Rotterdam zet in op de komst van meer bedrijven naar het centrum van de stad, nabij de voorzieningen. Maar er liggen nog wel hobbels op de weg naar een bedrijvige binnenstad. Door stijgende woningprijzen wordt de businesscase voor bedrijvigheid lastiger.

Niet elk stadcentrum heeft toeristische allures waar mensen van heinde en verre naartoe komen om een dagje te funshoppen, te flaneren in voetgangers only-zones en te eindigen op overvol terras.

Er zijn ook nog steden waar ‘gewoon’ gewerkt wordt. En het goede nieuws is: werkende mensen genereren ook draagvlak voor voorzieningen. Misschien nog wel meer dan bewoners die in vele centrumherontwikkelingsplannen vaak een sleutelrol krijgen toebedeeld, in tegenstelling tot bedrijven.

Dynamische binnenstad

Daarmee doen steden zowel de economie als hun binnensteden tekort, schreef SKBN-voorzitter Theo Föllings onlangs in Trouw. Bedrijven genereren volgens Föllings een dynamiek die bij de binnenstad hoort. De functie werken en typische binnenstadvoorzieningen als cafés en restaurants, vullen elkaar volgens hem perfect aan.

Bedrijven geven dan ook steeds vaker de voorkeur aan stedelijke omgevingen, waarin ze de voorkeur van hun werknemers volgen. Zo begeleidde Stichting Streetwise uit Parkstad sinds oprichting in 2014 meer dan 500 ondernemingen naar (kern)winkelgebieden. De organisatie ziet steeds meer aanvragen binnenkomen van niet-retailbedrijven, die graag in de binnenstad ondernemen.

Van winkelen naar werken

Ook het Rotterdamse cluster Stadsontwikkeling (SO) wil graag weer bedrijven bewegen richting de binnenstad. Uit een inventarisatie van onderzoeks- en adviesbureau Roots Beleidsadvies, bleek dat een aanzienlijk deel van de ondernemers op bedrijventerreinen met een milieucategorie 4+ (hoge milieucategorie, HMC bedrijven) daar eigenlijk helemaal niet hoeven te zitten op basis van de milieuhinder, vertelt projectmanager ruimtelijke economie Esther Roth aan de telefoon.

Tegelijkertijd streeft de stad naar minder winkelmeters. ‘In onze winkelkoers is aangegeven dat de vrijkomende ruimte getransformeerd moet worden. Maar dat hoeft niet altijd transformatie naar wonen zijn. Soms zelfs liever niet. Maar dan moet je wel kijken voor wat voor bedrijven de vrijkomende ruimte geschikt is.’


Circa 20% van het oppervlak van de 46 stedelijke bedrijfslocaties wordt benut door bedrijven met een hogere milieucategorie (4.1 of hoger). Dat is dus fors minder dan in potentie voor HMC-bedrijven beschikbaar is: ruim 50% van dat oppervlak (figuur 1). Dit betekent dat er mogelijkhedenbestaan voor HMC-optimalisatie, oftewel het beter benutten van HMC-locaties voor/door HMC-bedrijven.

Grond versus economie

1+1 lijkt 2: bedrijven die kostbare ruimte op hoge milieucategorie-terreinen bezet houden, kunnen naar de binnenstad, ooit het brandpunt van economische activiteit. Maar zo eenvoudig ligt dat volgen Roth niet. SO streeft naar een gezonde balans in de binnenstad waar naast ruimte voor wonen en voorzieningen ook ruimte is voor bedrijven, wat betreft Roth zo ver kan gaan als kleine maakindustrie.

Maar de grotere aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad heeft een prijsopdrijvend effect gehad, waardoor de businesscase voor werken van de directe grondopbrengst gezien niet meer zomaar uit kan. ‘Vanuit de afdeling economie vinden we dat een zorgelijke trend, omdat de binnenstad naast de haven de belangrijkste economische motor is van Rotterdam en bedrijventerreinen onder druk staan.’

Globaal bestemmingsplan

Het is volgens haar ook lastig sturen op economische functies, omdat het bestemmingsplan ‘heel breed’ is opgezet. ‘In de centrum1 bestemming die in het centrum meestal geldt, is in principe alles toegestaan dus als je een winkelpandje hebt dat zijn winkelfunctie verliest, dan kan de eigenaar of koper daar zo woonruimtes van maken. Daar is geen ontheffing van bestemming voor nodig. Dat is voor ons lastig. Een ander punt is de betaalbaarheidscomponent. Als er al bedrijfsruimte wordt toegevoegd, dan zit dat in het hogere prijssegment, voor kantoren, minder voor bedrijfsruimten.’

Ze gelooft dat de binnenstad een geschikte plek zou zijn voor lichte ambachten of een bepaalde vorm van assemblage, naast kantoren die nu ook vaak aan de randen van de stad staan.


Marcel Michon (Buck Consultants International): ‘Zonder economie geen invulling van maatschappelijke opgaven’, het blijft belangrijk om ook aandacht te geven aan werken in de stad.’

Startups, scale-ups

Roth: ‘We willen als gemeente een soort kraamkamer zijn van startups en scale-up die doorgroeien tot internationaal opererende bedrijven. Ook in de binnenstad moet je ruimte aanbieden aan dat soort bedrijven omdat die graag in een binnenstedelijke omgeving zitten vanwege de werknemers. Ze acht het voor het behoud van het dynamische karakter van het stadscentrum van Rotterdam zelfs noodzakelijk dat er wordt gestuurd op de komst van meer bedrijven naar de binnenstad, idealiter geclusterd in het centrum, of in wijkcentra. Want wonen en werken gaat niet altijd even goed samen, aldus Roth.

Interactief seminar: woensdag 6 juli 2022

Tijdens het BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’ staat de vraag centraal hoe je ruimte borgt voor bedrijven in stads- en wijkcentra, met onder meer Esther Roth (gemeente Rotterdam), Marcel Michon (Buck Consultants International), Leonie Kuepers en Sjaak Vinken (Streetwise, Limburg), Gerlof Rienstra (Rienstra Beleidsontwikkeling en Beleidsadvies), Karel Bolt (Gemeente Zwolle) en Herman Kok (Kern). Tijdens het interactieve seminar, dat wordt geleid door Gert-Joost Peek (lector gebiedsontwikkeling Hogeschool Rotterdam) en Jan Jager (vakblad BT), staat de zoektocht naar praktische oplossingen centraal.

Meld je hier aan


Foto: Dennis Möller on Unsplash

ELBA\REC

ELBA\REC en SKBN werken al jaren nauw samen en sinds medio 2018 is ELBA\REC ook kennispartner van SKBN. Via vakmedia zoals BT Magazine en Stadszaken, en o.a. door het BT Event is ELBA\REC een bron van informatie voor bedrijventerreinprofessionals.

[email protected]
033 - 87 00 100

ELBA\REC
card image

Nieuws

Verandering nodig voor groene gezonde bedrijventerreinen

Nieuws

15-03-2023

Verandering nodig voor groene gezonde bedrijventerreinen

Het duurzaam, natuurinclusief en klimaatbestendig inrichten van bedrijventerreinen stond centraal tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette die op dinsdag 7 maart werd gehouden in Deventer. In de Gasfabriek waren ruim zeventig belangstellenden aanwezig om te luisteren én zelf aan de slag te gaan.

Hoofdspreker was voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade die zijn visie deelde over hoe de grote opgaven van deze tijd het best aangepakt kunnen worden. Fundamentele veranderingen in denken en handelen zijn daarbij volgens hem noodzakelijk. ‘Zoals we nu bezig zijn, gaat ten koste van onvervangbare schoonheid’, hield hij de zaal voor.

Metro Mix
Hij pleitte voor tranformative change: een ander manier van zaken aanpakken en het niet op de geëigende manier doen. Dat betreft volgens Alkemade zowel de sociale en economische als de technologische structuren van onze maatschappij in de komende 30 jaar. ‘Het verhaal moet niet gaan over hoe moeilijk het is om te veranderen, maar over wat we willen met die verandering. De tijd is op om zaken door te laten gaan zoals ze nu gaan.’

Met betrekking tot groene, gezonde bedrijventerreinen noemde Alkemade de Metro Mix (‘een mooie gereedschapskist’) waarin handvatten worden gegeven hoe we verschillende vormen van wonen en werken kunnen mengen in transformatiegebieden. Het komt volgens de voormalig rijksbouwmeester aan op: hoe kunnen we dat spoor van verwoesting niet achter ons laten.

Ondernemersplan
Arap-John Tichelaar, directeur van inkooporganisatie Transferro in Zwolle en voorzitter van de ondernemersvereniging van bedrijventerrein Hessenpoort, vertelde over de vergroening van het bedrijventerrein in Zwolle. Hij legde de nadruk op het eerst maken van een eigen ondernemersplan en het vinden van financiële bronnen om dan naar de gemeente te gaan. ‘Gemeenten willen graag één aanspreekpunt, dus het helpt als er een organisatie is: een ondernemersvereniging of een BIZ, een bedrijveninvesteringszone.’ Hij gaf overheden het advies: daag ondernemers uit.

Workshops
Het middaggedeelte van de bijeenkomst bestond uit zes workshops over onder andere publiek-private samenwerking, het belang van biodiversiteit, het versnellen van verduurzaming, vergroenen van bedrijventerreinen, en het ontwerpen van groen en gezond.

Zuid-Holland
De bijeenkomst was georganiseerd door Provincie Overijssel, De Natuur en Milieufederaties, NL2025, Kennisnetwerk Regionale Economie Overijssel, Natuur voor Elkaar, Stichting Steenbreek en SKBN.

De volgende Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette is op dinsdag 20 juni in Zuid-Holland.

Lees verder
card image

Nieuws

PBL: klimaatverandering, natuur en woningtekort vragen een ruimtelijk samenhangende planning van kabinet

Nieuws

08-03-2023

PBL: klimaatverandering, natuur en woningtekort vragen een ruimtelijk samenhangende planning van kabinet

Verduurzaming, de aanpak van het woningtekort en ons aanpassen aan klimaatverandering vragen om grote ingrepen in de leefomgeving. Daarom is het van belang dat het kabinet scherpere keuzes maakt dan nu gebeurt, zegt het PBL in de Ruimtelijke Verkenning 2023. “De oplossingen voor een hele reeks urgente issues vragen allemaal ruimte en zullen de inrichting van het land op lange termijn ingrijpend veranderen. Een toekomstbestendig Nederland vergt decennialang vasthoudend omgevingsbeleid op alle bestuurlijke niveaus”, stelt David Hamers, een van de projectleiders van het onderzoek. 

Waar wonen straks de meeste mensen in Nederland, en hoeveel woningen zijn daarvoor nodig? Moet de nationale energie-infrastructuur gebundeld worden tussen de grote stedelijke concentraties en industrieclusters, of kunnen netwerken kleinschaliger worden ingepast in regionale landschappen? Welke ruimtelijke inrichting is nodig om op termijn te kunnen voldoen aan de Europese afspraken over natuur? Ook ruimte maken voor een circulaire economie vergt planning: welke plekken worden daarvoor gekozen en hoe groot worden die?

“Hoe ons land er in de toekomst uit zal zien, hangt af van waar nu nieuwe huizen, wegen en voorzieningen worden gepland. Deze en alle andere ruimtelijke investeringen moeten ook in het veranderde Nederland van de komende decennia renderen”, aldus Rienk Kuiper, co-projectleider. “De juiste plek is daarbij belangrijk. Hou bij het plannen de samenhang voor ogen, maak keuzes die op de lange termijn overeind kunnen blijven.” 

Decennialang renderen

Omdat niet alles overal kan, heeft een team van 25 onderzoekers vier toekomstscenario’s gemaakt waarin de verschillende keuzes ruimtelijk worden uitgewerkt. Dat zijn: Mondiaal Ondernemend (een toekomstscenario waarin grote bedrijven de lead hebben), Regionaal Geworteld (burgers nemen het initiatief in hun eigen leefomgeving), Snelle Wereld (de nog verder toegenomen digitalisering doet afstanden verdwijnen) en Groen Land (veel ruimte voor de natuur). Voor elk scenario zijn op basis van ruimtelijke modellering en ontwerpend onderzoek gedetailleerde kaarten van het bijbehorende Nederland van 2050 gemaakt. Deze scenariokaarten brengen in beeld welke gevolgen verschillende keuzes hebben. 

Vier toekomstscenario’s waarin de verschillende keuzes ruimtelijk worden uitgewerkt

“Deze scenariostudie biedt beleidsmakers handvatten voor het uitzetten van lijnen naar de toekomst. We moeten voorbij de korte termijn van steeds één kabinetsperiode van vier jaar kijken”, zegt David Hamers. “Alleen zo kan het kabinet in samenwerking met andere partijen succesvol keuzes maken voor de belangrijke transities waarvoor de Nederlandse samenleving staat.”

Bekijk ook:


Uitleg video over samenhangende keuzes in de Ruimtelijke verkenning 2023


Video over scenario's in de Ruimtelijke verkenning 2023

Lees verder