Gedeputeerde Staten hebben op 17 september de visie op de Brabantse economie in 2030 gepresenteerd. De Brabantse economie ziet er in 2030 fundamenteel anders uit. Met het Beleidskader Economie 2030 willen Gedeputeerde Staten verzekeren dat de provincie klaar is voor de toekomst en veranderingen behendig te lijf gaat. Hiervoor willen zij tot en met 2023 €69 miljoen investeren. Eerste prioriteit is het goed opvangen van de klap die de coronacrisis heeft veroorzaakt.

Aan de vooravond van de coronacrisis stond de provincie Noord-Brabant er economisch gezien goed voor. Maar de crisis creëert een nieuwe vertrekpositie. Sommige sectoren staan stil, anderen komen in een stroomversnelling. De provincie heeft in het voorjaar 2020 maatregelen genomen om ondernemers in Brabant te steunen. Met een extra investeringsagenda en constante monitoring of lopende investeringen niet stilvallen, blijft het bestrijden van het economische effect van de coronacrisis topprioriteit.

Toekomstbehendige economie

“We hebben de kans om beter uit de crisis te komen dan we erin gingen”, aldus gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling). “Brabant is – met zijn robuuste kenniseconomie en topsectoren die wereldwijd toonaangevend zijn – de groeimotor van Nederland. Op de korte termijn moeten we ervoor zorgen dat dit zo blijft, maar we moeten ook voorbij de crisis durven te kijken. Onze provincie heeft alles in huis om door te groeien tot een van de economische topregio’s in Europa. We zetten vol in op het innovatieve, stuwende gedeelte van onze economie, waardoor iedereen in de Brabantse samenleving de vruchten plukt van economisch succes. Dat is een toekomstbehendige economie.”

Beleidskader Economie 2030

Kern van het beleidskader is het ondersteunen van de innovatieve en stuwende deel van de Brabantse economie aan de hand van maatschappelijke opgaven. “Nieuwe ontwikkelingen en technologieën moeten bijdragen aan het verdienvermogen van Brabant én een betere wereld en provincie“, aldus van Gruijthuijsen. Richting 2030 zal de economie fundamenteel anders zijn als gevolg van trends als digitalisering, vergrijzing, verduurzaming en veranderende internationale verhoudingen. Door het stuwende deel van de economie te ondersteunen kan de provincie volop de kansen pakken die deze trends met zich meebrengen. Daarnaast sluit het naadloos aan bij de waarden in het Brabantse DNA: creativiteit en vernieuwingsdrift, ondernemingszin en samenwerkingskracht.

Het Beleidskader Economie 2030: “Visie op een toekomstbehendige economie voor Brabant” is hier te lezen of op https://toekomstbehendigbrabant.nl. Het beleidskader wordt waarschijnlijk medio oktober in Provinciale Staten behandeld.

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant is sinds 2017 kennispartner van SKBN. Provincie Noord-Brabant heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.


073 - 681 28 12

Provincie Noord-Brabant
card image

Event

29-10-2020
BT Event 2020: DE BEDRIJVIGE STAD

Event

29-10-2020

BT Event 2020: DE BEDRIJVIGE STAD

Ondernemerschap in het stedelijk gebied

Een verandering in onze economie die decennia geleden werd ingezet, vindt nu haar strijdtoneel in onze binnensteden. Een shift van productie naar diensten, een hoogvlucht van het aantal zzp’ers, flexibele werkplekken en de roep om innovatie: het vraagt om bruisende plekken waar mensen elkaar spontaan en bewust ontmoeten. Deze bruisende plekken bevinden zich in gemengd stedelijk gebied, en ze vragen om een nieuwe benadering van onze stedelijke economie.

De druk op binnenstedelijke bedrijventerreinen is mede door de grote woningbouwvraag gigantisch; steeds meer bedrijven worden als hinder ervaren voor woongenot en nadelig voor waardecreatie. De ambitie om gemengde woonwerkmilieus te creëren strandt dikwijls bij de uitvoering. Maar het zijn juist dit soort, veelal grondgebonden MKB-bedrijven, die belangrijk zijn voor de maatschappelijke en economische structuur van een stad of gemeente. Een zeker maar onderschat gegeven.

Zogenaamde ‘productiewijken’, stedelijke werkmilieus of innovatiedistricten zijn het enige juiste economische antwoord op onze binnenstedelijke gebieden. Met daarbij onmisbaar de omliggende regio die een zeer belangrijke rol speelt. Tijdens dit BT Event zetten we de vraag centraal hoe we deze wijken gaan realiseren.

Het behouden én terugbrengen van traditionele en nieuwe ambachten in onze stedelijke centra is een enorme opgave, die vraagt om een duidelijke visie, vasthoudendheid en een goede beoordeling van het maatschappelijk rendement. Het vraagt om een andere benadering van onze gebiedsontwikkeling, en van de financiële modellen die daarbij horen. Hoe krijgen we vastgoedpartijen, ontwikkelaars en beleggers, én gemeenten zover dat ze daadwerkelijk gaan investeren in multifunctionele productiewijken? Hoe financier je het, en op welke manier ontwikkel je deze wijken zodat ze ook écht werken?

Onze partners

De Metropoolregio Amsterdam (MRA), gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, SADC, Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord (NHN), SKBN en vakblad BT willen met het BT Event de ruimte in binnenstedelijke gebieden verder onderzoeken. Hoe ontwikkelen wij gezamenlijk die nieuwe productieve wijken met ruimte voor bedrijven? Ook kijken we naar de noodzaak van regionale samenwerking in dit verband. Het BT Event vervult een brugfunctie om partijen die elkaar nu nog niet vinden aan elkaar te koppelen, en een geeft antwoord op deze nieuwe manier van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Bent u erbij?

De 15e editie van het BT Event vindt plaats in Taets Art & Gallery Parc in Zaanstad en wordt vanuit daar live uitgezonden. De uitzending van het BT Event start op 29 oktober om 13.00 uur en eindigt om circa 17.00 uur. Klik op tickets voor meer informatie.  

Deze 15 editie is in verband met de Coronamaatregelen anders dan anders. Helaas geen fysiek branchemoment in een mooie (industriële) locatie, maar wel met een inhoudelijk sterk programma met topsprekers uit binnen- en buitenland en natuurlijk onder de bevlogen leiding van onze inmiddels vertrouwde dagvoorzitter Roelof Hemmen.

Over het BT Event

Het BT Event is hét netwerkevenement voor publieke en private partners die zich bezighouden met de ontwikkeling, de herstructurering en revitalisatie van bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland.

Het BT Event wordt elk jaar georganiseerd door vakblad BT, SKBN en een van de aangesloten regio’s die het congres host. Dit jaar is dat de Metropoolregio Amsterdam, Gemeente Zaanstad, Gemeente Amsterdam, SADC en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord.

Meer informatie via www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Achtergrond

Het hoe en waarom van biodiverse bedrijventerreinen

Achtergrond

19-09-2020

Het hoe en waarom van biodiverse bedrijventerreinen

Waarom behoud van biodiversiteit en ecosystemen cruciaal is voor onze economie en het bedrijfsleven

Biodiverse bedrijventerreinen bestaan. Mondjesmaat weliswaar, maar de gerealiseerde voorbeelden smaken naar meer. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig tussen ecologen, ontwikkelaars en andere gebiedspartijen. Dat voelt soms als een interculturele kennismaking, waarbij je eerst elkaars taal, eten en opvattingen moet leren kennen en waarderen. Maar het is het waard om uit de eigen bubbel te stappen, met open geest te luisteren naar ‘anderstaligen’, om door te vragen en mee te denken. Het resultaat kan verrassend en mooi zijn.

Bedrijventerreinen zijn geen natuurgebieden. Ze kunnen echter wel leefruimte bieden voor planten en dieren. En er zijn veel extra baten. Gelukkig maar, want ‘het is goed voor zweefvliegen en klaprozen’ is voor de meeste partijen nou eenmaal niet een voldoende sterk argument om de inrichting en het beheer van een bedrijventerrein te veranderen.

De baten van een biodivers bedrijventerrein:

 • Klimaatadaptatie en -mitigatie: groen en water verkoelen;
 • Waterberging: ruimte voor opvang van hevige buien voorkomt schade;
 • Gezondheid: vegetatie vangt fijnstof en een fraaie omgeving nodigt uit tot bewegen;
 • Recreatieve infrastructuur: op en door (nieuwe) bedrijventerreinen is ruimte voor (doorgaande) wandel- en fietsroutes, bankjes, etc.;
 • Natuurbescherming: extra leefgebied en nieuwe verbindingen tussen natuurgebieden en geïsoleerde populaties;
 • Lokale steun: een fraaie inrichting levert lokaal steun op voor een (nieuw) bedrijventerrein;
 • Competitive advantage: voor bedrijven met een serieuze maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)-strategie;
 • Toekomstbestendigheid: vooruitlopend op mogelijke regelgeving n.a.v. de stikstofproblematiek en de biodiversiteitscrisis;
 • Hogere vastgoedwaarde: een groene omgeving is waardevol.

Uiteraard zijn er niet alleen maar voordelen. Groen en blauw kosten ruimte en dus geld. Maar bijna elk bedrijventerrein heeft groen en met een natuurlijkere inrichting en beheer is al veel winst te behalen. Meestal zijn er bovendien mogelijkheden om doelen (en soms ook financiële middelen) te combineren. Hoe eerder in het (her)ontwikkelingsproces van een bedrijventerrein de mogelijkheden worden verkend, hoe groter de kans op succes.

Invloed

Verschillende partijen kunnen op verschillende manieren invloed hebben op de inrichting en het beheer van een bedrijventerrein. Overheden zijn kaderstellend en spelen daarmee een cruciale rol. Ook hebben ze soms grondposities of zijn mede-ontwikkelaar. Investeerders, architecten, ontwikkelaars en bouwers hebben allen inbreng. Een aantal van hen onderscheidt zich als ‘duurzaam’ of ‘groen’. Hoe vroeger in het proces een groene partij wordt betrokken, hoe meer mogelijkheden er zijn om een verschil te maken. Omwonenden kunnen een heel bepalende rol hebben. Deze zal nog toenemen na invoering van de Omgevingswet, omdat participatie dan verplicht wordt. Vaak zijn omwonenden niet per definitie tegen, maar maken zij zich zorgen om bijvoorbeeld hun uitzicht. Ook in dit geval: ga vroeg in het proces praten en probeer er samen uit te komen.

Crises

De crisisberichten volgen elkaar in rap tempo op en ze hebben allemaal een relatie tot de biodiversiteitscrisis. Dat zeldzame soorten kwetsbaar zijn en dreigen uit te sterven – en dat soms ook daadwerkelijk doen - weten we al heel lang. Maar de laatste jaren wordt ook steeds duidelijker dat algemene soorten in aantal achteruitgaan. Soms langzaam, soms in gierende vaart zoals de soorten van het landelijk gebied. De aantallen weidevogels, akkerkruiden en bijen bijvoorbeeld lopen snel terug. De biomassa aan vliegende insecten is in 27 jaar met meer dan 75 procent afgenomen.

Om iets te doen aan het steeds leger worden van onze omgeving heeft de Vogelbescherming het concept ‘Basiskwaliteit voor Natuur’ bedacht. In het kort betekent dit: als het milieu, de inrichting en het beheer op orde zijn, dan blijven algemene soorten algemeen. Basiskwaliteit voor Natuur zou eigenlijk een ondergrens moeten zijn voor een bedrijventerrein.

Het behoud van biodiversiteit en ecosystemen is cruciaal voor onze economie en het bedrijfsleven. Het World Economic Forum doet jaarlijks een groot internationaal onderzoek onder publieke en private leiders naar de grootste problemen voor economie en samenleving. Milieuproblemen gaan hierin steeds meer domineren. Het Global Risks Report 2020 zegt hierover: “Biodiversity loss has critical implications for humanity, from the collapse of food and health systems to the disruption of entire supply chains.”. Hoog tijd voor actie dus.

Aansprekende voorbeelden uit de praktijk zijn er al

TU Delft Campus Zuid: een gebiedsontwikkeling van 125 hectare, waarvan 100 hectare bestemd als Tijdelijke Natuur. Ecologische waarden en beheer zijn al in de planvorming meegenomen. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van vijf ecologische principes: ecologische verbindingen, ecologisch waterbeheer, natuurvriendelijke oevers, natuur inclusief bouwen en beleid gericht op doelsoorten.

Ecomunitypark, Oosterwolde: een bedrijvenpark van 17 hectare dat privaat ontwikkeld wordt door het bedrijf Ecostyle. De helft van het gebied blijft natuur. Het park heeft een BREEAM-certificering van 5 sterren (het maximum) voor gebiedsontwikkeling. Succesfactoren zijn samenwerking met natuurorganisaties en kennisinstellingen en een goed plan, dat aanhaakt op de bodem en biodiversiteit van de omgeving. Inmiddels trekt het park duurzame bedrijven aan. Zij zijn verplicht lid van een vereniging die het parkmanagement verzorgt.

Kempisch bedrijvenpark, Bladel: een bedrijventerreinontwikkeling van 69 hectare, ontwikkeld door een Gemeenschappelijke Regeling van vier gemeenten. De bouwkavels zijn ‘kamers in het groen’ die aansluiten bij bestaande natuur. Bij het ontwerp zijn een landschapsarchitect en een ecoloog samen opgetrokken. Het groen is in het beheer van het parkmanagement. Ondernemers betalen hieraan mee. Omwonenden zijn vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling. Ook zijn meteen afspraken gemaakt met provincie en waterschap, zodat doelen gekoppeld konden worden, zoals de realisatie van een verbindingszone in het Natuur Netwerk Nederland en een compensatieplicht voor water.

Lessen

Uit deze en andere voor het onder dit artikel liggende onderzoek bekeken casussen kan een aantal algemene conclusies worden getrokken. De grootste kansen liggen:

 • Bij grootschalige terreinen zoals havens en industrie waar open ruimte moet blijven vanwege de veiligheid;
 • Bij campusontwikkelingen en kantoorparken met hooggeschoold personeel dat hoge eisen stelt aan de werkomgeving;
 • Op terreinen van multinationals en ondernemers met een serieus MVO-beleid;
 • Bij nieuwe ontwikkelingen waar vanaf de planvorming wordt gekozen voor een ruime en toekomstbestendige opzet;
 • Op locaties waar functies kunnen worden gecombineerd (o.a. landschapsherstel, natuurontwikkeling, recreatie en waterberging);
 • Als er een of meer gepassioneerde trekkers zijn met een goed verhaal.

Bij alle onderzochte bedrijventerreinen met groenstructuren/natuur is sprake van collectief beheer (parkmanagement/gebiedsmanagement). Meestal betalen vestigers verplicht mee aan realisatie en beheer van het collectieve groen. Bij alle ontwikkelingen is sprake van het koppelen van biodiversiteit met andere doelen, waaronder:

 • Klimaatadaptatie (wateroverlast, droogte en hittestress);
 • Recreatiemogelijkheden voor omwonenden;
 • Creatie van een aantrekkelijk werklandschap om goed personeel aan te trekken en te behouden;
 • Gezondheidswinst, doordat een groene omgeving fijnstof afvangt, stress verlaagt en aanzet tot bewegen;
 • Economische doelen (bijvoorbeeld verlaging energiekosten).

Tot slot

Nauwe samenwerking – bijvoorbeeld tussen ecologen en ontwikkelaars – hoeft niet te leiden tot het vloeiend leren spreken van elkaars taal. Dat is ook niet nodig; het verrijkt beide partijen wel. Het samen oppakken van de uitdaging om een biodivers bedrijventerreinen te realiseren is vergelijkbaar met vakantie. De zintuigen staan open, nieuwe woorden worden opgepikt en obstakels worden gezien als uitdagingen die de bron vormen voor smakelijke anekdotes. Met als bonus boven het gewone vakantiegevoel de bevrediging om aan iets bijzonders te hebben bijgedragen.

Karin Maatje is projectleider bij provincie Flevoland, Arnold van Kreveld is werkzaam bij Bureau Ulucus en programma coördinator stichting Tijdelijke Natuur.

Foto's: Arnold van Kreveld

Lees verder
card image

Nieuws

Green Deal voor Bedrijventerreinen Waalwijk

Nieuws

11-02-2020

Green Deal voor Bedrijventerreinen Waalwijk

De bedrijventerreinen in Waalwijk zullen de komende 3 jaren nog verder verduurzamen. Daarvoor hebben 8 partijen een handtekening gezet onder de ‘Green Deal’.

Green Deal voor Bedrijventerreinen Waalwijk

Initiator is Stichting Waalwijk CO2 vrij. Zij gaat samenwerken met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Waalwijk, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), het Waterschap Brabantse Delta, het Parkmanagement Waalwijk en de Stichting MOED. Gezamenlijk ondertekenden zij de Green Deal bij Naber Plastics, een bedrijf dat ver voorop loopt in duurzaamheid.

Synergie

De Green Deal wordt beschreven in 8 pagina’s met uitgangspunten en doelstellingen. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat er meer moet worden samengewerkt. 'De Green Deal kan fungeren als paraplu door alle lopende en op te starten initiatieven te verbinden,' betoogde de voorzitter van Waalwijk CO2 vrij, Aad van Lopik. 'Daarmee kan synergie ontstaan vanwege goede afstemming en samenwerking tussen projecten die elkaar raken, overlappen en mogelijk aanvullen.'

Duurzame oplossing

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings van de provincie Noord-Brabant zei verheugd te zijn omdat de Green Deal laat zien dat 'veel mensen al zijn begonnen met verduurzaming. En dat is nodig. Er moet tempo komen. Deze Green Deal helpt daarbij. En dat is een enorme stap voorwaarts.' Daarbij noemde ze samenwerking een belangrijke pijler. 'In de Green Deal spreken we vooral af dat we elkaar gaan helpen. Dat we ieder vanuit onze eigen expertise situaties bekijken om te zien wat de beste, duurzame oplossing kan zijn. Zo gaan we samen in een hogere versnelling. Dat juich ik van harte toe.'

CO2-uitstoot fors verminderen

Ook de gemeente Waalwijk is blij met de Green Deal. 'Ruim 10 jaar geleden heeft de gemeente de ambitie gesteld om in 2043 klimaatneutraal te zijn. We voelen de urgentie om de kringlopen van energie en grondstoffen te sluiten en de CO2-uitstoot fors te verminderen,' memoreerde wethouder Dilek Odabasi.
'Initiatieven vanuit het bedrijfsleven juichen wij van harte toe. We ondersteunen de uitvoering van de Green Deal en stellen onze mogelijkheden graag beschikbaar. Zo kunnen de bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan een duurzaam Waalwijk,' zo stelt wethouder Dilek Odabasi.

Foto: Stichting Waalwijk CO2 vrij

Lees verder