Welke energiebesparende maatregelen kunnen gebruikers en eigenaren van logistieke gebouwen nemen? Hoe kan ik aardgasloos bouwen? Wat kosten deze maatregelen? En wat leveren ze op? Met de Beslisboom Logistiek Vastgoed, een online tool van Dutch Green Building Council (DGBC) worden deze vragen binnen vijf kliks beantwoord.

Invullen van de Beslisboom Logistieke Gebouwen is heel simpel. Het bouwjaar, de functie en de ambitie met het gebouw leveren uitstekende eerste inzichten in de maatregelen, de kosten en de besparingen met het vastgoed. Ook wordt de invloed van PV panelen meegenomen. Daar liggen grote kansen. Bij een hoge ambitie en dito investering is het zelfs mogelijk een energieleverend gebouw te realiseren. Dit soort gebouwen zijn nodig om de energietransitie in Nederland te laten slagen.

Onderdeel van Routekaart Logistiek

Deze online tool is onderdeel van de deze week gepubliceerde Routekaart Logistiek. Logistieke specialisten hebben in een werkgroep samen met DGBC de kansen voor het verduurzamen van logistiek vastgoed in Nederland verzameld. Ook geven ze aan wat nodig is om die kansen te benutten om zo een bijdrage te leveren aan het behalen van de Parijse klimaatdoelstellingen.

Perspectief

Rosemarijn Verdoorn en Frans van der Beek van SADC zijn betrokken bij de totstandkoming van de Routekaart Logistiek. Zij beamen de grote kansen om logistiek vastgoed te verduurzamen, maar merken in de praktijk ook de belemmeringen. Van der Beek: “We hebben leiderschap nodig om te versnellen en op te schalen zodat behalve in het primaire proces ook grootschalig in de energietransitie wordt geïnvesteerd.” Verdoorn vult aan: “Bovendien ontbreekt het voor bestaand logistiek vastgoed aan een gelijk speelveld. Er is scherpe regelgeving op dit gebied nodig.”

Logistiek vastgoed biedt veel kansen om te verduurzamen

De logistieke sector biedt grote kansen om te verduurzamen. De logistiek is verantwoordelijk voor 26% van het energiegebruik in de utiliteitsbouw, meer dan elke andere sector. Dat zegt niet alleen iets over het verbruik, maar ook over de grootte en het belang van deze sector. Met logistiek hebben we allemaal te maken. Het verduurzamen van gebouwen is een cruciale schakel om de sector te verduurzamen, vinden Verdoorn en Van der Beek.

Routekaart Logistiek biedt handvatten voor verduurzaming

Juist hierom is het belangrijk gebruikers en eigenaren van logistieke gebouwen handvatten te bieden en mee te nemen in de verschillende fasen van de energietransitie, vinden Verdoorn en Van der Beek. In de Routekaart Logistiek wordt naast de potentie van zonnepanelen ook de meerwaarde van isolatie beschreven. Een groot deel van het energiegebruik gaat naar het verwarmen van een logistiek gebouw. Door gebouwen beter te isoleren, wordt het energiegebruik teruggedrongen.

Van isoleren naar aardgasvrij

Vervolgens wordt in de Routekaart Logistiek stilgestaan bij het aardgasvrij maken van gebouwen. “Uiteindelijk moeten we daarnaartoe, maar met een hybride tussenstap kan soms al snel veel CO2 gereduceerd worden”, zegt Van der Beek. Over dat zelfs nieuwe logistieke gebouwen soms nog worden opgeleverd met een gasaansluiting is de routekaart helder. “Daar moeten we echt andere oplossingen voor bedenken”, stelt Van der Beek. “Bij SADC onderzoeken we gezamenlijk met andere partijen andere oplossingen maar ook aandacht voor het elektriciteitsnetwerk is hierbij cruciaal!”

Met zonnepanelen energieleverancier worden

Daarnaast wordt de potentie van zonnepanelen beschreven. Met een pakket aan gebouwgebonden maatregelen die zich in 10 jaar terugverdienen en zonnepanelen op slechts 5% van het dakoppervlak van een gebouw kan het energiegebruik al met de helft dalen. Wanneer 80% van het dakoppervlak met panelen is belegd, ontstaan zelfs energieleverende gebouwen. “Logistieke gebouwen kunnen zo de directe omgeving en de mobiliteitssector voorzien van elektriciteit”, vertelt Frans van der Beek. “Deze routekaart stelt ons in staat het verhaal over te brengen. Want natuurlijk gaat het om de businesscase, maar het is ook psychologie en sociologie; we moeten partijen inspireren en overtuigen.”

Naar concrete acties: werkgroep pleit voor regelgeving

De werkgroep die de Routekaart Logistiek ontwikkelde, pleit tot slot voor een aantal concrete acties. Een van de meest impactvolle is op het gebied van wet- en regelgeving, tot dusver een ontbrekende schakel voor logistiek vastgoed. Verdoorn: “Wij pleiten daarom voor een gelijk speelveld door middel van regelgeving en leiderschap van koplopers uit de sector. Dat zal een positieve impuls geven aan het benutten van de potentie die logistieke gebouwen hebben in de energietransitie.”

De eerste stap

Verdoorn en Van der Beek roepen eigenaren en gebruikers van logistiek vastgoed op de Routekaart Logistiek goed door te nemen. Onderdeel van deze Routekaart is een online tool waarmee energiebesparende maatregelen worden doorgerekend. Deze zogenoemde beslisboom geeft inzicht in de energiebesparing en in de investering. Kijk op www.dgbc.nl/beslisboom-logistiek lees de Routekaart Logistiek.

SADC

SADC is sinds 2011 participant van SKBN. SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt toekomstbestendige, goed bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus in de Metropoolregio Amsterdam, die ook aan bijdragen aan de leefkwaliteit.

info@sadc.nl
020 - 20 666 40

SADC
card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhovengemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc.

Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is nu mogelijk!

Voor programma en tickets: www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Nieuws

Gemeente en ondernemers maken afspraken over ontwikkeling bedrijventerreinen in regio Haaglanden

Nieuws

24-03-2021

Gemeente en ondernemers maken afspraken over ontwikkeling bedrijventerreinen in regio Haaglanden

Gezonde, toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn essentieel voor de economie van Den Haag en de regio. Juist nu in de crisis zijn vitale bedrijventerreinen van belang voor het economisch herstel; want ruimte geven aan bedrijvigheid betekent meer werkgelegenheid. Om de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de regio Haaglanden in goede banen te leiden, zijn heldere afspraken vastgelegd in een convenant dat vandaag werd ondertekend door Saskia Bruines (wethouder Economie gemeente Den Haag) en Robert Medenblik (voorzitter Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden).

"Den Haag wil ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Aantrekkelijke, duurzame en leefbare bedrijventerreinen zijn daarbij essentieel”, aldus Saskia Bruines (wethouder Economie). “Daarnaast hebben veel Hagenaars een baan bij een van een van de vele bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen in onze regio. In de maakindustrie, handel, logistiek, de bouw- en installatiebranche en de autobranche. En die werkgelegenheid willen we graag behouden.”

Banenmotor

“Er is veel vraag naar ruimte in de stad, voor wonen, zorg en ook bedrijvigheid. Bedrijventerreinen zijn de banenmotor van de lokale economie. Het is dan ook erg belangrijk dat de ruimte die er is op de bedrijventerreinen ook wordt ingezet voor de bedrijvigheid in onze regio. In het convenant hebben we daar goede afspraken over gemaakt”, aldus Robert Medenblik (voorzitter Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden).

Met elkaar in gesprek

Meer en breder draagvlak voor vernieuwing is belangrijk voor zowel de ondernemers als de gemeente. Daarom zijn in het convenant afspraken vastgelegd over de ontwikkeling en de toekomst van bedrijventerreinen. Er is grote behoefte aan ruimte voor bedrijfshuisvesting. De afspraak is om bedrijventerreinen dan ook primair te gebruiken voor huisvesting van bedrijven. Als er plannen zijn om andere functies toe te voegen, is overleg met de vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen van groot belang.

Ook gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om in een aantal Haagse wijken locaties voor bedrijfsruimte te realiseren zodat ondernemers dichtbij hun werknemers en afzetmarkt kunnen opereren. Daarnaast willen de partijen de organisatiegraad op de bedrijventerreinen verbeteren door besturen te ondersteunen en samenwerking te bevorderen. Gemeente en ondernemers blijven met elkaar in gesprek over actuele vraagstukken maar ook over de toekomst van bedrijventerreinen, zoals nu gebeurt in de participatie over gebiedspaspoorten voor de bedrijventerreinen ZKD, Uitenhagestraat en Fruitweg. Ook voor de andere terreinen in Den Haag worden gebiedspaspoorten opgesteld.

Welke bedrijventerreinen doen mee?

Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden (SBH) vertegenwoordigt de volgende partijen: Belangen Bedrijven Rijswijk, Bedrijven Belang Westvlietweg, Bedrijvenvereniging Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg, Bedrijvenvereniging Uitenhagestraat, Bedrijvenvereniging InterWateringen, Vereniging Beheer Forepark, Belangenvereniging Bedrijven Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek. De SBH en gemeente Den Haag nodigen andere belangenbehartigers voor bedrijventerreinen uit de regio graag uit om zich aan te sluiten bij de SBH.

Lees verder
card image

Nieuws

Extra bomen in Business Park Amsterdam Osdorp

Nieuws

14-01-2021

Extra bomen in Business Park Amsterdam Osdorp

Als het aan samenwerkende partijen ligt, wordt Business Park Amsterdam Osdorp een duurzaam gebied. Dat is ook de wens van de ondernemers. Het begin is er: al 42 extra bomen zijn geplant.

Op woensdag 13 januari zijn 42 extra bomen geplant langs het centrale wandelpad (kunstroute) langs de Etnastraat. Samen met andere duurzame maatregelen kan Business Park Amsterdam Osdorp hiermee de komende jaren als voorbeeld dienen voor andere Amsterdamse bedrijventerreinen.

Variëteit

Er is gekozen voor inheemse kersenbomen, groenblijvende hulsten en kleurrijke iepen, aangevuld met acacia’s, walnootbomen en de weinig voorkomende sassafras. Deze variëteit versterkt de ecologie, de samenhang tussen planten, dieren en hun natuurlijke omgeving aan de rand van de stad. De bomen bieden onmisbaar voedsel aan bijen, vlinders en vogels. Bovendien nemen de bomen CO2 op.

Gezamenlijke verduurzamingsproject

Het verduurzamingsproject is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, ondernemers, parkmanagement en gebiedsontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company). De provincie Noord-Holland ondersteunt het project met een subsidie.

De verduurzaming van Business Park Amsterdam Osdorp is een project met als doel het Business Park 'energiepositief' te maken in 2025. Dat betekent dat er meer duurzame energie wordt opgewekt dan verbruikt. De partijen werken samen vanuit het idee dat de energietransitie alleen gezamenlijk kan lukken.

Gratis energiescan

De ondernemers op het bedrijventerrein krijgen een gratis energiescan van de gemeente waarmee ze inzicht krijgen in de energiebesparende mogelijkheden van hun bedrijfspand. Bijvoorbeeld energiezuinige ledverlichting, zonnepanelen of het plaatsen van een nachtschakelaar op het koffiezetapparaat.

In de buitenruimte wordt meer groen geplaatst en de lampen in de straatlantaarns zijn vervangen met ledlampen.

Lees verder