Op donderdag 12 december 2019 ondertekenden het Rijk, provincie Flevoland en gemeenten Urk en Noordoostpolder, samen met het bedrijfsleven de Regio Deal Noordelijk Flevoland.

Nooit eerder zijn er in Flevoland op deze schaal en op dit ambitieniveau afspraken gemaakt om een integrale impuls te geven aan economie, verduurzaming, innovatie, talentontwikkeling en leefomgeving in de regio. Centraal in de Regio Deal staan de maritieme sector van Urk, innovatieve mobiliteitsoplossingen in Marknesse en verduurzaming van IJsselmeervisserij. De ondertekening is het startsein voor alle betrokken partijen om de regio verder te ontwikkelen en de brede welvaart voor mensen en bedrijven te versterken.

Brede welvaart in Flevoland

Noordelijk Flevoland heeft van oudsher een krachtige economie, mede door een sterk maritiem cluster op Urk en de visserijsector rondom het IJsselmeer. Tegelijkertijd zijn er veel veranderingen op komst. Denk aan uitdagingen rondom scholing en werk, noodzaak tot duurzaam geproduceerd voedsel, ruimte voor ondernemerschap en een veilige samenleving. Er is daarom een gerichte en integrale aanpak nodig om Noordelijk Flevoland toekomstbestendig en minder kwetsbaar te maken. Met de Regio Deal steken de partners samen de handen uit de mouwen en geven een antwoord op deze uitdagingen. De Regio Deal gaat de brede welvaart van Noordelijk Flevoland versterken en de regio nog meer laten floreren. De totale investering van de Regio Deal bedraagt 30 miljoen euro. Daarnaast investeren bedrijven velen miljoenen euro’s in de realisatie van hun plannen verbonden met de Regio Deal. Alle partners zijn trots op de samenwerking tot nu toe en gaan samen het gebied krachtig en toekomstbestendig maken.

Drie centrale opgaven

Tot en met 2025 werken we aan drie opgaven in de Regio Deal. Deze opgaven bouwen voort op de regionale kracht en zijn gebaseerd op innovatie, durf en ondernemingszin:

Eén: Impuls Cluster Urk Maritime

Het cluster Urk Maritime bestaat uit bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die verbonden zijn aan de maritieme industrie op Urk. Groei, verbreding en vernieuwing van het cluster zijn belangrijk om concurrerend te zijn en internationaal tot de top van de maritieme sector te blijven behoren. Innovatie, clustervorming en talentontwikkeling zijn cruciaal om de groei te realiseren. Een nieuw buitendijkse servicehaven en een binnendijks bedrijventerrein op Urk zullen ondernemers de ruimte geven om te groeien. Op 11 december heeft de Raad van State het inpassingsplan voor de buitendijkse servicehaven op het punt van de stikstofonderbouwing vernietigd. Er moet een nieuw inpassingsplan worden opgesteld. Dit betekent een vertraging van het beschikbaar komen van de fysieke uitbreidingsruimte voor de maritieme ondernemers. De Regio Deal is daarmee des te belangrijker om een krachtige impuls te geven aan het maritieme cluster op het gebied van innovatie en talentontwikkeling.

Twee: Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse

Op 12 december 2019 tekenden de provincie, gemeente Noordoostpolder, de Rijksdienst Wegverkeer (RDW), Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de Duits Nederlandse Windtunnels (DNW) de Intentieovereenkomst Samenwerking MITC. Deze samenwerking biedt voordelen bij het delen van faciliteiten en kennis tussen verschillende vervoerssoorten. Het voornemen is het huidige testcentrum van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Lelystad te verplaatsen naar de nieuwe locatie, dichtbij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en De Nederlandse Windtunnel (DNW). Dit geeft Noordelijk Flevoland de kans om rondom de snelle ontwikkeling van 'steeds slimmer wordende' mobiliteit de functionaliteit van het testcentrum te vergroten en uit te bouwen tot het (Smart) Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC). Als onderdeel van de Regio Deal investeert de DNW in de upgrade van de windtunnel. De vorming van het MITC past in het streven van het Rijk om 'Nederland Testland' te houden en uit te bouwen naar toepassing van gebruik van 'smart mobility' in de dagelijkse praktijk. Juist de combinatie van die kwalitatief hoogwaardige testvoorzieningen versterkt de koppositie van Nederland op het gebied van digitalisering en smart mobility. Dat maakt het MITC cluster onderscheidend ten opzichte van andere automotive clusters.

Drie: Verduurzaming IJsselmeervisserij

Om de visserij op het IJsselmeer toekomstbestendig te maken, werken Rijk en provincie samen met gemeente Urk, vissers en maatschappelijke organisaties aan een herstructureringsplan voor de sector. Dit is onderdeel van het Actieplan ‘Toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied’, dat in maart 2019 door overheden (LNV, IW, RWS en provincies Noord-Holland, Fryslân en Flevoland) en maatschappelijke partijen (STIJ, PO, VBN, SVN, coalitie Blauwe Hart) is overeengekomen. Het Actieplan is gericht op een duurzame visserij met een vangstcapaciteit afgestemd op hoeveelheid ecologisch verantwoord te onttrekken vis. Aanpassing van de visserijsector aan die toekomstige situatie (een herstructurering), maakt daarvan onderdeel uit. Ervan uitgaande dat de partijen gezamenlijk komen tot een pakket van maatregelen en dat er draagvlak en steun is bij de betrokken overheden en instanties, zal de herstructurering van de visserijsector vanaf de eerste helft van 2021 worden ingezet. Komend jaar staan onderzoek en uitwerking in samenwerking met alle partners centraal.

Meer weten

Benieuwd naar de ontwikkelingen van de Regio Deal Noordelijk Flevoland? Bekijk dan de video’s, interviews en animaties in het online magazine.

Groepsfoto van alle betrokken partners: Shot by Sylla

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland is sinds 2017 kennispartner van SKBN. Provincie Flevoland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.

info@flevoland.nl
0320 - 265 265

Provincie Flevoland
card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Flight Forum, gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc. Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is binnenkort mogelijk!

Voor meer informatie kijk op www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Achtergrond

Handzaam boekje over vergroenen bedrijventerreinen

Achtergrond

28-05-2021

Handzaam boekje over vergroenen bedrijventerreinen

Stichting Steenbreek en provincie Zuid-Holland werken samen aan het vergroenen van bedrijventerreinen. Een eerste resultaat van die samenwerking is de uitgave van de publicatie "Groene gezonde bedrijventerreinen". In het boekwerkje over nut en noodzaak van het vergroenen van bedrijventerreinen staan inspirerende ideeën en praktische informatie; het is bedoeld voor gemeenten, beheerders van bedrijventerreinen en ondernemers.

Nederland heeft ruim 3.800 bedrijventerreinen met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 100.000 hectare (bijna de helft van de provincie Groningen). Bijna een derde van de banen in Nederland is op bedrijventerreinen te vinden. Uit onderzoek dat Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies in 2020 uitvoerde in de provincie Zuid-Holland blijkt – en dat is representatief voor andere provincies – dat de grondoppervlakte van bedrijventerreinen voor slechts 1 procent uit groenblauwe structuren bestaat (bomen, vaste planten, gras, sloten, poelen).

Inzicht in mogelijkheden

Met de 44 pagina’s tellende uitgave, met een voorwoord van gedeputeerde Willy de Zoete, krijgen gemeenten, parkbeheerders en bedrijven inzicht in de mogelijkheden voor een groenblauwe inrichting van een bedrijventerrein die bijdraagt aan biodiversiteit en klimaatadaptatie (voorkomen wateroverlast en hittestress), maar ook aan de gezondheid van medewerkers en daardoor de arbeidsproductiviteit.

Stappenplan

Naast een algemeen overzicht van de huidige situatie en het vergroeningspotentieel op bedrijventerreinen in Nederland wordt onder meer een stappenplan gepresenteerd om te komen tot een groenblauwe inrichting. Daarnaast komen aan bod welke mogelijkheden er zijn om aan, op en tussen gebouwen te vergroenen.

Er worden twee bedrijventerreinen als praktijkvoorbeeld uitgelicht: het bedrijfsterrein van Farm Frites in Oudenhoorn en BIZ Grote Polder in Zoeterwoude.

Gezondheid

Het aspect gezondheid wordt in de uitgave uitgebreid belicht: zo komt omgevingspsycholoog Sjerp de Vries van de WUR aan het woord over de positieve effecten van groen op gezondheid en belicht architect Thomas Steensma de relatie tussen het concept Positieve Gezondheid en architectuur/stedenbouw.

Foto: Arnold van Kreveld

Lees verder
card image

Nieuws

Grote stap naar ontwikkeling van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder

Nieuws

31-03-2021

Grote stap naar ontwikkeling van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder

In navolging op het bidboek (2017) en de concept-ontwikkelingsvisie (2019) presenteert de gemeente Zuidplas nu het “masterplan Middengebied Zuidplaspolder”. In dit plan worden de contouren geschetst van een nieuw dorp met 8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen in een vernieuwend landschap. Dit plan is mede tot stand gekomen in constructieve samenwerking met bestuurlijke partners, ideeën van omwonenden, ondernemers en (natuur)organisaties. Daartoe is er een bestuurlijke overeenkomst opgesteld tussen de gemeente Zuidplas, de provincie Zuid-Holland en de Grondbank RZG Zuidplas die de basis vormt voor de realisatie van het masterplan.

De provincie Zuid-Holland heeft de Zuidplaspolder in 2004 aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Dat had een reden, want er is al jaren een grote vraag naar woningen. En dan vooral betaalbare woningen en huizen voor kleine huishoudens. Tot nu toe heeft de gemeente Zuidplas zich vooral gefocust op de uitbreiding van de bestaande dorpen. Echter dat is niet voldoende. Er is noodzaak om samen verder te bouwen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Zuidplas in samenspraak met de bestuurlijke partners hard gewerkt aan de planvorming voor het Middengebied: van bidboek, concept-ontwikkelingsvisie tot masterplan en een bestuurlijke overeenkomst met de partners. De gemeente Zuidplas toont lef door de regie voor de ontwikkeling van het nieuwe ‘Vijfde Dorp’ in eigen hand te nemen. De provincie Zuid-Holland en de deelnemers aan de Grondbank RZG Zuidplas dragen hieraan bij door het aanpassen van beleid, het inbrengen van grond en het inzetten van geld.

drs. ir. Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening Provincie Zuid-Holland: “Trots dat we na een periode van bijna 20 jaar nu echt een doorbraak hebben bereikt. Door een constructieve samenwerking realiseren we 8.000 nieuwe woningen, voor een belangrijk deel in het betaalbare en sociale segment. Hier ontstaat een groen en duurzaam gebied waar mensen prettig kunnen wonen, werken en recreëren.” 

Het college van Zuidplas committeert zich aan de realisatie van de opgave
De presentatie van het masterplan bestendigt de regierol die Zuidplas al enige tijd op zich neemt en concretiseert de ambities en uitgangspunten uit het raadsbesluit van juni 2019. Vaststelling van dit masterplan en de bestuurlijke overeenkomst betekent daarmee ook duidelijkheid over het vervolgproces met de bestuurlijke partners. 

Wethouder Jan Hordijk van Zuidplas: “Het openbaar kunnen maken van het masterplan is een mijlpaal in een proces dat al bijna twee decennia loopt. Tegelijkertijd is het een startpunt voor uitwerkingen, het betrekken van de omgeving, het versterken van draagvlak en het uitvoeren van beleid en wordt hiermee een hele belangrijke stap in de ontwikkeling van Zuidplas gezet.”

 

8.000 woningen in plaats van de eerdergenoemde 4.000

In de concept-ontwikkelingsvisie sprak de gemeente over de bouw van vier tot tien duizend woningen in het Middengebied. Dit was in die fase nog een variabele optie. Omdat de woningnood zo hoog is, is Zuidplas met haar bestuurlijke partners overeengekomen 8.000 woningen te bouwen in het nieuwe Vijfde Dorp. Van deze 8.000 woningen bestaat meer dan de helft uit betaalbare huur- en koopwoningen. Het andere deel valt onder het hogere segment huur- en koopwoningen. Zo garandeert de gemeente voor ieder wat wils. Daarvan worden circa 4.500 woningen als dorpskern op de kreekrug gebouwd en later nog eens 3.500 woningen direct aangrenzend aan de nieuwe dorpskern.

8.000 woningen betekent dat ongeveer tussen de 10.000 en 20.000 woningzoekenden zich in het nieuwe Vijfde Dorp kunnen vestigen. Daarmee is er voldoende draagvlak voor een zelfstandig en levendig dorp met genoeg mogelijkheden voor voorzieningen. Het gebied is geschikt om 8.000 woningen in te bouwen. Gezamenlijk ontstaat een sterke gemeente bestaande uit 5 dorpskernen met ieder een eigen karakter

Wethouder Bas Kurvers van Rotterdam (Bouwen en Wonen): “Ik ben blij dat we samen met alle partners tot dit resultaat zijn gekomen. Met de ontwikkeling van 8000 nieuwe woningen gaan we de druk op de woningmarkt in Zuid-Holland verlichten’’
Wethouder Rogier Tetteroo van Gouda: “8000 woningen erbij in onze regio, een enorme bijdrage aan het terugdringen van het woningtekort. Met maar liefst de helft van de woningen in het betaalbare segment, waaronder 1/3e deel sociaal. Dat is niet niks. Er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en groen en gezorgd voor goede (fiets)infrastructuur. Wat goed dat dit in Zuidplas gaat gebeuren. Het belooft een inspirerend en divers nieuw dorp te worden. Ik kijk uit naar onze nieuwe buren.”

 

Vervolg

Na verwachte vaststelling van dit masterplan door de gemeenteraad, wordt het masterplan als leidraad gebruikt door de gemeente Zuidplas onder andere om een of meerdere bestemmingsplannen te maken. Bij de ontwikkeling hiervan betrekt de gemeente wederom inwoners, ondernemers, (natuur)organisaties en andere belangstellenden. Voordat de bestuurlijke overeenkomst ondertekend wordt en gestart kan worden met de verdere uitwerking wordt deze voor reactie voorgelegd aan de gemeenteraad van Zuidplas, Provinciale Staten en de gemeenteraden van de overige deelnemers aan de Grondbank RZG Zuidplas.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: “Mooi dat de gemeente kiest voor een nieuw dorp dat ontworpen is met water en bodem als uitgangspunten.”
Wethouder Jan Willem Schuurman van Zuidplas: “Wij bieden de gemeenteraad met een financieel robuust kader en voldoende grondpositie de regie aan voor de bouw van een prachtig Vijfde Dorp”.
Wethouder Kortleven van Waddinxveen: “Om de grote tekorten op de woningmarkt aan te kunnen is het bouwen van extra woningen hard nodig, we zijn dan ook blij dat in Zuidplas, na jaren van gezamenlijke voorbereiding, het Vijfde Dorp wordt ontwikkeld. Met een groot aandeel sociale en betaalbare woningen, maar ook ruimte voor voorzieningen en bedrijven gaat het een belangrijke rol spelen in de regio. We wensen de gemeente Zuidplas veel succes met het realiseren van de plannen.” 
Mevrouw Willy de Zoete-van der Hout, voorzitter van de Grondbank: “De Grondbank RZG Zuidplas is verheugd dat haar strategisch aangekochte grondbezit ingezet gaat worden voor de gebiedsontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder”.

Het masterplan is het resultaat van heel veel ‘samen’. De inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben een plek in het masterplan gekregen. Op welke wijze deze inbreng is verwerkt in het masterplan, kan teruggelezen worden in het document “Participatie Masterplan Middengebied Zuidplaspolder”. 

Lees verder