • Novio Tech Campus (NTC) maakte de stap van thematisch bedrijventerrein naar een campus. Wat moet daarvoor veranderen?
 • We onderzoeken hoe de programma’s om te komen tot een levendige campus worden georganiseerd en gefinancierd. 
 • Welke partijen staan hiervoor aan de lat? 
 • Wat betekent de komst van kennisinstellingen Chip Integration Technoloy Center en IMEC voor het high tech cluster? 

Brainport Industries Campus Eindhoven – De opvolger van de High Tech Campus: voor de maakindustrie

 • De overheden hebben – samen met de vastgoedontwikkelaar SDK/VolkerWessels en de industrie – het plan en het concept ontwikkeld. Maar verder betreft het een private vastgoedontwikkeling waarbij de bedrijven en overheden nauw samenwerken op het gebied van concept en innovatie. Hoe heeft deze ontwikkeling tot stand kunnen komen? Wat waren de rollen van de verschillende partijen?
 • Waarom kiezen MBO en HBO voor deze locatie?

FACTS & FIGURES

Wat > 2-daagse studiereis Innovatieve werklocaties en Campussen
Wanneer > Woensdag 11 en donderdag 12 maart 2020
Locatie > Start- en eindpunt bij Brainport Industries Campus Eindhoven (gratis parkeren)
Inclusief > Uniek en hoogwaardig programma met 4 verschillende campussen, busreis, lunches, luxe diner en overnachting plus ontbijt. Begeleiding door TwynstraGudde.
Prijs > 1500 euro ex. btw.
Organisatie > TwynstraGudde en BT

MELD U AAN

Lees verder
card image

Nieuws

Connected Transport Corridors: voor efficiƫnter, veiliger en duurzamer transport in Nederland

Nieuws

11-06-2019

Connected Transport Corridors: voor efficiƫnter, veiliger en duurzamer transport in Nederland

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt toe naar een Connected Transport Corridor waarin de digitalisering van de logistiek een boost krijgt en versneld wordt toegepast. De resultaten van succesvolle pilots worden vertaald naar tools en werkwijzen, zodat ze op de kortst mogelijke termijn breed in de praktijk kunnen worden gebracht. De corridor Amsterdam Westkant wordt onderdeel van een digitaal netwerk waarin datadelen centraal staat. Een breed consortium van (semi-)overheden en logistiek dienstverleners, verladers en IT-bedrijven werkt aan de realisering van het netwerk.

Het netwerk wordt naast de corridor Amsterdam Westkant gevormd door de corridors Groot-Rotterdam en Zuid-Nederland. Op deze drie drukke logistieke routes wordt de digitalisering versneld geïmplementeerd.  De Connected Transport Corridors zijn een initiatief van het ministerie van Infrastructuur. Minister Van Nieuwenhuizen: “Nederland beschikt over een geavanceerde, hoogwaardige infrastructuur met slimme verkeerslichten, een uitstekend telecomnetwerk, een sterke logistieke en IT-sector en enorm veel data. Door dit alles te combineren en data te delen, kunnen we meer grip krijgen op ons verkeer en de doorstroming verbeteren.”

Winst boeken door opschalen

Doel van de corridors is de bereikbaarheid in steden en regio’s vergroten, de veiligheid verbeteren en transport verduurzamen. Ruim 55 publieke en private partijen werken mee. Naast het ministerie, zijn dat o.a. de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg, de Vervoerregio Amsterdam, Amsterdam Logistics Board en SmartwayZ.NL. Ook hebben ruim 40 vervoerders die samen dagelijks meer dan 3.500 ritten uitvoeren, ingetekend op het project. Paul Swaak is programmamanager van de Connected Transport Corridors; “We maken de omslag van lokale initiatieven naar landelijke realisatie. Hoe meer partijen meedoen, hoe groter de resultaten. We streven naar een netwerk dat de landsgrenzen overschrijdt.”

Dit jaar worden de voorbereidingen getroffen voor de corridors. Vanaf begin 2020 gaan logistiek dienstverleners en verladers die deelnemen aan het project, profiteren van een efficiencyslag in de logistiek door onder meer adviessnelheden, prioritering bij verkeerslichten, het integreren van overheidsdata in logistieke planningssystemen, het voorspellen van de aankomsttijd en konvooi rijden.

Metropoolregio Amsterdam heeft digitalisering logistiek hard nodig

We zullen alles op alles moeten zetten om de MRA in de toekomst bereikbaar leefbaar en duurzaam te houden vertelt Gerard Slegers namens de Vervoerregio en de MRA: “De komende twintig jaar gaan we in de regio drie keer de stad Haarlem bouwen. Naast de bouwlogistiek, hebben we ook nog te maken met de enorme logistieke stromen van en naar de mainports in de MRA: Schiphol, de haven, Greenport Aalsmeer en verder naar boven Noord-Holland-Noord. Dat legt een enorme druk op de regionale infrastructuur. We kunnen dat niet alleen, daar is verbinding tussen de verschillende wegbeheerders en intensieve samenwerking met de logistieke sector voor nodig. Om die redenen ondersteunen we dit project, dat zich richt op het digitaliseren en optimaliseren van goederenstromen.” Jeanet van Antwerpen van SADC vult aan: “We moeten de regio daarnaast bevoorraden en inrichten op een toenemende retourlogistiek. Dan heb ik het niet alleen over pakketjes die terug moeten naar de webshop, maar ook over afval en recyclebaar materiaal, dus de logistiek die ontstaat door circulair denken. Datadelen is hierin cruciaal. Het is in feite een nieuwe vervoersmodaliteit die alle stromen kan ondersteunen en faciliteren. Daar moeten we vol op inzetten.”

Lees verder
card image

Nieuws

Nieuw thuis voor vissen en ruimte voor twee kavels aan de haven van bedrijvenpark Zevenellen

Nieuws

22-10-2019

Nieuw thuis voor vissen en ruimte voor twee kavels aan de haven van bedrijvenpark Zevenellen

Vroeger gebruikte de elektriciteitscentrale op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen het koelwaterkanaal. Diverse vissen hebben zich door de jaren heen het koelwaterkanaal op het bedrijvenpark in Haelen (Gemeente Leudal) eigen gemaakt. 

Een plek waar vanuit de ontwikkeling van Zevenellen twee kavels zijn voorzien, liggend aan de kop van de haven. “Om deze twee kavels te kunnen realiseren, hebben we een deel van het koelwaterkanaal, gedempt,” vertelt John Giesen, gebiedsontwikkelaar bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). “Bij het uitzetten van de vissen zijn we zorgvuldig te werk gegaan. Met de plotselinge hitte én droogte van de zomer vroeg dat extra aandacht. Inmiddels hebben we de vissen een nieuwe plek bezorgd.” 

“Zowel via een lokale visser als ook vanuit het flora- en fauna-onderzoek wisten we dat er vissen leven in het koelwaterkanaal,” vertelt John Giesen, gebiedsontwikkelaar bij OML. “Dempen van het kanaal is dan niet zomaar aan de orde. Dat vraagt aandacht voor de vissen. Daarbij hadden we een tweetal opties: dat de vissen naar het deel van het voormalig koelwaterkanaal zwommen dat open bleef of ‘verhuizen’ naar de haven.”

Karpers, baarsjes en roofblei

“De werkzaamheden voor het dempen van het koelwaterkanaal zijn uitgevoerd onder toezicht van een ecoloog. Een gedeelte van de vissen is zelf naar de haven gezwommen een gedeelte is naar het diepste gedeelte van het koelwaterkanaal gezwommen wat niet gedempt is. We zijn begonnen met het dempen in het ondiepste gedeelte van het kanaal. Op die manier zijn de vissen rustig naar het diepste gedeelte gezwommen en vandaaruit naar het gedeelte dat open blijft. Het laatste deel van het dempen was even spannend. Door de plotselinge hitte en droogte afgelopen zomer ontstond er zuurstoftekort in het water van het laatste stukje koelwaterkanaal. Gelukkig hebben we met behulp van enkele pompen vers water in het kanaal kunnen pompen. Tijdens het laatste vangmoment hebben we nog 25 karpers, 2 baarsjes en een roofblei kunnen vangen. Deze zijn allemaal uitgezet in de haven,”  vertelt John.

Groen verblijfsgebied en opvang overtollig regenwater

“Het deel van het koelwaterkanaal dat in stand blijft, richten we in als een groen verblijfsgebied. In dit deel van Zevenellen kunnen straks mens, dier en insect samen van het groen genieten. Daarnaast zetten we het resterende koelwaterkanaal in als infiltratiebuffer voor het overtollige regenwater, afkomstig van de nieuwe kavels.”

Kavels aan de haven

Met het dempen van een deel van het koelwaterkanaal, is er ruimte ontstaan voor twee, zogenaamde watergebonden kavels. Liggend aan de kop van de haven in een gebied met aansluiting op de Maas.  Ideaal voor bedrijven die de haven willen gebruiken voor aan- en/of afvoer van materialen/goederen over water. Zevenellen kent zowel via de weg als via het water uitstekende verbindingen.

Van de werkzaamheden op Bedrijvenpark Zevenellen is door samenwerkingspartner Strukton Civiel Zuid een mooie drone-film gemaakt. Bekijk hier de film.

Lees verder