Het opstellen van prognoses, het ontwikkelen van plankaarten, het inrichten van een dekkend netwerk en het begeleiden bij het realiseren van de laadinfrastructuur op openbare-, prive- en bedrijfsterrein. Met deze acties gaan provincies Gelderland en Overijssel duurzame laadinfrastructuur voor logistiek stimuleren.  

“De logistiek blijft groeien, want niet alleen bedrijven maar ook consumenten bestellen steeds meer. Om dat zo duurzaam mogelijk te transporteren, kiezen steeds meer ondernemers voor elektrische voertuigen. Daarvoor is voldoende infrastructuur van groot belang. Met dit plan werken we samen met netbeheerders, bedrijven en gemeenten om dat te stimuleren,’ aldus Helga Witjes, gedeputeerde Mobiliteit provincie Gelderland. 

Plankaarten

Als onderdeel van de aanpak laten de provincies plankaarten maken voor de bedrijventerreinen. Daarin staat hoe groot de behoefte aan laadinfrastructuur op bedrijventerreinen de komende jaren is en waar geschikte laadlocaties zijn. Zowel op eigen terrein als op publiektoegankelijke locaties. Met het inzicht in de behoefte aan laadinfrastructuur, het ruimtegebruik en de netcapaciteit kan de realisatie worden voorbereid. Bedrijven en gemeenten kunnen hier vervolgens mee aan de slag. 

Daarnaast kunnen  bedrijven vanaf dit najaar gebruik maken van technische expertise voor hun laadinfrastructuur. Elektrisch rijden draagt bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Het is een van de maatregelen uit het landelijke klimaatakkoord. 

Voldoende netcapaciteit

De vijf netbeheerders in Gelderland en Overijssel zijn bij het plan betrokken omdat de benodigde laadinfrastructuur naar verwachting een grote impact gaat hebben op het elektriciteitsnet. De netbeheerders nemen de informatie uit de plankaarten mee in hun investeringsplannen waarmee ze bepalen waar ze als eerste aan de slag gaan om meer ruimte op het net te maken. 

Groei duurzame mobiliteit

Met de komst van zero emissie zones en landelijke subsidieregelingen voor bedrijfsvoertuigen neemt het aantal elektrische logistieke voertuigen de komende jaren flink toe. Naast bestelauto’s en lichte vrachtwagens gaat het op termijn ook om zwaardere vrachtwagens. Dat kan alleen als er tijdig voldoende en passende laadinfrastructuur beschikbaar is.

GO-RAL

Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk onder de naam GO-RAL (Gelders-Overijsselse Regionale aanpak laadinfrastructuur). Hiermee worden gemeenten ontzorgd en begeleid bij het uitvoeren van de afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Als uitvloeisel hiervan is het ‘plan van aanpak logistieke laadinfrastructuur’ opgesteld.

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland is sinds medio 2018 kennispartner van SKBN. Provincie Gelderland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.


026 - 359 91 11

Provincie Gelderland
card image

Nieuws

Startsein voor Maakfabriek Dordrecht: nieuwe innovatieve hotspot in de regio

Nieuws

09-03-2022

Startsein voor Maakfabriek Dordrecht: nieuwe innovatieve hotspot in de regio

In Dordrecht heeft gedeputeerde Meindert Stolk het startsein gegeven voor de doorontwikkeling van het Leerpark tot Smart Campus voor toegepaste innovatie. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Maakfabriek. Startups en scale-ups kunnen hier samenwerken aan innovatieve oplossingen, onder meer voor de maritieme (maak)industrie. De provincie heeft hiervoor €3 miljoen beschikbaar gesteld.

De Maakfabriek wordt een nieuw gebouw op de campus, met faciliteiten waar innovatieve ondernemers uit de maakindustrie gebruik van mogen maken om innovaties te ontwikkelen, verder te brengen of te testen. Ook kunnen ze er andere ondernemers ontmoeten, om kennis te delen of nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Gedeputeerde Meindert Stolk, die het startsein gaf voor de Smart Campus Drechtsteden: “Samenwerking is van groot belang voor innovatie. Daarom investeren we als provincie in dit soort locaties. Dat helpt de ondernemers, onderzoekers en studenten die er al zijn in de regio, maar trekt ook weer nieuwe kennis aan. Dat geeft een impuls aan de innovatiekracht, hard nodig voor de grote vraagstukken waarvoor we staan. Bovendien versterkt zo’n campus met goede faciliteiten de regionale economie.”

Regio Deal

De bouw van de Maakfabriek is een nieuwe stap in de ontwikkeling van Leerpark Dordrecht. Diverse partijen werken al jaren aan de opzet van deze campus. Naast de provincie zijn dat de 7 gemeenten in de Drechtsteden: Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Zij hebben de ontwikkeling bekrachtigd in een zogeheten Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem. Inmiddels zijn op de campus al diverse onderwijsinstellingen gevestigd. Met de realisatie van het zogenaamde Kopgebouw wordt daar binnenkort ook hbo aan toegevoegd.

Lees verder
card image

Nieuws

PROVADA-panel ziet virtueel stroomnet op Schiphol Trade Park als antwoord op netcongestie

Nieuws

21-06-2022

PROVADA-panel ziet virtueel stroomnet op Schiphol Trade Park als antwoord op netcongestie

Limburg, Brabant en Noord-Holland: de capaciteitskaart van netbeheerders kleurt met een ongekende snelheid rood. Bedrijven die zich nieuw willen vestigen of willen uitbreiden, krijgen steeds vaker te horen dat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Ook de teruglevering van zonne-energie stokt door capaciteitsproblemen.

Tijdens de sessie ‘Netcongestie opgelost door innovatie’ op de PROVADA vat een bezoeker het probleem samen: “Veel mensen kunnen tot hun pensioen bezig blijven met de oplossing.” Het panel, bestaande uit Arnoud van der Wijk en Olav Steffers (SADC), Jeroen Lotze (Port of Amsterdam), Frans Deeleman (Rijksvastgoedbedrijf) en George Koolman (Royal HaskoningDHV), sluit zich daarbij aan. SADC heeft er niet op gewacht. Het heeft netcongestie op Schiphol Trade Park binnen een jaar kunnen oplossen dooreen virtueel stroomnet op te zetten.

 “Dit was een pressure cooker: we hadden bedrijven op Schiphol Trade Park (STP) die al aan het bouwen waren, maar nog geen oplossing hadden voor hun stroomvraagstuk. Waar de een bijtijds ruimte had gereserveerd op het onderstation, kwam de ander er niet meer tussen”, vertelt Arnoud van der Wijk. De gebiedsontwikkelaar trekt de aandacht met zijn virtuele elektriciteitsnetwerk waarin twaalf bedrijven deelnemen. “Netcongestie bleek vooral op papier een probleem, want ze zetten niet alle twaalf tegelijk hun apparatuur aan. Per bedrijf meten we real time wat de energiebehoefte is en maken we inzichtelijk hoeveel vermogen ongebruikt blijft. Zolang het binnen de marge blijft, hoeven we niet in te grijpen.” De infrastructuur wordt optimaal benut en op piekmomenten springen accu’s met zonne-energie en generatoren bij. Arnoud: “Dat gebeurt heel weinig en past bij de klimaatdoelstellingen.”

Samenwerken als succesformule

Door kosten en machines te delen, kan het stroomverbruik met een factor drie omhoog, zegt Arnoud. Dus naast slimmer en duurzamer, is het virtuele netwerk ook goedkoper. George Koolman vindt STP een goed voorbeeld en raadt andere bedrijventerreinen aan ook te digitaliseren. “Met digital twins kun je sneller scenario’s voor oplossingsrichtingen uitwerken.” Bundel ook je krachten, vult Frans Deeleman aan. Het is volgens hem naast kennisdelen een voorwaarde voor succes. Binnen het warmtecollectief Energie Rijk Den Haag werkt hij aan innovaties voor de verwarming van gebouwen. “In de woningbouw denken we vaak verticaal, maar je moet af en toe ook horizontaal, bij de buren, kijken.” Dat betaalt zich uit. “Niet iedereen profiteert op hetzelfde moment en iedereen heeft een eigen drive, maar iedereen ziet het hogere doel van de samenwerking: een efficiënter warmtenet.”

Vervolg: uitrollen gebiedsaanpak

SADC gaat dankzij de eigen, lokale aanpak van de netcongestie tegen alle trends in: het kan bedrijven die zich rond Schiphol willen vestigen blijven faciliteren. Olav Steffers: “We laten zien dat we privaat én publiek aan een oplossing werken en als Metropoolregio Amsterdam iets te bieden hebben.” Frans Deeleman snijdt een volgend dilemma aan: “Wie pakt de regie?” De provincie wordt geopperd. En de Rijksoverheid. De laatste kan innovaties in het elektriciteitsnet aanjagen via de wet- en regelgeving. Alleen, dat kost tijd en die is er niet. Goed voorbeeld, doet goed volgen, luidt het hands-on-advies vanuit het publiek: “Werk als bedrijfsleven en netbeheerders samen technische standaarden uit die kunnen worden gekopieerd en waarmee kan worden opgeschaald.”

Uitrollen in de haven van Amsterdam

Dat is precies wat Arnoud van der Wijk wil, de formule uitrollen naar andere gebieden en andere vraagstukken zoals mobiliteit en de stikstofproblematiek. “Zodat onze gebiedsaanpak de pilotfase kan ontstijgen.” Jeroen Lotze is al in gesprek met SADC. Hij hoopt in de Amsterdamse haven de bestaande netcapaciteit ook efficiënter te kunnen gaan inzetten. “Bij ons staat het laatste station in het rood en we zien dat sommige partijen daarom voor andere locaties kiezen. Dat is een probleem, zeker nu we in de energietransitie zitten en nieuwe, innovatieve bedrijven willen aantrekken.”

Lees verder