Novio Tech Campus (NTC) in Nijmegen is een hotspot voor ondernemers en innovators in Health en High Tech. De campus huisvest inmiddels al zo’n 70 bedrijven, en de vraag naar geschikte ruimtes voor innovatieve Health en High Tech bedrijven - zoals cleanrooms en laboratoria - is en blijft groot. Om deze positie verder te versterken, en om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de campus als bruisende werk- en verblijfsomgeving, zijn investeringen nodig in gebieds- en gebouwontwikkeling. Vandaag ondertekenen Oost NL en NTC een intentieverklaring om gezamenlijk verder te werken aan de groei van de campus, in het bijzonder met de mogelijkheden vanuit het Perspectieffonds Gelderland (PFG).

Volgens Bert Krikke, directeur van de Novio Tech Campus, zijn investeringen hard nodig: “In de huidige vorm is het lastig voor bestaande bedrijven om door te groeien en voor nieuwe bedrijven om zich te kunnen vestigen. Een belangrijk aspect van de ontwikkeling is ook om werkgelegenheid te behouden in de regio en talent te koppelen aan bedrijven. Daarnaast willen we meer een community creëren, met horeca, een congrescentrum en andere faciliteiten. We willen als NTC de lead nemen in de gebiedsontwikkeling. Daarvoor is financiering noodzakelijk.”

De intentieverklaring is een eerste kleine stap op weg daar naartoe, legt Krikke uit: “We willen graag samenwerken in de doorontwikkeling van onze campus, dat is noodzakelijk als we de concurrentie willen aangaan met andere campusgebieden in Nederland en daarbuiten. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar een nieuw iconisch centraal gebouw waar onder andere publieke en onderzoeksfuncties samenkomen en startups zich kunnen vestigen.” In de tussentijd zullen de betrokken partijen de mogelijkheden onderzoeken om een tijdelijk gebouw te realiseren dat een centrale plek op NTC kan gaan vervullen. De plannen rondom NTC gaan aansluiten bij de ontwikkelvisie ‘Winkelsteeg’ van de gemeente Nijmegen en bijdragen aan de verdere versterking van Health en High Tech in Nijmegen.

Waardevol ecosysteem

Novio Tech Campus heeft zich ontwikkeld tot een innovatieve broedplaats, waar onderzoekers en ondernemers in Health en High Tech samen werken aan de innovaties van morgen. Open innovatie leidt hier tot groei en stimuleert de ontwikkeling van producten en diensten om de zorg effectief en betaalbaar te houden. Pieter Dillingh, MT-lid Perspectieffonds Gelderland bij Oost NL: “Daarmee is de campus een toonbeeld van samenwerkende bedrijven uit verschillende sectoren. Er vindt kruisbestuiving plaats en daardoor ontstaan prachtige initiatieven. Zo versterken we het innovatievermogen en de economische groeikracht van onze regio. Daar plukt heel Nederland de maatschappelijke en economische vruchten van.”    

Perspectieffonds Gelderland

Om de investeringen in de campus mogelijk te maken is het Perspectieffonds Gelderland een mogelijk instrument, zo vertelt Freek Welling, MT-lid Perspectieffonds Gelderland bij Oost NL: “Met PFG hebben we een instrument in handen waarmee we investeringen aanjagen en bouwen aan de toekomst van de NTC. Om NTC tot een nog groter succes te maken is het noodzakelijk belangrijke spelers te betrekken bij de verdere groei van de campus, denk aan de provincie Gelderland, de Gemeente Nijmegen, NXP, Radboud Universiteit, Radboudumc en private partijen, zoals co-financiers en bouwende ontwikkelaars. Samen kunnen we de ontwikkeling van NTC aanjagen en versnellen.” De eerste stap in de samenwerking is het opstellen van een plan van aanpak. Deloitte Financial Advisory is als kennispartner hierbij betrokken.

Het Perspectieffonds Gelderland focust zich op het investeren in snellere en sterkere innovatiekracht van ondernemingen die zich richten op grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. PFG is investeringsfonds van de provincie Gelderland met een revolverend fonds van € 200 miljoen en een eventuele subsidie ter financiering van een onrendabele top. De focus ligt op het realiseren van maatschappelijk rendement, waarbij economisch rendement volgend is. Oost NL voert het programmamanagement en fondsbeheer uit.

Oost NL

Oost NL is vanaf de oprichting van SKBN participant van SKBN. Oost NL is actief in Oost-Nederland. Namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterkt Oost NL daar de regionale economie.

info@oostnl.nl
088 - 667 01 00

Oost NL
card image

Event

20-01-2022
Voorlichtingsbijeenkomst 'Circulair Praktijkprogramma 2.0'

Event

20-01-2022

Voorlichtingsbijeenkomst 'Circulair Praktijkprogramma 2.0'

Ziet u kansen om circulariteit te integreren in uw werk op bedrijventerreinen? Wilt u ervoor zorgen dat uw bedrijventerrein of werklocatie in uw gemeente meer toekomstbestendig wordt? En wilt u weten hoe anderen dit aanpakken en leren van de ervaring van andere werklocaties?

SKBN, C-creators en Akro Consult slaan de handen ineen om uw verder te helpen in de circulaire transformatie met het praktijkprogramma ‘Circulaire werklocaties 2.0’. Wilt u hierover meer weten? Op 20 januari 2022 organiseren we een voorlichtingsbijeen­komst van 10.00 - 12.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

Wat kunt u verwachten?

  • Interessante projectvisits gedurende het jaar
    (Het aantal projectvisits is afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers. Bijvoorbeeld bij 10 deelnemers zijn er 10 projectvisits);
  • Kennisuitwisseling met andere werklocaties en organisaties;
  • Delen van verslagen en handelingsperspectieven van de andere werklocaties en leren van elkaar door het delen van documenten en ervaringen in de community;
  • Uitbreiding van uw netwerk op gebied van de circulaire transitie;
  • Oplevering van producten die als handvatten kunnen dienen;
  • Op maat gegeven advies van circulaire experts.

Bent u bezig met de circulaire of energietransitie? Wilt u stappen maken binnen uw gebied of werklocatie? Meld u dan nu aan voor versie 2.0:
Aanmelden voor het praktijkprogramma.

Wat?

We starten in het voorjaar van 2022, mits er genoeg animo is. In de week van de circulaire economie zal er een kick-off worden georganiseerd waarin we terugblikken naar de geleerder lessen van het praktijkprogramma 1.0 en vooruitblikken naar de leerdoelen voor het nieuwe praktijkprogramma.

We zien u graag bij de voorlichtingsbijeenkomst op 20 januari van 10.00 – 12.00 uur.

Meld u nu aan voor de voorlichtingsbijeenkomst

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Zoë Spaaij via zoe@skbn.nu.

Lees verder
card image

Nieuws

SKBN reikt drie nieuwe bewindslieden de helpende hand

Nieuws

17-01-2022

SKBN reikt drie nieuwe bewindslieden de helpende hand

SKBN verstuurde in de week van de installatie van het nieuwe kabinet brieven aan zowel minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK), minister Rob Jetten van Klimaat en Energie en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Minister Micky Adriaansens van EZK zal in lijn met de doelstelling van de nieuwe regeringscoalitie om het groei- en innovatief vermogen van het mkb te versterken onder meer moeten zorgen voor een sterker ondernemersklimaat. Veel innovatie vindt plaats op bedrijventerreinen en werklocaties, die circa 50 procent van alle Nederlandse banen herbergen en waar 60 procent van alle R&D-investeringen neerslaan. In de brief aan minister Adriaansens bieden we haar aan om samen met onze kennispartners mee te denken over meer ruimte voor economie en het versterken van het mkb in innovatieve ecosystemen die een aantal werklocaties nu al zijn of kunnen worden. 
 
Minister Rob Jetten is in het nieuwe kabinet verantwoordelijk voor het realiseren van de aangescherpte CO2-reductiedoelstelling. In de brief aan minister Jetten attenderen we hem op het enorme potentieel die de 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland bieden bij het verwezenlijken van deze doelstelling, alleen al vanwege gigantische hoeveelheid zonne-energie die kan worden opgewekt bovenop 2.547 bedrijfsgebouwen met minimaal 10.000 vierkante meter dakoppervlakte, maar ook door besparing aangezien het totale energieverbruik op bedrijventerreinen met 700 petajoule een veelvoud is van het totale energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. En worden we graag in de gelegenheid gesteld om dit proces op de bedrijventerreinen te versnellen en verder aan te jagen. 
 
Minister Hugo de Jonge moet na de opheffing van het ministerie van VROM in 2010, ruimtelijke ordening weer een plek geven in het kabinetsbeleid. Ondertussen is ruimte alleen maar schaarser geworden en namen het aantal ruimteclaims alleen maar toe, waaronder ruimte voor werken, hét domein waar SKBN voor staat. In de brief aan minister De Jonge wijzen wij hem nadrukkelijk op het belang van het verbinden van ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en daarbij behorende ruimteclaims, en roepen wij hem op een coördinerende rol te vervullen en daarin ook oog te houden voor ruimte voor economie. Hierbij kan ook gedacht worden om samen met ruimtevragers invulling te geven aan ruimtelijke win-wins waaronder het combineren van Wonen en Werken daar waar mogelijk, en niet om eenzijdig bedrijventerreinen op te heffen vanwege de druk vanuit de woningbouwopgave. Graag denken we aan de hand van goede voorbeelden vanuit onze praktijk mee over een nadere invulling van de VRO-opgave.

Lees hier het Manifest 2021 | Waarde voor economie én maatschappij

Lees verder
card image

Nieuws

Komst van kantoormeubelleverancier in Roermond

Nieuws

03-01-2022

Komst van kantoormeubelleverancier in Roermond

Op bedrijventerrein De Hanze wordt een nieuw bedrijf gevestigd: Best Budget Kantoormeubelen. De bedrijfsvoering betreft 100% online verkoop, met een kleine showroom, te bezoeken op afspraak. Verkoop is uitsluitend ‘business to business’.

Over het terrein

Het bedrijventerrein De Hanze is gelegen ten zuiden van de stad Roermond, tegen de kern van Herten. De ontsluiting van het terrein is uitstekend te noemen. Op zeer korte afstand van de A73 en op slechts enkele kilometers verwijderd van de A2. Er zijn reeds diverse bedrijven gevestigd op het terrein, met name MKB bedrijven. De keuze van de kavel is geen toeval voor Best Budget Kantoormeubelen. Het ligt direct aan de entree van het terrein. Daarmee heeft het een uitstekende zichtlocatie. Hans Coppus, directeur van OML, is blij met de komst van het bedrijf. “De doelstelling van OML is het bijdragen aan economische ontwikkelingen in de regio. Wij kijken hierbij niet naar de gemeentegrenzen. Hier hoort bij dat wij bedrijven faciliteren die uitbreiding nodig hebben in het toekomstbestendig ondernemen. De komst van dit bedrijf voorziet hier bij uitstek in. Op deze wijze worden goede bedrijven in de regio behouden. Goed voor de economie én de werkgelegenheid in Midden-Limburg,” aldus Hans Coppus.

Over de koper

Danny Drenth, eigenaar, vestigt op bedrijvenpark De Hanze Best Budget Kantoormeubelen. Het bedrijf is momenteel gevestigd in de gemeente Echt-Susteren. Gezien de grote groei die het bedrijf doormaakt, is uitbreiding noodzakelijk. De gekozen kavel past daar uitstekend bij en het bedrijf ontwikkelt daarmee toekomstbestendig. Best Budget Kantoormeubelen is een online verkoop organisatie van kantoormeubilair. Te denken valt aan bureaus, stoelen en kasten. Alles wat nodig is om een complete werkplek in te richten.

Op dezelfde locatie komt tevens een vestiging van het bedrijf Sedia Verde BV, een specialist in ergonomische bureaustoelen. Dit sluit qua bedrijfsvoering perfect aan op de bedrijfstak van Best Budget Kantoormeubelen. Sedia Verde BV is thans gevestigd in Kerkrade. Door de familiaire banden worden deze twee bedrijven nu samengevoegd op dezelfde locatie. Een derde familielid volgt binnenkort met een nieuwe ontwikkeling op hetzelfde bedrijventerrein. 

Over OML

OML BV draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML B.V. heeft de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling alsmede advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken. OML heeft percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt-Susteren, Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze, Boven de Wolfskuil en Oosttangent in Roermond.

Lees verder