In Brabant is de match verbeterd tussen vraag en aanbod van grond op bedrijventerreinen, zowel in oppervlakte als in type terreinen. Dat blijkt uit de Monitor Brabantse Bedrijventerreinen 2020.

De werkgelegenheid is ook gestegen, met name in de industrie, logistiek en groothandel. En de productie van stroom via zonnepanelen op daken is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2019 is 120 hectare aan nieuwe grond uitgegeven. In 2018 lag deze uitgifte nog op 186 hectare, de hoogste in 15 jaar. De uitgifte vond vooral plaats op grootschalige terreinen (75 ha). Dit correspondeert met de hoge banengroei in de sectoren industrie en logistiek. Deze sectoren vragen grote kavels. Afgelopen jaren is het aanbod aan grond op bedrijventerreinen gedaald tot een niveau waarbij er bijna geen overaanbod meer is in aantal hectaren grond. Ook is er een betere match tussen de vraag naar en aanbod van verschillende typen bedrijventerreinen. Regionaal zijn nog kleinere tekorten en overschotten.

Lees de Monitor Brabantse Bedrijventerreinen 2020

Vraag naar grote kavels blijft

De vraag naar grootschalige bedrijventerreinen zal nog toenemen. Vooral in de regio Midden- en West-Brabant is het aanbod van directe kavels beperkt. Nieuwe terreinen worden ontwikkeld zoals Wijkevoort in Tilburg en Logistiek Park Moerdijk, en ook Heesch-West in Noordoost-Brabant. Tegelijkertijd wordt er ingezet op het her-ontwikkelen van bestaande bedrijventerreinen, zogenoemde brownfields.

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte: “De ruimtelijke impact bij ontwikkeling van nieuwe terreinen is groot. Daarom maken we als provincie zorgvuldige afwegingen, samen met de regio’s, waar we wat willen en waar juist niet. De omgevingskwaliteit is hierbij een belangrijke voorwaarde.” Voor kleinschalige bedrijventerreinen hebben gemeenten meer aanbod dan de verwachte vraag tot en met 2030, respectievelijk 235 hectaren en 135 hectaren. Dit speelt vooral in West- en Noordoost-Brabant, maar ook in Zuidoost-Brabant. “Deze uitkomsten en mogelijkheden voor de toekomst worden met de regio’s besproken”, licht gedeputeerde Ronnes toe.

Werkgelegenheid op bedrijventerreinen

Het aantal banen op bedrijventerreinen is in de periode 2014-2019 in Noord-Brabant met 14% toegenomen, daarbuiten met bijna 7%. De grootste groei in het aantal banen op bedrijventerreinen zit in het afgelopen jaar in de sectoren industrie (5.400 banen) en logistiek en groothandel (3.500 banen). De groei in de industrie zit voor het overgrote deel in de regio Zuidoost-Brabant in de High techsystemen en materialen (HTSM). De groei in banen in de logistiek en groothandel vindt plaats in de regio’s West-, Midden- en Noordoost-Brabant.

Verdubbeling zonnestroom van daken

In het afgelopen jaar is de productie van zonnestroom op daken op bedrijventerreinen toegenomen van 74 miljoen KWh naar 172 miljoen kWh per jaar. Ook zit er nog veel in de pijplijn; er zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland SDE+subsidies goedgekeurd die zorgen voor nog eens 724 miljoen kWh per jaar. Het openbare net levert nu 8.000 miljoen kWh elektriciteit aan de Brabantse bedrijventerreinen. Dit is 60% van de stroom voor alle bedrijven in heel Brabant. De inschatting is dat met zonnepanelen op daken in de toekomst ongeveer 40 procent van de huidige vraag duurzaam kan worden opgewekt. Daarnaast ligt er op bestaande bedrijventerreinen de uitdaging om gebouwen en processen energiezuiniger te maken.

Effecten coronacrisis nog onduidelijk

Na 5 jaar sterkere economische groei dan landelijk, keerde de groei van de Brabantse economie in 2019 terug naar het landelijk groeipad. Deze lag in 2019 op 1,7%, net iets onder het landelijk gemiddelde. De monitor geeft de cijfers tot en met 2019. Het betreft dus de ontwikkelingen van de Brabantse bedrijventerreinen vóór de coronacrisis. De impact daarvan op onze economie en de sectoren is nog onzeker. De verwachting is dat de economie in 2020 krimpt met 6 tot 8%. De gronduitgifte volgt deze ontwikkeling, meestal met een jaar vertraging. En het loont om gronden pas te ontwikkelen als er concrete vraag naar is vanuit de markt. De provincie wil deze werkwijze in alle regio’s blijven toepassen.

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant is sinds 2017 kennispartner van SKBN. Provincie Noord-Brabant heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.


073 - 681 28 12

Provincie Noord-Brabant
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Nieuws

Wegwijzer lokale biodiversiteit voor bedrijven en organisaties beschikbaar

Nieuws

24-02-2022

Wegwijzer lokale biodiversiteit voor bedrijven en organisaties beschikbaar

Op maandag 21 maart, de eerste dag van de lente, organiseert Stichting Stimular voor ondernemers, bedrijven en organisaties de online inspiratiesessie Lokale biodiversiteit.

Verstedelijking, overbemesting en versnippering van het landschap zorgen voor een afname van biodiversiteit in Nederland. De omgeving van bedrijfspanden kan zodanig worden ingericht dat ze biodiversiteit in onze directe omgeving bevordert. Stimular heeft daarom een praktische wegwijzer ontwikkeld, waarmee bedrijven zelf of met een hovenier aan de slag kunnen met vergroenen. Tijdens de inspiratiesessie delen we kennis, ervaringen en tips uit de wegwijzer over hoe je stapsgewijs en doelgericht je bedrijfsterrein kunt vergroenen.

Belang van biodiversiteit

Door verstedelijking, versnippering van het landschap en overbemesting zijn ecosystemen verstoord en staat biodiversiteit onder druk. Nergens anders in Europa kwamen in de afgelopen eeuw zo veel dier- en plantensoorten in de verdrukking als in Nederland. Daarom beschermen we natuurgebieden. Onze gebouwde omgeving, dus ook de omgeving om jouw bedrijfspand kan een rol spelen om die ‘losse’ natuurgebieden te verbinden. Dat is een win-win: enerzijds krijgen flora en fauna door de aangesloten natuur meer ruimte. Anderzijds zorgt deze vergroening voor minder hittestress en wateroverlast, een gezonde werkomgeving en een verbeterde bedrijfsuitstraling!

Handige tips in de nieuwe wegwijzer

De wegwijzer Lokale biodiversiteit gaat over natuurbehoud en herintroductie van groen rond je bedrijfspand. Denk aan een geveltuin in een winkelstraat, een park bij een zorginstelling of een kavel op een bedrijventerrein. Minder verharding en het planten van inheemse bomen en nectarplanten zijn de belangrijkste ingrediënten om lokale biodiversiteit te bevorderen. Gevels, hekwerken, fietshokken, parkeervlakken zijn goede plekken om stenen te verwijderen en bomen en/of planten te plaatsen. Het groen zorgt onder andere dat water wordt opgevangen wat wateroverlast tegen gaat.

Stimular geeft in de wegwijzer vergroeningstips voor doe-het-zelvers en een stappenplan om dit samen met een hovenier op te pakken.

Praktijkvoorbeelden toegevoegd

Bij de wegwijzer Lokale biodiversiteit zijn praktijkvoorbeelden van bedrijven en zorginstellingen toegevoegd ter inspiratie om ook met biodiversiteit aan de slag te gaan. Heeft jouw organisatie een mooi (succes)verhaal over biodiversiteit? Stimular zet het graag in de schijnwerpers op de online media.

Inspiratiesessie Lokale biodiversiteit op 21 maart, 11.30-12.30 uur

Hoe en waar te beginnen om biodiversiteit te versterken en je pand en terrein klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken? Tijdens de inspiratiesessie vertellen gastsprekers over hun ervaringen met het bevorderen van biodiversiteit, wordt duidelijk welke subsidies er voor vergroening zijn en is er ruimte voor vragen. Meer informatie en aanmelden voor de inspiratiesessie.

Over Stimular

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. Ze vertalen de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor bedrijven, brancheverenigingen, overheden en zorgaanbieders. Ze willen de verduurzaming van bedrijven en organisaties versnellen door kennis en ervaring te delen, onder andere op stimular.nl/doe-het-zelf

Lees verder
card image

Nieuws

Vestiging van grootschalige logistiek op ongewenste locaties in Noord-Brabant voorkomen

Nieuws

03-02-2022

Vestiging van grootschalige logistiek op ongewenste locaties in Noord-Brabant voorkomen

Provincie en gemeenten in Brabant slaan de handen ineen om de vestiging van grootschalige logistiek op ongewenste plekken op bestaande bedrijventerreinen aan banden te leggen. Dit beleid is eerder al ontwikkeld voor nieuw te ontwikkelen terreinen.

Het gaat bij de nieuwe regionale afspraken om grote logistieke ontwikkelingen op kavels van meer dan 3 hectare. De overheden hebben dit samen besloten op de regionale ontwikkeldagen in december. Ze gaan hiermee concreet in op de maatschappelijke en politieke discussies over grootschalige distributiecentra.

Steeds vaker vinden in Brabant grootschalige logistieke ontwikkelingen plaats op bestaande bedrijventerreinen. Deels gebeurt dat ook op ongeschikte of ongewenste locaties. Provincie en gemeenten voeren al een paar jaar een selectief clusteringsbeleid om passend om te gaan met de uitbreidingsvraag van grootschalige logistiek. Binnen dat beleid is extra aandacht voor bestaande bedrijventerreinen, zogenoemde brownfields. Deze terreinen komen steeds meer in beeld voor deze markt omdat Brabant een logistieke hotspot is.

Inzicht in mogelijkheden

In opdracht van de provincie heeft Stec Groep onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de vestigings- en herontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek op bestaande bedrijventerreinen. De meest urgente conclusie uit dit onderzoek is dat ongeveer 1/3 van de Brabantse bedrijventerreinen voor de markt op termijn interessant is voor vestiging of herontwikkeling van grootschalige logistiek. Hierbij is sprake van circa 1/3 van het grootschalig vastgoed dat op deze bedrijventerreinen het einde van de economische levensduur nadert en een ontwikkelpotentieel van zo’n 150 tot 250 hectare. Dit samen maakt de kans op ongewenste ontwikkelingen groot.

Ongewenste ontwikkelingen voorkomen

Deze terreinen zijn vanuit ruimtelijk of infrastructureel oogpunt lang niet allemaal geschikt voor herontwikkeling voor grootschalige logistiek. Ze zijn echter wel in beeld bij de markt, en bestemmingsplannen staan grootschalige logistieke ontwikkelingen op deze locaties veelal niet in de weg. Dit terwijl gemeenten soms andere ambities hebben op deze terreinen. Door als provincie en gemeenten samen beleid hierop te ontwikkelen, wordt voorkomen dat ‘de achterdeur’ openstaat voor ontwikkelingen die niet passen bij het huidige selectieve clusteringsbeleid. Zo blijft er op de Brabantse bedrijventerreinen ook ruimte beschikbaar voor bijvoorbeeld lokaal midden- en kleinbedrijf, transitieopgaven en transformaties van de terreinen naar andere functies.

Urgentie nieuw beleid en regionale afspraken

Logistiek is één van de belangrijkste sectoren in Brabant en een randvoorwaarde voor het Brabantse vestigingsklimaat. Schaalvergroting is een belangrijke trend in de logistiek sector. Het is een gevolg van groeiende welvaart, investeringen in robotisering, automatisering en circulariteit en ook van ons consumentengedrag. Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen en verantwoordelijk voor werklocaties: “De vraag naar ruimte voor grootschalige logistieke ontwikkelingen blijft hier de komende jaren groot. Een deel daarvan zal op bestaande terreinen gerealiseerd kunnen en moeten worden, maar grootschalige ontwikkelingen op ongeschikte en ongewenste locaties willen we voorkomen. Dit gezamenlijk beleid zorgt voor duidelijkheid voor de markt, burgers én overheid. Met regionale afspraken in alle Brabantse regio’s worden ‘waterbed-effecten’ voorkomen en kunnen we ons samen focussen op de juiste investeringen en programmering.”

Aanvulling op bestaand beleid

Het nieuwe beleid richt zich voornamelijk op de bestaande bedrijventerreinen en is een aanvulling op bestaand beleid. De provincie en gemeenten hebben al enkele jaren gezamenlijk beleid hoe passend om te gaan met de extra ruimtevraag van grootschalige logistiek, door dit toe te staan op een beperkt aantal uitbreidingslocaties in Brabant. Deze locaties worden vraaggericht ontwikkeld bij een concrete vraag vanuit de markt.

Meerwaarde vereist

Bovendien moet er sprake zijn van regionale meerwaarde. Daarbij wordt onder meer gekeken naar regionale binding van het bedrijf, bijvoorbeeld of er gebruik wordt gemaakt van Brabantse toeleveranciers en afnemers. En naar de maatschappelijke en economische meerwaarde. Voorbeelden daarvan zijn een gezonde balans tussen inzet van regionaal personeel en inzet arbeidsmigranten, de bereidheid om samen te werken met onderwijsinstellingen, de bijdrage aan de klimaatopgave en de energietransitie en de verandering van wijze van vervoer (modal shift) en (sociale) innovatieprojecten. De Tilburgse wethouder ruimtelijke ordening en economie Bas van der Pol licht toe: “Het is noodzakelijk dat we actief sturen op duurzaam ruimtegebruik, economische meerwaarde, bescherming van het MKB en ook op ruimtelijke kwaliteit. Op initiatief van de provincie kunnen we hier nu gezamenlijk met de regio vorm aan geven.”

Vervolgstappen

Provincie en gemeenten maken in 2022 afspraken op welke locaties de ontwikkeling van grootschalige logistiek is toegestaan en op welke locaties dit ongewenst is. Provinciale Staten nemen een besluit om ongewenste ontwikkelingen definitief onmogelijk te maken.

Photo by Adrian Sulyok on Unsplash

Lees verder