We leven in een bijzonder tijdsgewricht. Komend uit een pandemiecrisis, draait de stuwende en verzorgende economie op volle toeren. Met name de high tech industrie, horeca en detailhandel komen langzaam uit de kreukels. Tekenend voor deze ontwikkeling is de enorme roep op arbeidskrachten, die iedere dag nog stijgt. "Hé hé", zult u denken. We kunnen weer even achteroverleunen. Helaas, niets is minder waar.

De keerzijde van deze positieve ontwikkeling is de sterk stijgende klimaatcrisis. Als we deze laatste crisis niet weten te bezweren, stokt straks vanzelf de economie. Dit leidt ertoe dat we letterlijk en figuurlijk stikken of onderwater komen te staan. In Nederland en ook in het buitenland zien we dat we voor het oplossen van de snelle, levensbedreigende pandemiecrisis miljarden in no time weten vrij te maken, maar voor de eveneens levensbedreigende klimaatcrisis denken we nog even de tijd te nemen.

Onder het mom 'geen woorden maar daden' ziet SKBN de kracht van bedrijventerreinen. Niet alleen op het gebied van verdienvermogen, maar juist ook op het gebied van maatschappelijke impact. Tal van bedrijven en overheden slaan de handen inéén, om te kijken welke bijdrage vanuit bedrijventerreinen geleverd kan worden aan dit vraagstuk. Het betreft niet alleen circulair bouwen, maar ook circulair produceren en het daadwerkelijk implementeren van energiebesparende maatregelen en dito opwekmogelijkheden. 

Prachtige voorbeelden hebben we in Nederland op diverse bedrijventerreinen ontwikkeld. Het begrip biodiversiteit wint aan terrein en echt niet alleen op nieuwe bedrijventerreinen. Op bestaande terreinen zien we prachtige voorbeelden. Relevant denkt u? Jazeker, die steeds schaarser wordende arbeidskrachten willen ook graag in een vriendelijke omgeving werken.

Nu hebben we wel prachtige voorbeelden, maar het lijkt alsof we op ieder terrein het wiel opnieuw moeten uitvinden. Terwijl de concrete voorbeelden er zijn. Gelet op de klimaaturgentie die verschillende partijen zeggen serieus te nemen, voegen diezelfde partijen helaas niet de daad bij het woord. Het is vreemd om te lezen dat bijvoorbeeld zonnedaken nog steeds bijna niet door verzekeringsmaatschappijen zijn te verzekeren, onze netwerkinfrastructuur niet voldoende op orde is en voor onder andere windmolens en circulaire toepassingen, we zoveel regels weten te bedenken dat deze alleen op zee toepasbaar lijken te zijn. Vreemd dat er nog altijd partijen zijn die gelet op de urgentie, zich blijkbaar niet verantwoordelijk voelen om mee te denken in oplossingen en alleen maar drempels opwerpen. 

Bedrijventerreinen hebben de kracht in zich om te werken aan het verdienvermogen van Nederland en tegelijkertijd wezenlijk te kunnen bijdragen aan het oplossen van de klimaatcrisis. Op 10 november kunnen we verder werken aan de Kracht van Bedrijventerreinen. De mogelijkheden liggen voor het het oprapen, maar dan moet je wel willen bukken.

Theo Föllings

Voorzitter van SKBN en manager business development bij Oost NL


Theo Föllings
card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhovengemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

Bekijk hier een terugblik op het BT Event.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc.

Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is nu mogelijk!

Voor programma en tickets: www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Nieuws

Groene lunchwandelroutes op bedrijvenparken Kraaiven en Vossenberg in Tilburg

Nieuws

07-07-2021

Groene lunchwandelroutes op bedrijvenparken Kraaiven en Vossenberg in Tilburg

Op dinsdag 6 juli hebben Rik Grashoff (wethouder klimaatadaptatie gemeente Tilburg) en Rolf Hoefnagels en Ton van Roessel (bestuursleden Vitaal Verenigingen) het officiële startsein gegeven voor groene lunchwandelroutes op de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg.

De wandelroutes worden aangelegd om werknemers de mogelijkheid te bieden een wandeling te laten maken in een groene omgeving. Naast stadscentra staan bedrijventerreinen bekend als hitte-eilanden. Hitte-eilanden hebben een negatief effect op de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Eén van de maatregelen om het effect van hittestress op bedrijventerreinen te verminderen, is het aanleggen van groene lunchwandelroutes.

Rik Grashoff licht het belang van vergroening op bedrijvenparken toe: “Het klimaat verandert snel. Het wordt steeds warmer en droger. Dit vergroot de kans op hittestress, zeker op versteende bedrijventerreinen. Ook zullen er vaker hoosbuien komen. Het water moet dan snel en goed kunnen wegvloeien. Naast dat de wandelroutes verkoeling bieden door hun groene en biodiverse inrichting, helpen ze door de waterdoorlatende verharding aan het verminderen van wateroverlast. Uiteindelijk streven we naar zo min mogelijk overlast als gevolg van klimaatverandering. Tilburg wil in namelijk 2050 een klimaatadaptieve stad zijn, waar de bewoners in een prettige en gezonde omgeving wonen, verblijven en werken.”

Invloed op arbeidsproductiviteit en gezondheid

Rolf Hoefnagels en Ton van Roessel ontvingen bij de opening een dertigtal genodigden op de Goirkekanaaldijk voor een wandeling langs de route. Zij benadrukken de voordelen voor de mensen die op de bedrijventerreinen werken: “Met dit project vergroten we het bewustzijn bij bedrijven om met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. Bedrijventerreinen zijn vaak hitte-eilanden en hebben daarmee invloed op het welbevinden van werknemers en daarmee ook de arbeidsproductiviteit. Bij extreme neerslag hebben we ook echt wateroverlast. We zijn dan ook heel verheugd met de groene en lunchwandelroutes, die bovendien stimuleren tot meer bewegen en de bedrijventerreinen een groenere aanblik geven.”

Green Deal

Het idee van de lunchwandelroutes is bedacht door de Vitaal Verenigingen, Midpoint Brabant en Stichting MOED, gemeente Tilburg, provincie Brabant en waterschap Brabantse Delta in het kader van het thema klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het project is gefinancierd door het Klimaatfonds van de gemeente Tilburg en de Vitaal Verenigingen en mogelijk gemaakt door de partners van de Green Deal, de klimaatvoucher Het Groene Woud, Helvoirt Groenvoorzieningen en Dobro. Naast klimaatadaptatie en biodiversiteit kunnen ondernemers van Kraaiven en Vossenberg met de Green Deal deelnemen aan programma’s voor energiebesparing en collectieve energieopwekking.

Lees verder
card image

Nieuws

Industrie Noordzeekanaalgebied zet in op nieuw energiesysteem

Nieuws

17-09-2021

Industrie Noordzeekanaalgebied zet in op nieuw energiesysteem

Een verbetering van het elektriciteitsnet, een regionaal netwerk voor waterstof en goede (rest)warmtenetwerken. Daarmee willen de industriële partijen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) ervoor zorgen dat de CO?-uitstoot in 2030 gehalveerd is en in 2050 vrijwel verdwenen.

Om dit doel te bereiken heeft het Bestuursplatform Energietransitie NZKG op 15 september 2021 de Cluster Energie Strategie (CES 1.0) aangeboden bij het ministerie van Economische Zaken.

Het elektriciteitsnet, het waterstofnet en (rest)warmtenetwerken zijn door het Bestuursplatform Zeeschip op het Noordzeekanaal Energietransitie NZKG aangemerkt als projecten van nationaal belang. Projecten van nationaal belang worden met voorrang opgepakt en gefaciliteerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het afvangen van CO? wordt ook in de CES 1.0 genoemd, maar zal door de gewijzigde koers van Tata in omvang verminderen.

Het aanpakken en verduurzamen van het energiesysteem betekent ook een verbetering van de luchtkwaliteit en heeft een positief effect op gezondheid en leefbaarheid in het hele Noordzeekanaalgebied. Een laatste manier om de CO?-uitstoot te verlagen is het uit bedrijf nemen van anders inzetten van gascentrales.

Belangrijke stap

Edward Stigter, voorzitter Bestuursplatform Energietransitie NZKG: "De Cluster Energie Strategie is een belangrijke stap, maar het houdt hier niet op. De concretisering en uitvoering van de ambitie en de projecten pakken we samen op. Niet alleen met de partners vanuit het Bestuursplatform Energietransitie NZKG, maar ook met inwoners, bedrijven, natuurorganisaties en vele andere betrokkenen."

Ambitie

Om de ambitieuze doelstelling te bereiken, zijn stevige infrastructurele aanpassingen nodig. Tussen de IJmond en Amsterdam moet een regionale waterstofleiding komen, in zowel Amsterdam als Zaandam is een lage druk waterstofnet nodig. Ook moet het elektriciteitsnet meer stroom kunnen verwerken en is een (rest)warmtenet in de IJmond gewenst. Nu de CES 1.0 is aangeboden aan het ministerie wordt onderzocht wat nodig is om de gewenste veranderingen door te voeren en hoe beste samen kan worden gewerkt tussen industrie en overheid.

De huidige CO?-uitstoot van de industrie en energieproductie in het NZKG is 18,3 Mton. De samenwerkende partijen willen de CO?-emissie in 2030 bijna halveren. In 2050 moet het gebied dan (vrijwel) geen CO? meer uitstoten. De energietransitie heeft grote gevolgen. Zo zal de vraag naar elektriciteit enorm toenemen. Dat betekent met 3 tot 4 keer zoveel stroom in 2030 en zelfs tot 7 keer in 2050. Ook de vraag naar waterstof neemt vermoedelijk sterk toe.

Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) beslaat het gebied van IJmuiden tot en met de haven van Amsterdam. Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezige maakindustrie en havens. Staalproducent Tata Steel in IJmuiden is de grootste speler.

De haven van Amsterdam is een logistieke hub voor internationale en nationale handelsstromen en tegelijkertijd is ook de lokale stadsdistributie belangrijk. Het is de vierde haven van West-Europa en ontwikkelt zicht tot een toonaangevende Europese zeehaven die vooroploopt in de transitie naar een duurzame samenleving. De haven richt zich op groei van bio- en synthetische brandstoffen, waterstofactiviteiten, circulaire en maakindustrie. Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied is opgericht om als industrie, overheden en netbeheerders samen de grote uitdagingen op te pakken.

Webinar

Industrie, bedrijven, overheden en andere direct betrokkenen in het NZKG lichten in een webinar op 3 november de ambities en projecten in de CES toe. Hier komt aan bod hoe vraag en aanbod van energie zich ontwikkelen en welke infrastructuurprojecten tot 2030 gerealiseerd zouden moeten worden. Ook wordt ingegaan op de mogelijke zoekgebieden naar ruimte voor deze transitie en de stappen die nodig zijn voor een vergunning kan worden verleend. Ten slotte wordt toegelicht hoe bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op de beslissing.

Hier kunt u de CES 1.0 NZKG downloaden.

Lees verder