Peute Group vestigt zich in Alblasserdam. Dudok ontwikkelt deze nieuwbouw voor Peute Group en het kavel is verkregen door tussenkomst van Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). 

Peute Group is een internationaal opererende onderneming die zich focust op het recyclen van papier en kunststoffen. Het bedrijf is in 1960 opgericht en heeft zich de afgelopen 60 jaar ontwikkeld van kleine, lokale speler tot één van de grootste onafhankelijke papier- en kunststofverwerkers ter wereld. Medio 2023 verhuist Peute Group van de tweede Merwedehaven in Dordrecht naar de nieuwbouwlocatie op het Nedstaalterrein in Alblasserdam, de duurzame Poort aan de Noord. Op 15 juni werd de eerste paal geslagen voor dit project in bijzijn van de Alblasserdamse burgemeester Jaap Paans.

Gebiedsontwikkelaar ROM-D heeft op verzoek van de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht en in het licht van zowel lokale als regionale ambities (werkgelegenheid, oeverlocaties en bereikbaarheid) onderzocht of het mogelijk was om Peute naar het voormalige Nedstaalterrein te doen verhuizen. Dit was namelijk ook de wens vanuit het bedrijf zelf. ROM-D heeft hiertoe nauwe contacten onderhouden met SVE, de eigenaar van het Nedstaalterrein. Na een korte intensieve verkenning is gebleken dat het (met hulp van de regiodeal) haalbaar was. Vanuit haar rol heeft ROM-D overigens niet alleen de verplaatsing van Peute naar Nedstaal bespoedigd, maar ook de toekomstige herontwikkeling van de achterblijvende Peutelocatie in Dordrecht zal onder regie van de ROM-D en in het belang van de lokale/regionale agenda plaatsvinden.

Burgemeester Jaap Paans is enthousiast over de ontwikkeling: “De locatie aan het water is bijzonder: door de directe verbinding met de terminal van BCTN wordt deze ‘droge locatie’ ontsloten via het water en door transport over water wordt de druk op het wegennet, de A15 en de N3 in Dordrecht, minder. En het is ook nog eens beter voor het klimaat. Met het opleidingstraject met het DaVinci college via het programma Kansrijk en De Sociale Dienst Drechtsteden die ons helpt bij het vinden van voldoende mensen, wordt de werkgelegenheid behouden voor de regio. Dit past bij de ambities van Smart Delta Drechtsteden waaronder Ondernemers, Onderwijs en Overheid in de Drechtsteden samenwerken.”

Op het perceel van totaal 8 hectare wordt er in twee fases gebouwd. In fase I worden circa 32.000 m² warehouse, circa 3.200 m² kantoor en een entreekavel van circa 11.500 m² ontwikkeld, gelegen op een perceel van circa 5 hectare. Medio 2023 zal er gestart worden met de realisatie van fase II. Het nieuwbouwproject zal rond eind oktober 2023 worden opgeleverd.

ROM-D

ROM-D is sinds 2012 participant van SKBN. De Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D) is de grondontwikkelingsmaatschappij van de regio Drechtsteden.

[email protected]
078 - 770 80 95

ROM-D
card image

Event

23-11-2023
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

23-11-2023

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd onze SKBN-leden uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.
We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN.

Wanneer – Donderdag 23 november 2023
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 13.30 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
 

AANMELDEN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder
card image

Nieuws

PBL: Ruimtevraag circulaire economie vergt anticipatie

Nieuws

02-10-2023

PBL: Ruimtevraag circulaire economie vergt anticipatie

Hoe een circulaire economie er in 2050 precies uit zal zien is nog onduidelijk. Wel is evident dat er een groeiende behoefte zal zijn aan bedrijventerreinen voor recycling en (bio)grondstofverwerking, evenals binnenstedelijke locaties voor reparatie en deeleconomie. Deze ruimtevraag is vaak nog niet gespecificeerd, terwijl concurrerende ruimteclaims van bijvoorbeeld woningbouw, energietransitie en datacenters helderder zijn. Hierdoor dreigt over enkele decennia de benodigde ruimte voor circulaire economie niet beschikbaar te zijn. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een verkennende studie.
 

Voor een succesvolle en soepele transitie naar een circulaire economie is het belangrijk dat ruimtelijk beleid rekening houdt met circulaire bedrijfsactiviteiten die de komende decennia zullen ontstaan. Vooruitkijken is ook van groot belang vanwege de lange doorlooptijden voor de ontwikkeling en herinrichting van bedrijventerreinen en havens. Dit kan vele jaren of zelfs decennia duren. Om te zorgen dat er richting 2050 geschikte ruimte is voor terreinen met overlast gevende circulaire activiteiten - zoals recycling en hergebruik van bouwmaterialen - moeten in de komende jaren keuzes gemaakt worden.

Circulaire economie vraagt meer ruimte
Om de ruimtelijke implicaties van circulariteit te schetsen, bouwt het rapport voort op scenario’s uit de Ruimtelijke Verkenning 2023. Dit zijn er vier: toenemende wereldhandel, een digitaliserende wereld, een natuurlijk Nederland en regionaliserend land. In deze scenario’s voor 2050 vraagt een circulaire economie in Nederland tot 40 procent meer ruimte dan de lineaire, fossiele economie nu.

Tijdelijk dubbel ruimtegebruik
Er zal ook een fase zal zijn met dubbel ruimtegebruik, waarin het nieuwe circulaire systeem groeit naast de bestaande productiecapaciteit. Lineaire activiteiten die worden afgebouwd, bestaan nog voor een lange periode en overlappen deels met de opbouw van nieuwe circulaire activiteiten. Deze overgangsfase vraagt om ‘schuifruimte’ voor sanering en verbouwing van installaties of gebouwen, verplaatsing van bedrijven en aanleg van infrastructuur.

Waak voor onomkeerbare keuzes
De omzetting van een bedrijventerrein voor overlast gevende activiteiten (‘met hoge milieucategorie’) naar een andere bestemming is in de praktijk vaak onomkeerbaar. De aanleg van een bedrijventerrein van de hoogste milieucategorie duurt door vergunningstrajecten decennia, terwijl een woonwijk bijvoorbeeld enkele malen sneller is gerealiseerd. Het is daarom belangrijk tijdig benodigde ruimte voor circulaire activiteiten met een zwaarder industrieel karakter te reserveren. Daarom is het goed voorzichtig te zijn met herbestemming van bestaande bedrijventerreinen.

Toenemend belang bedrijventerreinen met scheepvaart, spoor én weg
Bij verdere verduurzaming van transport wordt vervoer over water en spoor belangrijker. Het water- en spoornetwerk in Nederland leent zich voor transport van de grotere materiaalstromen en zware goederen naar en van bijvoorbeeld recyclinghubs, bouwhubs en revisie van installaties. Daar kunnen ze tijdelijk worden opgeslagen, waarna veel producten via wegvervoer naar de afnemers worden getransporteerd. Locaties die op deze manier multimodaal ontsloten zijn (aan binnenhavens, spoorlijnen én autowegen) worden belangrijker in een circulaire economie.

Nieuw industrieel ecosysteem met uitwisseling van circulaire materiaalstromen
De overheid kan bedrijven die elkaar nodig hebben voor materiaaluitwisseling stimuleren om te clusteren in een bepaald gebied of ze kan die uitwisseling faciliteren door een infrastructuurverbinding aan te leggen of de bestaande infrastructuur beter te laten benutten. Dit kan het ontstaan van nieuwe industriële ecosystemen bevorderen.

Ruimtelijk beleid kan gedragsverandering bij consumenten faciliteren
Verandering in consumptie (meer hergebruik, reparatie en deeleconomie) kan een belangrijke aanjager zijn van de transitie naar een circulaire economie. Binnenstedelijke circulaire voorzieningen, zoals reparatiehubs, kringloopwinkels en ov-voorzieningen maken gedragsverandering laagdrempeliger. Ruimtelijk beleid kan hier proactief op sturen.

Regie op verschillende niveaus
Circulaire ondernemers hebben ruimte nodig om het Nederlandse doel van een volledig circulaire economie in 2050 te realiseren.  Het is belangrijk dat de overheid de randvoorwaarden schept om te zorgen dat hiervoor op de langere termijn ruimte is voor circulaire activiteiten. Daarvoor is regie op verschillende bestuursniveaus nodig: nationaal, provinciaal en gemeentelijk.

Kijk hier voor het rapport

Lees verder
card image

Nieuws

SADC versterkt op PROVADA verduurzaming

Nieuws

16-06-2023

SADC versterkt op PROVADA verduurzaming

Tijdens de vastgoedbeurs PROVADA heeft SADC op 13 en 14 juni 2023 voor beursbezoekers twee sessies georganiseerd. Bij de sessie ‘Werklandschappen van de Toekomst’ stond de vraag centraal hoe je door samenwerkingen bedrijventerreinen kunt verduurzamen. De sessie ‘De wereld is gebaat bij meer netcongestie: Energy Hub Schiphol Trade Park als aanjager van verduurzaming’ ging in op hoe partijen met elkaar de netcongestie in het gebied hebben opgelost.

De ambities van SADC richten zich op het bevorderen van natuurpositieve gebiedsontwikkeling en het realiseren van zichtbare vergroening van werklocaties, met als doel om gebieden te ontwikkelen waar zowel mens als dier graag verblijft: een werklandschap van de toekomst.

DGBC Plaquette voor meest duurzame logistieke business park van de wereld

In het kader van deze ambities vond op dinsdag 13 juni de sessie ‘Werklandschappen van de Toekomst’ plaats. Tijdens deze sessie ging een panel van uiteenlopende deskundigen in gesprek over hoe bedrijventerreinen kunnen worden verduurzaamd en wat er daadwerkelijk voor nodig is om deze werklandschappen van de toekomst van de grond te krijgen. Aansluitend aan de sessie werd door Dutch Green Building Council de officiële BREEAM-NL plaquette aan SADC overhandigd. Dit symboliseerde de formele bevestiging van de BREEAM-NL Outstanding-certificering die is toegekend aan Schiphol Trade Park, welke daarmee officieel het meest duurzame logistieke business park ter wereld is.

Roadmap voor netcongestie

Op woensdag 14 juni organiseerde SADC de sessie ‘De wereld is gebaat bij meer netcongestie: Energy Hub Schiphol Trade Park als aanjager van verduurzaming’. Tijdens deze sessie besprak moderator Peter Heida met het panel met Eelco Ouwerkerk (SEGRO), Quirine Tjeenk Willink (Kennedy van der Laan), Stefan Kop (Spectral) en Arnoud van der Wijk (SADC) hoe het virtuele net op Schiphol Trade Park tot stand is gekomen, welke mogelijkheden zo’n samenwerking voor andere netcongestiegebieden biedt, en wat de toekomst van zo’n virtueel net is.

Arnoud vertelde dat door SADC op Schiphol Trade Park vanuit de ambitie om het meest duurzame logistieke business park te worden en te blijven al druk nagedacht werd over een duurzaam energiesysteem. Toen het gebied door de netbeheerder door congestieproblemen op ‘rood’ werd gezet, werd de uitwerking in samenwerking met Spectral versneld opgeschaald met als resultaat dat een jaar later vijftien bedrijven waren aangesloten, en het virtuele net volop draait. Het zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot doordat er geen gasgenerators nodig zijn, maar ook voor een hogere leveringszekerheid en minder investeringen in energie-infrastructuur. Dat maakt het business park futureproof en duurzaam. Eelco Ouwerkerk benadrukte dat ook bedrijven die geen congestieproblemen hebben, zoals SEGRO, uit maatschappelijke en duurzame ambities en zonder winstoogmerk gebaat zijn om aan te sluiten bij bijvoorbeeld een coöperatie als op Schiphol Trade Park. Quirine legde uit dat SADC met een blanco A4’tje is begonnen maar dat er nu diverse goed uitgewerkte overeenkomsten liggen die als roadmap voor andere gebieden kunnen gelden.

Ondertekening samenwerking IVN Natuureducatie

Voorafgaand aan de sessie op woensdag 14 juni tekenden Jelle de Jong van IVN Natuureducatie en Arno Jansen van SADC de samenwerkingsovereenkomst voor Werklandschappen van de Toekomst. In deze coalitie zijn kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven en overheid verenigd met als doel om samen te werken aan groene, klimaatadaptieve, gezonde en biodiverse bedrijfsterreinen, zodat deze in 2050 toekomstbestendig zijn. Arno Jansen: “Alleen door samen te werken kunnen we van elkaar leren en significante stappen maken.”

Lees verder