Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) werkt sinds enkele maanden met zeven pijlers om haar ambities voor duurzaamheid en circulariteit,  tastbaar en uitvoerbaar te maken. Samen met de aandeelhoudende gemeenten, ondernemers, omwonenden en adviesorganen. De eerste geluiden én resultaten zijn veelbelovend. Hans Coppus, directeur OML: “Met een paar kleine stappen kun je al een groot verschil maken.”

Bedrijventerreinen leveren een belangrijke economische bijdrage aan de Nederlandse economie. Maar de economische activiteiten op de terreinen zorgen ook voor een flink energieverbruik en de ontwikkeling en aanleg van deze terreinen hebben impact. Hans Coppus: “Wij als OML zien deze locaties, bestaande en nieuwe bedrijventerreinen, een belangrijke rol spelen bij de energietransitie en verduurzaming van Nederland.” 

OML is dagelijks bezig met de juiste huisvesting op de juiste plek voor bestaande en nieuwe bedrijven in Midden-Limburg op deze terreinen. Hans Coppus: “Zeven pijlers van duurzaamheid en circulariteit helpen ons om onze ambities tastbaar en uitvoerbaar te maken. Voor onszelf en partijen zoals ondernemers, omwonenden, overheden en adviesorganen, die met ons te maken krijgen.” Met de zeven pijlers wil OML bewustzijn creëren rondom duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen. Met als doel: bijdragen aan de klimaatdoelstelling 2050 van de overheid.  

Zeven pijlers duurzaamheid & circulariteit

  • Materialen
  • Energie
  • Synergie
  • Grondgebruik en –opname
  • Beeldkwaliteit
  • Biodiversiteit en ecologische diversiteit
  • Wet- en regelgeving

Bron: Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

Tastbaar en uitvoerbaar

OML maakt de pijlers tastbaar en uitvoerbaar, voor zichzelf en anderen. Met concrete voorbeelden hoe OML dat nu al aanpakt in haar dienstverlening: van feitelijke verkoop van een bedrijfskavel tot zaken als procesbegeleiding, advisering en bemiddeling bij vergunningaanvragen, die ook tot haar service op haar bedrijventerreinen gelden.

Voorbeeld

Bestaande bedrijventerreinen zijn vaak onnodig versteend. Op bedrijventerreinen helpt het om verharde ondergronden open te maken. Bij nieuwe bedrijventerreinen kiest OML direct voor een half open verharding en de toepassing van groen voor het koelend effect en waterafvoer. En zo zijn er met de zeven pijlers en praktische voorbeelden nog meer stappen te zetten richting verdere verduurzamingsmaatregelen van bedrijventerreinen. Denk aan hergebruik van asfalt voor de aanleg van nieuwe wegen of het gebruik van zonnepanelen op de daken. OML ziet op haar bedrijventerreinen al de eerste resultaten terug van de deling van de zeven pijlers. Onder andere in de belangstelling van nieuwe én potentiële vestigers op één van haar bedrijventerreinen voor de gezamenlijke synergie-sessie over duurzaamheid. Ondernemers noemen de zeven pijlers ‘praktisch’ en ‘handig’.

Ideaal 

Hans Coppus: “Idealiter bekrachtigen we alle pijlers in nieuwe ontwikkelingsplannen. Duurzame en circulaire bedrijventerreinen vergen samenspel met onder andere overheden en ondernemers. Overheden kunnen bijvoorbeeld in hun bestemmingsplannen specifieke voorschriften voor duurzaamheid en circulariteit opnemen.” 

Bij de gronduitgifte kijkt OML in samenwerking met bedrijven naar de realisatie van de zeven pijlers. 100% circulair of duurzaam zal  op korte termijn nog niet het geval zijn. Maar wel nieuwe bedrijventerreinen die zo circulair mogelijk zijn. Ook zijn stappen te zetten in de circulaire transitie bij de herstructurering van bestaande bedrijventerrein. Ook kleine en relatief goedkope stappen leveren al veel profijt op, zoals het gebruik van gerecycled printpapier of biologisch afbreekbare koffiebeker. Maar ook grotere stappen zoals het samenvoegen van functies in panden of gebruik van hernieuwbare energiebronnen. “Daar waar OML nu al een duurzame weg kan inslaan, doen we dat en willen we ook andere ondernemers daar bewust van maken”, aldus Hans Coppus. “Duurzaam en circulair ondernemen is een proces, geen eindbestemming. Duurzaam ondernemen blijft ook na 2050 doorgaan.”

Meer weten over OML’s pijlers van duurzaamheid en circulariteit? Kijk op www.oml.nl.


Photo by Noah Buscher on Unsplash
 

OML B.V.

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) is sinds 2011 participant van SKBN. OML is opgericht door een aantal gemeenten in de regio Midden-Limburg, en heeft het doel om in Midden-Limburg het vestigingsklimaat te verbeteren en de regionale economische structuur te versterken.

info@oml.nl
0475 - 42 62 42

OML B.V.
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Nieuws

Rli-raadslid Jeanet van Antwerpen: ‘Waarom hebben we geen nationale doelen voor werken?’

Nieuws

02-03-2022

Rli-raadslid Jeanet van Antwerpen: ‘Waarom hebben we geen nationale doelen voor werken?’

Het Rijk heeft duidelijke doelen voor woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie wel, maar niet voor ruimte voor werken. Jeanet van Antwerpen, lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, kan dat niet begrijpen: ‘Waarom hebben we geen nationale doelen geformuleerd?'

‘De ruimteclaims worden steeds groter. Het was al ingewikkeld om aan gebiedsontwikkeling te doen, maar het wordt nog lastiger’, zegt Van Antwerpen in een webinar van SKBN. Ze is raadslid bij de Rli en regiodirecteur bij BPD Gebiedsontwikkeling. ‘Omdat werken geen nationale doelen heeft, wordt er minder aandacht aan besteed in rapporten. In een Nationaal Programma voor werklocaties zouden ook nationale ambities moeten staan. Die kun je leggen naast andere ruimteclaims.’

Dat die andere ruimteclaims er zijn, is evident. Volgens het Rli-lid stijgt de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen van 5.500 naar 9.300 hectare en van kantoorruimte van 2,5 naar 4,7 miljoen vierkante meter. Verder moet er 80.000 hectare aan bos ‘bijgebouwd’ worden.

Integraal samenwerken

Integrale samenwerking is erg belangrijk bij een plek vinden door de verschillende opgaven, stelde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur eerder al in het advies ‘Geef richting, maak ruimte’ uit november 2021.

Van Antwerpen over hoe dit in de praktijk te doen: ‘Door een sterkere rolinvulling. We moeten elkaar aanspreken als dat nodig is. Er moeten zoveel belangen van zoveel verschillende partijen met elkaar verenigd worden - denk aan die van waterschappen, ondernemersverenigingen, woningcorporaties, Staatsbosbeheer, gemeenten – dat het ook goed is om je een beetje in te leven in de ander. In die zin is dit ook een soort gedragsaanbeveling.’

Als concreet voorbeeld van hoe partijen integraal kunnen samenwerken om de ruimte optimaal te gebruiken, noemt Van Antwerpen Purmerend. Samen met BPD Gebiedstonwikkeling is Staatsbosbeheer daar nu bezig met het realiseren van een nieuwe woonwijk met veel bomen. ‘Allebei hebben een sterke rolinvulling’, zegt Van Antwerpen.

Wat kan de overheid betekenen bij deze ‘nieuwe manier van samenwerken?’ ‘De overheid moet kijken wie wat kan uitvoeren. We hebben samenwerkingsgerichte mensen nodig’, zegt Van Antwerpen. ‘Goed opdrachtgeverschap, helder zijn. Ook is het belangrijk dat ze in de gaten houden of doelen wel of niet gehaald worden. Dus niet alleen de doelen benoemen.’

‘Geen hosanna’

Tot slot wil Van Antwerpen nog een kanttekening plaatsen bij integraal samenwerken. Niet alle belangen zijn verenigbaar, zegt ze. ‘Integraal samenwerken is ook geen hosanna. Op bedrijventerreinen met veel transport bouw je geen woningen. Boven woonwijken maak je geen windmolens vanwege de slagschaduw. Het is belangrijk om dat aan tafel te benoemen.’

 

Lees verder
card image

Nieuws

Pilot slimme aanpak voor aantoonbare energiebesparing in regio Alkmaar

Nieuws

11-03-2022

Pilot slimme aanpak voor aantoonbare energiebesparing in regio Alkmaar

Wethouder van Castricum, Falgun Binnendijk, gaf donderdag 10 maart 2022 het startsein voor de tweede pilot om op een slimme manier energiegebruik te reduceren bij bedrijven.

Tijdens de pilot, die het initiatief is van de Provincie Noord-Holland, Regio Alkmaar en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, worden de besparingen nu ook inzichtelijk gemaakt voor andere bedrijven. AC Borst Bouw BV gaat vanuit deze pilot aan de slag met een aanpak van Van Hove Energy Management.

Zorgplicht

Wethouder Falgun Binnendijk legt uit: “Bedrijven hebben al langere tijd een zorgplicht om energiebesparingsmaatregelen te treffen. Bedrijven worden hier steeds meer op aangesproken, daarnaast wordt ze gevraagd om hun energiebesparingen inzichtelijk en aantoonbaar maken.”

De Provincie Noord-Holland is daarom samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Regio Alkmaar met een pilotprogramma gestart. Tijdens deze pilots kunnen bedrijven met een dashboard direct aantonen hoeveel energie zij besparen. Falgun Binnendijk vervolgt: “Het is belangrijk dat bedrijven weten dat deze verplichting er is en hoe ze hier mee om kunnen gaan.”

Slimme software

De tweede pilot vanuit het pilotprogramma is donderdag 10 maart bij AC Borst Bouw BV op de Castricummer Werf van start gegaan. De aanpak van Van Hove Energy Management vermindert het verbruik en maakt de gemaakte energiebesparingen zichtbaar. De behaalde besparingen worden weergegeven op een dashboard.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Cornel Borst, directeur van AC Borst Bouw BV: “Deze maatregel biedt ons de kans om tegen een relatief geringe investering een vermindering van verbruik te realiseren in onze bestaande huisvesting. Daarnaast past dit volledig in de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij willen nemen.”

Meer pilots

Wethouder Falgun Binnendijk kijkt terug en alvast vooruit: “In december 2021 zijn we gestart met de eerste pilot en later dit jaar start een pilot in de gemeente Dijk en Waard. Per pilot worden steeds een ander bedrijf en een bepaalde methodiek gecombineerd. Tijdens de pilots kunnen andere bedrijven meekijken om te zien hoe de aanpak werkt en of de rapportages slim en zonder al te veel werk gerealiseerd kunnen worden.”

Verplichting

Bedrijven hebben een wettelijke plicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Hier wordt vaak nog onvoldoende navolging aan gegeven. Uit onderzoek blijkt dat hierdoor een groot besparingspotentieel onbenut blijft. Energiebesparing is misschien wel de goedkoopste, makkelijkste en meest efficiënte manier om CO2 te reduceren. De Provincie vindt het daarom belangrijk hier de komende tijd veel aandacht aan te besteden. Zij ondersteunt dan ook graag de pilots om inzichtelijk te maken met welke maatregelen op eenvoudige wijze energie kan worden bespaard.

Foto: Guillaume Groen Fotografie

Lees verder