Logistieke opleiding op locatie werkt motiverend

Steeds meer logistieke bedrijven vestigen zich in Lelystad en omgeving. Voeg hier de komst van Lelystad Airport en het omliggende bedrijvenpark aan toe en het moge duidelijk zijn dat de vraag naar goed geschoold personeel, met name in de logistieke sector, toeneemt. SCALA – een samenwerking tussen MBO College Lelystad en MBO College Airport – start in september 2019 met een nieuwe verkorte opleiding tot Logistiek Medewerker. “Eerst in het MBO College Lelystad, maar uiteindelijk op een inspirerende praktijkruimte op Lelystad Airport Businesspark”, aldus Piet Mathot, Programma en Transformatiemanager SCALA.

Rob Verhoeff, directeur OMALA (gebiedsontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark), is eveneens enthousiast over de opleiding: “Ondernemers vinden de beschikbaarheid van geschikt personeel een belangrijke vestigingsfactor. Daarom zijn we erg blij dat SCALA het initiatief heeft genomen om vanaf september 2019 te starten met logistieke opleidingen aan het ROC in Lelystad en dat zij de les- en praktijkruimte ook op korte termijn willen onderbrengen op ons bedrijvenpark.”

Dichtbij het vuur

In eerste instantie wordt de nieuwe opleiding, net als de al bestaande opleidingen van SCALA, gegeven in MBO College Lelystad. De ideale situatie is uiteindelijk een mooie locatie op het bedrijvenpark rondom Lelystad Airport. “Het bedrijventerrein is geweldig in trek voor logistieke bedrijven, waar onze studenten aan de slag kunnen”, licht Piet Mathot toe. “Het aanbieden van een studie op deze unieke locatie brengt praktijk en opleiding heel dicht bij elkaar.”

“Onze ervaring leert dat de motivatie stijgt als je op een inspirerende plek leert” - Piet Mathot, Programma en Transformatiemanager SCALA

Maatwerk voor bedrijven

SCALA gaat de logistieke opleiding ook aan bedrijven aanbieden; de opleiding wordt specifiek afgestemd op de individuele scholingsbehoefte van het bedrijf. Zo kunnen logistieke bedrijven eigen medewerkers laten specialiseren en doorgroeien, om zo een kwaliteitsslag te maken.

Kijk voor meer informatie op www.rocvf.nl/scala.

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland is sinds 2017 kennispartner van SKBN. Provincie Flevoland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.

info@flevoland.nl
0320 - 265 265

Provincie Flevoland
card image

Event

12-12-2019
Debat #6 | Werklandschappen als speeltuin voor de toekomst

Event

12-12-2019

Debat #6 | Werklandschappen als speeltuin voor de toekomst

Architectuur van Arbeid #6: slotdebat

In de strijd om ruimte tussen alle stedelijke opgaven, lijken bestaande werklandschappen de enige plek te zijn waar alles mag en iedereen welkom is. Kunnen deze gebieden een nieuw paradigma vertegenwoordigen van anders samenleven en -werken? Hoe is dit te sturen en wie is aan zet?


12 december 2019 | 19.00 uur - 21.00 uur | Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam [6de verdieping]

MELD U AAN

PROGRAMMA

19.00 uur - Inleiding

19.10 uur - Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, College van Rijksadviseurs

De werkende stad & werkende clusters

19.35 uur - Charlotte Ernst, co-founder Hof van Cartesius en eigenaar Buurman Utrecht

Hof van Cartesius – Werkspoorkwartier; circulaire gebiedsontwikkeling werklandschap bottom-up

20.00 uur - Debat onder leiding van Paul Gerretsen

21.00 uur - Afsluiting

------------------------------------------------------

Dit debat wordt georganiseerd door Achitectuur van Arbeid

Over Architectuur van Arbeid

Architectuur van Arbeid is een programma van zes publieke debatten over de ruimtelijke impact van nieuwe vormen van productie en arbeid in Nederland. Het programma is onderdeel van het Guest Programme van Thursday Night Live! van Het Nieuwe Instituut. Het programma vindt plaats tussen maart en december 2019 en is een samenwerking tussen Vereniging Deltametropool, Het Nieuwe Instituut en De Spontane Stad.

MELD U AAN

Lees verder
card image

Nieuws

Actualisatie Toekomstvisie Plaspoelpolder

Nieuws

10-07-2019

Actualisatie Toekomstvisie Plaspoelpolder

De toekomstvisie Plaspoelpolder (2017) wordt geactualiseerd. Op 9 juli 2019 is het concept addendum vastgesteld door het College van B&W. Dit document is een toevoeging op de huidige visie. Op 24 september wordt dit ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Concept addendum

Vanuit de huidige toekomstvisie is er samen met de verschillende partners hard gewerkt aan diverse veranderingen en verbeteringen in de Plaspoelpolder. Echter zijn door actuele marktontwikkelingen, zoals het vertrek van Shell en de vraag naar kantoren, bedrijfsruimte en woningen, een aantal wijzigingen en aanscherpingen van deze visie noodzakelijk. 

Toevoegingen

Dit addendum is een toevoeging op de Toekomstvisie Plaspoelpolder en dient de speerpunten van de toekomstvisie beter te bewerkstelligen: het bereiken van een 24/7 verblijfsklimaat en daarmee een goed vestigingsklimaat van de Plaspoelpolder.

Een belangrijke toevoeging is om op meer locaties functiemenging toe te staan, waaronder wonen. Er is een nieuwe gebiedsindeling, waarbij ieder deelgebied zijn eigen profiel kent met toegestane functies. Bovendien is er met het addendum de wens voor een campusmilieu op het Kesslerpark en een duidelijke definitie van werken, hotel, flexwonen en wonen toegevoegd.

Deze aanpassingen zijn wenselijk om verschillende redenen. Ten eerste helpen de aanpassingen om het aantal leegstaande kantoren terug te dringen. Ten tweede bieden deze toevoegingen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de enorme vraag naar woningen in de regio. Daarbij draagt functiemenging bij aan een 24/7 verblijfsklimaat en daarmee het vestigingsklimaat van de Plaspoelpolder. De economische omstandigheden zijn nu gunstig om vaart te maken in de revitalisering van de Plaspoelpolder.

Proces

Het concept addendum is op 28 mei tijdens een druk bezochte consultatiebijeenkomst ter consultatie gelegd. Ook zijn er in de maand mei en juni gesprekken geweest met BBR, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en desgevraagd met partijen, zoals projectontwikkelaars. In deze maanden is duidelijk geworden dat de ingezette koers van dit addendum wordt ondersteund. Mede op basis van de opgehaalde input tijdens de consultatiebijeenkomst op 28 mei, is een definitieve versie van het addendum opgesteld worden om nog voor het zomerreces ter vaststelling voor te leggen aan het College van B&W en aan het einde van de zomer aan de gemeenteraad.

Huidige Toekomstvisie

Een toekomstvisie is nodig om een duidelijk beeld te hebben van de ambities. Dat beeld is belangrijk om initiatiefnemers met plannen voor investeringen duidelijkheid te bieden over kansen en (on)mogelijkheden in de Plaspoelpolder. Tegelijkertijd geeft een toekomstvisie de gemeente Rijswijk handvatten om initiatieven uit de markt te beoordelen. In de Toekomstvisie wordt het gebied en het krachtenveld waarin het zich bevindt geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in zes speerpunten voor de gebiedsaanpak: (1) volwaardig onderdeel van Rijswijk, (2) sterk verblijfsklimaat, (3) werkgelegenheid en onderwijs, (4) groen en duurzaam, (5) specifieke kwaliteiten en milieus versterken en (6) benutten van de goede ligging en perfecte ontsluiting. Deze speerpunten blijven in de actualisatie van de toekomstvisie Plaspoelpolder onveranderd.

Lees verder
card image

Opinie

Klaar voor de toekomst

Opinie

30-09-2019

Klaar voor de toekomst

Provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat is een ambitieuze stip op de horizon. Zeker als je bedenkt dat dat ook betekent dat dan ook alle werklocaties duurzaam moeten zijn ingericht. Ongeveer 30 procent van de Gelderse werkenden is dagelijks te vinden op een van de 530 bedrijventerreinen die onze provincie rijk is. Met groene energie en circulaire productiestromen leveren toekomstbestendige een belangrijke bijdrage aan het behalen van duurzame ambities.

Het is geen eenvoudige opgave. De ruimte in Gelderland is schaars en om de energietransitie vorm te geven zullen we efficiënter met die ruimte moeten omgaan. Voor bedrijventerreinen betekent dat dat we enerzijds bestaande locaties beter zullen moeten benutten. Anderzijds is voor nieuwe terreinen een integrale benadering nodig. ‘Multifunctionaliteit’ is daarin een sleutelwoord. 

Of het nu gaat om een individueel gebouw of een heel gebied: er zijn slimme combinaties nodig waarin werken samen gaat met duurzame opwek van energie, groene zones en circulariteit. Toekomstbestendige bedrijventerreinen hebben deze elementen allemaal in zich. Dat is goed voor de gezondheid en kwaliteit op én rond deze terreinen, voor de bedrijven en werknemers die er actief zijn.

Er liggen grote kansen die de provincie samen met het bedrijfsleven en gemeenten wil verzilveren. Behalve als wetgever en handhaver kan de provincie veel betekenen op het gebied van communicatie, inspiratie, kennisdeling, procesondersteuning en financiering. Met maatwerk helpt Gelderland gemeenten en ondernemers de bedrijventerreinen klaar te maken voor de toekomst.

We zijn trots dat het BT Event op 31 oktober neerstrijkt op Industriepark De Kleefse Waard in Arnhem. Een locatie waar volop inspiratie te vinden is op het gebied van duurzaamheid, cleantech en energietransitie. In 2018 werd de regio Arnhem Nijmegen nog uitgeroepen tot meest circulaire regio van ons land. Ik nodig u van harte uit om dit ook zelf te komen ervaren en mee te denken hoe we onze bedrijventerreinen klaar kunnen maken voor de toekomst.

 

Lees verder