De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk kan doorgaan. Dat is duidelijk geworden na uitspraak van de Raad van State. In een tussenuitspraak in november 2019 vroeg de Raad van State de provincie om aanvullende maatregelen voor wat betreft de stikstofneerslag op Natura2000-gebieden.

Volgens de Raad van State heeft de provincie deze maatregelen op adequate wijze heeft genomen.

Het besluit over het inpassings- en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk stond bij deze uitspraak niet meer ter discussie. De Raad van State stelde bij een eerdere uitspraak eind 2019 dat nut en noodzaak van het park voldoende waren aangetoond. Wel vroeg de raad aanvullend bewijs dat natuurgebieden niet worden aangetast door de aanleg, bouw en gebruik van Logistiek Park Moerdijk. De provincie heeft daarvoor de vergunningen van 6 veehouderijen gekocht, in en buiten Brabant. Slechts een deel van de stikstofruimte die door deze aankopen beschikbaar komt, is nodig voor LPM. In overleg met de betrokken andere provincies komt het resterende deel ter beschikking voor regionale ontwikkelingen ter plekke. Een 2e maatregel is dat LPM vrijwel volledig gasloos wordt door het niet aan te sluiten op het gasnet.

Aanpassing in plan door Raad van State

Eén regel in het inpassingsplan heeft de Raad van State uit het plan gehaald. Het gaat om de regel die het mogelijk maakt om later alsnog te beslissen om één of meer van de bedrijven waarmee in dit plan wordt gesaldeerd, te vervangen door een ander bedrijf. Dat is in strijd met de wet Natuurbescherming, vindt de Raad van State.

“Brabant wil ruimte bieden aan bedrijven die waarde toevoegen aan de Brabantse economie. Dat is precies wat Logistiek Park Moerdijk doet”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte. “We zijn blij dat we nu een stap voorwaarts kunnen zetten in deze belangrijke maar complexe ontwikkeling.”

LPM impuls voor economie en werkgelegenheid

Logistiek Park Moerdijk is een grootschalig logistiek bedrijventerrein dat ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17) aangelegd gaat worden. In totaal gaat het om zo’n 140 hectare. De ontwikkeling van LPM kan een flinke impuls zijn voor de economie en werkgelegenheid in met name West-Brabant. LPM is vooral bedoeld voor logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen, bijvoorbeeld door assemblage- of montagewerkzaamheden. Zij kunnen op hun beurt weer gebruik maken van de logistieke mogelijkheden van het naastgelegen haven- en industrieterrein Moerdijk.

“Fijn dat er nu voor iedereen duidelijkheid is”, vindt wethouder Danny Dingemans van Moerdijk. “Voor ons gebied is een investering van deze orde van groot belang. Het levert banen op, extra woningen in de gemeente Moerdijk en de mogelijk om fors te investeren in de leefbaarheid van de omliggende woonplaatsen.”

De aanleg gaat van start

Directeur Havenbedrijf Moerdijk, Ferdinand van den Oever: “Goed dat we na al die jaren eindelijk door kunnen met het ontwikkelen van Logistiek Park Moerdijk, een belangrijke toevoeging aan ons haven- en industrieel complex en de verdere uitbouw van het multimodale knooppunt Moerdijk. We hopen snel, opnieuw in dialoog met de provincie, gemeente maar ook met omwonenden, van start te kunnen gaan.”

Met de uitspraak van de Raad van State kunnen de volgende stappen gezet worden. De gronden worden overgedragen aan Havenbedrijf Moerdijk. Nadat het eerste deel bouwrijp is gemaakt, kan de gronduitgifte starten. Afhankelijk van het afsluiten van een eerste contract zou in de loop van 2021 het eerste bedrijf zich daadwerkelijk op LPM kunnen vestigen. De komende 10 jaar worden de gronden in 4 fasen uitgegeven.

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant is sinds 2017 kennispartner van SKBN. Provincie Noord-Brabant heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.


073 - 681 28 12

Provincie Noord-Brabant
card image

Event

29-10-2020
BT Event 2020: DE BEDRIJVIGE STAD

Event

29-10-2020

BT Event 2020: DE BEDRIJVIGE STAD

Ondernemerschap in het stedelijk gebied

Een verandering in onze economie die decennia geleden werd ingezet, vindt nu haar strijdtoneel in onze binnensteden. Een shift van productie naar diensten, een hoogvlucht van het aantal zzp’ers, flexibele werkplekken en de roep om innovatie: het vraagt om bruisende plekken waar mensen elkaar spontaan en bewust ontmoeten. Deze bruisende plekken bevinden zich in gemengd stedelijk gebied, en ze vragen om een nieuwe benadering van onze stedelijke economie.

De druk op binnenstedelijke bedrijventerreinen is mede door de grote woningbouwvraag gigantisch; steeds meer bedrijven worden als hinder ervaren voor woongenot en nadelig voor waardecreatie. De ambitie om gemengde woonwerkmilieus te creëren strandt dikwijls bij de uitvoering. Maar het zijn juist dit soort, veelal grondgebonden MKB-bedrijven, die belangrijk zijn voor de maatschappelijke en economische structuur van een stad of gemeente. Een zeker maar onderschat gegeven.

Zogenaamde ‘productiewijken’, stedelijke werkmilieus of innovatiedistricten zijn het enige juiste economische antwoord op onze binnenstedelijke gebieden. Met daarbij onmisbaar de omliggende regio die een zeer belangrijke rol speelt. Tijdens dit BT Event zetten we de vraag centraal hoe we deze wijken gaan realiseren.

Het behouden én terugbrengen van traditionele en nieuwe ambachten in onze stedelijke centra is een enorme opgave, die vraagt om een duidelijke visie, vasthoudendheid en een goede beoordeling van het maatschappelijk rendement. Het vraagt om een andere benadering van onze gebiedsontwikkeling, en van de financiële modellen die daarbij horen. Hoe krijgen we vastgoedpartijen, ontwikkelaars en beleggers, én gemeenten zover dat ze daadwerkelijk gaan investeren in multifunctionele productiewijken? Hoe financier je het, en op welke manier ontwikkel je deze wijken zodat ze ook écht werken?

Onze partners

De Metropoolregio Amsterdam (MRA), gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, SADC, Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord (NHN), SKBN en vakblad BT willen met het BT Event de ruimte in binnenstedelijke gebieden verder onderzoeken. Hoe ontwikkelen wij gezamenlijk die nieuwe productieve wijken met ruimte voor bedrijven? Ook kijken we naar de noodzaak van regionale samenwerking in dit verband. Het BT Event vervult een brugfunctie om partijen die elkaar nu nog niet vinden aan elkaar te koppelen, en een geeft antwoord op deze nieuwe manier van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Bent u erbij?

De 15e editie van het BT Event vindt plaats in Taets Art & Gallery Parc in Zaanstad en wordt vanuit daar live uitgezonden. De uitzending van het BT Event start op 29 oktober om 13.00 uur en eindigt om circa 17.00 uur. Klik op tickets voor meer informatie.  

Deze 15 editie is in verband met de Coronamaatregelen anders dan anders. Helaas geen fysiek branchemoment in een mooie (industriële) locatie, maar wel met een inhoudelijk sterk programma met topsprekers uit binnen- en buitenland en natuurlijk onder de bevlogen leiding van onze inmiddels vertrouwde dagvoorzitter Roelof Hemmen.

Over het BT Event

Het BT Event is hét netwerkevenement voor publieke en private partners die zich bezighouden met de ontwikkeling, de herstructurering en revitalisatie van bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland.

Het BT Event wordt elk jaar georganiseerd door vakblad BT, SKBN en een van de aangesloten regio’s die het congres host. Dit jaar is dat de Metropoolregio Amsterdam, Gemeente Zaanstad, Gemeente Amsterdam, SADC en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord.

Meer informatie via www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Nieuws

Bedrijventerreinstrategie 2020 provincie Zuid-Holland gepubliceerd

Nieuws

14-10-2020

Bedrijventerreinstrategie 2020 provincie Zuid-Holland gepubliceerd

Een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat voor werkgevers, werknemers en bedrijven realiseren, dat is de inzet van de provincie Zuid-Holland. Aantrekkelijke en concurrerende bedrijventerreinen spelen hierin een belangrijke rol. Daarom is de provinciale bedrijventerreinenstrategie geactualiseerd met als doel om toe te werken naar voldoende geschikte, duurzame bedrijventerreinen in Zuid-Holland.

De provinciale inzet op het beleid voor bedrijventerreinen blijft grotendeels gelijk. De 3 uitgangspunten van het provinciaal bedrijventerreinenbeleid blijven namelijk in stand. Deze beleidslijnen hebben de afgelopen jaren een sterke bijdrage geleverd aan het aantrekkelijk en concurrerend houden van de Zuid-Hollandse bedrijventerreinen en de verwachting is dat dat de komende jaren ook zo zal zijn.

De uitgangspunten zijn:

  1. Evenwicht in vraag en aanbod is het hoofddoel waaraan beleidslijn 2 (beter benutten) en 3 (verduurzamen) een belangrijke bijdrage leveren. Essentieel hierbij is het maken van behoefteramingen om vraag en aanbod inzichtelijk te maken. Het beter benutten van bestaand aanbod, functiemenging en het ontwikkelen van nieuwe terreinen kan leiden tot een vergroot aanbod aan ruimte op bedrijventerreinen.
  2. Beter benutten en functioneren van bestaande bedrijventerreinen. Voorbeelden zijn de bedrijventerreinen Schieoevers bij Delft en Binckhorst bij Den Haag waar men werkt aan mogelijkheden om diverse functies te mengen. In specifieke gevallen is ook (extra) woningbouw mogelijk.
  3. Verduurzamen en voorbereiden op de toekomst: de provincie zet in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Zo heeft vergroening vele positieve effecten: het leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en tot een betere inpasbaar in het landschap. Het biedt betere mogelijkheden tot ontspannen: werknemers en omwonenden kunnen op het bedrijventerrein een 'groener' rondje lopen. Groen en vergroening werkt klimaatadaptief (water stroomt beter weg en helpt tegen hitte). Hiervoor kunnen ondernemers/gemeente planvormingssubsidie aanvragen. Verder komt er een duurzaamheidsregeling, waarin groen ook een belangrijk onderdeel wordt. Voorbeelden hierbij zijn Zuidland in Nissewaard en vanuit Westland, Dordrecht en Den Haag zijn dit jaar subsidieaanvragen ontvangen om zonnepanelen op bedrijfsdaken te realiseren.

Omgevingsbeleid

De bedrijventerreinenstrategie bevat ook voorstellen voor aanpassing van onderdelen van het provinciale Omgevingsbeleid. Deze strategie doet onder andere voorstellen voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van compensatie van bedrijventerreinen, de status van de regionale bedrijventerreinenvisies, de introductie van woon-werk-akkoorden, de structurele inzet op leegstandsaanpak en een bredere inzet op duurzaamheid en energieverbruik.

Meer informatie

Bedrijventerreinenstrategie provincie Zuid-Holland 2020

Lees verder
card image

Nieuws

Provincie Zuid-Holland stimuleert duurzame energie-infrastructuur op industrieterreinen