Van groene weilanden tot bloeiende bedrijventerreinen. Hoe verloopt zo’n proces efficiënt én naar tevredenheid van alle betrokkenen: gebiedsontwikkelaar, uitvoerders, eindgebruikers en de omgeving? Hoe krijg je als projectmanager inzicht en hou je overzicht? SADC richt samen met MUG Ingenieursbureau een ArcGIS-portaal in voor de eigen organisatie. Deze gereedschapskist voor gebiedsontwikkeling brengt alle informatie op één plek samen, binnen handbereik. Een digital twin helpt de ontwikkelpotentie van gebieden verder maximaliseren. SADC-projectmanager Reinier Folkerts en Bauke Veenstra van MUG vertelden er over tijdens de ESRI GIS Conferentie 2021 op 23 september. 

Als gebiedsontwikkelaar wil SADC niet alleen financieel rendement creëren, maar ook maatschappelijke waarde met duurzame bedrijventerreinen die de concurrentiekracht van de regio versterken. In de regio rond Schipol zijn veel zaken van invloed op de werkzaamheden. Via het webbased ArcGIS worden alle relevante data systematisch ontsloten: geografische gegevens, tekeningen, perceelindeling, verkochte, gereserveerde en beschikbare kavels, kadastergegevens, vastgoed, het kabel- en leidingennet, de infrastructuur en openbaar vervoerverbindingen. Ook de ‘kaders’ worden opgenomen in ArcGIS zoals informatie over vergunningen, bestemmingsplannen en milieueffectrapportages.

De eerste stappen worden gezet om de informatievoorziening voor de projectmanagers onder te brengen in een aantal GIS-applicaties. In de stappen erna zullen deze data en applicaties worden gebruikt om als platform te dienen voor samenwerking met ook klanten, architecten, ingenieurs en aannemers. ArcGIS helpt zo het overzicht houden in de planning, realisatie en het beheer van bedrijventerreinen – drie fases die elkaar kunnen overlappen. Projectmanager Reinier Folkerts: “We hebben alles in kaart en houden iedereen aangehaakt. Zo ontstaat een proces van co-creatie. Er zijn veel bruikbare ideeën van medewerkers, van senioren tot stagiairs, die we verzamelen en vertalen in toepassingen.” Een overleg met klanten over hun wensen voor de bouw of de toekomst is met ArcGIS veel eenvoudiger.

Digital Twin

Dankzij het systeem kunnen we ook beter inspelen op externe ontwikkelingen. Door middel van een uitvoeringscoalitie met partijen in de regio (gemeente Amsterdam, Haarlemmermmeer, Provincie Noord-Holland, Kadaster, Schiphol groep, SKG en AMS instituut), wordt een gezamenlijk beeld gecreerd over de opgaven die met EnterNL samenhangen en wat voor waardevermeerdering met gebiedsontwikkeling wordt behaald. ArcGIS voegt een digital twin toe, een extra laag aan gebiedsontwikkeling, waardoor nieuwe kansen ontstaan. Bij het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol kunnen de SADC-business parks bijvoorbeeld waarde toevoegen aan de verbinding en vice versa.

Reinier Folkerts: “Vroeger werkten we met excelbestanden waarvan je niet altijd wist of ze up to date waren. Met ArcGIS is er één waarheid. We besparen nu tijd en geld, omdat we zaken eerder weten en vooruit kunnen kijken. Het resultaat is betere gebiedsontwikkeling en blije medewerkers en klanten.”

Kijk de presentatie terug op YouTube.

SADC

SADC is sinds 2011 participant van SKBN. SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt toekomstbestendige, goed bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus in de Metropoolregio Amsterdam, die ook aan bijdragen aan de leefkwaliteit.

info@sadc.nl
020 - 20 666 40

SADC
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Nieuws

Provincie Noord-Holland investeert in zonnepanelen op parkeerterreinen

Nieuws

28-01-2022

Provincie Noord-Holland investeert in zonnepanelen op parkeerterreinen

De provincie Noord-Holland wil stimuleren dat meer parkeerterreinen met zonnepanelen worden overkapt. Met een financiële impuls van € 1,5 miljoen hoopt de provincie initiatiefnemers over de streep te trekken om plannen te realiseren bij parkeerterreinen die daar geschikt voor zijn.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: “De potentie van overkappingen met zonnepanelen boven parkeerterreinen in Noord-Holland is enorm. Als we die potentie benutten, leveren wij niet alleen een bijdrage aan de CO2-reductie door het plaatselijk opwekken van duurzame energie, maar kan het parkeerterrein hiermee ook voldoen aan zijn eigen elektriciteitsbehoefte. Denk aan laadpalen voor elektrische auto’s of verlichting op het eigen terrein. Bovendien staat je auto op zonnige dagen lekker in de schaduw en wordt schaarse ruimte optimaal benut. Een mooie win-win situatie voor iedereen. We merken helaas dat het realiseren van deze zogenoemde ‘solar carports’ nog een kostbare zaak is en initiatiefnemers het nog niet altijd aandurven. Wij helpen daar graag bij."

Park the Sun

Met de in 2020 ontwikkelde tool Park the Sun kan iedereen zien welke parkeerterreinen in Noord-Holland geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. Parkeerplaatsen overkapt met zonnepanelen, de ‘solar carports’, zijn nu nog een innovatieve en soms kostbare toepassing van zonne-energie. Om de drempel bij initiatiefnemers te verlagen, stelt de provincie geld beschikbaar voor verder onderzoek naar de haalbaarheid van solar carports op potentiële locaties.

Ook kan subsidie aangevraagd worden voor het realiseren van de Solar Carport zelf. In vergelijking met traditionele toepassingen van zonne-energie op daken en velden, is een solar carport nu duurder. De daarvoor nodige draagconstructie en eventueel benodigde versteviging van de fundering kan flink drukken op het budget van een initiatiefnemer, waardoor die het niet altijd aandurft. 

Als een initiatiefnemer tijdelijke opslag van elektriciteit in de carport wil realiseren, bijvoorbeeld met een batterij, dan komt die ook in aanmerking voor subsidie. "Met de huidige drukte op het elektriciteitsnet gaat opgewekte energie vaak verloren, omdat het nergens naar toe kan als het net op een zonnige dag al ‘vol’ blijkt te zitten. Met tijdelijke opslag gebeurt dat niet en kan het op een ander moment gebruikt worden", aldus gedeputeerde Stigter.

Aanvraag subsidie

Gemeenten, energiecoöperaties, parkeermanagementorganisaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen. De regeling ‘Uitvoeringsregeling zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland’ geldt in 2022 en 2023. Subsidie kan vanaf 15 februari 2022 aangevraagd worden in het Subsidieloket. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van ontvangst.

Lees verder