Minister Yesilgöz van Justitie stelt jaarlijks tien miljoen beschikbaar voor het bestrijden van ondermijning. De politie, het OM, gemeenten, brancheorganisaties en bedrijven, willen het geld vooral besteden om ondernemers weerbaarder te maken.

Het geld wordt uitgekeerd aan de tien regionale Platforms Veilig Ondernemen. In deze PVO's zijn politie, het OM, gemeenten, brancheorganisaties en gemeenten verenigd.  

Ondermijning is momenteel een groot probleem op Nederlandse bedrijventerreinen. Boudewijn Kuijl van de provincie Zuid-Holland zei eerder in vakblad BT dat de meeste ondernemers in zijn provincie weten dat er ondermijnende activiteiten plaatsvinden op hun bedrijventerrein. ‘Maar zij vinden dat het niet aan hen is om het rapporteren. Ook krijg ik te horen dat het vaak gebeurt in bedrijfsverzamelgebouwen, omdat criminelen daar anoniem aan de zijkanten kunnen zitten.’  

Oplossingen tegen ondermijning zijn onder meer een betere organisatiegraad op bedrijventerreinen of een hogere meldbereidheid door ondernemers. De PVO’s zetten vooral in op dat laatste, zegt manager van PVO Noord-Nederland Jan de Vries. ‘Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is één van de mogelijkheden die op tafel ligt, maar dat moeten we nog bespreken. Natuurlijk is er wel al het meldpunt Meld Misdaad Anoniem.’ 

‘Het belangrijkste wat we gaan doen, is de weerbaarheid van ondernemers vergroten. Dat doen we door in te zetten op procesbegeleiding, trainingen en informatiebijeenkomsten. Op enkele heel eenvoudige manieren kun je de weerbaarheid al vergroten. Een voorbeeld: als je een huurder een contract laat ondertekenen, moet je erin opnemen dat de verhuurder gevraagd en ongevraagd kan komen binnenstappen. Weigeren ze, dan weet je dat er iets niet helemaal pluis is.’ 

Aboutaleb

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb reageerde bij de NOS al dat hij het ‘goed vindt dat er aandacht is voor ondermijnende criminaliteit’, maar dat het ‘verre van voldoende’ is. De burgemeester ziet graag dat onorthodoxe maatregelen worden genomen. Zoals een 100-procentcontrole op containers met tropisch fruit in de Rotterdamse haven. ‘Investeren we niet meer dan 10 miljoen euro per jaar, dan moeten we accepteren dat de coke over onze voeten heen blijft stromen de komende jaren’, aldus Aboutaleb tegen de NOS.  

PVO-manager De Vries, die zelf ook werkzaam is voor de politie, gelooft daar niet helemaal in. ‘Ik geloof meer in preventie dan in repressie. De straffen in Nederland zijn redelijk kort, als criminelen weer vrijkomen gaan ze vaak weer verder met waar ze waren gebleven. Op landelijke schaal kun je daarom veel meer bereiken door in te zetten op preventie. Alleen moeten ondernemers dan wel zelf ook de verantwoordelijkheid voelen.’ 

ELBA\REC

ELBA\REC en SKBN werken al jaren nauw samen en sinds medio 2018 is ELBA\REC ook kennispartner van SKBN. Via vakmedia zoals BT Magazine en Stadszaken, en o.a. door het BT Event is ELBA\REC een bron van informatie voor bedrijventerreinprofessionals.

[email protected]
033 - 87 00 100

ELBA\REC
card image

Event

20-06-2023
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Den Haag

Event

20-06-2023

Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Den Haag

De Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette heeft na Eindhoven en Deventer een nieuwe stop: op dinsdag 20 juni zijn we op het Provinciehuis in Den Haag. Het thema is: 'Hordes nemen voor groene gezonde bedrijventerreinen'.

Heel Zuid-Holland vol met werklandschappen van de toekomst, groen en gezond. Om dit te bereiken vinden we echter vaak  vele (onzichtbare) hordes op ons pad. Heb je ook al langer vergroeningsideeën voor je bedrijventerrein, maar lukt het niet om ze te realiseren? Heb je wel ideeën en komt het niet tot uitvoering in jouw gemeente? Of zie je de mogelijkheden van meer groen op bedrijventerreinen, maar jouw opdrachtgevers nog niet?

Kom dan naar de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette. Daar wijzen professionals op de hordes die we samen moeten nemen. En ga je samen aan de slag om er overheen te springen.

Heb je een interessante Zuid-Hollandse casus?
Mail deze voor 26 mei naar
[email protected]. Op 20 juni gaan we aan de slag om jouw groene gezonde bedrijventerrein te kunnen realiseren. Zet de datum en locatie alvast in je agenda. We hopen je te verwelkomen in ons estafetteteam.

Voor wie is deze middag bedoeld?
Ondernemers, beleidsmakers en ambtenaren van gemeenten, parkmanagers, bestuurders, adviseurs, hoveniers & groenvoorzieners en ecologen.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 20 juni
Tijd: 12.30 tot 17.30 uur
Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland
(Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag)

Klik hier voor deelname

Lees verder
card image

Nieuws

Subsidie voor verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Nieuws

01-03-2023

Subsidie voor verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Zuid-Holland kent ruim 600 bedrijventerreinen die samen goed zijn voor bijna een derde van de totale werkgelegenheid in de provincie. Het is daarom belangrijk dat de bedrijventerreinen goed georganiseerd zijn en daarmee voorbereid zijn op de toekomst. Om deze doelen te bereiken beschikt de provincie over 2 subsidieregelingen voor ondernemersverenigingen, Bedrijven Investeringszones (BIZ) en gemeenten. Zij kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ en de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’.

Energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie

Ondernemersverenigingen en BIZ kunnen de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ inzetten voor maatregelen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Denk aan zonnepanelen op daken, isolatie en aansluiten op een lokaal warmtenetwerk. De provincie stelt maximaal €200.000 beschikbaar per aanvraag.

Als ondernemersverenigingen, BIZ en gemeenten willen inzetten op klimaatadaptatie, vergroten van de biodiversiteit en/of transitie naar een circulaire economie, dan kunnen zij ook een beroep doen op deze subsidie. Denk dan aan maatregelen zoals waterberging, bloemrijke beplanting van bermen en het collectief verwerken van afval of grondstoffen. De provincie stelt maximaal €100.000 beschikbaar per aanvraag.

De subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen staat heel 2023 open. De provincie stelt hiervoor €3 miljoen beschikbaar.

Stimuleren kwaliteit bedrijventerreinen

De provincie wil met de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’ de kwaliteit van bedrijventerreinen in stand houden en verhogen. Ondernemersverenigingen, BIZ en gemeenten kunnen aanvragen indienen voor activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. Activiteiten zijn bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van een ondernemersvereniging en het uitvoeren van oriënterend vooronderzoek voor een BIZ. De subsidie kan ook ingezet worden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of maken van businesscases voor onder andere energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, de verkeersveiligheid en het vergroenen van bedrijventerreinen. Daarnaast kan een aanvraag ingediend worden voor het laten maken van een advies over de kwaliteit en het verduurzamen van een bedrijventerreinen.

De subsidieregeling Planvorming bedrijventerreinen staat van 1 maart tot en met 31 december 2023 open. De provincie stelt hiervoor in totaal €500.000 beschikbaar met een maximum van €35.000 per aanvraag.

Aantrekkelijk vestigings- en werkklimaat met goed functionerende bedrijventerreinen

De provincie streeft naar een aantrekkelijk, toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat met goed functionerende bedrijventerreinen. Alle instrumenten die we daarvoor inzetten, vind je op de pagina Bedrijventerreinen van provincie Zuid-Holland. 

Lees verder
card image

Nieuws

Dutch Green Building Council en SKBN slaan handen ineen voor Paris Proof Ranking bedrijventerreinen

Nieuws

02-03-2023

Dutch Green Building Council en SKBN slaan handen ineen voor Paris Proof Ranking bedrijventerreinen

De Dutch Green Building Council (DGBC) en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen (SKBN) gaan vanaf dit jaar intensiever samenwerken voor de Paris Proof Ranking. Deze beoordeling van de Nederlandse bedrijventerreinen op hun energieprestaties in relatie tot de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord uit 2015, wordt sinds 2020 jaarlijks gepresenteerd door Rienstra Beleidsonderzoek, Elba\Rec en SKBN. De reden van de samenwerking is het verder uitwisselen van kennis om meer inzicht te krijgen in het energiegebruik van gebouwen en bedrijventerreinen, met het doel deze sector verder te verduurzamen.

De Paris Proof ambitie houdt in dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dat is een stevige maar noodzakelijke ambitie om in Nederland de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen. Op verzoek van het bestuur van de SKBN is door Rienstra Beleidsonderzoek in 2021 en in 2022 een Paris Proof Ranking opgesteld, met behulp van actuele jaargegevens over het gebruik van aardgas en elektriciteit op bedrijventerreinen in respectievelijk 2020 en 2021.

Bedrijventerreinen zijn de grootste sector in de utiliteitsbouw qua oppervlak en energiegebruik, waar grote kansen liggen om energie te besparen en op te wekken. DGBC stimuleert vanuit het Paris Proof programma meerdere sectoren, waaronder bedrijventerreinen, om zich bewust te zijn van hun energiegebruik en om dit omlaag te brengen.

‘We zijn als SKBN erg verheugd met een verdere kennisuitwisseling met DGBC voor de Paris Proof Ranking’, zegt Theo Föllings, voorzitter van de SKBN. ‘De normering volgde natuurlijk al de definitie die de DGBC handhaaft, maar dat we dit nu samen kunnen oppakken maakt het extra waardevol. De beoordeling op werkelijk energiegebruik wordt daarmee een belangrijke normbepaling op gebouw-, en gebiedsniveau.’

Circulariteit

De SKBN laat zich ook niet onbetuigd op het gebied van circulariteit. Recycling en reparatie hebben als deelsectoren van de circulaire economie relatief veel ruimte nodig. Uit onderzoek (eveneens Rienstra Beleidsonderzoek) blijkt dat als bedrijventerreinen evenredig meegroeien met de rest van de economie, er in 2030 870 hectare extra ruimte nodig zal zijn om nieuwe circulaire activiteiten te herbergen. Die oppervlakte staat gelijk aan veertig bedrijventerreinen van gemiddelde omvang.

“Reden temeer”, aldus onderzoeker Gerlof Rienstra, “om te kijken naar de indeling van de bedrijventerreinen. Daar zijn nu veel bedrijven gevestigd die er eigenlijk niet thuishoren. Breng die bedrijven liever terug naar de stad of de randen van de stad. Hiermee komt er ruimte vrij om de extra hectares te realiseren en is het een mogelijke oplossing voor de leegstand van panden in de steden.”

“Gemeenten kijken op dit moment”, zegt Rienstra, “vooral naar de mogelijkheden van de transformatie van bedrijventerreinen naar woonwijken. In coalitieakkoorden van Brabantse steden is er in ieder geval wel aandacht voor bedrijventerreinen en dat is hoopgevend.”

Lees verder