De ontwikkelaars van het nieuwe, regionale bedrijventerrein Heesch West zaten begin vorig jaar nog in een riante zetel. Tenminste, als het om het stikstofvraagstuk ging.

Het destijds geldende beleid, vastgelegd in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), duidde Heesch West aan als een project met prioriteit. Het kwam erop neer dat het automatisch stikstofruimte zou krijgen toebedeeld. Dat perspectief verwaterde toen de Raad van State in mei 2019 een streep zette door de PAS. Nu moeten de initiatiefnemers ‘vol aan de bak’ en motiveren dat er voldoende stikstofcompensatie is. 

Heesch West krijgt maximaal 80 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein. Het wordt ontwikkeld door de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss. “Alle drie hebben ze te maken met bedrijven die willen uitbreiden, maar dat op hun huidige locatie niet kunnen”, weet wethouder ruimtelijke ordening Roy Geers van ’s-Hertogenbosch. Hij is tevens voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West, die deze gemeenten zijn aangegaan. “Het moet zorgen voor versterking van de werkgelegenheid en regionale economie.” 

Behalve aan genoemde ‘regionale verplaatsers’ biedt het bedrijventerrein plek aan de sectoren logistiek en bouw. “Maar ook aan handel en agrifood”, schetst Paul van Dijk, als projectdirecteur verantwoordelijk voor de planontwikkeling en acquisitie. “Heesch West is met name gericht op grotere bedrijven.” Hoeveel ruimte er is voor industrie in de zwaarste milieucategorieën 4 en 5, wordt onder meer bepaald door hun te verwachten stikstofuitstoot. Maar ook door de mate waarin die ‘depositie’ kan worden gecompenseerd, ten behoeve van beschermde Natura 2000-gebieden. 

Voer voor specialisten 

En dat is volgens Van Dijk ‘een hele puzzel en voer voor specialisten’. De initiatiefnemers werken hiervoor samen met de Antea Group. In eerste instantie wordt gekeken naar (boeren)bedrijven die in het plangebied zelf zitten. Specifiek gaat het daarbij om de stikstofruimte van ondernemingen die al eerder zijn aangekocht, maar deels nog in bedrijf zijn. “Op basis van de aard van het bedrijf wordt bekeken om hoeveel kilo’s NOx en NH3 het gaat en welke manier van salderen mogelijk is.” 

Salderen; het woord is gevallen. Sinds 2005 zijn in het beoogde gebied boerenbedrijven opgekocht, toentertijd voor de benodigde grondverwerving. De regelgeving van de provincie Noord-Brabant maakt het mogelijk om de stikstofruimte ervan optimaal in te zetten voor de ontwikkeling van Heesch West. Het is een voorbeeld van ‘intern salderen’. 

Gasloos 

Onder de noemer intern salderen is meer mogelijk. Heesch West moet ook zo duurzaam mogelijk worden. “Gelukkig was het van meet af aan de doelstelling om een gasloos bedrijventerrein aan te leggen”, legt wethouder Geers uit. “Als je geen gas stookt, heb je minder stikstofuitstoot.” Bovendien draagt dit bij aan de compensatie op de langere termijn. 

De mogelijkheden voor ‘extern salderen’ worden eveneens onderzocht. De projectorganisatie kan bijvoorbeeld een bedrijf buiten het plangebied opkopen. Volgens de regels mag dan 70 procent van de stikstof die niet langer wordt uitgestoten, voor Heesch West worden ingezet. “Mochten we het helemaal binnen het plan op kunnen lossen, dan zou dat mooi zijn”, aldus projectdirecteur Van Dijk. “Zo niet, dan zou het fijn zijn als we kunnen schakelen met de provincie.” 

Ondersteuningsloket Stikstof

De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West krijgt daarom hulp van het Ondersteuningsloket Stikstof van de provincie. Dat buigt zich enerzijds over de toepassing van regels – het loket heeft een juridisch medewerker die de condities van een aankoop beoordeelt. Anderzijds kan het projecten koppelen met potentiële stikstofgevers.  

Volgens Geers moeten gemeenten goed in beeld brengen welke categorie bedrijven ze voor ogen hebben bij zo’n bedrijventerrein. “Een minder hoge categorie betekent tegelijk dat je vraag naar stikstofruimte minder wordt. Zorg er ook voor dat het duurzaam wordt, onder meer door bedrijven uit te dagen hun uitstoot zo minimaal mogelijk te maken.” 

Projectleider Van Dijk heeft nog een tip voor gemeenten die met een soortgelijke ontwikkeling als Heesch West willen beginnen: “Leg de stikstofclaim bij het aankopen van een bedrijf goed vast. Weet wat je koopt! Als een ondernemer namelijk het bedrijf elders voortzet, verhuist de vergunningsruimte voor stikstof mogelijk mee.” 

En benut het Ondersteuningsloket Stikstof van de provincie, besluit de wethouder. “Er wordt constructief met je meegedacht om gezamenlijk tot oplossingen te komen.” 

Bron: Aanpak Stikstof Brabant 

Akro Consult

Akro Consult is vanaf voorjaar 2017 kennispartner van SKBN. Ze begeleidt samenwerkende partijen met kennis van vastgoedfinanciering en grondexploitaties, juridische vormgeving van samenwerkingsafspraken en procesmanagement en communicatie.

info@akroconsult.nl
070 - 326 26 23

Akro Consult
card image

Event

01-02-2021
Webinar: Circulaire principes in gebiedsontwikkeling: het kan!

Event

01-02-2021

Webinar: Circulaire principes in gebiedsontwikkeling: het kan!

Kan dat wel? Dat is wat ze bij SADC vaak hoorden als zij zeiden dat ze hun gebieden ontwikkelen vanuit principes van de circulaire economie. Nu kunnen ze het laten zien. Circulaire principes in gebiedsontwikkeling toepassen kan! En op zo’n manier dat het toegevoegde waarde oplevert voor iedereen: beleggers, ontwikkelaars, bedrijven, medewerkers, omwonenden én de natuur! In het live-webinar op maandag 1 februari (uitgezonden vanuit C-Bèta), in de Week van de Circulaire Economie, vertelt SADC je er graag over. Maar ze horen ook graag jouw mening en ervaring. Schrijf je daarom snel in!

Voor SADC staat de transitie naar een circulaire economie al jaren centraal in de gebiedsontwikkeling van de business parks van SADC. Circulaire economie is geen hogere wiskunde. Het gaat erom dat je economische groei stimuleert op zo’n manier dat je tegelijkertijd de leefkwaliteit verhoogt en niks beschadigt. Dat is waar zij voor staan. En daarmee willen ze een bijdrage leveren aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Realiteit

Nu ze een paar jaar verder zijn, zit circulaire gebiedsontwikkeling in het DNA van SADC. Focus op duurzaamheid in de brede zin van het woord, niet alleen technisch en functioneel, maar ook als het gaat om belevingswaarde. Ze kunnen steeds meer ‘bewijs’ laten zien. De ambitie wordt realiteit.

Op Schiphol Trade Park in Hoofddorp wordt het ‘nieuwe normaal’ van gebiedsontwikkeling zichtbaar. Natuurinclusiviteit (versterken biodiversiteit en ecologie), een goede leefomgeving voor medewerkers en omwonenden, hergebruik van grondstoffen, gebruik van groene energie en een duurzame omgang met water zijn een paar van de voorwaarden. Voor de klanten, maar ook voor SADC. Bij de renovatie van de hoeve, het voorhuis, en heel recent de loods van C-Bèta, de circulaire hotspot en ontmoetingsplek op Schiphol Trade Park, brengen ze dit ook zelf in praktijk. Het is een van de plekken waar zij inspiratie en kennis opdoen over circulaire gebiedsontwikkeling en die delen met partijen in de bouwsector en hun klanten.

Systeemverandering

In het webinar krijg je te horen hoe SADC deze processen heeft aangepakt. En vooral ook over hoe ze samen met de klanten tot een nieuwe manier van denken komen. Het doel is een systeemverandering samen met klanten en toeleveranciers.

Heb je zelf ideeën of ervaringen? We horen ze graag! Tijdens het webinar, of vooraf bij je aanmelding. Dan kunnen we er goed op ingaan!

Sprekers

  • Yasha Schadee, Duurzaamheidscoördinator SADC
  • Rob de Wit, Gebiedscoördinator Schiphol Trade Park, SADC
  • Isaac Roeterink, Projectmanager C-Bèta, SADC

Moderator

  • Jeanet van Antwerpen, directeur SADC

Dag en tijd

Maandag 1 februari, 15.00 – 16.00 uur

Aanmelden

Aanmelden voor het live webinar van SADC gaat door een e-mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl, onder vermelding van Aanmelding Week van de CE – SADC webinar. Je ontvangt daags van tevoren een link voor het webinar.

Lees verder
card image

Nieuws

Klankbordgroep Zevenellen in Leudal van start

Nieuws

13-01-2021

Klankbordgroep Zevenellen in Leudal van start

Vele positieve reacties op oproep deelname

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) is verheugd over de positieve reacties omtrent de vorming van de klankbordgroep Zevenellen voor Bedrijvenpark Zevenellen. "De klankbordgroep bestaat uit een divers gezelschap. Van dorpsraden tot vertegenwoordiging vanuit recreatie & toerisme, van omwonenden tot flora en fauna”, aldus Hans Coppus, directeur OML. 

Tijdens de eerste vergadering eind vorig jaar, die vooral in het teken stond van onderlinge kennismaking, sloten vanuit diverse geledingen vertegenwoordigers aan. De volgende personen en vertegenwoordigers hebben inmiddels aangegeven deel te nemen in de klankbordgroep Zevenellen: Dorpsoverleg Horn, Studiegroep Leudal, enkele omwonenden, Faunabeheereenheid en Natuur- en Milieufederatie Limburg. Daarnaast neemt ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de gemeente Leudal deel. Vanuit World Biobased Center Zevenellen (WBCZ) is Jan Janssen aanwezig. WBCZ is eigenaar van het zuidelijke gedeelte van het Zevenellen Bedrijvenpark. “De deur staat open voor andere belanghebbenden om aan te sluiten”, aldus Hans Coppus, directeur OML. Momenteel voert OML nog meer gesprekken met mogelijke leden. (Potentiële) nieuwvestigers of uitvoerende partijen zoals Coöperatie 7-LL en Strukton lichten op ad hoc basis en/of op wens vanuit de klankbordgroep hun plannen en/of werkzaamheden toe en gaan het gesprek aan.

Best mogelijke oplossingen

“Met de klankbordgroep kunnen we als buren en belanghebbenden samen nog beter kijken naar de best mogelijke oplossingen voor vraagstukken die zich aandienen op bijvoorbeeld infra, flora en fauna of positionering bedrijven”, aldus Hans Coppus. “Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor zorgen die er leven, zoals rondom geur. Dat en het geurbeleid staan o.a. op de agenda voor de volgende bijeenkomst in februari. Evenals, als de coronamaatregelen dat toelaten, een terreinbezoek. Voor deze bijeenkomst is ook Coöperatie 7-LL, één van de eerste nieuwvestigers, uitgenodigd.” De gepresenteerde virtual reality van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (OML) gaf de aanwezige klankbordgroepleden een globale indruk hoe dit deel van het bedrijvenpark er uit kan komen te zien: hoe liggen kavels of bedrijfspanden ten opzichte van elkaar of hoe zit het met de zogenaamde 'groene long’ (groene omgeving en recreatie)?  De deelname aan de klankbordgroep laat voor de klankbordgroepleden de handen vrij om ook in de formele procedures (vergunningaanvragen van bedrijven) zijn of haar bezwaren of ondersteunende geluiden te laten horen. “Door gezamenlijk in gesprek te gaan en blijven, willen we, daar waar mogelijk, een win-win-situaties creëren. Voor de economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.”  Voorlopig neemt John Giesen, Gebiedsontwikkelaar bij OML, het voorzitterschap van de klankbordgroep Zevenellen op zich. 

Over Zevenellen

Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is een duurzaam, multifunctioneel bedrijvenpark. Voor ondernemers de plek om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere grondeigenaren, waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Centre Zevenellen. Zij ontwikkelen hun deel van het bedrijventerrein voor eigen rekening en- risico. OML heeft 5 aandeelhouders, waaronder de gemeente Leudal. De gemeente verleent vergunningen aan bedrijven die zich willen vestigen op Zevenellen. Afhankelijk van de aard van de activiteit kan dit ook de Provincie Limburg zijn. Zevenellen is prima bereikbaar over de weg en over water (haven). De ontwikkeling van het bedrijvenpark is goed voor de economie, werkgelegenheid en tevens voor de leefbaarheid van de inwoners van Leudal.

https://oml.nl/portfolio/duurzaam-multifunctioneel-bedrijvenpark-zevenellen 

Lees verder