Limburg, Brabant en Noord-Holland: de capaciteitskaart van netbeheerders kleurt met een ongekende snelheid rood. Bedrijven die zich nieuw willen vestigen of willen uitbreiden, krijgen steeds vaker te horen dat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Ook de teruglevering van zonne-energie stokt door capaciteitsproblemen.

Tijdens de sessie ‘Netcongestie opgelost door innovatie’ op de PROVADA vat een bezoeker het probleem samen: “Veel mensen kunnen tot hun pensioen bezig blijven met de oplossing.” Het panel, bestaande uit Arnoud van der Wijk en Olav Steffers (SADC), Jeroen Lotze (Port of Amsterdam), Frans Deeleman (Rijksvastgoedbedrijf) en George Koolman (Royal HaskoningDHV), sluit zich daarbij aan. SADC heeft er niet op gewacht. Het heeft netcongestie op Schiphol Trade Park binnen een jaar kunnen oplossen dooreen virtueel stroomnet op te zetten.

 “Dit was een pressure cooker: we hadden bedrijven op Schiphol Trade Park (STP) die al aan het bouwen waren, maar nog geen oplossing hadden voor hun stroomvraagstuk. Waar de een bijtijds ruimte had gereserveerd op het onderstation, kwam de ander er niet meer tussen”, vertelt Arnoud van der Wijk. De gebiedsontwikkelaar trekt de aandacht met zijn virtuele elektriciteitsnetwerk waarin twaalf bedrijven deelnemen. “Netcongestie bleek vooral op papier een probleem, want ze zetten niet alle twaalf tegelijk hun apparatuur aan. Per bedrijf meten we real time wat de energiebehoefte is en maken we inzichtelijk hoeveel vermogen ongebruikt blijft. Zolang het binnen de marge blijft, hoeven we niet in te grijpen.” De infrastructuur wordt optimaal benut en op piekmomenten springen accu’s met zonne-energie en generatoren bij. Arnoud: “Dat gebeurt heel weinig en past bij de klimaatdoelstellingen.”

Samenwerken als succesformule

Door kosten en machines te delen, kan het stroomverbruik met een factor drie omhoog, zegt Arnoud. Dus naast slimmer en duurzamer, is het virtuele netwerk ook goedkoper. George Koolman vindt STP een goed voorbeeld en raadt andere bedrijventerreinen aan ook te digitaliseren. “Met digital twins kun je sneller scenario’s voor oplossingsrichtingen uitwerken.” Bundel ook je krachten, vult Frans Deeleman aan. Het is volgens hem naast kennisdelen een voorwaarde voor succes. Binnen het warmtecollectief Energie Rijk Den Haag werkt hij aan innovaties voor de verwarming van gebouwen. “In de woningbouw denken we vaak verticaal, maar je moet af en toe ook horizontaal, bij de buren, kijken.” Dat betaalt zich uit. “Niet iedereen profiteert op hetzelfde moment en iedereen heeft een eigen drive, maar iedereen ziet het hogere doel van de samenwerking: een efficiënter warmtenet.”

Vervolg: uitrollen gebiedsaanpak

SADC gaat dankzij de eigen, lokale aanpak van de netcongestie tegen alle trends in: het kan bedrijven die zich rond Schiphol willen vestigen blijven faciliteren. Olav Steffers: “We laten zien dat we privaat én publiek aan een oplossing werken en als Metropoolregio Amsterdam iets te bieden hebben.” Frans Deeleman snijdt een volgend dilemma aan: “Wie pakt de regie?” De provincie wordt geopperd. En de Rijksoverheid. De laatste kan innovaties in het elektriciteitsnet aanjagen via de wet- en regelgeving. Alleen, dat kost tijd en die is er niet. Goed voorbeeld, doet goed volgen, luidt het hands-on-advies vanuit het publiek: “Werk als bedrijfsleven en netbeheerders samen technische standaarden uit die kunnen worden gekopieerd en waarmee kan worden opgeschaald.”

Uitrollen in de haven van Amsterdam

Dat is precies wat Arnoud van der Wijk wil, de formule uitrollen naar andere gebieden en andere vraagstukken zoals mobiliteit en de stikstofproblematiek. “Zodat onze gebiedsaanpak de pilotfase kan ontstijgen.” Jeroen Lotze is al in gesprek met SADC. Hij hoopt in de Amsterdamse haven de bestaande netcapaciteit ook efficiënter te kunnen gaan inzetten. “Bij ons staat het laatste station in het rood en we zien dat sommige partijen daarom voor andere locaties kiezen. Dat is een probleem, zeker nu we in de energietransitie zitten en nieuwe, innovatieve bedrijven willen aantrekken.”

SADC

SADC is sinds 2011 participant van SKBN. SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt toekomstbestendige, goed bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werkmilieus in de Metropoolregio Amsterdam, die ook aan bijdragen aan de leefkwaliteit.

info@sadc.nl
020 - 20 666 40

SADC
card image

Event

10-11-2022
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

10-11-2022

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder
card image

Achtergrond

5 kansen voor natuurlijk kapitaal op bedrijventerreinen

Achtergrond

20-01-2022

5 kansen voor natuurlijk kapitaal op bedrijventerreinen

Nederland telt ongeveer 100.000 hectare aan bedrijventerreinen. Het aandeel natuur op deze terreinen is slechts 1 procent. Daar valt nog veel ‘groene’ winst te behalen. Vergroening is niet alleen aangenaam voor het oog, het levert ook een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie, de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit én een gezondere werk- en leefomgeving.

Het integreren van natuurlijk kapitaal gaat verder dan alleen het aanleggen van groen. Het is een integrale kijk op hoe de natuur een waarde kan leveren voor een bedrijventerrein, en hoe het bedrijventerrein vervolgens kan bijdragen aan ondersteuning en herstel van diezelfde natuur. Daarom is er naar de impact van het bedrijventerrein op bodem, water, biodiversiteit, lucht en ecosysteemdiensten gekeken. Daar zijn de volgende 5 kansen naar voren gekomen:

  • Het creëren van natuurlijke verkoeling van je bedrijfspand door groene beplanting op het dak
  • Voorkomen van overstromingen door halfbestrating: het toevoegen van gras of mos in de bestrating op het bedrijventerrein zorgt ervoor wat water in de bodem kan trekken
  • Stimuleren van biodiversiteit door het toevoegen van groen, water en voedsel waar dieren en planten van kunnen leven
  • Zorgen voor een waterbuffer voor droge periodes met een wadi, een met grind en zand gevulde greppel dat water opslaat
  • Het verbeteren van de gezondheid van je medewerkers met een groene omgeving. Het zorgt onder andere voor een betere fysieke en mentale gezondheid, minder geluidsoverlast, een betere luchtkwaliteit én het stimuleert beweging

Vervolgstappen

Dit zijn pas de eerste stappen. MVO Nederland onderzoekt daarom in een project de uitdagingen en kansen die bij het vergroenen van grijze werkplekken liggen. Het doel: Natuurlijk Kapitaal een prominentere plek te geven in ontwikkeling, renovatie en onderhoud van bedrijventerreinen.

In dit project onderzoekt MVO Nederland op drie bedrijventerreinen de uitdagingen en kansen die bedrijven ervaren in het meenemen van natuurlijk kapitaal op het terrein. Dit doet zij samen met grote en kleine bedrijven, gemeenten, provincies, private grondeigenaren, infrabeheerders, waterschappen, energieleveranciers en omwonenden. Samen met hen werken ze naar een praktisch stappenplan toe, als handvat om natuurlijk kapitaal te integreren op bedrijventerreinen. Dit stappenplan is begin april 2022 beschikbaar.

Meer weten? Download de desk study met huidige ervaringen en inzichten rondom het vergroenen van bedrijventerreinen.

Bron: IVN / Natuurlijk Kapitaal
Foto: Jw. on Unsplash

Lees verder
card image

Nieuws

Ruimte voor wonen en werken voor een krachtige Haagse regio

Nieuws

07-02-2022

Ruimte voor wonen en werken voor een krachtige Haagse regio

De provincie Zuid-Holland, gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk hebben op maandag 7 februari 2022 het woon-werkakkoord 'Durf te kiezen' ondertekend. Met dit akkoord wordt de bouw van 9.220 woningen in de periode tot 2040 versneld en worden er afspraken gemaakt over het opstellen van een toekomstbestendig economisch profiel voor de Haagse regio.

Grote woningbehoefte

De ruimte in de Haagse regio is schaars en de ambities zijn groot. Daarom heeft het woon-werkakkoord de titel ‘Durf te kiezen’ gekregen.

De bouw van ca. 9.220 woningen levert een belangrijke bijdrage aan de grote woningbehoefte in de Haagse regio. De woningen worden gerealiseerd op plekken die nu nog gebruikt worden als bedrijventerrein. Bij deze ontwikkelingen worden wonen en werken in de toekomst gecombineerd. Verder zijn in het akkoord concrete afspraken gemaakt over het beter benutten en eventueel uitbreiden van bedrijventerreinen. Behoud en ontwikkeling van aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn essentieel voor banen en economische groei.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening: “De forse woningbouwopgave in de Haagse regio, de schaarse stedelijke ruimte en het belang van een vitale economie vragen om een goede ruimtelijke afstemming. Blij dat we met Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk en Gemeente Leidschendam-Voorburg het vorige akkoord hebben aangescherpt en zo meer ruimte creëren voor extra woningen, extra banen én meer omgevingskwaliteit. Met de juiste menging van wonen en werken creëren we levendige gebieden waar mensen graag verblijven.”

Johanna Besteman, wethouder Welzijn, Cultuur, Onderwijs & Wonen: “De woningmarkt staat onder druk, ook in Rijswijk. Met dit akkoord wordt de bouw van 2.250 woningen in het Havenkwartier en 1.500 tot 2.100 woningen op het Kesslerpark mogelijk gemaakt. 2.000 van die woningen worden ook nog eens bereikbaar voor inwoners met middeninkomens (middenhuur en betaalbare koop). Daarmee zetten we een belangrijke stap naar een meer toegankelijkere woningmarkt.”

Karin Schrederhof, wethouder Wonen: "Dit akkoord maakt de realisatie van ruim 4.800 woningen in Delft mogelijk. Dat is goed nieuws. Hiermee leveren we een noodzakelijke bijdrage aan de enorme vraag naar (betaalbare) woningen in onze stad en in onze regio. De combinatie van wonen en werken gaan we ook steeds vaker zien. In Delft kijken we nu al waar we dit nog meer mogelijk kunnen maken."

Floor Kist, wethouder Wonen, WMO, Water & Groen, Inburgering, Welzijn, Ruimtelijke projecten aan de rand van de gemeente: “De opgaven voor wonen en werken zijn groot. Daarvoor hebben we creativiteit, innovatie en daadkracht nodig. Dit akkoord is een stap in die richting.”

Economisch profiel

Binnen de Haagse regio willen gemeenten en de provincie in de toekomst meer sturen op behoud en vestiging van bedrijven die voor de regio toegevoegde waarde hebben. De gemeenten en de provincie spreken daarom af om langdurig samen te werken, samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het Rijk. Substantiële werkgelegenheid, innovatie, duurzaamheid en belang voor de regio zijn hierbij het uitgangspunt.

Willy de Zoete, gedeputeerde Werklocaties, MKB en Cultuur: “Een goede balans tussen vraag en aanbod van locaties waar wonen en werken gecombineerd worden zorgt voor een goed economisch vestigingsklimaat. Daarom ben ik blij met deze nieuwe afspraken. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan levendige en vitale stads- en dorpscentra en daarmee aan een goed woon-en leefklimaat voor de bewoners van onze provincie.’’

Armand van de Laar, wethouder Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Stadsbeheer: “Waar vroeger bedrijven en fabrieken stonden, gaan we nu woningen bouwen zoals in het Havenkwartier. Maar daarnaast willen we ook meer banen en bedrijvigheid in Rijswijk creëren. Ondernemers hebben ook recht op ruimte. Daar hebben we nu afspraken over gemaakt in de regio: ruimte voor wonen én werken.”

Bas Vollebregt, wethouder Economie: "Delft is de stad van techniek en innovatie. We hebben de ambitie om tot 2040 10.000 extra banen te realiseren in onze stad. Daar moet wel de juiste ruimte voor beschikbaar zijn. Dit akkoord zorgt ervoor dat de komende jaren meer bedrijven zich kunnen vestigen die actief zijn op het gebied van techniek, duurzaamheid en innovatie, en daarmee ons economisch profiel helpen uitdragen en versterken."

Lees verder