Het leegstandspercentage op bedrijventerreinen zakte dit jaar naar een recordlaagte van 1,8 procent, meldde Stec Groep gisteren. De cijfers laten wederom zien dat werklocaties laag staan op de gemeentelijke agenda, reageert expert Cees-Jan Pen. ‘Werklocaties zijn nog steeds het stiefkindje van de ruimtelijke ordening. Vooral het mkb gaat gebukt onder de huidige ontwikkelingen. Helaas moet ik blijven herhalen dat er in een aantrekkelijke stad ook ruimte moet zijn om te werken.’

De leegstand van bedrijfsruimten zakte in 2022 naar 3,8 procent. Op bedrijventerreinen is de situatie nog penibeler: daar bedraagt de leegstand op dit moment 1,8 procent. Dat blijkt uit de 'Aanbodmonitor bedrijfsruimte op bedrijventerreinen’ van adviesbureau Stec Groep.

Een zorgelijke ontwikkeling. 5 procent frictieleegstand is wenselijk om verhuizingen, verbouwingen, nieuwe huurcontracten, uitbreidingen en dynamiek op werklocaties mogelijk te maken. Het aanbod dat er wel is, is bovendien van lage kwaliteit en voldoet niet aan de duurzaamheidscriteria. 

Druk van wonen

De leegstand op bedrijventerreinen loopt al een aantal jaar terug, door de toenemende druk op de ruimte in Nederland. De vraag is of de focus op transformatie van werklocaties tot gemengde woon-werkgebieden van belang is. Stec Groep-adviseur Callum Lewis en Pen denken van wel.

‘Te veel werklocaties staan onder druk omdat er gewoond moet worden. Wonen gaat voor werken’, zegt Pen. ‘Er worden functies geplaatst op bedrijventerreinen die in gemengde gebieden en in woonwijken thuishoren. Winkels, fitness, maatschappelijk, sport, enzovoort. Er is een tekort aan ruimte om te werken, dus we moeten veel strikter en voorzichtiger zijn met het toestaan van functies die er niet per se horen.’

Mkb is de dupe

De lage leegstand heeft vooral gevolgen voor het midden en kleinbedrijf. Omdat er zonder frictieleegstand nauwelijks doorstroming mogelijk is, kunnen mkb’ers niet of nauwelijks een geschikte bedrijfslocatie vinden, laat staan aan uitbreiding denken. 

‘Ze hebben ook niet de financiële middelen om op te bieden tegen de vermogende logistieke sector en kunnen ook niet zo snel vijftig kilometer verhuizen voor een geschikte bedrijfsruimte’, zegt Lewis van Stec Groep. Pen: ‘Dit gaat duidelijk ten koste van het mkb, dat lokaal gebonden is. Het wordt tijd om afspraken te maken over betaalbare werkruimtes.’

Voorbereiden op na 2030

De komende jaren blijft de vraag naar werklocaties toenemen. Volgens Lewis bereikt de ruimtevraag zijn piek na 2030, om in de volgende jaren weer af te nemen. Op dat moment bereikt de ruimtevraag vanuit de lineaire economie (in tegenstelling tot de circulaire economie) zijn piek. Daarna zal vooral vraag zijn vanuit de circulaire economie.

Lewis: ‘We moeten bouwen om de krapte tegen te gaan, maar niet domweg. Het is niet de bedoeling dat we gaan bouwen voor leegstand. Kijk dus goed naar wat en waar er gebouwd wordt, want na 2030 kan er weer behoefte zijn aan andere functies. Het is goed om rekening te houden met na 2030, zodat verschillende bedrijfsruimten die dan leeg komen te staan getransformeerd kunnen worden tot woningen, kantoren of circulaire functies.’ 

Wake-up call

Ook Pen roept op om nu echt met verduurzaming van werklocaties aan de slag te gaan en meer te focussen op beter benutten van bestaande locatie. ‘Dat er genoeg ruimte is op bedrijventerreinen, is nu toch wel echt een misvatting gebleken. De krapte is groter dan gedacht. Er is geld en mankracht om de toekomst werkproof te maken, dus laat deze cijfers een wake-up call zijn voor de coalitieonderhandelingen in gemeenten. Er moeten toch ook gewoon dingen gemaakt worden.’

ELBA\REC

ELBA\REC en SKBN werken al jaren nauw samen en sinds medio 2018 is ELBA\REC ook kennispartner van SKBN. Via vakmedia zoals BT Magazine en Stadszaken, en o.a. door het BT Event is ELBA\REC een bron van informatie voor bedrijventerreinprofessionals.

[email protected]
033 - 87 00 100

ELBA\REC
card image

Event

23-11-2023
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

23-11-2023

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd onze SKBN-leden uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.
We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN.

Wanneer – Donderdag 23 november 2023
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 13.30 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
 

AANMELDEN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

SADC versterkt op PROVADA verduurzaming

Nieuws

16-06-2023

SADC versterkt op PROVADA verduurzaming

Tijdens de vastgoedbeurs PROVADA heeft SADC op 13 en 14 juni 2023 voor beursbezoekers twee sessies georganiseerd. Bij de sessie ‘Werklandschappen van de Toekomst’ stond de vraag centraal hoe je door samenwerkingen bedrijventerreinen kunt verduurzamen. De sessie ‘De wereld is gebaat bij meer netcongestie: Energy Hub Schiphol Trade Park als aanjager van verduurzaming’ ging in op hoe partijen met elkaar de netcongestie in het gebied hebben opgelost.

De ambities van SADC richten zich op het bevorderen van natuurpositieve gebiedsontwikkeling en het realiseren van zichtbare vergroening van werklocaties, met als doel om gebieden te ontwikkelen waar zowel mens als dier graag verblijft: een werklandschap van de toekomst.

DGBC Plaquette voor meest duurzame logistieke business park van de wereld

In het kader van deze ambities vond op dinsdag 13 juni de sessie ‘Werklandschappen van de Toekomst’ plaats. Tijdens deze sessie ging een panel van uiteenlopende deskundigen in gesprek over hoe bedrijventerreinen kunnen worden verduurzaamd en wat er daadwerkelijk voor nodig is om deze werklandschappen van de toekomst van de grond te krijgen. Aansluitend aan de sessie werd door Dutch Green Building Council de officiële BREEAM-NL plaquette aan SADC overhandigd. Dit symboliseerde de formele bevestiging van de BREEAM-NL Outstanding-certificering die is toegekend aan Schiphol Trade Park, welke daarmee officieel het meest duurzame logistieke business park ter wereld is.

Roadmap voor netcongestie

Op woensdag 14 juni organiseerde SADC de sessie ‘De wereld is gebaat bij meer netcongestie: Energy Hub Schiphol Trade Park als aanjager van verduurzaming’. Tijdens deze sessie besprak moderator Peter Heida met het panel met Eelco Ouwerkerk (SEGRO), Quirine Tjeenk Willink (Kennedy van der Laan), Stefan Kop (Spectral) en Arnoud van der Wijk (SADC) hoe het virtuele net op Schiphol Trade Park tot stand is gekomen, welke mogelijkheden zo’n samenwerking voor andere netcongestiegebieden biedt, en wat de toekomst van zo’n virtueel net is.

Arnoud vertelde dat door SADC op Schiphol Trade Park vanuit de ambitie om het meest duurzame logistieke business park te worden en te blijven al druk nagedacht werd over een duurzaam energiesysteem. Toen het gebied door de netbeheerder door congestieproblemen op ‘rood’ werd gezet, werd de uitwerking in samenwerking met Spectral versneld opgeschaald met als resultaat dat een jaar later vijftien bedrijven waren aangesloten, en het virtuele net volop draait. Het zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot doordat er geen gasgenerators nodig zijn, maar ook voor een hogere leveringszekerheid en minder investeringen in energie-infrastructuur. Dat maakt het business park futureproof en duurzaam. Eelco Ouwerkerk benadrukte dat ook bedrijven die geen congestieproblemen hebben, zoals SEGRO, uit maatschappelijke en duurzame ambities en zonder winstoogmerk gebaat zijn om aan te sluiten bij bijvoorbeeld een coöperatie als op Schiphol Trade Park. Quirine legde uit dat SADC met een blanco A4’tje is begonnen maar dat er nu diverse goed uitgewerkte overeenkomsten liggen die als roadmap voor andere gebieden kunnen gelden.

Ondertekening samenwerking IVN Natuureducatie

Voorafgaand aan de sessie op woensdag 14 juni tekenden Jelle de Jong van IVN Natuureducatie en Arno Jansen van SADC de samenwerkingsovereenkomst voor Werklandschappen van de Toekomst. In deze coalitie zijn kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven en overheid verenigd met als doel om samen te werken aan groene, klimaatadaptieve, gezonde en biodiverse bedrijfsterreinen, zodat deze in 2050 toekomstbestendig zijn. Arno Jansen: “Alleen door samen te werken kunnen we van elkaar leren en significante stappen maken.”

Lees verder
card image

Achtergrond

Ruimtelijke Strategie Circulair Zuid-Holland

Achtergrond

16-02-2023

Ruimtelijke Strategie Circulair Zuid-Holland

Een volledig circulaire samenleving in 2050 heeft impact op de huidige openbare ruimte. De provincie Zuid-Holland werkte samen met BVR en Ecorys aan ‘de Ruimtelijke Strategie voor Circulair Zuid-Holland’, zodat de ruimtelijke inrichting van Zuid-Holland klaar is voor de circulaire transitie.

Waarom een ruimtelijke strategie voor een circulair Zuid-Holland?

Zuid-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. De route naar deze circulaire samenleving heeft consequenties voor de openbare ruimte. De ruimte in Zuid-Holland is namelijk schaars. Ruimte die we hard nodig hebben voor circulaire bedrijven en initiatieven. Het is daarom belangrijk om de openbare ruimte in Zuid-Holland zo snel mogelijk om te bouwen. Bestaande plannen en projecten kunnen aangepast worden om de circulaire ambitie waar te maken. Circulair denken kan helpen om deze opgaven te realiseren.

Dit gaat alleen niet vanzelf. Het vergt inspanning om een leefomgeving te creëren waar we in de toekomst met plezier kunnen blijven wonen, leven en werken. Een adequate ruimtelijke strategie voor een circulair Zuid-Holland is daarom van cruciaal belang. De provincie Zuid-Holland heeft samen met adviesbureaus BVR en Ecroys ‘de Ruimtelijke Strategie voor Circulair Zuid-Holland’ ontwikkeld. De strategie is een gereedschapskist om de ruimtelijke inrichting van Zuid-Holland dusdanig aan te passen om de transitie naar een circulaire samenleving voor elkaar te krijgen.

In de ruimtelijke strategie staan drie hoofdvragen centraal:

  1. Wat is de ruimtelijke impact van de circulair-economische transitie in Zuid-Holland??
  2. Hoe benutten we de dynamiek van bestaande ruimtelijke plannen en projecten in Zuid-Holland om circulair te worden? ?
  3. Wat is de ruimtelijke bijdrage van circulariteit aan andere transitie-opgaven?

Door het beantwoorden van deze bovenstaande vragen komt een ruimtelijke strategie voor een circulair Zuid-Holland tot stand. Waarmee ingezet wordt op het verstandig op-, af en ombouwen van de huidige economie richting uitsluitend circulaire productie- en consumptieketens.

Wat heeft de openbare ruimte nodig voor een circulaire economie?

De ruimtelijke strategie bouwt voort op drie pijlers:

  • De circulaire hoofdstructuur opbouwen en versterken. Hier gaat het om het versterken van essentiële ruimtelijke randvoorwaarden, zoals een gezond circulair bodem- en watersysteem en een duurzaam energiesysteem.
  • Om van lineaire productieketens kringlopen te maken heb je kenmerkende ruimtes nodig, ruimtelijke schakels, zoals bouwhubs. Hier worden logistieke stromen van grondstoffen samengebracht, opgeslagen, uitgewisseld en verder gedistribueerd.
  • Om circulaire ketens te realiseren moeten we gebiedsgericht samenwerken in circulaire arena’s. Elk gebied heeft haar eigen circulaire kansen en opgaven. Denk aan: het stedelijk gebied, de Zuid-Hollandse Delta, het havenindustrieel complex, de Greenports en de veenweide gebieden.

Meedenken over de ruimtelijke strategie?

De ruimtelijke strategie geeft ons inzicht in hoe we de ruimtelijke inrichting van Zuid-Holland om- en af kunnen bouwen om de transitie naar een circulaire samenleving voor elkaar te krijgen. Heb je vragen over de strategie of ideeën? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar [email protected].

Lees verder