Schiphol Trade Park Services, Milgro, Meerlanden en Nijssen Recycling hebben 11 maart de Samenwerkingsovereenkomst Afval- en Grondstoffenmanagement Schiphol Trade Park ondertekend. Met deze overeenkomst biedt STP Services de drie partijen de gelegenheid om bedrijven die zich op Schiphol Trade Park in Hoofddorp vestigen te adviseren over een circulaire aanpak voor afval- en grondstofmanagement. Laurens Groen, CEO Milgro: “Wij zijn blij om ons te verbinden aan de ambitie van gebiedsontwikkelaar SADC. Wij kijken ernaar uit samen te werken en winstgevende duurzaamheid in de keten te realiseren.” 

Samen duurzame impact vergroten

Schiphol Trade Park Services (STP Services) is verantwoordelijk voor het gebiedsmanagement op Schiphol Trade Park, dat door Schiphol Area Development Company (SADC) wordt ontwikkeld. De samenwerkingspartners faciliteren bedrijven desgewenst in hun transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Dat doen ze onder andere door het uitvoeren van een afval- en grondstoffenscan en het digitaliseren van de processen en data rondom afvalstoffen. Op gebiedsniveau verbindt deze aanpak de bedrijven. Vanuit deze data worden de kansen inzichtelijk om samen de duurzame impact te vergroten. Deze duurzame omgang met afval- en grondstoffen maakt dan onderdeel uit van het business model van de bedrijven. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: “Door deze samenwerking aan te gaan, zetten we de versnelling in naar een duurzaam en circulair business park.”

Toekomstbestendig

Marisol Elisabeth, gebiedsmanager STP Services: “Met de samenwerking willen we bedrijven op Schiphol Trade Park niet alleen adviseren maar ook een bewezen aanpak bieden voor het benutten van hun grondstoffenstromen. In het verlengde daarvan kunnen zij een grondstoffenstromenstrategie en maatregelen op gebouwniveau nemen. En daar heeft de omgeving ook baat bij, nu en in de toekomst.”

SADC

SADC is sinds 2011 participant van SKBN. SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus op de WESTAS van de Metropoolregio Amsterdam.

info@sadc.nl
020 - 20 666 40

SADC
card image

Event

14-04-2021
Studiereis - Duurzame transitie in Stuttgart

Event

14-04-2021

Studiereis - Duurzame transitie in Stuttgart

De omschakeling naar elektrische auto’s kost zo’n 400.000 banen in Duitsland. En waar de hardste klappen zullen vallen is Stuttgart, de autostad bij uitstek. Hoe schakelt deze stad, die bekend staat om haar auto-industrie, om naar een nieuwe, duurzame economie? Wat vraagt dat van het bedrijfsleven, van de mobiliteit en de inzet van techniek? 

Een belangrijke speler in deze duurzame transitie is het Verband Region Stuttgart. Binnen dit regioverband maakt men zich sterk voor slimme mobiliteit, nieuwe bedrijvigheid, energietransitie, een levendige binnenstad, goede planning en toegankelijkheid van natuur. Tijdens de SKBN Studiereis gaan we ontdekken hoe dat in z’n werk gaat.

Ook kijken we naar de effectiviteit van een publiek-private strategiedialoog voor de ontwikkeling van nieuwe mobiliteit. Dit alles uiteraard in een omgeving met veel werklocaties en toonaangevende ondernemingen. Stuttgart is immers een van Duitslands oudste industriële stad. Met een duidelijke toekomstambitie. De stad, die meerdere universiteiten huisvest, doet er dan ook alles aan om haar vele talenten binnen de stadsgrenzen te houden. Met succes!

Gaat u mee op deze SKBN Studiereis?

Programma (onder voorbehoud)

Woensdag 14 april
We worden welkom geheten door het Region Verband Stuttgart, de Wirtschaftsförderung en de Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart. Voor welke opgaven staan de stad en regio? En hoe gaan zij deze uitdagingen gezamenlijk aan?
 
Donderdag 15 april
Deze dag verdiepen we ons in de IBA2027, een vliegwiel dat de regio toepast voor de versnelling van bouwprojecten en energietransitie. We gaan terug naar de IBA van 100 jaar geleden in Stuttgart: de modernistische wijk Weissenhof. Ook nemen we een kijkje bij de M.Tech Accelerator, een boeiende start-up facilitator. Tot slot laten we ons rondleiden in de wijk Feuerbach, waar Bosch van oudsher een grote stempel drukt op de ontwikkelingen. We sluiten de dag af in het Porsche Museum. 
 
Vrijdag 16 april
De laatste dag verdiepen we ons in de betekenis van mobiliteit en de productie daarvan voor de toekomst. Hoe zorgt de stad ervoor dat de ontwikkeling van duurzame mobiliteit genoeg tempo heeft, en voor voldoende nieuwe economie zorgt?

Samenvattend

  • Wat: SKBN Studiereis Stuttgart
  • Datum: Woensdag 14 mei t/m vrijdag 16 april 2021
  • Inclusief: Heen- en terugreis vanaf Utrecht Centraal of Arnhem Centraal, 3 lunches, 2 hotelovernachtingen, een intensief programma met lokale sprekers en gidsen, vervoer ter plaatse, 1 slotdiner, evaluatie en reisverslag.
  • Kosten: € 949,- ex btw
  • Meer info:
    - Logistiek en organisatie: Tessa van der Heiden: 033 870 0100, t.vanderheiden@elba-rec.nl.
    - Inhoud: Mieke Naus, m.naus@elba-rec.nl, 06 48 38 67 39 

Lees verder
card image

Nieuws

Samenwerking met OMU leidt voor Elma tot nieuwbouw Centurionbaan 150 in Soesterberg

Nieuws

04-06-2020

Samenwerking met OMU leidt voor Elma tot nieuwbouw Centurionbaan 150 in Soesterberg

Elma, een bedrijf op het gebied van electrische aandrijf- en besturingstechniek, is momenteel gevestigd op het bedrijventerrein Soesterberg-Noord, tegen de rand van de voormalige vliegbasis. Voor zowel het bedrijventerrein als de voormalige vliegbasis bestaan plannen om het, deels, te laten transformeren tot woongebied. Om deze woningbouw te kunnen realiseren op het bedrijventerrein, dienen de huidige bedrijfslocaties te worden herontwikkeld naar woningbouw.

De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) heeft in dat kader de bedrijfslocatie aan de Sterrenbergweg 46-48 (voormalige postsorteercentrum) gekocht en heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van de bedrijfslocatie van Elma aan de Sterrenbergweg 52 en Batenburgweg 9. Elma zal in het najaar van 2020 verhuizen naar hun nieuwbouwlocatie op het bedrijventerrein aan de Centurionaan 150 nabij de A28 welke momenteel vol in aanbouw is (zie foto). Nadat Elma is verhuist naar de Centurionbaan zal OMU bovengenoemde percelen gaan slopen en herontwikkelen naar woningbouw.

Nieuwbouwpand Elma (Centurionbaan 150)

Bij deze strategische aankoop door OMU hebben zowel Elma, als de gemeente Soest en de Provincie Utrecht een belangrijke rol gespeeld om de toekomstige woningontwikkeling in dit gedeelte van Soesterberg-Noord mogelijk te maken. Deze ontwikkeling sluit daarmee goed aan op woningbouwplannen in de omgeving en is een volgende stap gezet in de verdere verkleuring van het gebied Soesterberg-Noord.

OMU is een uitvoeringsorganisatie van de provincie Utrecht die tot doel heeft de leegstand op o.a. bedrijfsterreinen binnen de provincie Utrecht aan te pakken. OMU treedt bij dit project op als financier en investeerder.

Lees verder
card image

Achtergrond

Zo garandeer je ruimte voor werken in de stad

Achtergrond

23-09-2020

Zo garandeer je ruimte voor werken in de stad

Bedrijvigheid lijkt een ondergeschoven kind bij veel binnenstedelijke ontwikkeling. Hoe garandeer je dus dat de stad haar economische magneetfunctie niet verliest? Functiemenging is het instrument bij uitstek, maar is geen doel op zich. Hoe je het succesvol aanpakt, werd duidelijk tijdens het webinar ‘De bedrijvige stad’.

De druk op de ruimte in de moderne stad wordt opgevoerd. Er moet ruimte zijn voor wonen, recreëren en werken, liefst binnen de bestaande stadsgrenzen. Werken lijkt echter weinig aandacht te genieten in de maatschappelijke discussie over de toekomstbestendige stad. De nadruk lijkt bij veel bestuurders en politici op woningbouw en groen te liggen. Nobele doelen, want de woningnood loopt op en klimaatadaptatie is broodnodig, maar zonder voldoende plaats voor bedrijvigheid verliest de stad één van haar aantrekkingskrachten. Hoe zorg je dus dat economische ontwikkeling en werk voldoende plaats krijgen in het stedelijk gebied? Dat was de centrale vraag bij het webinar ‘De bedrijvige stad – ondernemerschap in het stedelijk gebied’, georganiseerd door SKBN, Buck Consultants International, de vakmedia BT, ROm en stadszaken.nl.

René Buck, directeur van Buck Consultants International, legt uit dat de stad bedrijven nog altijd veel agglomeratievoordelen biedt. ‘Er zijn veel werknemers beschikbaar, er is een afzetmarkt, er zijn veel toeleveranciers, en andere aanwezige bedrijven en kennisinstellingen bieden mogelijkheid tot kruisbestuiving en innovatie.’ Dat laatste ziet hij steeds belangrijker worden. Daartegenover staat dat vestigen in de stad relatief duurder is, door hogere lonen dan op het platteland, soms ondermaatse bereikbaarheid en hogere vestigingskosten. ‘De voordelen blijven groter dan de nadelen,’ zegt Buck. Het is economische geografie pur sang, in lijn met het gedachtegoed van Harvard-econoom Edward Glaeser: dichtheid is goed voor bedrijvigheid en het innoverend vermogen.

Buck verwacht niet dat de economische functie van de stad door het coronavirus structureel zal veranderen. Nicolaas Waaning, Global Head of Corporate Real Estate bij ING, deelt zijn visie op de toekomstige rol van kantoren in de stad. Over ING zegt hij: ‘Wij zijn diepgeworteld in de stad.’ En over kantoren in het algemeen: ‘De rol van het kantoor verandert flink, maar de vraag naar stedelijke werkruimte zal niet afnemen.’ Het kantoor wordt meer een ontmoetingsplek, zeker voor het informele contact tussen werknemers. Dat kan met een soort clubhuismodel of met een meer open opzet waar verschillende bedrijven in samenkomen.

Geen doel op zich

Volgens Buck is het heel goed mogelijk om bedrijvigheid en wonen te combineren. Het zijn elkaar versterkende functies, zowel op postzegel- als op zoneniveau. Die functiemenging zie je in de praktijk al. In Rotterdam is één op de vijf arbeidsplaatsen bij bedrijven met vijf of meer werknemers niet op een officiële bedrijfs- of kantoorlocatie te vinden, in Leiden één op de zes, detailhandel en maatschappelijke functies buiten beschouwing gelaten.

Het mengen van wonen en werken moet echter nooit een op zichzelf staand doel zijn, benadrukt economisch geograaf en planoloog Buck. Het is een instrument. Indien mogelijk kan het de synergie tussen de verschillende bestemmingen versterken, maar in sommige gevallen is de urgentie van één functie dominant, botsen de belangen van bedrijven en bewoners of zijn er ruimtelijke beperkingen.

Buck raadt dus aan om bij de bestuurlijke besluitvorming over functiemenging een van tevoren vastgesteld afwegingskader te gebruiken. Je moet helderheid hebben over de opgaven op stads- en planlocatieniveau, wat moet leiden tot verschillende ontwikkelvarianten met integrale afwegingen. Plannen die zo intensief mogelijk gebruik maken van de ruimte en het al beschikbare vastgoed en die zo veel mogelijk bijdragen aan de stedelijke magneetkracht, moeten daarbij de voorkeur genieten.

In de praktijk

Hoe dit in de praktijk werkt, zien we in Eindhoven. Daar werken de gemeente, de Provincie Noord-Brabant en lokale partners aan het multifunctionele spoorzonegebied. Het project is onderdeel van de Brainport Nationale Actieagenda. Programma- en gebiedsmanager Jos Roijmans: ‘We staan aan de vooravond van een grootse gebiedsontwikkeling in de Spoorzone.’ Die samenhang met de grootschaligere Actieagenda sluit goed aan bij het afwegingen maken op een hoger schaalniveau waar Buck voor pleit.

Het gaat om een hoogstedelijke locatie met veel functiemenging, die als entree van de Brainportregio moet dienen. De infrastructurele verbinding neemt een centrale plek in bij de plannen, met het spoor, het nabijgelegen Eindhoven Airport en een nog te ontwikkelen nieuwe mobiliteithub. Daarmee wordt de soms problematische bereikbaarheid in de stedelijke regio aangepakt.

Het doel is om het bedrijfsleven, kennisinstellingen, cultuur en wonen tot één geheel te maken in het gebied. Die blurring kan op campussen, maar ook op reguliere woon- of werklocaties.  ‘Het werken is aan het veranderen. Het gaat om nu om kennis, kunde en kassa. Dus de kennis die ontwikkeld wordt omzetten naar commercieel belang. Daarmee moet Eindhoven op internationaal niveau haar concurrentiepositie behouden.’ Aldus Roijmans.

Woningbouw is een aantrekkelijkere investering dan bedrijfsruimte, merkt een toeschouwer op. Hoe maak je dus dat investeerders hun kapitaal in bedrijvigheid steken? ‘Met honing en azijn,’ zegt Roijmans. ‘We voeren samen met onze Brainportpartners actief acquisitiebeleid, waarbij we goed peilen hoe ontwikkelaars in de functiemening staan. De identiteit van het gebied wordt heel duidelijk aan hen gecommuniceerd. Een ontwikkelaar mag dan investeren in woningen, maar moet ook ruimte bieden aan bedrijvigheid. Bijvoorbeeld in de plinten.’ Ook grondbeleid speelt hierin een rol. Bij plinten worden functies die niet direct renderend zijn, gecompenseerd met woonfuncties. Zo kan een ontwikkelaar een positieve businesscase opbouwen.

Het volledige webinar kunt u hieronder terugkijken:

 

Foto: KCAP

Lees verder