Zuid-Holland kent ruim 600 bedrijventerreinen die samen goed zijn voor bijna 1/3 van de totale werkgelegenheid in de provincie. Het is daarom belangrijk dat de bedrijventerreinen goed georganiseerd zijn en daarmee voorbereid zijn op de toekomst.

Om deze doelen te bereiken beschikt de provincie Zuid-Holland over 2 subsidieregelingen voor ondernemersverenigingen, bedrijveninvesteringszones (BIZ) en gemeenten. Zij kunnen ook in 2022 weer gebruikmaken van de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ en de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’.

Energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Ondernemersverenigingen en BIZ kunnen de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ inzetten voor maatregelen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Denk aan zonnepanelen op daken, isolatie en aansluiten op een lokaal warmtenetwerk. De provincie stelt maximaal €200.000 beschikbaar per aanvraag.

Als ondernemersverenigingen, BIZ en gemeenten willen inzetten op klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit, dan kunnen zij ook een beroep doen op deze subsidie. Denk dan aan maatregelen zoals waterberging, bloemrijke beplanting van bermen, groene zones en nest- en schuilgelegenheden. De provincie stelt maximaal €100.000  beschikbaar per aanvraag.

De provincie stelt in totaal €2,5 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen.

Stimuleren kwaliteit bedrijventerreinen

De provincie wil met de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’ de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand houden en verhogen. Ondernemersverenigingen, BIZ en gemeenten kunnen aanvragen indienen voor activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. Activiteiten zijn bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van een ondernemersvereniging en het uitvoeren van oriënterend vooronderzoek voor een BIZ. De subsidie kan ook ingezet worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het maken van businesscases voor onder andere energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, de verkeersveiligheid en het vergroenen van bedrijventerreinen. Daarnaast kan een aanvraag ingediend worden voor het laten maken van een advies over de kwaliteit en het verduurzamen van een bedrijventerreinen.

De subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen staat tot en met 31 december 2022 open. De provincie stelt hiervoor in totaal €500.000 beschikbaar met een maximum van €35.000 per aanvraag.

Aantrekkelijk vestigings- en werkklimaat met goed functionerende bedrijventerreinen

De provincie streeft naar een aantrekkelijk, toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat met goed functionerende bedrijventerreinen. Alle instrumenten die we daarvoor inzetten, vind je op de pagina Bedrijventerreinen. Op de pagina’s Duurzame bedrijventerreinen en 7 tips om bedrijventerreinen te vergroenen vind je meer informatie en tips voor duurzame, groene en gezonde bedrijventerreinen. Eén van die tips is bijvoorbeeld de subsidie Zonnig Zuid-Holland.

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland is sinds 2020 kennispartner van SKBN. Provincie Zuid-Holland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.


070 - 4416611

Provincie Zuid-Holland
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Achtergrond

Dat Nederland logistiek bouwt voor Europa is een misvatting: 75 procent is voor eigen land

Achtergrond

01-02-2022

Dat Nederland logistiek bouwt voor Europa is een misvatting: 75 procent is voor eigen land

Het gros van de distributiecentra in Nederland, momenteel controversieel in de verdozingsdiscussie, is voor ‘eigen gebruik.’ Dat blijkt uit inventarisatie door adviesbureau Stec Groep.

Inwoners zetten zich steeds vaker af tegen ‘verdozing’ van het landschap en de provincies Noord-Brabant en Limburg kondigden deze week aan de groei van megadistributiecentra aan banden te willen leggen. Hoe terecht is deze weerstand tegen logistiek vastgoed? Uit onderzoek van Stec Groep blijkt dat 75 procent van de logistieke vestigingen in Nederland een regionale of nationale marktoriëntatie hebben.

Dat betekent dat het wijdverspreide idee dat Nederland zijn distributiecentra voor de rest van Europa bouwt, niet helemaal waar is. De snelle groei van distributiecentra blijkt hard nodig om onszelf te bevoorraden. Door de steeds groter wordende bezorgeconomie, is de groei van distributiecentra de komende jaren onvermijdelijk. Stec verwacht zelfs dat logistiek vastgoed in de komende 15 tot 20 jaar met 25 tot 50 procent zal toenemen.  

‘Het beeld van Nederland distributieland is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan’, legt Wim Eringfeld namens Stec Groep uit. ‘Maar het is niet meer zo. Een aantal grote Europese distributiecentra is in de afgelopen decennia uit Nederland vertrokken, zoals Adidas en ook Ralph Lauren. Die zitten nu in Italië en Duitsland. De beeldvorming is er echter nog steeds. Dat komt politici goed van pas, omdat ze zich zo kunnen afzetten tegen de verdozing – terwijl die juist nodig is voor de Nederlanders zelf.’

Toch bestaan er regionale verschillen. In Noord-Brabant en Limburg zijn er relatief meer Europese distributiecentra dan in de rest van Nederland. Volgens Eringfeld is dat logisch: ‘Een deel van de goederen wordt via de Rotterdamse haven vervoerd naar de rest van Europa. Op de route langs de A58 en de A67 zitten er daarom meer Europese distributiecentra dan in de rest van Nederland. In Zwolle of Almelo zul je, hoewel je vanaf daar ook relatief snel in Duitsland bent, niet zo snel een Europees distributiecentrum zien.’

Visie op verdozing

Cees-Jan Pen (lector bij Fontys Hogscholen) vindt dat het – mede door de cijfers van Stec Groep - tijd wordt om de discussie over logistiek echt te gaan voeren. In een tweet noemde de lector de cijfers ‘ontnuchterend.’ ‘We moeten ons, gelet op de enorme schaarste aan ruimte en te grote aanslag op ons landschap, afvragen of we de Europese markt met XXL-centra nog wel willen bedienen. Ook al is het slechts 25 procent’, aldus Pen.

Hij snapt dan ook dat er lokaal (Noord-Brabant en Limburg, red.) een rem komt op de ontwikkeling van distributiecentra. ‘Maar de groei blijft. We kunnen ons bedenken dat ons online koopgedrag niet duurzaam is, maar deze ontwikkeling is niet meer te stoppen. We moeten ermee leren leven. Dan wel graag op een duurzame manier.’

En dan kom je uit op het woord visie. Een visie op logistiek in Nederland. Die is er nu nog niet echt. ‘Eentje waarbij de onhoudbaarheid van Nederland distributieland aan bod komt’, oppert hij. ‘We richten de logistieke centra heel karig, stenig en korte termijn gedreven in. Misschien wordt het ook tijd om daar eens vragen bij te stellen. Nederland heeft top landschapsarchitecten, Rijksadviseurs en ontwerpers die laten zien dat het echt anders en beter kan waarbij dozen onderdeel zijn van het landschap – daar moeten we veel weer oog voor krijgen. Oog voor kwaliteit, met duurzame eisen. Hoopgevend is dat Minister de Jonge al heeft gehint meer te willen doen aan ruimtelijke kwaliteit’

‘Daarnaast moeten we ook serieus werken maken ervoor te zorgen (nieuwe) logistieke centra op bestaande bedrijventerreinen een plek kunnen vinden We hebben 3500, 3600 bedrijventerreinen in Nederland, waar echt wel ruimte is om die centra te plaatsen. Alleen moet iemand dan de handschoen oppakken, de regie nemen en geld vrijmaken te investeren in verduurzaming en upgraden van bestaande terreinen waarbij er ook weer eens wat wordt gesloopt. Ik wil daarmee zeggen dat de weg van de minste weerstand niet de oplossing is, dat is nu vaak wel het geval’, eindigt hij. ‘Laten we duurzame verstedelijking zoals we dat met wonen doen ook met werklocaties veel serieuzer nemen.’

Lees verder
card image

Nieuws

Netcongestie en het verduurzamen van bedrijventerreinen: praktische tips en nieuwe subsidieregeling Noord-Holland

Nieuws

18-07-2022

Netcongestie en het verduurzamen van bedrijventerreinen: praktische tips en nieuwe subsidieregeling Noord-Holland

Een kleine vijftig ondernemers kwamen deze maand bij elkaar voor de presentatie van een onderzoek naar de verduurzaming van bedrijventerreinen. Naast veel bruikbare tips en praktische voorbeelden van verduurzaming kregen ze ook informatie over een nieuwe subsidieregeling die per 1 augustus 2022 van kracht wordt in Noord-Holland: de Subsidie Oplossingen bij Netcongestie (SON).

“Het verduurzamen van bedrijven die worden gehinderd door netcongestie is zeker een uitdaging, maar geen utopie. Met ons onderzoek hebben we laten zien dat er, ondanks de begrenzingen van het elektriciteitsnet, verschillende oplossingen zijn om afhankelijkheid van fossiele energiebronnen te verminderen en daarmee de CO2 footprint te verminderen.” Met die woorden zette Joep Sanderink van de New Energy Coalition de toon voor de slotbijeenkomst ‘Verduurzaming bedrijventerreinen in een gebied met netcongestie’, donderdag 7 juli op bedrijventerrein Winkelerzand. 

Een bijeenkomst die vooral was bedoeld om kennis te delen die tijdens het onderzoek is opgedaan, maar die ook een bredere reikwijdte had in de vorm van inspiratie en concrete adviezen. Dat netcongestie een knelpunt is voor ondernemers met verduurzamingsambities of groeiplannen, valt niet te ontkennen. De kaart met congestiegebieden in Noord-Holland kleurt steeds roder. En dit is helaas geen probleem dat op korte termijn wordt opgelost, weet Sanderink. Ook al zijn netverzwaringen die zijn aangekondigd uitgevoerd, dan nog is dit geen garantie dat problemen daarmee definitief opgelost zijn.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een leaflet, die je hier kunt downloaden.

Oplossingen 'achter de meter'

Werpt het probleem van netcongestie een praktische drempel op voor het collectief vergroenen van de energiehuishouding van bedrijven ‘voor de meter’, daar achter zijn nog genoeg kansen om flink te besparen op het gebruik van fossiele brandstoffen.

In het kader van het onderzoek heeft New Energy Coalition de technische èn economische mogelijkheden onderzocht van 4 technische oplossingen die kunnen worden ingezet voor netcongestie: inzet van warmtepompen, energieopslag met batterijen, waterstofgeneratoren en e-boilers. Hierbij is een onderverdeling gemaakt van vier verschillende bedrijfstypen, afhankelijk van bedrijfsomvang, grootte van de netaansluiting, opwekpotentie en eigen (energie)verbruik. Voor elk van de bedrijfstypen is vervolgens gekeken welke initiatieven kansrijk en minder kansrijk zijn. Aan de hand van een matrix die uit deze analyse is voortgekomen, kunnen ondernemers zelf bepalen welke duurzame investeringen het meest interessant zijn voor hun bedrijfstype. Conclusie is dat voor ieder bedrijfstype een besparing in fossiele energie haalbaar is, zij het dat er niet zoiets bestaat als één oplossing of een combinatie van oplossingen die voor elk bedrijf toepasbaar is.

Hoewel nog onduidelijk is welk effect de nieuwe Netcode elektriciteit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat hebben, lijken er wel nieuwe mogelijkheden te ontstaan voor bedrijven om met collectieve oplossingen ‘voor de meter’ verduurzaming te organiseren. Een van die mogelijkheden die tijdens de bijeenkomst werden aangestipt, is dat er nieuwe flexibiliteitservices in het leven worden geroepen. Met deze services kunnen ook kleinere bedrijven slim energie gaan uitwisselen met het net, wat moet leiden tot een toename van het aantal verduurzamingsmogelijkheden.

Besparingen en nieuwe omzet bij CiRoPack

Rob van der Wal, directeur van verpakkingsbedrijf CiRoPack uit Heerhugowaard, vertelde hoe hij – gedreven door een innerlijke overtuiging – stapsgewijs steeds verder is gegaan met het verduurzamen van zijn bedrijfsvoering. En wel door te beginnen met isolatie en ledverlichting en uiteindelijk (sinds 2018) helemaal van het gas af te gaan door over te stappen op verwarming met elektrisch IR-Panelen. Een inspirerend verhaal dat aantoont dat verduurzaming niet alleen kost, maar ook het nodige oplevert.

Behalve in de vorm van een (veel) lagere energierekening betaalt de opbrengst zich bij CiRoPack ook uit in de vorm van nieuwe opdrachten. De aantoonbare inspanningen die een leverancier doet op het gebied van verduurzaming, tellen namelijk in steeds meer organisaties mee als criterium voor de inkoop van producten en diensten. Doordat Van der Wal aantoonbaar kon maken welke investeringen hij met zijn bedrijf heeft gedaan in verduurzaming, wist hij onlangs een grote Europese tender in de wacht te slepen, ondanks dat zijn offerte niet de laagste was.

Subsidie voor Oplossingen bij Netcongestie

Wil je als ondernemer aan de slag met het verduurzamen van je bedrijf, maar loop je tegen financiële drempels aan? Dan is er goed nieuws, want per 1 augustus 2022 wordt vanuit de provincie Noord-Holland een nieuwe subsidieregeling van kracht, de Subsidie Oplossingen bij Netcongestie (SON) Noord-Holland, waarmee ondernemers een deel van hun investering vergoed kunnen krijgen. Nico Meester van Ontwikkelingsbedrijf NHN was op bedrijventerrein Winkelerzand aanwezig om te vertellen over deze nieuwe regeling.

SON aanvragen kan voor twee doelen:

Vergoeding kosten haalbaarheidsstudie
Kosten die worden gemaakt om inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid (technisch, economisch en juridisch) van technische oplossingen. Denk aan kosten voor inhuur van externe experts; materiaalkosten en huur van apparatuur en materiaal.

De SON regeling vergoedt 50% van deze uitgaven, tot een maximum bedrag van  € 25.000,-.

Vergoeding kosten uitvoering
Hier gaat het specifiek om kosten die bedrijven maken voor de uitvoering van oplossingen voor netcongestie. Denk aan inhuur van externe experts en procesbegeleiding, materiaal- en huurkosten, huurkosten en kosten van de plaatsing van de gekozen oplossingen.

De SON regeling vergoedt 30% van de uitvoeringskosten, tot een maximum van €75.000,- voor individuele oplossingen en €250.000,- voor collectieve oplossingen.

In totaal heeft de provincie 1,5 miljoen euro klaarliggen voor de SON. Het is de bedoeling om deze regeling jaarlijks te evalueren op effectiviteit.

Lees verder